Bellaterra journal of teaching and learning language and literature

Bellaterra journal of teaching and learning language and literature 7 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
8 p, 256.7 KB Nota de la editora / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
2015 - 10.5565/rev/jtl3.647
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 1-8 (Editor's Note)  
2.
18 p, 229.5 KB Becoming a language teacher : constraints and negotiation in the emergence of new identities / Block, David (Universitat de Lleida)
Over the past three decades, identity has become a key construct in applied linguistics and there has been a great deal of research focussing on language learner identities. Meanwhile, less research has been devoted to language teacher identities, although there has been an increase in recent years. [...]
Durant les últimes tres dècades, la identitat s'ha convertit en un constructe fonamental en la lingüística aplicada i hi ha hagut una gran quantitat de recerca que s'ha centrat en les identitats dels aprenents d'idiomes. [...]
Durante las últimas tres décadas, el concepto de la identidad se ha convertido en un constructo fundamental en la lingüística aplicada y por lo tanto, un gran número de estudios se han centrado en las identidades de los aprendices de idiomas. [...]
Au cours des trois dernières décennies, le concept d'identité est devenu une construction clé en linguistique appliquée et par conséquent, il ya eu beaucoup de recherches ont porté sur les identités des apprenants de langue. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.648
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 9-26 (Invited Authors)  
3.
20 p, 1.1 MB From reading literature in secondary school to its learning assessment in the 12th year national exam / Pereira da Costa, Maria Carolina C.V. (Escola Secundária de Rio Tinto (Porto, Portugal)) ; Silva, António Carvalho (Universidade do Minho)
Literature plays a core role in the class of Portuguese Language, a specialised context for teaching literacy competencies. This text reports a study about knowledge and skills privileged in literary texts' reading in national exams. [...]
La literatura juga un paper central en la classe de Llengua Portuguesa, com a context especialitzat per a l'ensenyament i l'aprenentatge de competències d'alfabetització. Aquest text reporta un estudi sobre el coneixement i les habilitats privilegiades en els exàmens nacionals externs. [...]
La literatura juega un papel central en la clase de Lengua Portuguesa, como contexto especializado para la enseñanza y el aprendizaje de competencias de alfabetización. Este texto reporta un estudio sobre el conocimiento y las habilidades privilegiadas en los exámenes nacionales externos. [...]
La littérature joue un rôle central dans la classe de Langue Portugaise, un contexte spécialisé pour l'enseignement des compétences en littératie. Ce texte présente une étude sur les connaissances et compétences privilégiées dans la lecture de textes littéraires aux examens nationaux. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.582
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (2015) , p. 27-46 (Articles)  
4.
31 p, 363.9 KB Oral-based rubrics design : a case study with undergraduate Spanish students in ESP settings / Girón-García, Carolina (Universitat Jaume I) ; Llopis-Moreno, Claudia (Universitat Jaume I)
During several decades, considerable attention has been paid to speaking assessment procedures. Probably, the reason for this relevance lies in the difficulties in dealing with oral assessment and in determining the adequate type of assessment (Campbell, Mothersbaugh, Brammer & Taylor, 2001; Stoynoff, 2013; Schwartz & Arena, 2013). [...]
Durant varies dècades s'ha prestat molta atenció als procediments d'avaluació d'exàmens orals. Possiblement, la raó estigi deguda a les dificultats que existeixen al tractar el tema de l'avaluació d'exàmens orals i el tipus d'avaluació apropiat. [...]
Durante varias décadas se ha prestado mucha atención a los procedimientos de evaluación de exámenes orales. Posiblemente, la razón de este énfasis radique en las dificultades que existen al tratar el tema de la evaluación de exámenes orales y en el tipo apropiado de evaluación (Campbell et al. [...]
Depuis plusieurs décennies, elle a prêté beaucoup d'attention aux procédures d'évaluation de l'examen oral. Peut-être, la raison Styx en raison des difficultés qui existent pour traiter la question de l'évaluation des examens oraux et le type d'évaluation approprié. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.604
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 47-77 (Articles)  
5.
16 p, 372.4 KB Receptividad al aprendizaje de grupos nominales en inglés según el nivel MCERL / Rubio Moreda, Ana Luz (Universidad Politécnica de Madrid)
El objetivo de este estudio es comprobar cómo la enseñanza explítcita de los GN en ICT, facilita su adquisisción en alumnos de ingeniería españoles a partir de un cierto nivel de competencia del MCERL. [...]
The aim of this study is to find out whether the explicit teaching of nominal groups (NG) in English for Science and Technology (EST), helps its acquisition by Spanish engineering students with different English level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). [...]
L'objectiu d'aquest estudi és comprovar com l'ensenyament explícit dels grups nominals (GN) en anglès cientificotècnic (TIC), facilita la seva adquisició en alumnes d'enginyeria espanyols d'acord amb el seu nivell de competència del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCERL). [...]
L'objectif de cette étude est de vérifier comment l'enseignement spécifique des groupes nominaux (GN) en Anglais technico-scientifique facilite leur acquisition avec des étudiants en ingénierie espagnols à partir d'un certain niveau de compétence du Européen Commun de Référence pour les Langue, (CECRL). [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.603
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 78-93 (Articles)  
6.
5 p, 149.3 KB Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, by Merrill Swain, Penny Kinnear & Linda Steinman (2015, 2nd ed.). Multilingual Matters Textbooks, 192 pages, Paperback £19.95, Hardcover £69.95, ISBN: 978-1-78309-317-5 / Mulyono, Herri (University of York)
Obra ressenyada: Merril SWAIN, Penny KINNEAR and Linda STEINMAN. Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives. Multilingual Matters Textbooks, 2015.
The article reviews the second edition of Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, by Merril Swain, Penny Kinnear and Linda Steinman, 2015.
L'article revisa la segona edició de llibre Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, per Merril Swain, Penny Kinnear i Linda Steinman, 2015.
El artículo revisa la segunda edición de la Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, por Merril Swain, Penny Kinnear y Linda Steinman, 2015.
L'article passe en revue la deuxième édition de Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, par Merril Swain, Penny Kinnear et Linda Steinman 2015.

