Research literature

Research literature 21 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
85 p, 8.1 MB Aplicación para la administración de departamento de venta de un centro comercial (iPhone) / Navarro Romero, Alejandro ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Proyecto orientado a ser una herramienta, para poder controlar y gestionar el stock de un departamento de venta de un centro comercial. Basado en dos aplicaciones. La primera, destinada a ser la herramienta mediante la cual el administrador del departamento, puede crear el entorno bajo la cual va a funcionar, controlar el stock y todas las operaciones que se realizan. [...]
Projecte orientat a ser una eina, per a poder controlar i gestionar l'estoc d'un departament de venda d'un centre comercial. Basat en dues aplicacions. La primera, destinada a ser l'eina mitjançant la qual l'administrador del departament pot crear l'entonr sota la qual va a funcionar, controlar l'estoc i totes les operacions que es realitzen. [...]
Project aimed at being a tool to control and manage the stock of a sales department of a mall. Based on two applications. The first, intented to be the tool by which the department administrator can create the environment under which it will work, stock control and all operations ar performed. [...]

2010  
12.
28 p, 510.8 KB Monitorització de rendiment i accounting de centres de computació grid / Sans Claret, Ignasi ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El Port d'Informació Científica és un centre de Computació Grid de referència que dona suport a comunitats científiques, com el LHC (CERN). Al PIC, trobem una gran varietat de tecnologies que proporcionen serveis al centre. [...]
El Port d'Informació Científica es un centro de Computaciónn Grid de referencia que da soporte a comunidades científicas, como el LHC (CERN). En el PIC, encontramos una gran variedad de tecnologías que proporcionan servicios en el centro. [...]
The Port d'Informació Científica is a reference Computing Grid center that supports scienti c communities, such as the LHC (CERN). A wide variety of technologies that provide services to the center. [...]

2010
2 documents
13.
112 p, 1.7 MB Modelado y simulación de sistemas biológicos / Cruz Vázquez, Antonio ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En la presente memoria se ha recogido de forma escrita el conjunto de fases que se han llevado a cabo en la realización del proyecto consistente en un simulador de sistemas biológicos utilizando modelos orientados al individuo. [...]
En la present memòria s'ha recollit de forma escrita el conjunt de fases que s'han portat a terme en la realització del projecte consistent en un simulador de sistemes biològics utilitzant models orientats a l'individu. [...]
In this report has been written the phases that have been done at the project realization consisting of a simulator of biological systems using the individual-oriented models. Specifically, the biological system represented has consisted in the movement and cohesion behavior that fishes have.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009
2 documents
14.
79 p, 8.3 MB Simulación de redes de sensores wireless / Navarro Fernández, Javier ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010
2 documents
15.
76 p, 1.8 MB Monitorització d'alt nivell per a el computing de l'experiment ATLAS (LHC) / Guinó Feijóo, Alejandro ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte descriu la fusió de les necessitats diaries de monitorització del experiment ATLAS des del punt de vista del cloud. La idea principal es desenvolupar un conjunt de col·lectors que recullin informació de la distribució i processat de les dades i dels test de wlcg (Service Availability Monitoring), emmagatzemant-la en BBDD específiques per tal de mostrar els resultats en una sola pàgina HLM (High Level Monitoring). [...]
Este proyecto describe la fusión de las necesidades diarias de monitorización del experimento ATLAS desde el punto de vista del cloud. La idea principal es desarrollar un conjunto de colectores que recojan información de la distribución y procesado de los datos y los tests wlcg (Service Availability Monitoring), almacenándola en BBDD específicas para mostrar los resultados en una sola página HLM (High Level Monitoring). [...]
In this project an approach is described to merge all monitoring daily needs for an LHC experiment like ATLAS from the cloud point of view. The main idea is to develop a set of collectors to gather information for data distribution, data processing and wLCG tests (Service Availability Monitoring), store them in specific databases, wrap the results and show it in a single High Level Monitoring (HLM) page. [...]

