Quaderns

Quaderns 41 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
11 p, 961.5 KB Sumari
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 1-5  
2.
2 p, 1.5 MB Presentació / Corral Fulla, Anna, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Johnston, David, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 9-10  
3.
11 p, 970.0 KB La importància de ser Fidel / Sellent Arús, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
L'autor reflexiona sobre el concepte de fidelitat en traducció, partint de la base que és un requisit irrenunciable, però insistint en la necessitat de definir, matisar i exemplificar en què ha de consistir i pot consistir aquesta fidelitat, com també en la freqüent incompatibilitat entre la condició de fidel i la de literal. [...]
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 11-21  
4.
8 p, 977.3 KB Distorsions del llenguatge en la dramatúrgia austríaca contemporània : un repte per al traductor / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
El teatre en llengua alemanya, i molt especialment el que es fa a Àustria, és conegut pel seu esperit crític, que sovint es reflecteix en un ús transgressor del llenguatge. Aquesta circumstància, no cal dir-ho, comporta una dificultat afegida a la traducció, però també una satisfacció complementària per al traductor quan aconsegueix traslladar a la llengua d'arribada aquestes transgressions de manera plausible. [...]
Theatre in German, and especially that in Austria, is known for its critical spirit, which is often reflected in a transgressional use of language. Needless to say, this adds to the difficulty of producing a suitable translation, but also adds a complimentary satisfaction for the translator who manages to produce a target text in which these transgressions are made plausible. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 23-30  
5.
11 p, 1.5 MB La sobretitulació d'obres teatrals / Bartoll, Eduard (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i Interpretació)
L'article tracta la sobretitulació electrònica interlingüística d'obres teatrals representades en directe. Primer, ofereix un breu repàs a la història de la sobretitulació de teatre i òpera i després se centra en tres exemples concrets que han suposat un repte especialment gran per al traductor, el muntatge suís Mnemopark, l'obra anglesa A Disappearing Number i el muntatge alemany Nord, totes tres representades al Teatre Lliure de Barcelona. [...]
This article focuses on the interlingual electronic subtitling of live performed plays. It offers a brief review of the history of theatre and opera surtitling and focuses on three specific examples which have been a special challenge for the translator: the Swiss play Mnemopark, the English performance A Disappearing Number and the German play Nord, all three represented at the Teatre Lliure in Barcelona. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 31-41  
6.
10 p, 1.1 MB Created Relation : the Translated Play in Performance / Johnston, David (Queen's University. School of Modern Languages)
The process of translation restores the materiality of time and space to a play. Performance, of course, takes place only within the here and now of an audience, but a play that comes from a different time or different place prompts an encounter with the conceptual and perceptual real from sometime or somewhere else. [...]
El procés de la traducció retorna a una obra la materialitat del temps i de l'espai. La representació, per descomptat, només té lloc en una ubicació i un moment concrets per al públic, però una obra que ve d'un temps i d'un espai diferents provoca un encontre amb una determinada realitat conceptual i perceptiva, d'un altre moment i d'una altra ubicació. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 43-52  
7.
15 p, 1006.0 KB Performing Difference : bodas de sangre and the philosophical hermeneutics of the translated stage / Maitland, Sarah (Queen's University. School of Languages, Literatures and Performing Arts)
Postcolonial and translation scholarship draws attention to the role of translation in extending asymmetries of power and knowledge between aspects of culture and identity represented and involved in translation, focusing debate on the agency of the translator as the representing subject and calling for recognition of the cultural distinctiveness of the objects of translation. [...]
Els estudis postcolonials i sobre traducció fan ressaltar el paper de la traducció en l'expansió de les asimetries de poder i de coneixement entre aspectes de la cultura i de la identitat representats i involucrats en la traducció, i centren el debat en el rol del traductor com a agent representant que reivindica el reconeixement de la diferència cultural de l'objecte de traducció. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 53-67  
8.
