Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 7 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
588x831, 74.4 KB Coberta 38. Els nous reptes de la mobilitat a la regió a Barcelona
2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 0-0  
2.
19 p, 756.5 KB La mobilitat de les persones a la regió metropolitana de Barcelona / López, Joan
L'augment del nombre i la llargària dels desplaçaments que realitza diàriament la població metropolitana i la progressiva tendència a basar-se en mitjans de transport privat tenen importants repercussions, bàsicament negatives, sobre el territori i el conjunt de la societat. [...]
El aumento del número y la longitud de los desplazamientos que realiza diariamente la población metropolitana y la progresiva tendencia a basarse en medios de transporte privado tienen importantes repercusiones, fundamentalmente negativas, sobre el territorio y el conjunto de la sociedad. [...]
The increase in the number and lenght of the journeys that the metropolitan population carries out every day, and the progressive trend to base these journeys on the individual transport has important implications, basically negative ones, on the territory and the whole society. [...]
L'accroissement du nombre et la longueur des déplacements réalisés chaque jour par la population métropolitaine et la progressive tendance à utiliser le transport privé ont d'importantes répercussions, plutot négatives, sur le territoire et l'ensemble de la société. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 9-27  
3.
19 p, 179.1 KB Logística de la distribució urbana de mercaderies / Robusté, Francesc
La Distribució Urbana de mercaderies és un procés vital i per tant estratègic per al creixement econòmic, social i cultural d'una ciutat. Múltiples factors i actors diversos presenten interessos contraposats que xoquen amb especial virulència a les ciutats europees més dinàmiques i al centres històrics de qualsevol ciutat. [...]
La Distribución Urbana de mercancías es un proceso vital, y por tanto estratégico, para el crecimiento económico, social y cultural de una ciudad. Múltiples factores y actores diversos presentan intereses contrapuestos que chocan con especial virulencia en las ciudades europeas más dinámicas y en los centros históricos de cualquier ciudad. [...]
The Urban Goods Distribution is a vital and therefore strategic process for the economic, social and cultural growth of a city. Many factors and actors have opposite interests, that clash with special virulence in the most dynamic European cities, and in the historic centres of any city. [...]
La distribution urbaine des marchandises est un processus vital et, par conséquent, stratégique pour le développement économique, social et culturel d'une ville. De nombreux facteurs et divers acteurs présentent des intérêts opposés qui choquent avec une force spéciale dans les villes européennes les plus dynamiques et dans les centres historiques des villes. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 29-47  
4.
13 p, 827.2 KB Infraestructures de transport 2002 : estat de la qüestió / Vergés, Robert
El planejament vigent en l'actualitat a la regió metropolitana de Barcelona en matèria d'infrastructures de transport presenta tres limitacions importants per satisfer les necessitats de la seva mobilitat: un marcat protagonisme de les infrastructures ferroviàries, tot limitant l'atenció a la xarxa viària a un planejament clarament desfasat; una clara manca de referències a un transport de mercaderies que veu augmentar diàriament el seu volum; finalment, la dificultat per dissenyar solucions que optimitzin l'oferta global de la xarxa de transport a partir de la coordinació dels elements que la componen.
El planteamiento vigente en la actualidad en la región metropolitana de Barcelona en materia de infraestructuras de transporte presenta tres limitaciones importantes para satisfacer las necesidades de su movilidad: un marcado protagonismo de las infraestructuras ferroviarias, limitando la atención a la red viaria a un planteamiento claramente desfasado; una clara falta de referencias a un transporte de mercancías que ve aumentar diariamente su volumen; finalmente, la dificultad para diseñar soluciones que optimicen la oferta global de la red de transporte a partir de la coordinación de los elementos que la componen.
The urban and regional planning currently in force in the metropolitan region of Barcelona regarding transport infrastructure has three important limitations to fulfil the necessities of its mobility: the strong role of railway infrastructures, that limits the attention to the road network to an out-of-date planning; a clear lack of references to a freight transport that increases every day; and finally, the difficulty to design solutions capable to optimize the global supply of the transport network from the elements that compose it.
