Lectora

Lectora 23 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
4 p, 106.6 KB Carme Riera : el subjecte de la seducció / Font Espriu, Marta (Universitat de Barcelona) ; Ardolino, Francesco (Universitat de Barcelona)
2013 - 10.1344/105.000002022
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 9-12  
2.
11 p, 190.8 KB Imatges del món i miralls literaris : l'escriptura metaficcional en l'obra de Carme Riera / Gregori i Soldevila, Carme (Universitat de València)
L'article proposa una anàlisi, com a eix vertebrador de la literatura de Carme Riera, dels elements que, a l'interior de la diègesi, giren l'atenció cap a la mateixa condició literària del text i cap als mecanismes de construcció i de funcionament que li són propis; és a dir, d'aquells elements que posen de manifest el caràcter ficcional de l'obra i mitjançant els quals s'hi planteja un pacte metaficcional. [...]
El artículo propone un análisis de los elementos que, dentro de la diégesis y a modo de eje vertebrador de la literatura de Carme Riera, atraen la atención a la propia naturaleza literaria del texto y a los mecanismos de construcción y de funcionamiento que le son propios; es decir, nos referimos a los elementos que delatan el carácter ficticio de la obra y a través de los cuales se plantea un pacto metaficcional. [...]
This article proposes an analysis of the elements that, within the diegesis and as the vertebral axis in Carme Riera's literature, draw attention to the very literary nature of the text and the mechanisms of its very functioning and construction. [...]

2013
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 13-23  
3.
10 p, 183.2 KB Cap al cel obert (2000) de Carme Riera : hermenèutica i narratologia feministes / Bartrina, Francesca (Universitat de Vic)
Aquest article ofereix una lectura de la novel·la Cap al cel obert (2000), de Carme Riera, a través de les eines metodològiques de les teories feministes sobre el plaer de la lectura. El primer focus d'anàlisi seran els conceptes d'"afinitat" i "tràfic de dones" desenvolupats per Gayle Rubin i la seva rellevància en la definició dels personatges femenins. [...]
Este artículo ofrece una lectura de la novela Cap al cel obert (2000), de Carme Riera, a través de las herramientas metodológicas de las teorías feministas sobre el placer de la lectura. El primer foco de análisis serán los conceptos de "afinidad" y "tráfico de mujeres" desarrollados por Gayle Rubin y su relevancia en la definición de los personajes femeninos. [...]
In this article, the novel Cap al cel obert (2000) written by Carme Riera is read by the methodological tools of feminist theories on the pleasure of reading. The first focus of attention will be the concepts of "kinship" and "traffic of women" developed by Gayle Rubin and their relevance in defining female characters. [...]

2013 - 10.1344/105.000002025
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 25-34  
4.
14 p, 223.6 KB Maria Fortesa, una escriptora de paper : entorn la protagonista de Cap al cel obert de Carme Riera / Julià i Capdevila, M. Lluïsa (Universitat Oberta de Catalunya)
Aquest article analitza la figura de Maria Fortesa / Maria de Fortalesa des d'una doble perspectiva. En primer terme, històrica. Maria és successora i representant dels xuetes mallorquins ajusticiats al segle XVII que, amb el canvi de continent i de posició social, mostra els contrastos entre les dues illes (Mallorca i Cuba) i el progrés del segle XIX basat en l'assimilació del discurs colonial. [...]
Este artículo analiza la figura de Maria Fortesa / Maria de Fortalesa desde una doble perspectiva. En primer lugar, histórica. Maria desciende y representa a los "xuetas" mallorquines ajusticiados en el siglo XVII que, con el cambio de continente y de posición social, muestra los contrastes entre dos islas (Mallorca y Cuba) y el progreso del siglo XIX basado en la asimilación del discurso colonial. [...]
This article analyzes the figure of the lead character, Maria de Fortesa / Maria de Fortalesa, from two different perspectives. The first of which is the historical. Maria is the descendant of Majorcan Jews executed in the 17th century. [...]

