HMiC

HMiC 18 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
4 p, 65.9 KB Índex de continguts
2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 1-4  
2.
3 p, 376.2 KB Dossier industrials i polítics, Jaume Vicens Vives i la Catalunya del segle XIX. Editorials / Martín Ramos, Josep Lluís 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santirso Rodríguez, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona)
2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 5-7  
3.
12 p, 63.8 KB Remences i Rabassaires / Bonamusa, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article far una balanç dels estudis fets per jaume Vicens Vives sobre les relacions, la conflictivitat i els enforntaments entre els senyors, propietaris de la terra i els remences. De la meteixa manera reflexiona sobre su evolució a llarg de la història des de el segle XV fins les primeres dècades del segle XX.
Este artículo hace un balance de los estudios hechos por Jaume Vicens Vives sobre las relaciones, la conflictividad y los enfrentamientos entre los señores, propietarios de la tierra, y los remences. [...]
This paper takes stock of the Jaume Vicens Vives's studies on relationships, conflict and clashes between lords, landowners, and Remences. Also reflects on its evolution through history from the fifteenth to the early decades of the twentieth century.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 8-19  
4.
6 p, 33.4 KB Amb l'Excusa del llibre Industrials i polítics : Vicens Vives i la història social i obrera a Catalunya i Espanya / Gabriel, Pere, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Aquest article far un balanç sobre la presència de reflexions, suggeriments interpretatius i caracteritzadors en relació a la conflictivitat obrera del segle XIX disn de l'obra de Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.
Este artículo hace un balance sobre la presencia de reflexiones, sugerencias interpretativos y caracterizadores en relación a la conflictividad obrera del siglo XIX dentro de la obra de Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.
This article lighthouse stock on the presence of thoughts, suggestions and interpretations in relation to characterize the labor unrest of the nineteenth century inside the book of Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 20-25  
5.
16 p, 88.9 KB "L'Empenta biològica" : demografia històrica de la Catalunya Contemporània des d'Industrials i Polítics / Santirso Rodríguez, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fa més d'un segle que la demografia històrica de la Catalunya contemporània se centra en un petit nombre de fenòmens interconnectats. Són la minva de la fecunditat, la immigració exterior i el creixement de la ciutat de Barcelona, sovint vistos com a amenaces a la pervivència nacional. [...]
Hace más de un siglo que la demografía histórica de la Cataluña contemporánea se centra en un pequeño conjunto de fenómenos interconectados. Son el descenso de la fecundidad, la inmigración exterior y el crecimiento de la ciudad de Barcelona, a menudo vistos como amenazas a la pervivencia nacional. [...]
For more than one century the historical demography of the contemporary Catalonia centres on a small set of interconnected phenomena. They are the decrease of the fecundity, the foreign immigration and the growth of the city of Barcelona, often seen as threats to the national survival. [...]

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 26-41  
6.
11 p, 61.5 KB Una mirada que en feu sorgir d'altres : a propòsit del llibre de Jaume Vicens Vives sobre el segle XIX / Serrallonga i Urquidi, Joan 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Aquest article tractar de mostrar l'evolció del concepte de "classe obrera" en la historiografia social des de l'estudis de Jaume Vicens Vives Els catalans en el segle XIX, fins a l'actualitat.
Este artículo tratar de mostrar la evolución del concepto de "clase obrera" en la historiografía social desde el estudios de Jaume Vicens Vives Los catalanes en el siglo XIX, hasta la actualidad.
This article tried to show evolció the concept of "working class" in historiography and social studies from the Jaume Vicens Vives Los catalanes en el siglo XIX to the present.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 42-52  
7.
18 p, 153.8 KB El finançament de la premsa carlina lleidatana : recursos econòmics i publicitat / Closa, Francesc (Universitat de Lleida)
En el següent article es pretén analitzar els mecanismes que va emprar la premsa doctrinal carlina al llindar del segle XIX amb el XX per a autofinançar-se. Ho exemplifiquem en dos diaris lleidatans -El Almogávar Leridano i El Loredan- dirigits, respectivament, per Salvador Morales i Roger de Llúria. [...]
En el siguiente artículo se pretende analizar los mecanismos empleados en la prensa doctrinal carlina en el umbral del siglo XIX con el XX para autofinanciarse. Lo ejemplificamos en dos diarios leridanos - El Almogávar Leridano y El Loredan- dirigidos, respectivamente, por Salvador Morales y Roger de Llúria. [...]
The following article aims to analyze the mechanisms used by the doctrinal Carline press at the end of the 19th century and beginning of the twentieth in order to finance themselves. We will exemplify it with two newspapers from Lleida -El Almogávar Leridano and El Loredan- directed by Salvador Morales and Roger de Llúria respectively. [...]