2015 - 10.5565/rev/jtl3.635
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 94-98 (Book Reviews)  
7.
4 p, 133.2 KB An interview with Dr. Ruth Breeze and Dr. Florentina Taylor on foreign language teaching and learning / Jiménez, Ricardo-María (Universitat Internacional de Catalunya)
The author conducted an online interview with Dr. Ruth Breeze (University of Navarra, Spain) and Dr. Florentina Taylor (University of Greenwich, UK) about the present and future of foreign language teaching, following up on conversations initiated in York, Pamplona and Lancaster.
L'autor entrevista per mitjans digitals a les doctors Ruth Breeze (University of Navarra, Spain) i Florentina Taylor (University of Greenwich, Regne Unit) sobre el present i futur de l'ensenyament de les llengües estrangeres, després d'haver iniciat converses amb elles a York, Pamplona i Lancaster.
El autor entrevista por medios digitales a las doctoras Ruth Breeze (Universidad de Navarra, España) y Florentina Taylor (University of Greenwich, Reino Unido) sobre el presente y futuro de la enseñanza de lenguas extranjeras, después de haber iniciado conversaciones con ellas en York, Pamplona y Lancaster.
L'auteur interview avec des médias numériques aux Dr. Ruth Breeze (Université de Navarre, Espagne) et Dr. Florentina Taylor (Université de Greenwich, Royaume-Uni) sur le présent et l'avenir de l'enseignement des langues étrangères, après avoir entamé des discussions avec eux à York, Lancaster et Pampelune.

2015 - 10.5565/rev/jtl3.649
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 99-102 (Interviews)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.