8 p, 960.0 KB An Absence of Ghosts : cultural and theatrical translation in the british reception of the Mysteries-Yiimimangaliso / Kelly, Stephen (Queen's University. School of English)
Mark Dornford-May's widely-acclaimed adaptation of the medieval English Chester «mystery» plays, The Mysteries-Yiimimangaliso, reveal the extent to which theatrical translation, if it is to be intelligible to audiences, risks trading in cultural stereotypes belonging to both source and target cultures. [...]
L'elogiada adaptació de Mark Dornford-May de les obres «de misteri» de Chester (en anglès medieval), The Mysteries-Yiimimangaliso, revela fins a quin punt la traducció teatral, si és concebuda per ser comprensible per al públic, té el risc d'acabar comerciant amb estereotips culturals tant de la cultura de partida com de la d'arribada. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 69-76  
9.
9 p, 302.0 KB Travelling plays, travelling audiences : from Carr's Irish midlands to somewhere lost and found in Brazil / Pires Fernandes, Alinne Balduino (Queen's University Belfast. PhD Candidate in Translation and Drama)
Translating for the stage involves a multiple range of negotiations. Based on Carlson's (2001) notion of the «haunted stage» and Budick's (1996) conception of translation as inhabiting the «in-between», this paper addresses the question of location in the dramaturgical translation of Marina Carr's (1998) By the Bog of Cats. [...]
Traduir per a l'escena implica un ampli espectre de negociacions. Partint de la noció del «haunted stage» ('l'escenari embruixat') de Carlson (2001) i la concepció de Budick's (1996) de la traducció com a estadi intermedi, aquest article tracta la qüestió de l'entorn en la traducció dramatúrgica de By the Bog of Cats. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 77-85  
10.
16 p, 1002.3 KB Reflexions d'ordre mètric sobre la traducció d'òpera italiana / Edo i Julià, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
L'ús majoritari, actualment, del vers no metrificat en la traducció d'òpera planteja importants objeccions, atesos sobretot els rastres que la mètrica del text de partida deixa tanmateix en el d'arribada, sigui per la suggestió que exerceix sobre el traductor, sigui simplement per via de la literalitat o de contingències fortuïtes. [...]
Blank verse is the most common practice nowadays when translating opera, however this practice is somewhat questionable, particularly bearing in mind traces of metre left in the target text by the source text, due either to the influence of the original metre on the translator or simply opportune accidents resulting from literalness. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 87-102  
11.
8 p, 947.7 KB Per una teoria de la subtitulació d'òpera : presentació de l'adaptació de subtítols de pantalla per a Òpera oberta / Sala Sanahuja, Joaquim, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
A partir de sis anys d'experiència en la subtitulació multilingüe d'òpera, en el marc del projecte Òpera oberta, liderat pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona i en què va col·laborar la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, es delimiten les característiques essencials de la traducció d'aquest gènere, destinada a la retransmissió en viu per Internet. [...]
After six years of experience in multilingual subtitling of opera, in the framework of Òpera oberta, led by the Gran Teatre del Liceu in Barcelona and with the collaboration of the Faculty of Translation and Interpreting of the Autonomous University of Barcelona, the essential characteristics of this kind of translation, intended to be broadcast live via Internet, are defined. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 103-110  
12.
12 p, 1.2 MB Les marques de subjectivitat en l'audiodescripció : L'òpera : una superposició de veus / Corral Fulla, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Quan centrem la nostra atenció en una òpera en concret i observem les transformacions a les quals ha estat sotmesa fins a la seva representació final, ens adonem que aquest recorregut inclou tant processos d'adaptació com de traducció, dos camps, d'altra banda, no sempre fàcils de delimitar i sovint interdependents. [...]
When we focus our attention on a particular opera and observe the transformations it undergoes until the final performance, we realise that these include both adaptation and translation, two fields which are not always easy to separate and very often interdependent. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 111-122  
13.
2 p, 908.9 KB Presentació / Godayol, Pilar
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 125-126  
14.
