Research literature

Research literature 91 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
486 p, 3.0 MB Edició crítico-genètica de Poemes de l'alquimista de Josep Palau i Fabre / Barragan Izquierdo, Carme, autor. ; Balaguer, Josep M., supervisor acadèmic. ; Palau i Fabre, Josep, 1917-2008. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
Aquesta tesi és una edició crítico-genètica del llibre Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre. Per una banda, es donen a conèixer, a través d'un extens exercici de crítica textual, tots els manuscrits i mecanoscrits dels poemes, trobats fins a la data d'avui (abril de 2017), a l'arxiu personal de l'autor ubicat a la Fundació Palau. [...]
This thesis is a critical-genetic edition of the book Poemes de l'Alquimista, by Josep Palau i Fabre. On one side, it presents, through a wide exercise of textual review, all of the handwritten and typewritten poems that have been found until today (April 22th, 2017) at the personal files of the author, which can be found at the Fundació Palau. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents
12.
611 p, 2.3 MB Entre estados y eventos : un estudio del aspecto interno del español / Silvagni, Federico, autor. ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) supervisor acadèmic. ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
Esta investigación está dedicada a la distinción aspectual entre Estados y Eventos y sus manifestaciones en la lengua española. La tesis principal que aquí se avanza es que dicha distinción equivale al contraste entre predicación de Individuo y predicación de Estadio y estriba esencialmente en la presencia (Eventos o P-E) y la ausencia (Estados o P-I) de aspecto interno. [...]
This thesis is dedicated to the aspectual distinction between States and Events, and its manifestations in Spanish. The main claim is that such a distinction is equivalent to the Individual-Level/Stage-Level contrast and rests merely in the presence (Events or SLPs) and absence (States or ILPs) of inner aspect. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
13.
390 p, 1.6 MB Adverbial adjectives and nominal scalarity / Sánchez Masià, Melania, autor ; Demonte, Violeta, supervisor acadèmic ; Picallo Soler, M. Carme, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi investiga fenòmens d'escalaritat en l'àmbit nominal a través d'un subgrup d'adjectius adverbials prenominals en espanyol, els adjectius de veracitat (AV; verdadero 'vertader', auténtico 'autèntic') i els adjectius de completesa (AC; completo 'complet', total 'total', absoluto 'absolut'). [...]
This dissertation investigates scalarity in the nominal domain through the study of a subset of prenominal adverbial adjectives in Spanish, adjectives of veracity (AVs; verdadero 'true', auténtico 'authentic') and adjectives of completeness (ACs; completo 'complete', total 'total', absoluto 'absolute'). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
14.
334 p, 2.0 MB La Imatge dels Estats Units d'Amèrica en la literatura catalana contemporània (1960-2010) / Benet Cros, Carlota, autor ; Santamaria, Núria, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Els Estats Units han generat la majoria dels mites de la modernitat i els han exportat a la resta del món a partir dels mitjans de comunicació, estandarditzant així l'imginari popular global. Malgrat tot, però, els símbols americans han inspirat obres molt diverses que reflecteixen la cultura nacional dels seus autors i les seves procupacions individuals. [...]
The United States of America have generated many of the myths of modernity and have exported them to the rest of the world through their mass media, thereby, somehow, standardizing the new global popular imaginary. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
15.
467 p, 2.3 MB El Tractament del grotesc a Primera història d'Esther / Moreno i Domènech, Maria, autor ; Gallén, Enric, supervisor acadèmic ; Gibert, Miquel M., 1956- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'objecte d'aquesta tesi doctoral és dur a terme una aproximació hermenèutica a Primera història d'Esther, de Salvador Espriu, a partir de l'examen del tractament del grotesc de l'obra. Primerament, l'estudi traça un estat de la qüestió sobre les diverses teories del grotesc i a partir d'aquesta perspectiva proposa una definició del terme que s'utilitzarà a l'hora de realitzar l'estudi crític de l'obra. [...]
The aim of this PhD thesis is to carry out a hermeneutical approach to The Story of Esther, by Salvador Espriu, by examining the grotesque in the work. First, the study outlines the state of the question on different theories of the grotesque and from that perspective proposes a definition of the terms which will be used when carrying out the critical study of the work. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
16.
