Educar

Educar 13 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
4 p, 57.0 KB Índex
2001
Educar, N. 28 (2001) , p. 1-4  
2.
4 p, 33.5 KB Presentació
2001 - 10.5565/rev/educar.384
Educar, N. 28 (2001) , p. 6-9  
3.
29 p, 141.3 KB Universidad en España : ¿época de cambios o cambio de época? / Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El artículo analiza el proceso de transformación que ha tenido la universidad española en los últimos veinte últimos años. Dicho análisis se contextúa en el cambio legislativo, en la transformación cuantitativa de la oferta institucional y de las demanda que la sociedad hace a la universidad y del influyente papel de la investigación en la configuración de la nueva realidad universitaria. [...]
L'article analitza el procés de transformació experimentat per la universitat espanyola en els darrers anys. L'anàlisi es contextua en el canvi legislatiu, en la transformació qualitativa de la oferta institucional i de les demandes que la societat posa a la universitat, així com de l'influent paper que la recerca exerceix en la configuració de la nova realitat universitària. [...]
The paper analyses the complexity of the process of change experienced by the Spanish university system since the last twenty years. Such analysis is developed attending legal transformations and both, the nature of the quantitative institutional offer and the new demands that society is actually putting into the university, considering also the crucial role that research is playing in the framing of the new reality. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.386
Educar, N. 28 (2001) , p. 11-39  
4.
20 p, 106.7 KB Docencia e investigación en la universidad : una profesión, dos mundos / Sancho Gil, Juana Mª (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica i Organització Educativa)
La finalidad de este artículo es explorar las conexiones entre las dos actividades primordiales del trabajo en la universidad: la docencia y la investigación. Acometer este empeño podría hacerse siguiendo distintos recorridos. [...]
La finalitat d'aquest article és explorar les connexions entre les dues activitats primordials del treball a la universitat: la docència i la investigació. La realització d'aquestes pot conduirnos per dos camins diferents. [...]
The main aim of this article is to explore the relationships between the two primary activities in higher education institutions: teaching and research. This task could be done from different perspectives. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.388
Educar, N. 28 (2001) , p. 41-60  
5.
22 p, 115.1 KB L'avaluació de l'alumnat a la universitat Universitat de Barcelona / Bordas, Inmaculada (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica i Organització Educativa) ; Cabrera, Flor (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic d'Educació)
En les últimes dècades, en el camp de l'avaluació en general i, en particular, en el de l'avaluació dels aprenentatges, s'hi reflecteixen importants transformacions. Moltes raons justifiquen aquests canvis projectats en l'àmbit universitari. [...]
En las últimas décadas, en el campo de la evaluación en general y en particular, en el de la evaluación de los aprendizajes, se reflejan importantes transformaciones. Muchas razones justifican estos cambios en el ámbito universitario. [...]
The main aim of this article is to explore the relationships between the two primary activities in higher education institutions: teaching and research. This task could be done from different perspectives. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.390
Educar, N. 28 (2001) , p. 61-82  
6.
16 p, 96.2 KB Algunas notas sobre el impacto de las TIC en la universidad / Marqués Graells, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Este artículo se ha elaborado a partir del Seminario organizado por el grupo de trabajo CCUC (Cambio de Cultura en las Universidades Catalanas del siglo XXI, http://dewey. uab. es/mto mas) del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB, en el que se debatieron los numerosos cambios que se están produciendo actualmente en la universidad. [...]
Aquest article s'ha elaborat a partir del Seminari organitzat pel grup de treball CCUC (Canvi de Cultura en les Universitats Catalanes del segle XXI, http://dewey. uab. es/mto mas) del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, en el que es van debatre els nombrosos canvis que s'estan produint actualment en la universitat. [...]
This article has been produced from the seminar organized by the work team CCUC (Culture Change in the 21st Century Catalan Universities, http://dewey. uab. es/mtomas) from the Applied Pedagogy Department at UAB. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.391
Educar, N. 28 (2001) , p. 83-98  
7.
17 p, 98.5 KB La docència a la UAB / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La universitat està abocada a fer front a un nou entorn marcat per una sèrie de transformacions profundes que afecten àmbits diversos. La migració accelerada d'un sistema d'universitat tradicional -amb una oferta rígida i poc diversificada de titulacions homologades i una demanda «segura» d'estudiants locals entre els 18 i els 25 anys, dedicats prioritàriament a l'estudi presencial- a un nou model molt més flexible, tant pel que fa a la tipologia de les carreres com a les característiques dels alumnes, ha comportat un procés paral·lel de reflexió entorn de la docència sensu lato, que ha esdevingut un factor clau de competitivitat dins l'àmbit universitari. [...]