13 p, 992.5 KB Translating Women : from recent histories and re-translations to «Queerying» translation, and metramorphosis / Flotow, Luise von (University of Ottawa. School of Translation and Interpretation)
Gender, the term often used to discuss the effects of sexual differences in cultural, social and political configurations, has become increasingly conflicted. This article touches on this development, and then returns to women as the touchstone of sexual difference in translation studies, reviewing historic achievements of feminisms in translation and analyzing/proposing new scholarly directions.
El terme gènere, sovint utilitzat per fer referència als efectes de les diferències sexuals en la configuració política, cultural i social, és cada cop més discutit. Aquest article tracta l'evolució dels estudis de gènere i proposa retornar al terme dona com a referent de la diferència sexual en els estudis sobre la traducció, alhora que revisa els assoliments històrics dels feminismes en traducció i analitza i proposa noves direccions en l'àmbit acadèmic.

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 127-139  
15.
14 p, 996.6 KB Un clàssic del feminisme en català : la condició de la dona de Juliet Mitchell / Bartrina, Francesca (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Aquest article estudia la recepció a Catalunya d'una de les fundadores del pensament feminista contemporani: Juliet Mitchell. Les contribucions d'aquesta autora van ser fonamentals per a establir els límits de la relació entre el feminisme, el socialisme i la psicoanàlisi als anys setanta. [...]
This article examines the reception in Catalonia of one of the founders of contemporary feminist thought: Juliet Mitchell. The contributions of this thinker were essential in order to establish the limits of the relationship between Feminism, Socialism and Psychoanalysis in the seventies. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 141-154  
16.
13 p, 1002.2 KB Dues traduccions catalanes de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette : un clàssic del XVII que marca l'accés de la dona a la novel·la / Coromina i Pou, Eusebi (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
L'article analitza les causes que van propiciar la traducció al català d'un clàssic del preciosisme francès del xvii, com a resultat de l'establiment de la Mancomunitat de Catalunya, a principi del xx, i amb l'eclosió del noucentisme, moviment artístic que va promoure traduccions de la literatura universal amb l'objectiu d'assajar la configuració d'un llenguatge literari modern propi. [...]
This article analyzes the circumstances giving rise to the translation into Catalan of a classic seventeenth-century work of French préciosité, prompted by the setting up of the Commonwealth of Catalonia in the early nineteenth century and coinciding with the appearance of Noucentisme, artistic movement that fostered translations of worldwide literature with the aim of shaping and honing a modern Catalan literary language. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 155-167  
17.
14 p, 1005.5 KB La ciutat de les dames i Terra d'elles : dues utopies feministes en català / Godayol, Pilar (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Elizabeth Russell sosté que les utopies escrites per dones són més transgressores «perquè desconstrueixen el concepte de perfecció» (2007: 21). En aquesta línia de crítica social i necessitat de reformes, quant al gènere femení, neixen, amb cinc segles de diferència, les dues obres estudiades aquí, Le livre de la cité des dames (1405), de Christine de Pisan, i Herland (1915), de Charlotte Perkins Gilman. [...]
Elizabeth Russell holds that utopias written by women prove more transgressive «because they deconstruct the concept of perfection» (2007: 21). Along these lines of social critique and call for reform, where feminine gender is concerned, there emerge, separated by a span of five centuries, the two works we examine here: Le livre de la cité des dames (1405), by Christine de Pizan, and Herland (1915), by Charlotte Perkins Gilman. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 169-182  
18.
16 p, 1002.7 KB Using and Abusing Gender in Translation : the Case of Virginia Woolf's A Room of One's Own Translated into Italian / Federici, Eleonora (University of Calabria. Department of Linguistics) ; Leonardi, Vanessa (University of Ferrara. Faculty of Economics)
This paper is part of a corpus-based research on gender in translation aimed at showing how gender is used and/or abused in the translation of literary texts from English into Italian. Drawing upon feminist theories of language and translation and feminist practices in translation, it is our intention to show how gender is manipulated in translation in an attempt to define feminist translation strategies. [...]