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 53-70  
8.
21 p, 105.1 KB Antonio Machado en el II Congreso de Intelectuales Antifascistas : faltándole el respeto a la divinidad / del Castillo Durán, Fernando (Universitat de Barcelona)
Donada la trajectòria i imatge que habitualment es coneix de l'escriptor Antonio Machado, en aquest article es far incís en la seva participació al II Congreso de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en un moment de maduresa abans de la fatalitat de la seva mort a l'exili.
Dada la trayectoria e imagen que habitualmente se conoce del escritor Antonio Machado, en este artículo se hará inciso en su participación en el II Congreso de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en un momento de madurez antes de la fatalidad del exilio y muerte del poeta.
Beyond the history and image commonly known by the writer Antonio Machado, in this article lighthouse emphasis on their participation at the II Congress of the Alliance of Intellectual antifascists at a time of maturity before the inevitability of his death exile.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 71-91  
9.
15 p, 90.6 KB La extrema derecha neofranquista a inicios del postfranquismo / Del Río Morillas, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este artículo tiene como objeto la evolución de la extrema derecha neofranquista en los momentos iniciales del posfranquismo y, concretamente, en el año en que se definen los factores básicos de diferenciación en el campo de la elite política del franquismo, 1976.
Aquest article té com a objecte l'evolució de l'extrema dreta neofranquista en els moments inicials del postfranquisme i, concretament, l'any en què es defineixen els factors bàsics de diferenciació en el camp de l'elit política del franquisme, 1976.
This article aims at the evolution of the extreme right neofranquista in the very early post-Franco and, specifically, in the year that defines the basic factors of differentiation in the field of Franco's political elite, 1976.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 92-106  
10.
16 p, 94.0 KB Crisis de las historiografías marxistas y últimas tendencias : ¿existe hoy una nueva historia social? / Río Aldaz, Ramón del (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article analitza les causes de la crisi de les historiografies marxistes: predomini de la historiografia de catecisme, plantejament ideològic ahistòric d'endevinar el futur i (excepte poques excepcions) obsessió per estudiar només les classes baixes i no les societats en el seu conjunt. [...]
El artículo analiza las causas de la crisis de las historiografías marxistas: predominio de la historiografía de catecismo, planteamiento ideológico ahistórico de adivinar el futuro y (salvo pocas excepciones) obsesión por estudiar sólo las clases bajas y no las sociedades en su conjunto. [...]
The article analyzes the causes of the crisis of the marxist historiographies: predominance of the historiography of catechism, ideological ahistorical approach of guessing the future and (except few exceptions) obsession to study only the lower classes and not the societies in its set. [...]

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 107-122  
11.
7 p, 36.1 KB Sacrilegi, represàlies i revenges / Izard, Miquel (Universitat de Barcelona)
Aquest article far una valoració sobre el tractament que s'ha vingut fent de les víctimes i represaliats de la Guerra Civil espanyola.
Este artículo faro una valoración sobre el tratamiento que se ha venido haciendo de las víctimas y represaliados de la Guerra Civil española.
This article about treatment ratings are a beacon that has been done to the victims of reprisals and the Spanish Civil War.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 123-129  
12.
10 p, 49.6 KB Josep Pijoan i el naixement del catalanisme polític / Navarra Ordoño, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Aquest article far un repàs per la trajectòria política de Josep Pijoan a partir dels seus textos més representatius. Al mateix temps s'ofereix una reflexió sobre el compromís catalanista del personatge i la seva relació amb polítics emblemàtics del seu temps.
Este artículo hace un repaso por la trayectoria política de Josep Pijoan a partir de sus textos más representativos. Al mismo tiempo se ofrece una reflexión sobre el compromiso catalanista del personaje y su relación con políticos emblemáticos de su tiempo.
This article reviewed the lighthouse Josep Pijoan political career from its most representative texts. At the same time offered a reflection on the commitment of the Catalan character and its relationship with politicians emblematic of its time.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 130-139  
13.
24 p, 124.2 KB Una semilla de discordia : la entrada de Bandera Roja en el PSUC / Pala, Giaime (Universitat Pompeu Fabra. Centre d'Estudis sobre els Moviments Socials (CEMS))
Segons els records i testimonis de molts antics comunistes, un dels fets que van marcar la trajectòria clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) va ser la incorporació a les seves files del nucli d'activistes procedents de l'Organització Comunista d'Espanya (Bandera Roja) a 1974. [...]
Según los recuerdos y testimonios de muchos antiguos comunistas, uno de los hechos que marcaron la trayectoria clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) fue la incorporación en sus filas del núcleo de activistas procedentes de la Organización Comunista de España (Bandera Roja) en 1974. [...]
As many former Communists recall and explain, one of the events which marked the clandestine path of the Unified Socialist Party of Catalonia (Partit Socialista Unificat de Catalunya) was the 1974 incorporation into its ranks of core activists from the Communist Organization of Spain-Red Flag (Organización Comunista de España-Bandera Roja), also known as "Bandera Roja" ("Red Flag"). [...]

