Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
5 p, 147.9 KB Metròpolis en xarxa, el repte de l'anàlisi de les megaregions / Gomà, Ricard (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest primer capítol, que introdueix el monogràfic, es fa un repàs de les diferents escales d'estudi de la ciutat per arribar a la darrera aportació teòrica que és l'escala megaregional, i es dóna un primer cop d'ull a les megaregions europees i especialment a la de Barcelona-Lió, tot subratllant-ne els aspectes econòmics, socials i ambientals.
En este primer capítulo, que introduce el monográfico, se hace un repaso de las diferentes escalas de estudio de la ciudad para llegar a la última aportación teórica que es la escala megaregional, y se da un primer vistazo a las megarregiones europeas y especialmente en la de Barcelona-Lyon, subrayando los aspectos económicos, sociales y ambientales.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 12-16 (Articles)
2 documents
2.
10 p, 988.8 KB La megaregió : una nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'estudia el desenvolupament de les xarxes de ciutats cap a sistemes urbans més complexos anomenats megaregions, i s'avalua les conseqüències d'aquesta nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial en el context de la sostenibilitat. [...]
En este artículo se estudia el desarrollo de las redes de ciudades hacia sistemas urbanos más complejos llamados megarregiones, y evalúa las consecuencias de esta nueva unidad de análisis económico-territorial en el contexto de la sostenibilidad. [...]

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 19-27 (Articles)
2 documents
3.
10 p, 2.4 MB Les xarxes de ciutats : l'estructura de les megaregions a Europa / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Font Moragón, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat de València. Departament d'Estructura Econòmica)
En aquest article s'estudien les megaregions des del punt de vista de la teoria de xarxes i la 'termo-economia'. Els resultats mostren que les megaregions incrementen els seus nivells de complexitat, augmentant el grau de policentricitat, i incrementant els nivells d'eficiència i estabilitat. [...]
En este artículo se estudian las megarregiones desde el punto de vista de la teoría de redes y la 'termo-economía'. Los resultados muestran que las megarregiones incrementan sus niveles de complejidad, aumentando el grado de policentricitat, e incrementando los niveles de eficiencia y estabilidad. [...]

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 29-37 (Articles)
2 documents
4.
13 p, 2.2 MB Dinàmiques territorials : la sostenibilitat de les megaregions europees / Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'explicita la metodologia emprada per l'IERMB per a la delimitació de les megaregions europees (i la seva evolució temporal) a partir les imatges nocturnes de satèl·lit. A més, l'article presenta un seguiment al llarg del temps (1992-2012) dels indicadors de sostenibilitat seleccionats (sociodemogràfics, socioeconòmics, coneixement i innovació, socioambientals, urbanisme i eficiència territorial), amb l'objectiu d'analitzar les dotze megaregions europees (UE-27) i fer una avaluació comparativa pel que fa a la megaregió Barcelona-Lió.
En este artículo se explicita la metodología empleada por el IERMB para la delimitación de las megarregiones europeas (y su evolución temporal) a partir las imágenes nocturnas de satélite. Además, el artículo presenta un seguimiento a lo largo del tiempo (1992-2012) de los indicadores de sostenibilidad seleccionados (sociodemográficos, socioeconómicos, conocimiento e innovación, socioambientales, urbanismo y eficiencia territorial), con el objetivo de analizar las doce megarregiones europeas (UE-27) y hacer una evaluación comparativa con respecto a la megarregión Barcelona-Lyon.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 38-50 (Articles)
2 documents
5.
11 p, 927.0 KB Les megaregions europees i l'economia del coneixement / Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat de València. Departament d'Estructura Econòmica)
L'objectiu d'aquest article és proporcionar una panoràmica de les bases de coneixement a les megaregions europees i fer una primera aproximació de naturalesa exploratòria a la relació entre les bases de coneixement i la generació de riquesa en aquestes megaregions europees.
El objetivo de este artículo es proporcionar una panorámica de las bases de conocimiento en las megarregiones europeas y hacer una primera aproximación de naturaleza exploratoria de la relación entre las bases de conocimiento y la generación de riqueza en estas megarregiones europeas.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 52-62 (Articles)
2 documents
6.