La universidad está destinada a hacer frente a un nuevo entorno marcado por una serie de transformaciones profundas que afectan a ámbitos diversos. La migración acelerada de un sistema de universidad tradicional -con una oferta rígida y poco diversificada de titulaciones homologadas y una demanda «segura» de estudiantes locales entre los 18 y 25 años dedicados prioritáriamente al estudio presencial- a un nuevo modelo mucho más flexible, ya sea por la tipología de las carreras o por la características de los alumnos, ha comportado un proceso paralelo de reflexión alrededor de la docencia sensu lato. [...]
University is facing a new context characterized by a set of deep transformations that affect various aspects. The accelerated migration from a traditional university system -- with a rigid and little diversified offer of studies and a «secure» demand of local students aged 18 to 25, mainly consecrated to the presential study -- to a much more flexible new one with regard to the type of studies and the students' characteristics, has become a parallel process of reflection about teaching sensu lato. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.393
Educar, N. 28 (2001) , p. 99-115  
8.
15 p, 90.1 KB Enseñar y aprender en la virtualidad / Sangrà Morer, Albert (Universitat Oberta de Catalunya)
La educación en la virtualidad no se sitúa necesariamente en ninguna orientación educativa concreta. La diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de cada medio. [...]
L'educació en la virtualitat no es situa necessàriament en cap orientació educativa concreta. La diferència més important entre l'educació en la presencialitat i en la virtualitat resideix en el canvi de medi i en el potencial educatiu que se'n deriva de l'optimització de l'ús de cada mitjà. [...]
Education in virtual environments is not necessarily located at any special educational approach. The most important difference between it and face-to-face education is that we change the environment where or through we teach and students learn, and the educational potential related to the best use of each environment, This paper focuses on the two main elements that make the difference in the educational processes in virtual environments: methodology and organisation. [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.394
Educar, N. 28 (2001) , p. 117-131  
9.
11 p, 85.9 KB Bibliografia sobre docència i gestió universitària / Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Guillamón Ramos, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
2001 - 10.5565/rev/educar.397
Educar, N. 28 (2001) , p. 133-143  
10.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  
11.
16 p, 92.6 KB La reforma universitària : gestió del pas d'un entorn institucional a un entorn parcialment tècnic / Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
A continuació es presenta un treball basat en una part dels resultats obtinguts en una tesi doctoral que analitza el procés de reforma dels plans d'estudis de tres titulacions universitàries d'informàtica a dues universitats diferents. [...]
El trabajo que aquí se presenta se basa en una parte de los resultados obtenidos en una tesis doctoral que analiza el proceso de reforma de los planes de estudios de tres titulaciones universitarias de informática en dos universidades distintas. [...]
The content of this paper is based on results from a doctoral thesis, which studied the curricula reform process of three computer science degrees in two higher education centres. In the specific context of university organisation, we might interpret the enactment of the LRU (Law of University Reform, 1983) as tantamount to exerting coercive pressure to bring about changes that would introduce universities into more technical environments (taking account of student and labour market demands). [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.400
Educar, N. 28 (2001) , p. 163-178  
12.
24 p, 121.6 KB Activitat conjunta i influència educativa en el context familiar / Colomina, Rosa (Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)
Encara que actualment sembla llunyana una explicació integrada dels processos d'influència educativa en la família, han estat importants els progressos fets en els darrers anys sobre aquest tema (Lacasa, 1997; Rodrigo, 1998; Vila, 1998). [...]
En la actualidad aunque aún nos parece un tanto lejana una explicación integrada de los procesos de influencia educativa en al familia, han sido importantes los progresos realizados sobre este tema (Lacasa, 1997; Rodrigo, 1998; Vila, 1998). [...]
Although nowadays a whole integrated explanation of educational influence processes in the family still seems distant, they have been important advances on the last years about this subject (Lacasa, 1997; Rodrigo, 1998; Vila, 1998). [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.401
Educar, N. 28 (2001) , p. 181-204  
13.
8 p, 56.9 KB Los alumnos que viven en ambientes desfavorecidos : respuestas ¿especiales? / Moya Maya, Asunción (Universidad de Huelva. Departamento de Didácticas Integradas) ; García Moro, Francisco José (Centro "Ciudad de los Niños")
Cuando hacemos referencia a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, a la integración de éstos en un currículum ordinario, parece que a quien nos estamos refiriendo son a aquellos con características muy determinadas: que no ven, que no oyen, que no se pueden mover, presentan un retraso madurativo, etc. [...]
Quan fem referència a l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, a la integració d'aquests al currículum ordinari, sembla que a qui ens estem referint són a aquells que tenen unes característiques determinades: que no veuen, que no escolten, que no es poden moure, que presenten un retard maduratiu, etc. [...]
When we talk about students with special educational needs and their integration in an ordinary curriculum, it seems that we are referring to students with very specific characteristics: impaired, physically disabled, handicapped . [...]

2001 - 10.5565/rev/educar.402
Educar, N. 28 (2001) , p. 205-212  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.