Research literature

Research literature 36 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
45 p, 1.8 MB Anàlisis de prestacions en sensors de rang per a robòtica mòbil : aplicació al mapeig de laberints / Baldomero Marín, Alex ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012  
12.
73 p, 1.9 MB Mapeo con robot móvil : construcción y seguimiento / García González, Jónathan ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte tracta de la fabricació d'un robot mòbil que sigui capaç de realitzar el mapeig d'una superfície, evitant els obstacles que es pugui trobar en el transcurs del seu recorregut. És un projecte complex, per aquest motiu la part de procés de dades s'ha fet en un projecte posterior. [...]
El proyecto trata de la fabricación de un robot móvil que sea capaz de realizar el mapeo de una superficie, evitando los obstáculos que se pueda encontrar en el transcurso de su recorrido. Es un proyecto complejo, por ese motivo la parte de procesamiento de los datos se ha realizado en un proyecto posterior. [...]
The project deals with the manufacture of a mobile robot that is able to plot a map its environment, avoiding obstacles you may encounter during its journey. Is a complex project, which is why the data processing was carried out in a subsequent project. [...]

2012  
13.
89 p, 2.3 MB Mapeo con robot móvil : caracterización y modelado / Martín Pérez, Jorge ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte tracta de la fabricació d'un robot mòbil que sigui capaç de realitzar el mapeig del seu entorn, evitant els obstacles que es pugui trobar al transcurs del seu recorregut. Per tal d'obtenir els resultats desitjats, s'ha realitzat la caracterització dels seus components emprant algorismes probabilístics ,amb els que s'ha pogut determinar la seva eficiència. [...]
El proyecto trata de la fabricación de un robot móvil que sea capaz de realizar un mapeo de su entorno, evitando los obstáculos que se pueda encontrar en el transcurso de su recorrido. Para obtener los resultados deseados, se ha realizado la caracterización de sus componentes utilizando algoritmos probabilísticos, con los que poder determinar su eficiencia. [...]
The project deals with the manufacture of a mobile robot that is able to plot a map its environment, avoiding obstacles you may encounter during its journey. To get the desired results, was performed the characterization of its components using probabilistic algorithms with which to determine its efficiency. [...]

2012  
14.
13 p, 437.5 KB Propostes de prevenció de residus en esdeveniments a la ciutat de Sitges / Álvarez, Gabriela ; Marginet, Berta ; Ramo, Ana Nieves ; Pérez, Judith ; Duch Cortinas, Jordi ; Oliver i Solà, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Martínez Gasol, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El model actual de consum comporta el malbaratament de recursos, potenciant l'ús desmesurat de materials i productes no reutilitzables, convertint-los en residu. Aquesta generació creixent de residus comporta la necessitat de gestionar-los de manera eficient o impedir generar-los, per minimitzar els impactes ambientals i econòmics. [...]
The present model of consume leads to waste of resources, boosting the excessive use of materials and products not reusable, turning them into waste. This raising waste generation, entails the need to efficiently manage the waste, or to not generate them in order to minimize the environmental and economical impacts. [...]
El modelo actual de consumo conlleva el malgasto de recursos, potenciando el uso desmesurado de materiales y productos no reutilizables, convirtiéndolos en rechazo. Esta generación creciente de residuos conlleva la necesidad de gestionarlos de manera eficiente o impedir generarlos, para minimizar los impactos ambientales y económicos. [...]

2012
2 documents
15.
9 p, 314.5 KB Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a equipaments culturals : aplicació pilot en biblioteques / Sanjuan Delmás, David ; Martínez Blanco, Julia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Oliver i Solà, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El DGQA per a Equipaments Culturals és un distintiu per a la certificació ambiental de biblioteques i museus. L'objectiu del projecte és avaluar el distintiu mitjançant una aplicació pilot en 26 biblioteques de la província de Barcelona, i proposar millores tant per al distintiu com per a les biblioteques. [...]
El DGQA para Equipamientos Culturales es un distintivo ambiental para la certificación ambiental de bibliotecas y museos. El objetivo del proyecto es evaluar el distintivo mediante una aplicación piloto en 26 bibliotecas de la provincia de Barcelona, y proponer mejoras tanto para el distintivo como para las bibliotecas. [...]
The DGQA for Cultural Facilities is a distinctive for environmental certification of libraries and museums. The project's objective is to assess the distinctive with a prototype in 26 libraries in the province of Barcelona, and suggest improvements for both the distinctive and the libraries. [...]