Aquest article és part d'una recerca basada en corpus sobre el gènere en traducció, adreçada a la recerca sobre l'ús i l'abús del gènere en la traducció literària entre l'anglès i l'italià. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 183-198  
19.
19 p, 1.0 MB La traducción como mecanismo de (re) canonización : el discurso nacional y feminista de Rosalía de Castro en sus traducciones al inglés / Castro Vázquez, Olga (Aston University. School of Languages and Social Sciences)
Una constante a lo largo de la historia es el silencio al que el canon patriarcal sometió tradicionalmente a la literatura de autoría femenina. La literatura gallega, sin embargo, tiene en Rosalía de Castro (1837-1885) uno de sus mitos fundacionales, siendo además una de las figuras autoriales gallegas más traducidas a más idiomas. [...]
Women authors have been traditionally ignored by patriarchal values informing the dominant literary canon. The most important icon of Galician literature, however, is a woman - Rosalía de Castro (1837-1885). [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 199-217  
20.
17 p, 1.0 MB Miquela Valls : dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del català / Camps Casals, Núria (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
La recepció de l'obra de Jacint Verdaguer (1845-1902) a França ha estat estudiada de forma fragmentària; tampoc no han estat estudiats en profunditat els seus traductors al francès, que han patit la mateixa sort i que, ara per ara, no han merescut prou atenció. [...]
The reception of Jacint Verdaguer's works in France has been inadequately studied. In this regard, only limited research has been done on translators as, for the moment, they have drawn no scholarly attention. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 219-235  
21.
14 p, 998.0 KB Jo també sóc catalana : Najat El Hachmi, una vida traducida / Vidal Claramonte, María del Carmen África (Universidad de Salamanca. Departamento de Traducción e Interpretación)
El objetivo de este artículo es abordar un problema tan actual como el del choque entre culturas desde un punto de vista diferente, desde la perspectiva de alguien cuya vida ha sido y sigue siendo una traducción. [...]
This study focuses on the current problem of culture clash from the viewpoint of someone whose entire life has been and continues to be a translation. Moroccan-born writer Najat El Hachmi identifies with Catalunya, her home for over half her life, though she still feels rejected by some, shunned by others and victimized by the problems her father's violent abuse caused her. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 237-250  
22.
9 p, 966.8 KB Traduir amb voluntat pedagògica : Wakamatsu Shizuko i la ideologia sexuada a l'era Meiji / Altimir, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'article estudia el procés de censura i d'autocensura de la veu femenina per mitjà de l'anàlisi dels efectes de la ideologia sexuada en el context social de l'era Meiji (1868-1912). La recerca s'ha centrat en la traductora i escriptora Wakamatsu Shizuko (1864-1896). [...]
This paper studies the censoring and self-censoring of the feminine voice by analysing the effects of sexuated ideology in the social context of the Meiji era (1868-1912). I have focused my research on the translator and writer Wakamatsu Shizuko (1864-1896). [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 251-259  
23.
14 p, 1003.1 KB Translations and Translators of English-language Literature in Catalan Literary Publications and Series between 1868 and 1910 / Pinyol Torrents, Ramon (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Translations into Catalan of English and American authors during the final quarter of the nineteenth century are few and far between. Numerically, English-language literature most likely ranks fifth or sixth among all the translations of this period. [...]
Les traduccions al català d'autors anglesos i americans durant el darrer quart del segle xix són força escasses. En el total de traduccions d'aquest període, la literatura de llengua anglesa difícilment es troba entre les cinc primeres posicions. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 263-276  
24.
13 p, 312.3 KB La influència de la traducció francesa de Maurice Maeterlinck en la traducció de Macbeth de Josep Maria de Sagarra / Palomo Berjaga, Vanessa (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i Interpretació)
Josep M. de Sagarra va traduir al català vint-i-vuit obres de Shakespeare d'un total de trenta-set. Segons Salvador Oliva (1986, 1993), Sagarra va fer aquestes traduccions a partir de les traduccions franceses de diversos autors. [...]
