Bellaterra journal of teaching and learning language and literature

Bellaterra journal of teaching and learning language and literature Encontrados 7 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
9 p, 161.3 KB Editor's Notes / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials)
We start off our first issue of 2015 with some exciting new changes. The more visible change is the front cover of our journal, featuring the images selected from EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona). [...]
Comencem la nostra primera edició 2015 amb algunes novetats. El canvi més visible és la portada de la revista, amb imatges seleccionades per EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona). Aquest material forma part de la nostra revista des de 2011; ara, hi seran presents tant a la portada del volum com en la pàgina principal de la revista. [...]
Comenzamos nuestra primera edición de 2015 con algunas novedades. El cambio más visible es la portada de la revista, con imágenes seleccionadas por EINA (Escuela de Diseño y Arte, Barcelona). Este material forma parte de nuestra revista desde 2011; ahora, estará presente tanto en la portada del volumen como en la página principal de la revista. [...]
Nous commençons notre premier numéro de 2015 avec des nouveautés intéressantes. Le changement plus visible est la couverture de notre journal, avec les images sélectionnées par EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona). [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.619
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 1-9 (Editor's Note)  
2.
18 p, 857.8 KB Una propuesta de adaptación del Marco Europeo para los ESL / Coehlo, Elizabeth (University of Toronto. Ontario Institute for Studies in Education) ; Oller, Judith (Universitat de Girona. Departament de Psicología i Departament de Didàctiques Específiques) ; Serra, Josep Maria (Universitat de Girona. Departament de Psicología i Departament de Didàctiques Específiques)
This article deals with the evaluation of the linguistic progress of immigrant or minority students who start learning the language of the school years after their native born peers; whether the language be Catalan, Castilian, or another language of the country or a foreign language, as in CLIL classrooms where they vehicular language is English or French, for example. [...]
En aquest article abordem l'avaluació del progrés lingüístic de l'alumnat immigrant o minoritari que comença a aprendre la llengua de l'escola anys després que els seus companys nadius, ja sigui català, castellà, o una altra llengua del país o una llengua estrangera, com a les aules de CLIL on li llengua vehicular és l'anglès o el francès, per exemple. [...]
En este artículo abordamos la evaluación del progreso lingüístico del alumnado inmigrante o minoritario que empieza a aprender la lengua de la escuela años después que sus compañeros nativos, ya sea catalán, castellano, u otra lengua del país o una lengua extranjera, como en las aulas de CLIL donde le lengua vehicular es el inglés o el francés, por ejemplo. [...]
Cet article traite de l'évaluation des progrès linguistique des immigrants ou minoritaires étudiants qui commencent à apprendre la langue de l'école après leurs homologues autochtones, soit catalan, castillan, ou autre langue du pays ou dans une langue étrangère, et dans les classes EMILE où il lingua franca est l'anglais ou le français, par exemple. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.612
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 10-27 (Invited Authors)  
3.
18 p, 1.5 MB L2 Vocabulary Learning From a Lexicultural Approach : Perceptions of a Small Group of Primary Education Students / Alcaraz Mármol, Gema (Universidad de Castilla-La Mancha)
The Common European Framework of Reference (2001) states that the communicative ability in a target language is partly based on the development of attitudes so that students are able to establish a relationship in an intercultural context. [...]
El Marc Comú Europeu de Referència (2001) estableix que l'habilitat comunicativa en una llengua meta es basa, en part, en el desenvolupament d'actituds en els estudiants que els permetin relacionar-se en un context intercultural. [...]
El Marco Común Europeo de Referencia (2001) establece que la habilidad comunicativa en una lengua meta se basa, en parte, en el desarrollo de actitudes en los estudiantes que les permitan relacionarse en un contexto intercultural. [...]
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (2001) établit que la capacité communicative en une langue cible est basée partiellement sur le développement d’attitudes des étudiants leur permettant de s’exprimer dans un contexte interculturel. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.581
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 28-45 (Articles)  
4.
14 p, 242.5 KB La conduite de justification : un savoir à transposer des usages / Forget, Marie-Hélène (Université du Québec à Montréal)
This article arises from a doctoral research examining the learning of justification in a French class. It aims to reflect on the didactical transposition of the concept of justification suggested in Québec’s curriculum for primary and secondary schools, to further define this concept, and to distinguish it from other similar discourses through a review of the literature in the fields of linguistics and pedagogy. [...]
Cet article découle d’une recherche doctorale ayant porté sur l’apprentissage de la justification en classe de français. Il vise à faire état de la question de la transposition didactique de la notion de justification proposée dans les programmes d’études du primaire et du secondaire québécois, à mieux définir la justification et à mieux la distinguer d’autres discours apparentés, ce, par une recension d’écrits du domaine. [...]
Aquest article és producte d'una recerca doctoral sobre l'aprenentatge de la justificació en classes de francès. Pretén fer valer l'assumpte de la transposició didàctica de la noció de justificació proposta en els programes d'estudis primaris i secundaris del Quebec; proposar una millor definició de la mateixa; i distingir-la d'altres discursos semblants, per mitjà d'una ressenya d'escrits en lingüística i en didàctica. [...]
