Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 7 records found  Search took 0.03 seconds. 
1.
589x831, 75.6 KB Coberta 40. Estructura del mercat de treball
2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 0-0  
2.
25 p, 513.3 KB Població i participació laboral : el futur del mercat de treball / Capellades, Joaquim ; Farré, Mireia
L'article presenta, en primer lloc, les principals magnituds del mercat de treball català (estructura de la població, taxes d'activitat, ocupació i atur, entre d'altres) amb relació al context de l'Estat espanyol i els països de la Unió Europea, per tal d'oferir una visió comparada de la situació i l'evolució prevista a mig i llarg termini. [...]
El artículo presenta, en primer lugar, las principales magnitudes del mercado de trabajo catalán (estructura de la población, tasas de actividad, empleo y paro, entre otras) con relación al contexto del Estado español y los países de la Unión Europea, a fin de poder ofrecer una visión comparada de la situación y de la evolución prevista a medio y largo plazo. [...]
The article presents, in the first place, the most important magnitudes of the Catalan labour market (structure of the population, activity, employment and unemployment rates, among other) with regard to the context of Spain and the countries of the European Union, in order to provide a comparative approach of the situation and foreseen evolution in the mid and long term. [...]
L'article présente, en premier lieu, les principales grandeurs du marché de l'emploi catalan (structure de la population, taux de l'activité, de l'emploi et du chômage, entre autres) en relation avec le contexte de l'État espagnol et les pays de l'Union Européenne, afin de pouvoir fournir une approche comparative de la situation et de l'évolution prévue à moyen et à long terme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 9-32  
3.
21 p, 151.3 KB Forma urbana y desempleo / García Santana, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Roig Sabaté, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Roig, José Luis
Es planteja una reflexió teòrica en relació amb la influència que la forma urbana (és a dir, l'organització espacial de les ciutats) pot tenir sobre el nivell d'atur d'un determinat territori. En concret, aquesta anàlisi s'aborda a partir de la comparació de les diferències interzonals de les taxes d'atur entre les dues àrees urbanes més importants d'Espanya: els territoris funcionals corresponents a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid. [...]
Se plantea una reflexión teórica en relación con la influencia que la forma urbana (es decir, la organización espacial de las ciudades) puede tener sobre el nivel de paro de un determinado territorio. [...]
A theoretical reflection is posed regarding the influence that the urban shape (so to say, the spatial organization of the cities) may have into the level of unemployment of a specific territory. In concrete, this analysis is treated from a comparation of the interzonal differences in unemployment rates between the two most important urban areas in Spain: the functional territories corresponding to the metropolitan areas of Barcelona and Madrid. [...]
Une réflexion théorique est formulée en relation avec l'influence que la forme urbaine (c'est-à-dire, l'organisation spatiale des villes) peut avoir sur le niveau du chômage d'un territoire spécifique. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 35-54  
4.
15 p, 3.5 MB Mobilitat, immigració i inactivitat : tres aspectes clau per al futur del mercat de treball / Castellana, Francesc
L'article aborda una reflexió del mercat de treball des de tres enfocs: d'una banda, analitzant la mobilitat quotidiana dels treballadors i la consegüent configuració d'àmbits territorials de referència i delimitació de mercats de treball locals; d'altra banda, reflexionant sobre la possible influència que el fenomen de la immigració pot tenir sobre el mercat de treball; i finalment, dedicant una atenció especial al col·lectiu dels inactius, que sovint no es considera com a força de treball potencial, però que inclou individus que poden constituir una important reserva de cara a situacions que es plantegen a mig i llarg termini.
El artículo aborda una reflexión en relación con el mercado de trabajo desde tres enfoques: por un lado, analizando la movilidad cotidiana de los trabajadores y la consiguiente configuración de los ámbitos territoriales de referencia y delimitación de mercados de trabajo locales; por otro lado, reflexionando sobre la posible influencia que el fenómeno de la inmigración puede tener sobre el mercado de trabajo; y finalmente, dedicando una atención especial al colectivo de los inactivos, que frecuentemente no se considera como fuerza de trabajo potencial, pero que incluye individuos que pueden constituir una importante reserva de cara a situaciones que se plantean a medio y largo plazo.
The article poses a reflection about the labour market focusing three different subjects: on the one hand, analyzing the commuting and the consequent configuration of reference territorial scopes and the delimitation of local labour markets; on the other hand, reflecting about the possible influence that the phenomenon of inmigration could have over labour market; and finally, devoting an special attention to the nonactive population, a group that quite often is not considered as a labour force potential, but that includes individuals that may become an important reserve for future situations that may eventually occur in the mid and long term.