Josep M. de Sagarra translated twenty-eight out of thirty-seven Shakespeare plays. According to Salvador Oliva (1986, 1993), Sagarra did these translations using the French translations from different authors. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 277-289  
25.
16 p, 1014.2 KB Traduire en prison, un passe-temps carcéral, un remède contre l'intolérance / Delisle, Jean (Université d'Ottawa. École de Traduction et d'Interprétation)
El present escrit és una exposició de diferents experiències de traducció portades a terme en un entorn de repressió accentuada, particularment en entorns carceraris. Es descriuen exemples de diferents casos, des dels més antics de l'època clàssica fins als més recents dels segles XX i XXI. [...]
This paper is an exposition of different experiences of translation developed in a highly repressive environment, namely in prisons. Some samples of different cases are described, from the early classical era to the 20th and 21st centuries. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 291-306  
26.
13 p, 1.0 MB Qian Zhongshu parla de traducció / Sayols Lara, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
La majoria dels estudis sobre la vida i l'obra de Qian Zhongshu se centra exclusivament en les seves tres grans obres monogràfiques, L'art de la poesia, El tractat del tub i el punxó i Weicheng. En l'entorn cultural xinès, tanmateix, també es publiquen periòdicament articles sobre altres textos en què l'autor ha plasmat els seus pensaments al llarg de la seva vida. [...]
Most of the studies on Qian Zhongshu's life and work focus exclusively on his three major monographic works, On the Art of Poetry, The Tube and Awl Chapters and Fortress Besieged. In the Chinese cultural setting, however, articles are regularly published about other texts in which the author has expressed his thoughts throughout his life. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 307-319  
27.
19 p, 1.0 MB New Moon : aproximación a la traducción audiovisual del lenguaje de los adolescentes / Igareda, Paula (Transmedia Catalonia) ; Aperribay, Maite (Universidad del País Vasco)
El lenguaje juvenil o de los adolescentes cambia rápidamente y los productos audiovisuales son un buen formato que muestra estas características. Cada joven de cada lengua posee unas herramientas diferentes para expresarse, incluso contando con lenguas que conviven unas con otras. [...]
The juvenile or teenage talk changes quickly and the audiovisual products are a good format that shows these characteristics. Every teenager from every language has different tools to express him/herself, even those languages sharing the same territory. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 321-339  
28.
24 p, 1.0 MB El estudio de las marcas jurídico-discursivas del acto jurídico en el documento negocial : una estrategia para la traducción jurídica de documentos Common Law / Ferran Larraz, Elena (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys)
En este artículo analizamos el documento jurídico negocial (testamentos, contratos, poderes, deeds, etc. ) desde el derecho y la lingüística del texto para comprobar la aproximación funcional y concurrente de ambas ciencias en relación con el acto jurídico. [...]
This article analyzes the legal document (wills, agreements, powers of attorney, deeds in general, etc. ) from two points of view (that of the law and that of textual linguistics) to verify the functional approach regarding the legal act, as taken equally by both fields. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 341-364  
29.
5 p, 939.5 KB La meva experiència com a traductor de textos literaris alemanys / Formosa, Feliu
Visió panoràmica de la trajectòria vital i professional del gran poeta i traductor Feliu Formosa explicada per ell mateix, des dels primers contactes amb la cultura alemanya a la Barcelona dels anys cinquanta, en ple franquisme, fins a l'actualitat. [...]
Overview of the professional and personal life of the great poet and translator Feliu Formosa told by himself, from his first contacts with German culture in Barcelona in the Fifties, during the Franco regime, to the present. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 367-371  
30.