Este artículo es producto de una investigación doctoral sobre el aprendizaje de la justificación en clases de francés. Pretende hacer valer el asunto de la transposición didáctica de la noción de justificación propuesta en los programas de estudios primarios y secundarios de Quebec; proponer una mejor definición de la misma; y distinguirla de otros discursos semejantes, por medio de una reseña de escritos en lingüística y en didáctica. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.588
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 46-59 (Articles)  
5.
21 p, 315.3 KB Potential Inclusion of Multiple Intelligences in Jordanian EFL Textbooks : A Content Analysis / Al-Omari, Taghrid Ahmad (Jordan University of Science and Technology) ; Bataineh, Ruba Fahmi (Yarmouk University) ; Smadi, Oqlah Mahmoud (Yarmouk University)
This study examines the potential incorporation of the principles of Multiple Intelligences Theory in the Jordanian EFL textbooks. More specifically, it reports on a content analysis of Action Pack textbooks for the first-, fourth-, eighth- and eleventh-grades by means of content analysis. [...]
Aquest estudi examina la possible incorporació dels principis de la Teoria d'Intel·ligència Múltiple en els llibres de text d'anglès com a llengua estrangera jordans. Més específicament, da un anàlisi del contingut del llibre de text Action Pack per als nivells de primer, quart, vuitè i onzè, mitjançant l'anàlisi de contingut. [...]
Este estudio examina la posible incorporación de los principios de la Teoría de Inteligencia Múltiple en los libros de texto de inglés como lengua extranjera jordanos. Más específicamente, informan sobre un análisis del contenido del libro de texto Action Pack para los niveles primero, cuarto, octavo y undécimo mediante el análisis de contenido. [...]
Cette étude examine l'éventuelle intégration des principes de la théorie des intelligences multiples dans les manuels de l'anglais comme langue étrangère Jordaniens. Plus précisément, compte une analyse du contenu du manuel Action Pack pour les niveaux premier, quatrième, huitième et onzième travers l'analyse de contenu. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.597
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 60-80 (Articles)  
6.
5 p, 155.7 KB Reseña / Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: M. I. GARCÍA SÁNCHEZ, Language and Muslim immigrant childhoods: The politics of belonging. Wiley Blackwell, 2014.
García-Sánchez shows, through an extensive and rich ethnographic study of Vallenuevo, a small town southeast of Madrid, how Moroccan immigrant children manage the politics of 'belonging' in their daily interactions in various areas of their lives. [...]
García-Sánchez mostra, a través d'un extens i ric estudi etnogràfic en Vallenuevo, un petit poble al sud-est de Madrid, com nens i nenes immigrants marroquins gestionen les polítiques de pertinença en les seves interaccions diàries en diversos àmbits de la vida. [...]
García-Sánchez muestra, a través de un extenso y rico estudio etnográfico en Vallenuevo, un pequeño pueblo al sureste de Madrid, cómo niños y niñas inmigrantes marroquís manejan las políticas de pertenencia en sus interacciones diarias en diversos ámbitos de sus vidas. [...]
Sánchez García-montre, à travers une étude ethnographique vaste et riche sur Vallenuevo, une petite ville au sud-est de Madrid, comment les enfants d'immigrés marocains gérer politiques du appartenant dans leurs interactions quotidiennes dans divers domaines de leur vie. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.622
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 81-85 (Book Reviews)  
7.
8 p, 161.2 KB Reflecting on CLIL innovation : an interview with Do Coyle and Elisabet Pladevall / Piquer Vives, Inma (Universitat de Barcelona) ; Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament)
The authors reflect on the role of CLIL in experimental teaching, teacher education and university research, from discussions with Prof. Do Coyle (University of Aberdeen, Scotland) and Dr. Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia), in the framework of the Masters in Advanced English Studies at the Universitat Autònoma de Barcelona (January 2014). [...]
Les autores reflexionen sobre el paper de l'AICLE (CLIL) en l'experimentació pedagògica, la formació docent i la investigació universitària, a partir de les converses mantingudes amb les professores Do Coyle (Universitat d'Aberdeen, Escòcia) i Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya), en el marc del Màster Oficial en Estudis Anglesos Avançats de la Universitat Autònoma de Barcelona (gener de 2014). [...]
Las autoras reflexionan sobre el papel del AICLE (CLIL) en la experimentación pedagógica, la formación docente y la investigación universitaria, a partir de las conversaciones mantenidas con las profesoras Do Coyle (Universidad de Aberdeen, Escocia) y Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Cataluña), en el marco del Máster Oficial en Estudios Ingleses Avanzados de la Universitat Autònoma de Barcelona (enero 2014). [...]
Les auteurs se penchent sur le rôle de l'EMILE dans l'enseignement expérimental, la formation des enseignants et la recherche universitaire, des discussions avec le professeur Do Coyle (Université d'Aberdeen, Ecosse) et Dr. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.610
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 86-93 (Interviews)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.