Manuscrits

Manuscrits 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
1 p, 115.5 KB Editorial / Betrán Moya, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fernández Terricabras, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.82
Manuscrits, Núm. 33 (2015) (Editorial)  
2.
16 p, 131.9 KB Els "Secrets d'agricultura" (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus / Luna, Xavier (Universitat de Barcelona. Grup de recerca Scripta i projecció dialectal)
El llibre de Miquel Agustí, Secrets d'agricultura (1617), s'analitza contrastant-lo amb els textos agronòmics europeus anteriors i coetanis per tal de veure'n les fonts i el context ideològic i textual. [...]
El libro de Miquel Agustí, Secrets d'agricultura (1617), se analiza en contraste con los textos agronómicos europeos anteriores y coetáneos para observar las fuentes y el contexto ideológico y textual. [...]
Miquel Agustí's book, Secrets d'agricultura (1617), is discussed in contrast to previous and contemporary European agronomic texts to observe ideological sources and textual contexts. The article shows some results of comparing the work of Agustí with one of its main sources, the French book La Maison Rustique by Charles Estienne and Jean Liébault, and how much of the content and wording is extracted. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.65
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 17-32 (Dossier)  
3.
18 p, 731.3 KB Botànica i llengua : fitonímia, etimologia i motivació lèxica / Veny-Mesquida, Joan Ramon (Institut d'Estudis Catalans)
Partint de dues fonts, els Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) i l'Atles Lingüístic del Domini Català (UB i IEC) es fa veure la utilitat complementària d'una i altra, es fa la distinció entre etimologia i motivació, s'examina la introducció de manlleus en català, s'esbossa una classificació lexicogenètica i s'exemplifica la renovació del lèxic a través de l'homonímia i l'etimologia popular. [...]
Based on two sources, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) and Atles Lingüístic del Domini Català (UB and IEC), this article aims to show the complementary utility of both sources, to make the distinction between etymology and motivation, to study the introduction of Catalan loanwords, to make a lexical-genetic classification and to exemplify the lexical renovations using the homonomy and the popular etymology. [...]
Partiendo de dos fuentes, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) y Atles Lingüístic del Domini Català (UB y IEC) se da cuenta de la utilidad complementaria de una y otra, se establece la distinción entre etimología y motivación, se examina la introducción de préstamos en catalán, se esboza una clasificación léxico-genética y se ejemplifica la renovación del léxico a través de la homonimia y la etimología popular. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.68
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 33-50 (Dossier)  
4.
15 p, 128.1 KB La "Memòria de les maneres de les laurons" en el corpus medieval de los "scriptores rei rusticae" catalanohablantes / Capuano, Thomas (Truman University. Department of Classical and Modern Languages)
Una comparación de diversos textos tardomedievales dedicados a la agricultura en lengua catalana permite postular la existencia de un opúsculo sobre el cultivo de las hortalizas apenas estudiado hasta ahora. [...]
Una comparació de diversos textos dels segles XV i XVII, dedicats a l'agricultura en llengua catalana, permet postular l'existència d'un opuscle sobre el cultiu de les hortalisses poc estudiat fins ara. [...]
A comparison of 15th to 17th-century Catalan texts on agriculture provides evidence for the existence of a unique composition on horticulture whose title may be reconstructed as Memòria de les maneres de les laurons que hom deu fer a tota ortalissa. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.69
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 51-65 (Dossier)  
5.
27 p, 281.7 KB La formació d'una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX) / Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània)
El treball és l'estudi de la formació d'una estructura de la propietat des de l'edat mitjana fins al segle XIX. S'analitza la concentració de la terra en mans d'institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l'emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l'aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d'endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l'aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. [...]
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. [...]
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.63
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 67-93 (Dossier)  
6.
22 p, 162.7 KB Sobre pinturas deshonestas, lienzos y naipes protestantes : tres documentos inquisitoriales vinculados a la censura y tráfico de imágenes heréticas en el mundo hispánico del siglo XVI / Franco Llopis, Borja (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; Rusconi, Stefania (Universitat de Lleida. Centre d'Art d'Època Moderna)
El temor a la llegada de doctrinas luteranas al territorio hispánico se zanjó con la censura de diversas obras literarias de temática controvertida que pudieran confundir a los fieles e infundirles ideas heréticas. [...]
El temor de l'arribada de doctrines luteranes al territori hispànic es va resoldre amb la censura de diverses obres literàries de temàtica controvertida que poguessin confondre els fidels i infondre'ls idees herètiques. [...]
The fear of the arrival of Lutheran doctrines to Hispanic territory was settled with the censorship of several literary works on controversial topics that may have confused the faithful and encouraged heretical ideas. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.49
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 97-118 (Articles)  
7.
20 p, 147.1 KB La herencia espiritual : un linaje carmelitano en la Zaragoza del siglo XVII / Gimeno-Maldonado, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La presente investigación analiza los escritos que Fr. Roque Alberto Faci recopiló y compendió en su obra Vida de la V. V. Mariana Villalva y Vicente y sus tres hijas (1761). La obra relata la vida de unas mujeres aragonesas pertenecientes a la familia Escobar Villalva: Mariana Villalva (1565-1623), beata, y sus tres hijas, María (1599-1633), Margarita (1608-1641) y Mariana (1603-1660), carmelitas descalzas. [...]