L'aménagement actuellement en vigueur à la région métropolitaine de Barcelona en matière d'infrastructures de transport présente trois importantes limitations pour satisfaire les besoins de sa mobilité: un fort protagonisme des infrastructures ferroviaires, tout en limitant l'attention au réseau de la voirie à un aménagement nettement déphasé; un clair manquement de références à un transport de marchandises qui voit quotidiennement augmenter son volume. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 49-61  
5.
23 p, 2.0 MB Xarxa viària a la regió metropolitana de Barcelona. Un balanç / Larrosa, Manel
Els problemes de saturacio de la xarxa viaria basica de la regio metropolitana de Barcelona no venen donats tant per la insuficient capacitat d'aquesta com per les seves deficiencies d'articulacio amb la xarxa secundaria. [...]
Los problemas de saturacion de la red viaria basica de la region metropolitana de Barcelona no vienen dados tanto por la insuficiente capacidad de esta como por sus deficiencias de articulacion con la red secundaria. [...]
The problems of saturation of the basic road network of the metropolitan region of Barcelona are not caused by the insufficient capacity of this, but by its deficiencies in the articulation with the secondary network. [...]
Les problemes de saturation du reseau de voirie de base de la region metropolitaine de Barcelona ne sont pas tant dus a l'insuffisante capacite de celui-ci comme aux deficits d'articulation avec le reseau secondaire. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 63-85  
6.
11 p, 917.1 KB Les propostes per al transport públic de viatgers : el Pla Director d'Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu 2001-2010 (PDI) / Prat, Jordi
El Pla Director d'Infrastructures 2001-2010, com a instrument per a la planificació i programació de les infrastructures de transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, centra les seves actuacions en la millora de la xarxa ferroviària a partir tant de l'ampliació de la xarxa existent en el centre i la perifèria de la regió com del foment de la intermodalitat entre les diverses línies existents i entre aquestes i la resta de mitjans de transport, públics i privats. [...]
El "Pla Director d'Infrastructures 2001-2010", como instrumento para la planificación y programación de las infraestructuras de transporte público colectivo en la región metropolitana de Barcelona, centra sus actuaciones en la mejora de la red ferroviaria a partir tanto de la ampliación de la red existente en el centro y la periferia de la región como del fomento de la intermodalidad entre las diversas líneas existentes y entre éstas y el resto de medios de transporte, públicos y privados. [...]
The "Pla Director d'Infrastructures 2001-2010", as an instrument for the planning and programming of the public transport infrastructures in the metropolitan region of Barcelona, focuses its actions in the improvement of the railway network, either from the ampliation of the current network in the centre and the periphery of the region, or from the promotion of intermodality among the different current lines and among these and the rest of public and private transport means. [...]
Le "Pla Director d'infrastructures 2000-2010" comme instrument pour l'aménagement et la programmation des infrastructures du transport public collectif à la région métropolitaine de Barcelona, centre ses actuations dans l'amélioration du réseau des chemins de fer à partir, tant du prologement du réseau existant dans le centre et dans la periphérie de la région comme dans le développement de l'intermodalité entre les diverses lignes existentes et, entre celles-ci et le reste des moyens de transports publics et privés. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 87-97  
7.
9 p, 69.5 KB Infraestructures de transport i planejament del territori en un període clau / Esteban i Noguera, Juli
Els moviments de persones i mercaderies es produeixen en funció de la distribució dels habitatges i les activitats al territori que té una lògica clarament supramunicipal. Calen per tant instruments de planejament de suficient escala per poder incidir en les causes principals de la mobilitat i per orientar la seva evolució. [...]
Los movimientos de personas y mercancías se producen en función de la distribución de la vivienda i las actividades sobre el territorio que tiene una lógica claramente supramunicipal. Por este motivo, son necesarios instrumentos de planificación de una escala suficiente para poder incidir en las principales causas de la movilidad y para orientar su evolución. [...]
The flows of people and goods take place according to the distribution of housing and economic activities over the territory, that is in a clearly supramunicipal logic. Therefore, planning instruments with the appropriate scale are needed, in order to influence the main causes of the mobility, and in order to orient its evolution. [...]
Le mouvement des personnes et des marchandises se produit en fonction de la distribution de l'habitat et de l'activité dans le territoire qui a une logique nettement supramunicipal. Il faut donc des instruments d'aménagement d'échelle suffisante pour pouvoir agir sur les principales causes de la mobilité et pour diriger son évolution. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 99-107  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.