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 140-163  
14.
13 p, 71.6 KB La perspectiva en història : de prop i de lluny / Pons, Anaclet (Universitat de València) ; Serna, Justo (Universitat de València)
Aquest article reflexiona sobre la doble vessant de la història. D'una banda, és tot allò que ha passat, entenent això com les accions dels éssers humans, llurs experiències, etcètera; de l'altra, però, és també el relat que bastim, el sentit que atorguem a les coses i fets succeïts, la reflexió sobre la manera d'estudiar-ho i de transmetre-ho.
Este artículo reflexiona sobre la doble vertiente de la historia. Por un lado, es todo lo que ha pasado, entendiendo esto como las acciones de los seres humanos, sus experiencias, etcétera, y por otro, pero, es también el relato que edificamos, el sentido que otorgamos a las cosas y hechos sucedidos , la reflexión sobre la manera de estudiarlo y de transmitirlo.
This article reflects on two aspects of the story. On one hand, is everything that has happened, understanding that the actions of human beings, their experiences, etc. on the other, but also the story that is laid, meaning we attach to things and events occurred , reflection on how to study it and pass it.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 164-176  
15.
18 p, 177.4 KB Los oficios y la endogamia laboral en las parroquias del obispado de Barcelona en 1605-1607 y 1625- / Prat, Jose María (Universitat Autònoma de Barcelona)
A partir dels documents episcopals barcelonins, on es detallen els impostos sobre les noces ("esposalles") ocorregudes a les parròquies del bisbat de Barcelona en els períodes compresos entre l'1 de maig de 1605 i el 30 d'abril de 1607, i el 1 maig 1625 i el 30 d'abril de 1627, en aquest article s'ha realitzat una anàlisi dels oficis dels contraents masculins, així com de les similituds relacionals existents entre l'ofici del nuvi i els del seu pare i el seu sogre, confirmant en tots dos períodes, un ampli predomini de les activitats del sector primari, especialment dels pagesos, seguides pels artesans dedicats a la fabricació de roba, en el sector secundari, tot això en el marc d'una certa endogàmia laboral.
A partir de los documentos episcopales barceloneses, donde se detallan los impuestos sobre las bodas ("esposalles") ocurridas en las parroquias del obispado de Barcelona en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 1605 y el 30 de abril de 1607, y el 1 de mayo de 1625 y el 30 de abril de 1627, en el presente artículo se ha realizado un análisis de los oficios de los contrayentes masculinos, así como de las similitudes relacionales existentes entre el oficio del novio y los de su padre y su suegro, confirmándose en ambos períodos, un amplio predominio de las actividades del sector primario, especialmente de los payeses, seguidas por los artesanos dedicados a la fabricación de ropa, en el sector secundario, todo ello en el marco de una cierta endogamia laboral.
From Barcelona Episcopal documents, detailing taxes on weddings ("esposalles") occurred in the parishes of the diocese in the periods between May 1, 1605 and April 30, 1607, and May 1, 1625 and April 30, 1627, this article has made a analysis of the relations of the jobs of the male spouses and relational similarities between the job of the groom and his father and his father-in-law, confirmed in both periods a wide prevalence of primay sector activities, especially farmers, followed by craftsmen, dedicated to manufacture of clothing, in the secondary sector, all withing the framework of a certain generational job inbreeding about the employment.

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 177-194  
16.
24 p, 124.5 KB "Hacia la Segunda Revolución" de Joaquim Maurín i l'Octubre del 1934 / Sans Molas, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article analitza el llibre "Hacia la segunda revolución" (títol original de "Revolución y contrarrevolución en España") de Joaquim Maurín, dirigent principal del Bloc Obrer i Camperol i del POUM, i el es posa en relació amb el complex esdeveniment de l'esclat revolucionari de l'Octubre de 1934. [...]
Este artículo analiza el libro "Hacia la Segunda revolución" (título original de "Revolución y contrarrevolución en España") de Joaquín Maurín, dirigente principal del Bloque Obrero y Campesino y del POUM, y el se pone en relación con el complejo evento del estallido revolucionario de Octubre de 1934. [...]
From Barcelona Episcopal documents, detailing taxes on weddings ("esposalles") occurred in the parishes. This article analyzes the book "Hacia la segunda revolución" (the original title of which was "Revolución y contrarrevolución en España") by Joaquim Maurín, main leader of the Bloc Obrer i Camperol and the POUM, and links it to the complex events of the revolutionary outbreak of October 1934. [...]

2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 195-218  
17.
5 p, 82.8 KB Ressenyes / Fernández López, Sergio (Universidad de Huelva)
Obra ressenyada: Manuel RUIZ LAGOS, Contra moriscos. El sumario de Bleda. Huelva: Universidad de Huelva, 2009.
2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 219-223  
18.
4 p, 219.5 KB Publicacions
2011
HMiC, Núm. 9 (2011) , p. 224-227  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.