773 p, 3.5 MB Domènec Guansé : crítica, periodisme i narrativa (1918-1936) / Isarch, Antoni, autor ; Foguet i Boreu, Francesc, 1971- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'objecte principal de la nostra tesi doctoral és demostrar que l'escriptor tarragoní Domènec Guansé i Salesas (1894-1978) és un dels homes clau en el procés de renovació i canvi cultural que es produeix a Catalunya a partir dels primers anys vint, coincidint amb l'inici de la dictadura del general Primo de Rivera (1923). [...]
The main aim of our doctoral thesis is to prove that Catalan writer Domènec Guansé (1894-1978) is one of the major players in the revitalization and cultural change which takes place in Catalonia from the earliest 1920's, coinciding with Primo de Rivera's dictatorship (1923). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
17.
475 p, 1.9 MB Els Verbs de canvi d'estat i l'alternança causativa en català / Abrines Llabrés, Bartomeu, autor ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi pretén analitzar el comportament sintàctic dels verbs de canvi d'estat en llengua catalana respecte de la participació en l'alternança causativa i oferir una proposta teòrica de les representacions sintàctiques de la variant causativa i de l'anticausativa, així com de les construccions que s'hi relacionen (passiva perifràstica, passiva pronominal i mitjana). [...]
This thesis intends basically to analyse the syntactic performance of the change of state verbs in Catalan language regarding the involvement in the causative alternation, and moreover to offer a theoretical approach of the syntactic representations of both the causative and the anticausative variation, as well as of their implicated constructions (periphrastic passive, pronominal passive, and middle). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
18.
194 p, 1.7 MB Early acquisition of word order : evidence from hindi-urdu and malayalam / Leela, Maya ; Gavarró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
The acquisition of word order in two under-researched languages, Hindi-Urdu and Malayalam, is explored under the assumptions of Universal Grammar and Very Early Parameter Setting. The acquisition of the OV order was tested through an experiment that was conducted on 19-month old native Hindi- Urdu infants using a combination of the preferential-looking mode, the weird-word-order paradigm, and pseudo-verbs. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
19.
320 p, 1.8 MB The influence of phonology on inflection : the interplay between syllabification and lexical insertion in Pallarese Catalan / Artés Cuenca, Eduard ; Bonet i Alsina, M. Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
En aquesta tesi s'analitzen les restriccions que la fonologia imposa sobre l'exponència del gènere. En concret, s'explora la interacció entre epèntesi i flexió nominal en el sistema clític del pallarès. [...]
This dissertation deals with the constraints that phonology imposes on the exponence of gender. In particular, it explores the interaction between epenthesis and nominal inflection in Pallarese Catalan clitics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
20.
580 p, 3.6 MB Juego y teatro. Una propuesta de (re)gamificación escénica : investigación teórico-práctica sobre los indicadores de ludismo en los procesos de creación dramática / Cuesta Dueñas, Juan José ; Saumell i Vergés, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Esta Tesis investiga la interrelación entre juego y teatro, pues pese a ser esta una relación secular, ha estado poco investigada hasta el momento. Partiendo de un análisis histórico para comprender el porqué de esta falta de interés investigador, se pasa directamente a dar respuesta a las dos preguntas principales de la Tesis: ¿En qué zonas se interseccionan el juego y el teatro? Y ¿Qué indicadores nos manifiestan el capital lúdico en el espectáculo teatral, tanto en los procesos como en los resultados? Más concretamente, en el marco teórico se propone un estudio profundo de todos los conceptos y de la teoría crítica existente tanto sobre el juego, en general, como sobre el juego en el contexto teatral en particular, para observar el aumento de lo lúdico en las últimas décadas tanto en ambos ámbitos. [...]
This Thesis investigates the relationship between play and theater, because, despite this being a secular relationship, it has not been profusely investigated. Starting with an historical analysis to understand the reason for this lack of research interest, I will proceed to answer two main questions of the Thesis: In which areas the play and the theater intersect? And which indicators show us the playful theatrical capital in both the processes and the results? A thorough study is proposed from the conceptual framework of all concepts managed in this research, and the existing critical theory, both on the overall play concept and especially about the play in the theatrical context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Research literature : 91 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.