2013 - 10.1344/105.000002026
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 35-48  
5.
15 p, 232.6 KB Seductora i seduïda : algunes dades sobre les relacions de la narrativa de Carme Riera amb Itàlia / Cotoner Cerdó, Luisa (Universitat de Vic)
Aquest article vol analitzar algunes dades de l'obra de Carme Riera que fan palesa la predilecció que l'escriptora mallorquina manifesta cap a la cultura, les terres i les gents d'Itàlia, fins al punt que, tot repassant els escenaris, els personatges, les referències i els jocs intertextuals que apareixen a diverses obres rierianes, podem afirmar que n'està seduïda. [...]
Este artículo pretende analizar ciertos detalles de la obra de Carme Riera que ponen de manifiesto la predilección que la escritora mallorquina siente por la cultura, las tierras y las gentes de Italia, hasta el punto de que basta con repasar los escenarios, personajes, referencias y juegos intertextuales que aparecen en algunas de sus obras para poder afirmar que ha sido seducida por aquel bellísimo país. [...]
This article aims to analyze features in the work of Carme Riera that disclose the predilection that the Majorcan writer shows towards the culture, the land and the people of Italy, to the point that reviewing the settings, characters , references and intertextual games that appear in several of her works, we can say that she has been seduced. [...]

2013 - 10.1344/105.000002027
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 49-63  
6.
16 p, 482.9 KB Pintar com escriure : una passejada pels museus rierans / Ramon Villalonga, Antònia (Université Lumière, Lyon 2)
El motiu d'aquest article és la ubicació i anàlisi d'un nombre representatiu de pintures que trobam en l'obra literària de Carme Riera, les quals tracen un fil conductor a través de les dones i el paisatge. [...]
El motivo de este artículo es la ubicación y el análisis de un número representativo de pinturas que encontramos en la obra literaria de Carme Riera, las cuales trazan un hilo conductor a través de las mujeres y el paisaje. [...]
This article attempts to situate and analyze a representative number of the paintings found in the literary works by Carme Riera, as they trace a recurring theme through women and the landscape. Three of the multiple perspectives that the above-cited relationship permits will be considered: the use of pictures as a source for the literary argument in Una primavera per a Domenico Guarini, Lassa, més t'hauria valgut and Escenarios para la felicidad; the use of images infused with a concrete and precise meaning in L'estiu de l'anglès, Amb ulls americans and Temps d'una espera; and finally the evocation of images suggested by the literary sequences in Contra l'amor en companyia and La meitat de l'ànima.

2013 - 10.1344/105.000002028
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 65-80  
7.
9 p, 165.7 KB Sobre la creación literaria, filosófica y feminista : una entrevista con Françoise Collin / Plateau, Nadine (Sophia. Réseau belge des études de genre) ; Cantero Sánchez, Mayte, trad.
Entrevista realizada a Françoise Collin en la que la filósofa reflexiona sobre las diferencias entre la escritura literaria, la filosófica y la política. Collin dibuja su recorrido por las tres formas de escritura y lo relaciona con su evolución hacia el feminismo y el activismo político, con los que su obra de creación, tanto literaria como académica, está fuertemente imbricada.
In this interview with Françoise Collin, the philosopher reflects on the differences between literary, philosophical and political writing. Collin traces her trajectory through the three forms of writing and ties it to her own evolution toward feminism and political activism, themes strongly entwined throughout both her literary and academic work.

2013 - 10.1344/105.000002029
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 83-91  
8.
11 p, 183.2 KB Una herencia sin testamento / Collin, Françoise ; Cantero Sánchez, Mayte, trad.
En el presente trabajo Françoise Collin reflexiona sobre el concepto "transmisión" y su papel a la hora de construir una relación simbólica entre distintas generaciones de mujeres. Vinculada a la historia y a la idea de afiliación, constituye además una posibilidad política y ética que puede renovar el feminismo y ayudar a la constitución de un espacio simbólico compartido entre mujeres y hombres.
In the present essay, Françoise Collin reflects on "transmission" as a concept and on its role in the construction of a symbolic relationship between different generations of women. Bound up with history and with the idea of affiliation, "transmission" also constitutes a political and ethical possibility for renewing feminism and aiding in the constitution of a symbolic space shared between women and men.

