Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona Encontrados 8 registros  La búsqueda tardó 0.06 segundos. 
1.
589x829, 42.6 KB Coberta 28. Els 20 anys del pla general metropolità de Barcelona
1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 0-0  
2.
6 p, 31.5 KB La revisió del Pla comarcal de 1953 : alternatives a l'origen i organització dels treballs / Serratosa, Albert
S'aborda primerament una caracterització de la figura del Pla General d'Ordenació Urbana en relació amb les successives lleis del sòl promulgades. La reflexió sobre les condicions d'incidència del planejament sobre el desenvolupament urbà introdueix l'explicació històrica de l'origen del Pla Director 1965-1968 i del Pla General Metropolità 1974-1976. [...]
Se aborda primero una caracterización de la figura del Plan General de Ordenación Urbana en relación con las sucesivas leyes del suelo promulgadas. La reflexión sobre las condiciones de incidencia del planeamiento sobre el desarrollo urbano introduce la explicación histórica del origen del Plan Director 1965-1968 y del Plan General Metropolitano 1974-1976. [...]
On aborde tout d'abord une caractérisation de la figure juridique du Pla General d'Ordenació Urbana en relation avec les successives lois du sol promulguées. La réflexion sur les conditions d'incidence de l'aménagement sur le développement urbain introduit l'explication historique de l'origine du Pla Director 1965-1968 et du Pla General Metropolità 1974-1976. [...]
This paper opens with a description of the role, form and scope of the Pla General de Ordenació Urbana in the context of a series of different Land Acts. A reflection on the conditions affecting the influence of planning on urban development introduces a historical explanation of the origin of the Pla Director 1965-1968 and the Pla General Metropolità 1974-1976. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 9-14  
3.
27 p, 542.8 KB El projecte disciplinar : la versió de 1974 del Pla General Metropolità / Pié, Ricard
El context teòric del procés de redacció del Pla General Metropolità es planteja, en primer lloc, analitzant els antecedents de la revisió. D'una banda, l'anomenat Pla Comarcal del 1953, més antecedent formal que no pas referència tècnica, per la seva feblesa conceptual. [...]
El contexto teórico del proceso de redacción del Plan General Metropolitano se plantea, en primer lugar, analizando los antecedentes de la revisión. Por una parte, el llamado Plan Comarcal del 1953, más antecedente formal que referencia técnica, debido a su debilidad conceptual. [...]
On aborde l'étude du contexte théorique du procés de rédaction du Pla General Metropolità en analysant les antécédents de la Révision de 1974. D'une part, le Pla Comarcal de 1953, qui est davantage un antécédent formel qu'une référence technique, dû à sa débilité conceptuelle. [...]
The theoretical context of the process of drafting the Pla General Metropolità is examined, firstly by analysing the background to this revision, including earlier plans, such as the Pla Comarcal passed in 1953, which was more of a formal predecessor than a technical reference due to its weak conceptual basis, and the Pla Director 1964-1968, which raised the question of the need for decongestion and for a planning model based on the geography of the corridors within the region. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 15-41  
4.
12 p, 56.4 KB El Pla General Metropolità de Barcelona. La versió de 1976 / Ferrer, Amador
El Pla General Metropolità de Barcelona significà un trencament no només pel que fa a la forma d'afrontar els problemes urbans, sinó també pel que es refereix als canvis que va induir sobre la dinàmica urbana al sistema metropolità. [...]
El Plan General Metropolitano de Barcelona significó un antes y un después no sólo en lo que se refiere a la forma de afrontar los problemas urbanos, sino también en cuanto tiene que ver con los cambios que indujo sobre la dinámica urbana en el sistema metropolitano. [...]
Le Pla General Metropolità de Barcelona a signifié une rupture non seulement en ce qui concerne la manière d'affronter les problèmes urbains, mais aussi en ce qui concerne les changements apportés à la dynamique urbaine dans le système métropolitain. [...]
The Pla General Metropolità de Barcelona represented a «before» and an «after» not only with respect to the way urban problems are dealt with, but also with regard to the changes it brought about in the urban dynamic of the metropolitan system. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 43-54  
5.