7 p, 682.8 KB Les megaregions europees i les empreses creatives / Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'identifiquen, a partir de la bases de dades Amadeus, les empreses que desenvolupen activitats que pertanyen a la taxonomia d'indústries creatives (IC) proposada per la UNCTAD2 (això és: relacionades amb el patrimoni, amb les arts, amb els mitjans -impresos i audiovisuals-, i amb les creacions funcionals) i a continuació, s'analitza com es distribueixen entre les megaregions europees.
En este artículo se identifican, a partir de la base de datos Amadeus, las empresas que desarrollan actividades que pertenecen a la taxonomía de industrias creativas (IC) propuesta por la UNCTAD2 (esto es: relacionadas con el patrimonio, con las artes, con los medios -impresos y audiovisuales-, y con las creaciones funcionales) y a continuación, se analiza cómo se distribuyen entre las megarregiones europeas.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 64-70 (Articles)
2 documents
7.
8 p, 467.2 KB Megaregions i benestar a Europa / Boix Domenech, Rafael (Universitat de València. Departament d'Estructura Econòmica)
En aquest article s'ofereix per primer cop una evidencia de la relació entre benestar i megaregions a Europa. Creuant la base de dades de benestar de l'OCDE per als anys 2000 i 2013 amb la definició de les megaregions europees, s'elabora una base de dades sobre benestar a les megaregions europees, que permet donar una primera evidència sobre si els nivells de benestar són majors a les megaregions que fora d'elles, i si el benestar ha millorat o empitjorat a les megaregions entre els anys 2000 i 2013.
En este artículo se ofrece por primera vez una evidencia de la relación entre bienestar y megarregiones en Europa. Cruzando la base de datos de bienestar de la OCDE para los años 2000 y 2013 con la definición de las megarregiones europeas, se elabora una base de datos sobre bienestar en las megarregiones europeas, que permite dar una primera evidencia sobre si los niveles de bienestar son mayores en las megarregiones que fuera de ellas, y si el bienestar ha mejorado o empeorado en las megarregiones entre los años 2000 y 2013.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 72-79 (Articles)
2 documents
8.
16 p, 2.1 MB La megaregió Barcelona-Lió en el context europeu : factors estratègics / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
L'objectiu d'aquest article és triple: analitzar l'efecte de la crisi econòmica a les megaregions, i veure quines són les variables explicatives del seu model de desenvolupament; analitzar la resiliència aportada per les megaregions, és a dir, avaluar si els territoris que pertanyen a una megaregió han resistit millor la recessió econòmica; i caracteritzar la megaregió Barcelona-Lió en relació a la resta de megaregions europees, tant pel que fa a la resistència a la crisi com per les variables que l'expliquen.
El objetivo de este artículo es triple: analizar el efecto de la crisis económica a las megarregiones, y ver cuáles son las variables explicativas de su modelo de desarrollo; analizar la resiliencia aportada por las megarregiones, es decir, evaluar si los territorios que pertenecen a una megarregión han resistido mejor la recesión económica; y caracterizar la megarregión Barcelona-Lyon en relación al resto de megaregiones europeas, tanto en cuanto a la resistencia a la crisis como por las variables que la explican.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 80-95 (Articles)
2 documents
9.
7 p, 416.6 KB Polítiques metropolitanes i megaregionals en l'estratègia de creixement inclusiu / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
A tall d'epíleg del monogràfic sobre megaregions, aquest article incorpora algunes reflexions sobre polítiques metropolitanes i megaregionals en l'estratègia de creixement inclusiu que entre 2009 i 2015 es va elaborar en el marc de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
A modo de epílogo del monográfico sobre megarregiones, este artículo incorpora algunas reflexiones sobre políticas metropolitanas y megaregionals en la estrategia de crecimiento inclusivo que entre 2009 y 2015 se elaboraron en el marco del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 96-102 (Articles)
2 documents
10.
30 p, 9.3 MB Annex : Síntesi de les dinàmiques econòmico-territorials i fitxes descriptives de les megaregions europees / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 104-135 (Articles)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.