2013 - 10.1344/0.000002053
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 93-103  
9.
16 p, 226.0 KB Françoise Collin, il lavoro del pensiero / Montanaro, Mara (Università del Salento)
Si intende in questo testo ricostruire brevemente il percorso intellettuale di Françoise Collin, tra letteratura, filosofia e femminismo. Mettendo in luce la sua assoluta originalità e la coerenza strutturale e non dialettica che accompagna tale percorso, la nozione di praxis può essere letta come la categoria attraverso la quale si sviluppa tale percorso. [...]
Este texto intentará reconstruir brevemente el recorrido intelectual de Françoise Collin entre literatura, filosofía y feminismo. A partir de su absoluta originalidad y la coherencia estructural y no dialéctica que acompaña tal recorrido, la noción de praxis puede ser leída como la categoría por medio de la cual éste se desarrolla: praxis de la escritura (Blanchot), praxis en la vida política (Arendt), praxis en el feminismo, relación teoría/acción.
The aim of this text is to briefly reconstruct Françoise Collin's intellectual trajectory in literature, philosophy, and feminism. The notion of praxis can be read as the category that guides her work, and it draws attention to her originality as well as the structural, nondialectical coherence of her thought: praxis of writing (Blanchot), praxis in the political (Arendt), praxis in feminism, the relationship between theory and action.

2013 - 10.1344/105.000002030
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 105-120  
10.
15 p, 216.4 KB Las "obreras del pensamiento" y la novela de folletín (Rosario Orrego de Uribe, Lastenia Larriva de Llona y Josefina Pelliza de Sagasta) / Ferrús Antón, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
En su texto "Las obreras del pensamiento en la América del Sur", Clorinda Matto de Turner fija un canon de escritoras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XIX y cita, entre otras, a Rosario Orrego de Uribe, Lastenia Larriva de Llona y Josefina Pelliza de Sagasta. [...]
In her text "Las obreras del pensamiento en la América del Sur", Clorinda Matto de Turner sets out a canon of 19th century Latin American women writers. Rosario Orrego de Uribe, Lastenia Larriva de Llona and Josefina Pelliza de Sagasta were among the writers she cited. [...]

2013 - 10.1344/105.000002031
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 121-135  
11.
15 p, 232.4 KB Degeneración, tienes nombre de mujer : género y enfermedad en la cultura del fin de siglo XIX-XX / Pozo, Alba del (Universitat Autònoma de Barcelona. Cos i Textualitat (Grup de Recerca))
En este artículo me propongo analizar la relación entre género y enfermedad en dos novelas de la primera década del siglo: la desconocida Pityusa (1908) de José María Llanas Aguilaniedo y Dulce dueño (1911) de Emilia Pardo Bazán. [...]
In this paper I will analyze the relationship between gender and sickness in two novels from the first decade of the twentieth century: the unknown Pityusa (1908), written by José María Llanas Aguilaniedo, and Dulce dueño (1911) by Emilia Pardo Bazán. [...]

2013 - 10.1344/105.000002032
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 137-151  
12.
13 p, 216.0 KB La inocencia de Verena : la querella por el control de la voz en Las bostonianas de Henry James / Fontanals García, David (Universitat de Barcelona)
Las Bostonianas, de Henry James, es una de aquellas piezas literarias cuya naturaleza tiende a la ambigüedad, a la resistencia a las interpretaciones reduccionistas. Hoy en día, la perspectiva de los estudios de género nos permite ir más allá de tales interpretaciones, accediendo al corazón del texto, a aquello que le da coherencia, para poder dar cuenta de sus equívocos más notorios. [...]
Henry James' The Bostonians is one of those literary works whose nature tends towards ambiguity and resistance to reductionist interpretations. Today, the gender studies' perspective allows us to surpass such interpretations, and to access the text's core -what holds it together- so as to explain its primary opacities. [...]