13 p, 989.5 KB Traduir Oscar Wilde : vicissituds pràctiques i implicacions teòriques / Sala Lleal, Jordi (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació)
A partir d'uns quants entrebancs en la tasca de la traducció al català de l'obra An Ideal Husband d'Oscar Wilde (anomenats «anècdotes»), s'observen i s'analitzen determinats conceptes teòrics sobre la traducció i algunes consideracions generals sobre l'especificitat de la traducció teatral (dites «categories»), com són els de funcionalitat, representabilitat, fluïdesa, visibilitat, equivalència, reescriptura, fidelitat, adequació, acceptabilitat o estrangerització. [...]
From the verification of a few obstacles in the task of the translation of Oscar Wilde's An Ideal Husband (called «anecdotes») into Catalan, some theoretical concepts about translation and some general considerations on the specificity of the theatre translation (named «issues») are examined and analyzed - concepts as functionality, performability, fluency, visibility, equivalence, rewriting, faithfulness, adequacy, acceptability or foreignization. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 373-385  
31.
10 p, 969.1 KB La docència universitària en català per a estudiants internacionals / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
En aquest article descrivim la docència d'un curs de tecnologies de la traducció i la interpretació per a estudiants internacionals en llengua catalana. Per mitjà de qüestionaris contestats per l'alumnat durant tres cursos acadèmics i de l'anàlisi de les característiques de l'assignatura, mirem d'identificar els factors que fan possible una experiència com aquesta, tenint en compte tant els possibles efectes de la llengua sobre l'aprenentatge com la percepció i l'actitud dels alumnes davant d'aquest fet.
This paper describes the teaching of a Translation and Interpreting Technologies course for international students in Catalan. By means of questionnaires answered by students during three academic years and the analysis of the characteristics of the subject, we try to identify the factors that make this experience possible, taking into account both the possible effects of language learning and the students' perception and attitude towards it.

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 387-396  
32.
14 p, 994.6 KB Entrevista a Francesc Vallverdú (Barcelona, 18 de maig, 28 de juny i 8 de juliol del 2011) / Llobet, Alexis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 397-410  
33.
2 p, 456.5 KB Ressenyes / Serra Vilella, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Mercè BOIXAREU (et al. ); Jordi MAS LÓPEZ (ed. ), La tanka catalana. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, Publicacions URV, 2011.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 411-412  
34.
2 p, 257.5 KB Ressenyes / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Frederic CHAUME ; Cristina GARCÍA DEL TORO, Teories actuals de la traductologia.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 413-414  
35.
3 p, 484.0 KB Ressenyes / Mas López, Jordi, 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Index de les obres ressenyades: Sílvia COLL-VINENT, G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938).
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 414-416  
36.
4 p, 303.7 KB Ressenyes / Mangiron i Hevia, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Jorge DÍAZ-CINTAS ; Anna MATAMALA ; Josélia NEVES (eds. ), New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility : Media for All 2.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 416-419  
37.
3 p, 483.1 KB Ressenyes / Galanes Santos, Iolanda (Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución)
Index de les obres ressenyades: A. LUNA ALONSO ; S. MONTERO KÜPPER ; L. VALADO FERNÁNDEZ (eds. ), Translation Quality Assessment Policies from Galicia.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 419-421  
38.
3 p, 263.9 KB Ressenyes / Massana Roselló, Gisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Xoán MONTERO DOMÍNGUEZ (ed. ), Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 422-424  
39.
2 p, 288.1 KB Ressenyes / Giné, Marta (Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica)
Index de les obres ressenyades: Àngels RIBES, Traduccions catalanes d'Alphonse Daudet.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 424-425  
40.
5 p, 323.1 KB Ressenyes / Jankowska, Anna (Uniwersytet Jagielloński)
Index de les obres ressenyades: Adriana SERBAN ; Anna MATAMALA ; Jean-Marc LAVAUR (eds. ). Audiovisual Translation in Close-up: Practical and Theoretical Approaches.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 425-429  
41.
4 p, 505.7 KB Ressenyes / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Robin SETTON (ed. ), Interpreting Chinese, Interpreting China.
2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 429-432  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.