Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona Encontrados 6 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
588x831, 82.9 KB Coberta 36. Ciutat compacta, ciutat difusa
2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 0-0  
2.
16 p, 205.4 KB Aproximacions a l'estructura espacial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona : diferents maneres d'ocupar el territori / Carrera Alpuente, Josep Maria
La forma com la població ha anat ocupant el territori de la regió metropolitana de Barcelona ha seguit diverses pautes al llarg dels darrers 140 anys: el creixement suau i tendent a mantenir el pes dels grans centres urbans observat durant la segona meitat del segle XIX, l'eclosió de la Gran Barcelona de finals d'aquell segle i principis del XX, el creixement moderat i de curt abast que donarà pas, durant els anys d'enlairament econòmic espanyol, a un model explosiu quant al volum i el temps en què es produeix, extensiu pel que fa al territori que abasta, i estructurat a partir d'eixos metropolitans. [...]
La forma en que la población ha ido ocupando el territorio de la región metropolitana de Barcelona ha seguido diversas pautas a lo largo de los últimos 140 años: el crecimiento suave y tendente a mantener el peso de los grandes centros urbanos observado durante la segunda mitad del siglo XIX, la eclosión de la Gran Barcelona de finales de ese siglo y principios del XX, el crecimiento moderado y de corto alcance que dará paso, durante los años de despegue económico español, a un modelo explosivo en cuanto al volumen y el tiempo en el que se produce, extensivo en cuanto al territorio que abarca, y estructurado a partir de ejes metropolitanos. [...]
The way in which population have occupied the territory of the metropolitan region of Barcelona has followed several patterns during the last a hundred and forty years: the smooth growth, oriented to maintain the weight of urban centres, observed during the second half of the 20th century, the eclosion of the Greater Barcelona during the latest years of the 19th century and the first of the 20th, the moderate and short-range growth that will give way, during the years of Spanish economic take-off, to an explosive model as to its volume and the time within it takes place, extensive as to the territory it comprises, and structured from metropolitan axes. [...]
La façon comme la population a occupé le territoire de la région métropolitaine de Barcelona a subi diverses tendances au cours des derniers cent quarante ans: l'accroissement léger, et tendant a maintenir le poids des grands centres urbains, observé durant la seconde moitié du XIXè siècle, l'éclosion de la Grande Barcelona de la fin du XIXème et début du XXème siècle, l'accroissement modéré et la courte portée qui donnera lieu, durant les années de la hausse économique espagnole, à un model explosif quant au volum et au temps durant lequel il se produit et a un modèle extensif quant au territoire qu'il dessert et structuré à partir des axes métropolitains. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 9-24  
3.
24 p, 586.1 KB La redistribució de la ciutat al territori de la Regió Metropolitana de Barcelona / Carreras Quilis, Josep Maria
L'actual model d'ocupació del sòl de la regió metropolitana de Barcelona té el seu origen en els moviments d'expansió de la ciutat de Barcelona iniciats a principis del segle XIX amb les primeres ocupacions fora de les muralles i que anaren sempre a la recerca d'espais cada vegada més allunyats del centre. [...]
El actual modelo de ocupación del suelo de la región metropolitana de Barcelona tiene su origen en los movimientos de expansión de la ciudad de Barcelona iniciados a principios del siglo XIX con las primeras ocupaciones fuera de las murallas y que fueron siempre a la búsqueda de espacios cada vez más alejados del centro. [...]
The model of land occupation that nowadays characterizes the metropolitan region of Barcelona has its origin in the expansion movements started in the city of Barcelona during the first decades of the 19th century, with the first occupations outside the city walls, which were always seeking for spaces further and further the city centre. [...]
Le modèle actuel d'occupation du sol de la région métropolitaine de Barcelona a son origine dans les mouvements d'expansion de la ville de Barcelona initiés au début du XIXè siècle par les premières occupations hors des murailles, occupations produites a la recherche d'espaces toujours plus éloignés du centre. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 25-48  
4.