7 p, 35.5 KB El Plan General Metropolitano de Barcelona en el contexto del urbanismo español de los setenta / Terán, Fernando de
Cal situar l'aparició del Pla General Metropolità de Barcelona en un moment de crisi dels marcs normatius que ja venia caracteritzant l'evolució del planejament a les dècades anteriors. La visió idealista i el voluntarisme ingenu, amb pretensions de control sobre el procés de creixement urbà, que havia definit el planejament fins a la primera Llei del Sòl del 1956 es posarà en qüestió a partir de la segona meitat dels setanta. [...]
La aparición del Plan General Metropolitano de Barcelona debe situarse en un momento de crisis de los marcos normativos que ya venía caracterizando la evolución del planeamiento desde las décadas anteriores. [...]
L'apparition du Pla General Metropolità de Barcelona doit se situer durant un moment de crise des normatives qui, déjà, commençait à caractériser l'évolution de l'aménagement depuis les décades antérieures. [...]
The advent of the Pla General Metropolità de Barcelona occurred at a time when the legal and regulatory framework was undergoing a crisis that had been affecting the evolution of planning for some decades. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 55-61  
6.
6 p, 32.2 KB El moviment ciutadà a Barcelona i l'aparició del Pla General Metropolità / Huertas, Josep M.
El procés de revisió del Pla Comarcal i la redacció del Pla General Metropolità es va caracteritzar per la malfiança de l'opinió pública general, tant per part dels agents econòmics i immobiliaris, com per part de les associacions de veïns. [...]
El proceso de revisión del Plan Comarcal y la redacción del Plan General Metropolitano se caracterizó por la desconfianza de la opinión pública general, tanto por parte de los agentes económicos e inmobiliarios como por parte de las asociaciones de vecinos. [...]
Le procés de révision du Pla Comarcal et la rédaction du Pla General Metropolità se sont caractérisés par la méfiance de l'opinion publique générale, tant en ce qui concerne les agents économiques et immobiliers comme en ce qui concerne les mouvements du quartier. [...]
The process of revising the Pla Comarcal and drafting the Pla General Metropolità was characterised by distrust on the part of the public in general, including business interests and real estate companies as well as the neighbourhood associations. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 63-68  
7.
15 p, 65.2 KB Els 20 anys del Pla General Metropolità : les distintes escales i formes de desplegament del Pla / Esteban i Noguera, Juli
El desenvolupament projectual del Pla General Metropolità s'ha realitzat a partir de cinc grups de propostes: les actuacions als teixits urbans, amb operacions puntuals desenvolupades amb PERI. Els creixements mitjançant plans parcials, articulats per les instàncies municipals a partir, per exemple, de la revisió del Programa d'Actuació Urbanística del Pla. [...]
El desarrollo proyectual del Plan General Metropolitano se ha venido realizando a partir de cinco grupos de propuestas: las actuaciones en tejidos urbanos, con operaciones puntuales desarrolladas con PERI. [...]
Le développement projectuel du Pla General Metropolità c'est réalisé a partir de cinc propositions. Les actuations en tissus urbains, avec des opérations ponctuelles développées avec le PERIs. [...]
The Pla General Metropolità (PGM) has been put into effect on the basis of five groups of projects. The first group comprises those affecting existing urban areas, including a certain number of operations which were dealt with by way of PERI's. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 69-83  
8.
21 p, 257.6 KB Els canvis que el Pla General Metropolità va introduir a la pràctica urbanística. Un balanç / Solans, Joan Antoni
El Pla General Metropolità suposà una renovació de la pràctica administrativa de l'urbanisme i repercutí directament en l'organització del planejament en ser incorporades moltes de les seves innovacions tècniques a la nova Llei del Sòl del 1975. [...]
El Plan General Metropolitano supuso una renovación de la práctica administrativa del urbanismo y repercutió directamente en la organización del planeamiento al ser incorporadas muchas de sus innovaciones técnicas a la nueva Ley del Suelo del 1975. [...]
Le Pla General Metropolità suppose une rénovation de la pratique administrative de l'urbanisme et répercute directement sur l'organisation de l'aménagement tout en incorporant de nombreuses innovations techniques à la nouvelle Loi du Sol de 1975. [...]
The Pla General Metropolità represented a renovation of the administrative practice of town planning and had direct repercussions on the organisation of planning because many of its technical innovations were incorporated into the Land Act passed in 1975. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 85-105  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.