2013 - 10.1344/105.000002033
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 153-165  
13.
10 p, 395.3 KB Corpi geopolitici : confini italiani a sud e a est, frontiere sessuate e narrazioni transnazionali / Les Îles Postexotiques (Projecte)
A partire dalle storie del secondo dopoguerra di territori frontalieri a Nord-Est e a Sud d'Italia, ci proponiamo di riattraversare la geografia simbolica dello Stato italiano e di trasformare i concetti di Sud, Est, periferia, frontiera, per come sono stati prodotti e utilizzati dalle autorità accademiche e istituzionali. [...]
A partir de las historias posteriores a la segunda guerra mundial de los territorios fronterizos del Nordeste y del Sur de Italia, nos proponemos atravesar la geografía simbólica del Estado italiano y transformar las ideas del Sur, del Este, de la periferia y de la frontera que se han producido y utilizado por las autoridades institucionales y académicas. [...]
Starting from post-WWII stories of North-Eastern and Southern borderlands, we set out to review the symbolic geography of the Italian state and transform the concepts of 'South', 'East', 'periphery' and 'frontier', as produced and used by institutional and academic authorities. [...]

2013 - 10.1344/105.000002034
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 167-176  
14.
7 p, 249.9 KB Ressenyes / Calafell, Mireia, 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Meri TORRAS (ed. ), Accions i reinvencions. Cultures lèsbiques a la Catalunya del tombant de segle XX-XXI. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Raquel OSBORNE (ed. ), Mujeres bajo sospecha. [...]
2013 - 10.1344/105.000002035
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 179-185  
15.
3 p, 80.3 KB Ressenyes / Clúa Ginés, Isabel (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: Maite ZUBIAURRE, Cultures of the Erotic in Spain, 1898-1936. Nashville : Vanderbilt University Press, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002036
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 185-187  
16.
4 p, 85.7 KB Ressenyes / Díaz Fernández, Estrella (Universitat de Lleida. Centre Dona i Literatura)
Obra ressenyada: María Teresa VERA ROJAS (ed. ), Nuevas subjetividades / sexualidades literarias. Barcelona; Madrid : Egales, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002037
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 187-190  
17.
3 p, 78.8 KB Ressenyes / Fantauzzi, Stefania (Universitat de Barcelona. Seminari Filosofia i Gènere)
Obra ressenyada: Fina BIRULÉS, Rosa RIUS GATELL (eds. ), Lectoras de Simone Weil. Barcelona : Icaria, 2013.
2013 - 10.1344/105.000002038
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 190-192  
18.
3 p, 78.7 KB Ressenyes / López-Sández, María (Universidade de Santiago de Compostela)
Obra ressenyada: Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María DO CEBREIRO RÁBADE (eds. ), Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro. Barcelona, Icaria, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002039
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 192-194  
19.
3 p, 78.0 KB Ressenyes / Mérida Jiménez, Rafael (Universitat de Lleida. Centre Dona i Literatura)
Obra ressenyada: Federico GARZA CARVAJAL (ed. ), Las Cañitas. Un proceso por lesbianismo a principios del XVII. Palencia : Simancas Ediciones, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002040
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 194-196  
20.
3 p, 78.5 KB Ressenyes / Ortega Balanza, Marta (Universitat de Barcelona. Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat))
Obra ressenyada: Maria Dolores MOLAS FONT (ed. ), De las mujeres, el poder y la guerra. Icaria, Barcelona, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002041
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 196-198  
21.
2 p, 72.1 KB Ressenyes / Paszkiewicz, Katarzyna (Universitat de Barcelona. Centre Dona i Literatura)
Obra ressenyada: Christine GLEDHILL (ed. ), Gender Meets Genre in Postwar Cinemas. Urbana; Chicago; Springfield : University of Illinois Press, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002042
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 199-200  
22.
3 p, 83.2 KB Ressenyes / Pleitez Vela, Tania (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: Milena RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Entre el cacharro doméstico y la Vía Láctea. Sevilla, Editorial Renacimiento, 2012.
2013 - 10.1344/105.000002043
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 201-203  
23.
18 p, 12.9 MB "La escritura, un tejido de deseos por el que nos movemos" / Llansol, Maria Gabriela ; Barrento, João, ed. ; Giménez, Diego, trad.
2013 - 10.1344/105.000002057
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 19 (2013) , p. 207-224  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.