24 p, 329.2 KB L'ocupació del sòl en el sistema metropolità central durant el període 1980-1998 / Solans Huguet, Joan Antoni
Moltes de les anàlisis realitzades recentment a partir de les dades d'ocupació del sòl a la regió metropolitana de Barcelona durant les darreres dècades han tendit a malinterpretar les dimensions i característiques reals d'aquesta ocupació, ja sigui per una incorrecta assignació al període de temps en què es va produir, per la manca de concreció en la identificació dels usos del sòl o per la no comptabilització de bona part d'aquests usos o de les edificacions que es donaven de baixa. [...]
Muchos de los análisis realizados durante las últimas décadas a partir de los datos de ocupación del suelo en la región metropolitana de Barcelona han tendido a malinterpretar las dimensiones y características reales de esta ocupación, ya sea por una incorrecta asignación al periodo en que se produjo, por la falta de concreción en la identificación de los usos del suelo, o por la no contabilización de buena parte de estos usos o de las edificaciones que se daban de baja. [...]
Many of the analysis carried out during the last decades from land occupation data in the metropolitan region of Barcelona have tended to misunderstand the real dimension and features of this occupation, either because of an incorrect assignment to the period of time in which it took place, because of the lack of concretion in the identification of the land uses, or because of not entering into the accounts a part of the building that were knocked down. [...]
Beaucoup des analyses récemment realisées sur des données d'occupation du sol à la région métropolitaine de Barcelona durant les dernières décennies, ont tendance à mal interpréter les dimensions et les caractéristiques réelles de cette occupation, soit à cause d'une attribution incorrecte du moment auquel celle-ci s'est produite, soit à cause de l'absence de concrétion dans l'identificacion des usages du sol, soit à cause de la non comptabilisation d'une bonne part de ces usages ou des constructions qui ont démolies. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 49-72  
5.
32 p, 600.7 KB Els costos ambientals dels models urbans dispersos / Rueda Palenzuela, Salvador (Agència d'™Ecologia Urbana de Barcelona)
Al llarg dels darrers anys la regió metropolitana de Barcelona ha vist accelerar el seu procés històric de simplificació del territori, és a dir, de reducció de la seva complexitat amb el propòsit, generalment, d'augmentar la seva productivitat. [...]
A lo largo de los últimos años la región metropolitana de Barcelona ha visto acelerar su proceso histórico de simplificación del territorio, es decir, de reducción de su complejidad con el propósito, generalmente, de aumentar su productividad. [...]
During the last years, the metropolitan region of Barcelona have seen an acceleration of its historic process of territory simplification, so to say, of reduction of its complexity with the purpose, generally, of increasing its productivity. [...]
Au cours des dernières années, la région métropolitaine de Barcelona a vu s'accélerer son procés historique de simplifications du territoire, c'est-à-dire, de réduction de sa compléxité avec, généralement, le propos d'augmenter sa productivité. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 73-104  
6.
10 p, 79.9 KB Dinàmiques urbanes, activitats emergents i polítiques públiques a la Regió Metropolitana de Barcelona / Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La regió metropolitana de Barcelona es troba immersa en un triple procés de transformació territorial: la seva extensió sobre un àmbit progressivament més gran, la dispersió de la seva població i activitat i l'especialització funcional i social de les àrees que la integren en funció del conjunt. [...]
La región metropolitana de Barcelona se encuentra inmersa en la actualidad en un triple proceso de transformación territorial: su extensión sobre un ámbito progresivamente más grande, la dispersión de su población y actividad y la especialización funcional y social de las áreas que la integran en función del conjunto. [...]
The metropolitan region of Barcelona is currently immersed in a triple process of territorial transformation: its extension over a progressively wider scope, the dispersion of its population and activity, and the functional and social especialization of its parts with respect to the whole. [...]
La région métropolitaine se trouve, actuellement, immergée dans un triple procés de transformation territoriale: son extension sur un espace progressivement plus grand, la dispersion de sa population et son activité et la spécialisation fonctionnelle et sociale des aires qui l'intègrent dans son ensemble. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 105-114  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.