2010  
16.
80 p, 1.5 MB Estudi GPGPU dedicat al processament de neuroimatges / Allande Álvarez, César ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
La tecnologia GPGPU permet paral∙lelitzar càlculs executant operacions aritmètiques en els múltiples processadors de que disposen els xips gràfics. S'ha fet servir l'entorn de desenvolupament CUDA de la companyia NVIDIA, que actualment és la solució GPGPU més avançada del mercat. [...]
La tecnología GPGPU permite paralelizar cálculos ejecutando operaciones aritméticas en los múltiples procesadores de que disponen los chips gráficos. Se ha utilizado el entorno de desarrollo CUDA de la compañía NVIDIA, que actualmente es la solución GPGPU más avanzada del mercado. [...]
GPGPU technology allows parallelization of calculations executing arithmetic operations in any of the multiple processors that graphic chips have. The environment used for development is CUDA from NVIDIA, which is currently the most advanced solution available. [...]

2009  
17.
123 p, 2.0 MB Entorno gráfico para simulaciones de sistemas biológicos / Rel Grau, David ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta memòria conté tota l'evolució del desenvolupament del projecte a tractar, és a dir, un entorn gràfic per a simulacions de sistemes biològics. Es partirà d'uns objectius a complir, buscant quina via se'ls adapta millor. [...]
Esta memoria contiene toda la evolución del desarrollo del proyecto que se va a tratar, es decir, un entorno gráfico para simulaciones de sistemas biológicos. Se partirá desde unos objetivos a cumplir, buscando qué vía es la que mejor se adapta a ellos. [...]
This report has inside the whole evolution of the development of the project that we're going to talk about. This is a graphical environment for simulations of biological systems. First of all, we'll start looking for which is the better way to reach the aims. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010  
18.
61 p, 1.7 MB Desenvolupament d'una plataforma web per a integrar serveis de neuroimatge al PIC (Port d'Informació Científica) / Delgado Mengual, Jordi ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El projecte ha consistit en el disseny i implementació d'una arquitectura/plataforma d'integració dels serveis d'emmagatzemament i postprocessament d'imatge mèdica que oferix el grup així com la visualització, anonimització, transferència d'arxius. [...]
El proyecto ha consistido en el diseño e implementación de una arquitectura/plataforma de integración de los servicios de almacenaje i postprocesamiento de imagen médica, así como la visualización, anonimización, transferencia de ficheros. [...]
The aim of the project was to design and implemen an architecture/platform to integrate all the services related to the storage and postprocessing of medical images that the group offers as well as others services like visualization, anonimization, transfer files. [...]

2009  
19.
27 p, 9.2 MB Implementación de aplicaciones y herramientas de post-procesamiento de imágenes médicas vía web / Casals Hernández, Jordi ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con la creciente generación de resonancias magnéticas, los servicios de radiología necesitan aplicaciones que les faciliten el trabajo de acceso remoto a los datos y a las herramientas que utilicen para la extracción de datos para realizar sus diagnósticos. [...]
Amb la creixent generació de ressonàncies magnètiques, els serveis de radiologia necessiten aplicacions que els hi facilitin les tasques d'accés remot a dades i a les eines que utilitzen per a l'extracció de dades per realitzar els seus diagnòstics. [...]
With the rising generation of magnetic resonance imaging, radiology services need applications that will facilitate the work of remote access to data and tools used for the extraction of data for diagnosis. [...]

2010
2 documents
20.
68 p, 763.4 KB Sistema de copia de seguridad automática para un programa de diseño técnico / Serrano Reina, Adrián ; Mostaccio, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Partint de les mancances quant a salvaguarda de dades presents en un programa de disseny tècnic, es du a terme un estudi de les tècniques necessàries per a solucionar aquestes i es detalla la seva posterior implementació en forma de llibreria. [...]
Partiendo de las carencias en cuanto a salvaguarda de datos presentes en un programa de diseño técnico, se lleva a cabo un estudio de las técnicas necesarias para solucionar estas carencias y se detalla su posterior implementación en forma de librería. [...]
Given the insufficient data safeguard measures present in a technical design program, a study and its later implementation are carried out in order to fix these lacks. In this way, the data recovery, operation undoing and change history features are implemented without a noticeable impact on the application performance.

2009  

Research literature : 21 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.