2012
7 documents
16.
15 p, 716.7 KB Estudi preliminar per la creació d'una nova categoria d'impacte ambiental dins el marc de l'ACV : la dimensió natural del paisatge / Petit Boix, Anna ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Martínez Blanco, Julia ; Oliver i Solà, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una eina emprada per gestionar els impactes ambientals i els recursos usats al llarg del cicle de vida d'un bé o servei. Existeixen reptes de futur en el desenvolupament de l'ACV, tals com la introducció de noves categories d'impacte ambiental, que permetin una anàlisi més específica dels impactes sobre determinats elements del medi, com ara el paisatge. [...]
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta usada para gestionar los impactos ambientales y los recursos usados a lo largo del ciclo de vida de un bien o servicio. Existen retos de futuro en el desarrollo del ACV, tales como la introducción de nuevas categorías de impacto ambiental, que permitan un análisis más específico de los impactos sobre determinados elementos del medio, como por ejemplo el paisaje. [...]
Life Cycle Assessment (LCA) is a tool used to assess the environmental impacts and resources used throughout a product's or service's life cycle. There are future challenges in the development of the LCA, such as the introduction of new environmental impact categories that may allow a more specific analysis of the impacts on certain elements of the environment, for example the landscape. [...]

2012
2 documents
17.
32 p, 1.6 MB Estudi per a un sistema de mesura de pes per a marmota alpina / Mir Izard, Josep ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte tracta sobre la viabilitat de la construcció d'un sistema per al seguiment del pes d'una població de marmotes en alta muntanya. Bàsicament, es construeix una bàscula amb un sensor de força i un sensor de temperatura. [...]
Este proyecto trata sobre la viabilidad de la construcción de un sistema para el seguimiento del peso de una población de marmotas en alta montaña. Básicamente, se construye una báscula con un sensor de fuerza i un sensor de temperatura. [...]
This project is about the construction feasibility of a system for the follow-up of a marmot's population weight in high mountain. We build a weighing scale with a force sensor and a temperature sensor. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
18.
85 p, 3.2 MB Estudi : microcontrolador LPC2119 - ARM. Cas pràctic : / Sanz Xicola, Josep Maria ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Estudi de l'arquitectura i prestacions del microcontrolador LPC2119 tot implementant la proposta d'un cas pràctic. En la besant teòrica, es fa una anàlisi acurada del dispositiu LPC2119, enumerant les principals característiques i exposant les seves parts, aprofundint sobretot en l'arquitectura i core ARM que incorpora. [...]
Estudio de la arquitectura y prestaciones del microcontrolador LPC2119 implementando un caso práctico. En la vertiente teórica, se efectua un detallado análisis del dispositivo LPC2119, enumerando sus principales características y exponiendo sus partes, dando especial importancia a la arquitectura y core ARM que incorpora. [...]
Case study about LPC2119 microcontroller's architecture and performance realizing a practical case. This paper explores in depth the LPC2119 device, listing its main features and exposing its components, with particular emphasis on ARM architecture and the ARM core inside. [...]

2009  
19.
86 p, 2.0 MB Anàlisi, disseny i construcció d'un robot educatiu basat en microcontrolador AVR-ATMEGA / Hernández Arroyuelo, Sergio ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte presenta el disseny, construcció i programació d'un robot autònom, com a base per una proposta educativa. Per aconseguir aquest objectiu s'ha dotat el robot d'una unitat de procés, un sistema de locomoció i un seguit de sensors que proporcionaran a la unitat informació respecte l'entorn. [...]
Este proyecto presenta el diseño, construcción y programación de un robot autónomo, como base de una propuesta educativa. Para conseguir este fin se ha dotado al robot de una unidad de proceso, un sistema de locomoción y una serie de sensores que proporcionan a dicha unidad información sobre el entorno. [...]
This project presents the design, development and implementation of an autonomous robot for an educational purpose. In order to achieve this goal, the robot has been embedded with a processing unit, a motion system and a set of sensors that provides information of the environment. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
20.
104 p, 1.7 MB Robot móvil con EVK1100 : estudio y aplicación / Muñoz Verdú, Francisco Manuel ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010  

Research literature : 36 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Oliver, J. Manel
2 Oliver, J.C.
5 Oliver, J.M.
26 Oliver, Joan
1 Oliver, Joan Carles
9 Oliver, Josep
2 Oliver, Josep Manel
1 Oliver, José M.
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.