Research literature

Research literature 20 records found  previous11 - 20  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
119 p, 4.8 MB Instrumentació i control d'actuadors fluídics per a sistemes analítics : sistema de regulació d'una microbomba de precisió a mode de xeringa / Cardona Miracle, Jordi ; García García, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Martínez Cisneros, Cynthia S., dir. ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha implementat un sistema de control per a les bombes microfluídiques LPVX de The Lee Company funcionant a mode de xeringa. El sistema consisteix en un circuit controlador basat en el microxip UDN 296 B de Allegro MicroSystems, que conté dos Ponts en H per a controlar motors pas a pas i dos mòduls de Modulació d'Amplada de Polsos (PWM), governat a partir d'un programa de control com a instrument virtual dissenyat sota l'entorn LabVIEW. [...]
En este proyecto se ha implementado un sistema de control para las bombas microfluídicas LPVX de The Lee Company funcionando a modo de jeringa. El sistema consiste en un circuito controlador basado en el microchip UDN 296 B de Allegro MicroSystems, que contiene dos Puentes en H para controlar motores paso a paso y dos módulos de Modulación de Amplitud de Pulsos (PWM), gobernado a partir de un programa de control como instrumento virtual diseñado bajo el entorno LabVIEW. [...]
In this project it has been implemented a control system for LPVX microfluidic pumps from The Lee Company to operate as a syringe. The system consist in a driver circuit based on the UDN2916 microchip from Allegro MicroSystems, which contains two H bridges to control stepper motors and two Pulse With Modulation modules (PWM), drived by a virtual instrument developed under LabVIEW environment. [...]