Aquesta investigació analitza els escrits que Fr. Roque Alberto Faci va recopilar i publicar a l'obra Vida de la V. V. Mariana Villalva y Vicente y sus tres hijas (1761). El llibre relata la vida de dues generacions de dones aragoneses de la família Escobar Villalva: Mariana Villalva (1565-1623), beata, i les seves tres filles, María (1599-1633), Margarita (1608-1641) i Mariana (1603-1660), totes elles carmelites descalces. [...]
The present investigation analyses the texts that Fr. Roque Alberto Faci compiled in his work Vida de V. V. Mariana Villalva y Vicente y sus tres hijas (1761). The book narrates the life of some Aragonese women of the Escobar Villalva family: the blessed mother Mariana Villalva (1565-1623), and her three daughters, Maria (1599-1623), Margarita (1608-1641) and Mariana (1603-1660), discalced Carmelites. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.73
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 119-138 (Articles)  
8.
36 p, 221.4 KB La guerra de Successió en el teatre i la poesia catalans de l'època / Vall, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Tot i la significació de la guerra de Successió als Països Catalans i l'abundant bibliografia sobre l'esdeveniment i les seves recreacions literàries posteriors, la literatura catalana d'aquest període no ha estat encara prou estudiada, malgrat algunes estimables aportacions. [...]
A pesar de la significación de la guerra de Sucesión en los Países Catalanes y la abundante bibliografía sobre el evento y sus recreaciones literarias posteriores, la literatura catalana de este período no ha sido aún suficientemente estudiada, si bien se cuenta con algunas estimables aportaciones. [...]
In contrast to the significance of the War of Succession in the Catalan Countries and the vast publications on the event and its later literary recreations, the Catalan literature of the period has not yet been widely studied, despite some estimable contributions. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.62
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 139-174 (Articles)  
9.
46 p, 374.4 KB Rebelión popular y subversión social : el motín del Femeret de Lérida (1809) / Sánchez Carcelén, Antoni (Universitat de Lleida)
En aquest article s'intenta estudiar un aspecte poc tractat per la historiografia, que il·lustra sobre la conflictivitat política i social del temps de la guerra de la Independència. A partir de l'anàlisi dels antecedents demogràfics, econòmics, socials, polítics, religiosos i ideològics, s'examina el procés juntista erigit arran de la invasió napoleònica i com la progressiva insatisfacció popular generada per les creixents penúries materials, l'incessant reclutament i les considerables desigualtats fiscals, jurídiques i polítiques assentades en un context bèl·lic extraordinari van desembocar, els tres primers dies de l'any 1809, en el conegut com a motí del Femeret, la major revolta del Principat durant la guerra del Francès.
En este estudio se intenta abordar un aspecto poco tratado por la historiografía, que ilustra sobre la conflictividad política y social del tiempo de la guerra de la Independencia. A partir del análisis de los antecedentes demográficos, económicos, sociales, políticos, religiosos e ideológicos, se examina el proceso juntero erigido a raíz de la invasión napoleónica y cómo la progresiva insatisfacción popular generada por las crecientes penurias materiales, el incesante reclutamiento y las considerables desigualdades fiscales, jurídicas y políticas asentadas en un contexto bélico extraordinario desembocaron en los tres primeros días del año 1809 en el conocido como motín del Femeret, la mayor revuelta del Principado durante la guerra del Francés.
This study attempts to address an aspect scarcely treated by the historiography, which illustrates the political and social conflicts at the time of the Spanish War of Independence. Through an analysis of the demographic, economic, social, political, religious and ideological background, we examine the assembly process that arose following the Napoleonic invasion. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.53
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 175-219 (Articles)  
10.
3 p, 87.5 KB Ressenyes / Torra i Prat, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: José María CASTILLO DEL CARPIO, La Generalitat valenciana durante el siglo XVI. Su estructura burocrática, sus competencias, sus hombres. València: Publicacions de la Universitat de València, 2013.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.74
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 221-223 (Ressenyes)  
11.
3 p, 85.4 KB Ressenyes / Aguilera Fernández, María (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Antonio CALVO MATURANA, Impostores. Sombras en la España de las Luces. Madrid: Cátedra, 2015.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.76
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 224-226 (Ressenyes)  
12.
2 p, 84.0 KB Ressenyes / Palomo Reina, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Adrià CASES IBÁÑEZ, Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714). Barcelona: Fundació Noguera, 2015.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.78
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 227-228 (Ressenyes)  
13.
2 p, 75.1 KB Ressenyes / Betrán Moya, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Obra ressenyada: Michele OLIVARI, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la España del siglo XVII. Madrid: Cátedra, 2014.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.79
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 229-230 (Ressenyes)  
14.
3 p, 90.0 KB Ressenyes / García Bernal, José Jaime (Universidad de Sevilla)
Obra ressenyada: Federico PALOMO (coord. ), La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2014.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.80
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 231-233 (Ressenyes)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.