L'article formule une réflexion sur le marché de l'emploi à travers trois perspectives: tout d'abord il analyse la mobilité quotidienne et la conséquente configuration des portées territoriales de références et de la délimitation du marché de l'emploi local; d'autre part il réfléchit sur la possible influence que le phénomène de l'immigration peut avoir sur le marché de l'emploi, et finalement il consacre une particulière attention à la population inactive, groupe qui, souvent, n'est pas considéré comme potentiel de main d'oeuvre, mais qui tient en compte les individus qui peuvent devenir une importante réserve pour les futures situations qui peuvent, par la suite, se produire à court et à long terme.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 57-75  
5.
21 p, 122.9 KB El mercat de treball de la província de Barcelona l'any 2002 / Bermejo, Antonio ; Mur, Rosa ; Piqué, Joan Miquel
S'aborda la situació del mercat de treball de la província de Barcelona pel que fa a les seves principals variables, des del punt de vista de la participació, l'estructura i l'evolució recent. D'acord amb aquest plantejament general, es plantegen tres grans blocs d'anàlisi: el primer referit a la situació estructural i els principals punts forts, disfuncions i reptes del mercat de treball de la província; el segon bloc analitza, mitjançant eines economètriques, la relació entre les característiques sociodemogràfiques de la població (edat, gènere, nivell d'estudis, etc. [...]
Se aborda la situación del mercado de trabajo de la provincia de Barcelona por lo que se refiere a sus principales variables, desde el punto de vista de la participación, la estructura y la evolución reciente. [...]
The article deals with the situation of the labour market of the province of Barcelona regarding its principal variables, form the point of view of participation, structure and recent evolution. On the basis of this general approach, three main blocks of analysis are raised: the first one is referred to the structural situation and the most important strengths, disfunctions and challenges of the provincial labour market; the second block analyzes, through econometric tools, the relationship between the social and demographic characteristics of the population (age, gender, education, etc. [...]
L'article aborde la situation du marché de l'emploi du Département de Barcelone en ce qui concerne ses principales variables, du point de vue de la participation, de la structure et de l'évolution récente. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 77-96  
6.
9 p, 90.3 KB Dinàmica del mercat laboral barceloní / Salvador, Narcisa
L'article repassa les característiques més destacades de l'evolució del mercat de treball de la ciutat de Barcelona, així com la seva situació actual i els reptes que es planteja a curt i mig termini. [...]
El artículo repasa las características más destacadas de la evolcuión del mercado de trabajo de la ciudad de Barcelona, así como su situación actual y los retos que se plantean a corto y medio plazo. [...]
The article goes over the most outstanding features of the evolution of labour market in the city of Barcelona, as well as the current situation and the challenges raised in the short and mid term. The analysis is based in the extraordinaryly positive dynamics that this labour market has experimented during last years, what has led it to a new model of action from Local Administration. [...]
L'article analyse les caractéristiques plus remarquables de l'évolution du marché de l'emploi de la ville de Barcelone, ainsi que la situation actuelle et les défis prévus à court et à moyen terme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 99-107  
7.
16 p, 148.6 KB Adequació d'estratègies ocupacionals a Mataró / Arderiu, Jordi
L'article es proposa explicar el model desenvolupat per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en l'execució d'estratègies ocupacionals i d'adaptació al mercat laboral, a partir de quatre grans blocs, que aborden, en concret, els següents aspectes: el sistema d'informació de ciutat (experiències, eines, estructura dels serveis i col·lectius objectiu, etc. [...]
El artículo se propone explicar el modelo desarrollado por el Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en la ejecución de estrategias ocupacionales y de adaptación al mercado de trabajo, a partir de cuatro grandes bloques, que abordan, en concreto, los siguientes aspectos: el sistema de información de la ciudad (experiencias, herramientas, estructura de los servicios y colectivos objetivo, etc. [...]
The article explains the model developed by the Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró in the implementation of strategies for the employment and the adaptation to labour market, from four general blocks, that deal with, in concrete, the following aspects: the city infomation system (experiences, tools, service structure and target groups, etc. [...]
L'article explique le modèle développé par l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró dans l'exécution des stratégies d'emploi et de l'adaptation au marché de l'emploi, à partir de quatre grands blocs qui abordent, plus concrètement les aspects suivants: le système d'information de la ville (expériences, instruments, structure des services et des collectifs, objectif, etc. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 109-123  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.