2009  
12.
441 p, 7.7 MB Nuevas estrategias para la gestión de fluidos en sistemas automatizados de análisis / Baeza Labat, Maria del Mar ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bartrolí i Molins, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La present tesi està dirigida a la implementació de nous elements de gestió de fluids, i a procediments de flux continu, que incrementin la capacitat de funcionament automàtic i autònom d'analitzadors basats en aquesta tècnica. [...]
La presente tesis está dirigida a la implementación de nuevos elementos de gestión de fluidos, y procedimientos de flujo continuo, que incrementen la capacidad de funcionamiento automático y autónomo de analizadores basados en esta técnica. [...]
The objective of the present thesis is the implementation of new fluid management systems and procedures of continuous flow that increase the automatic and independent serviceability; rating of analyzers based on this technique. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
13.
83 p, 841.6 KB Desarrollo de un analizador automático para la determinación del ion plomo en muestras medioambientales / Fonseca Ortíz, Omarilis ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La necesidad creciente de conservación y preservación del medio natural exige un riguroso control de diversos contaminantes, hecho que implica frecuentes determinaciones de especies potencialmente tóxicas en los diferentes medios, ya sea aire, agua o suelos. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
14.
274 p, 4.2 MB Desenvolupament d'analitzadors automàtics per a la monitorització de processos industrials i mediambientals / Massana i Aiguadé, Mariona ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Actualment, és necessari disposar d'informació útil i en temps real per al desenvolupament sostenible en diversos camps. La monitorització és una eina eficaç per a la caracterització de processos industrials i mediambientals, i comprèn un conjunt de tasques aplicades amb la finalitat d'obtenir informació qualitativa i quantitativa de paràmetres indicadors d'un procés. [...]
Nowadays, it is necessary to have useful information at real time for a sustainable development in different areas. Monitoring is a powerful tool for the industrial and environmental processes characterization and includes a set of tasks focused on the obtaining of qualitative and quantitative information of key process parameters. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006  
15.
77 p, 469.0 KB Desenvolupament d'analitzadors de tensioactius aniònics i no iònics per a l'aplicació mediambiental / Martínez i Barrachina, Sílvia ; Valle Zafra, Manuel del, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Los tensoactivos aniónicos y los tensoactivos no iónicos son compuestos ampliamente usados en procesos industriales y en el ámbito doméstico, siendo después introducidos en las aguas naturales a través de vertidos municipales o industriales. [...]
Surfactants are a relevant class of organic compounds, which are widely employed, and so expelled to natural water reservoirs. Anionic surfactants and nonionic surfactants (NIS) are the most used due to their great applicability in domestic and industrial fields. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
4 documents
16.
81 p, 2.4 MB Desenvolupament d'un analitzador automàtic per a la monitorització d'ió fosfat en aigües superficials / Ramon i Gonzàlez, Meritxell ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La degradació de la qualitat de les aigües superficials s'ha convertit en un greu problema, tant pel negatiu impacte que aquest fet té sobre molts ecosistemes fluvials com per al seu aprofitament en nombroses activitats antropogèniques (consum humà, ús industrial i agrícola, oci, etc. [...]
Degradation of natural water quality has become an important problem due to negative impact which it causes on river ecosystems, as well as the effect on its use in anthropogenic activities (human consume, industrial and agricultural uses, leisure, etc. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
17.
79 p, 3.4 MB Desenvolupament de sensors potenciomètrics d'estat sòlid per a usos mediambientals i agroalimentaris / Artigas Pursals, Judit ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Jiménez Jorquera, Cecilia, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
L'ús de sensors químics ha experimentat un augment important en la indústria, en l'anàlisi clínic o en el camp mediambiental, degut principalment a les avantatges que ofereixen respecte algunes tècniques d'anàlisi (ús d'instrumental econòmic i fàcil d'emprar per tal de realitzar les mesures així com per construir els sensors o la versatilitat del disseny i de la configuració dels sensors en són dos exemples). [...]
The use of chemical sensors for environmental and agricultural applications has been described. ISEs and ISFETs based on all-solid-state internal reference are fabricated in our research group. These sensors have been applied lately in several fields such as industrial processes monitoring, biomedicine and environment. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
3 documents
18.
97 p, 4.7 MB Disseny, construcció i avaluació d'analitzadors per a la monitorització mediambiental / Barquero Cáceres, Eugeni J. ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La tesi té com a objectiu l'obtenció d'una sèrie d'equips automatitzats per a l'anàlisi de paràmetres d'interès mediambiental. Les bases de partida, fonamentades en els coneixements del GSB (UAB), són les tècniques de flux continu (FIA), com manera d'una senzilla automatització, i l'acoblament d'un tipus de sensor com són els àmpliament emprats ESI. [...]
The objective of this thesis is the development of various automatic analysers for the determination of relevant environmental parameters. The scientific bases, coming from GSB's (UAB) knowledge, are the continuous flow techniques (FIA) as an easy automation procedure, and potentiometric sensor (ISE) as detection system. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
12 documents
19.
193 p, 6.6 MB Miniaturización de analizadores químicos mediante la tecnología LTCC / Ibáñez García, Núria ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Los componentes miniaturizados son una realidad que nos acompaña y facilita nuestro día a día de una manera sutil. El ejemplo más claro es los avances en la microelectrónica que han permitido el desarrollo tanto de la electrónica de consumo como de las nuevas tecnologías de la información. [...]
Miniaturized components are a nearby reality that facilitates our daily life in a subtle way. One of the clearest examples is the advances suffered in microelectronics that have permitted the development of both the day by day and the new information technologies electronics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
20.
123 p, 1.5 MB Sensores optoquímicos integrados basados en guías de onda / Puyol Bosch, M. del Mar (Maria del Mar) ; Alonso Chamarro, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Con el fin de solucionar los problemas derivados de la falta de sensibilidad o la alta complejidad de los sensores ópticos integrados basados en medidas de absorbancia, a lo largo de la tesis se diseñó y construyó una plataforma versátil, viable para el desarrollo de dispositivos sensores basados en óptica integrada, para la determinación selectiva de diferentes analitos. [...]
The present work pretends to address some of the weak points of the absorbance techniques. Besides increasing the dye concentration in the membrane, which is limited by its solubility in the plasticizer, there are two effective alternatives to improve sensitivity: on the one hand, increasing the optical path length and on the other hand, changing the optically active reagent to another one with higher molar absortivity. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  

Research literature : 20 records found   previous11 - 20  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.