Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica Encontrados 10 registros  La búsqueda tardó 0.02 segundos. 
1.
7 p, 60.3 KB Principles of corpus linguistics and their application to translation studies research / Saldanha, Gabriela (University of Birmingham. Centre for English Language Studies)
Aquest article estudia els principis de la lingüística de corpus com a metodologia concebuda dins de la tradició neo-Firthiana de la lingüística, així com l'aplicació d'aquests principis en la recerca dins dels estudis de traducció, amb especial atenció a la recerca descriptiva, no tant l'aplicada. [...]
Este artículo estudia los principios de la lingüística de corpus como una metodología concebida dentro de la tradición neo-Firthiana de la lingüística, así como la aplicación de estos principios en la investigación dentro de los estudios de traducción, con especial atención a la investigación descriptivas, no tanto a la aplicada. [...]
This article discusses the principles of corpus linguistics as a methodology conceived within the neo-Firthian tradition of linguistics, and their application to research in translation studies, with a focus on descriptive rather than applied research. [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
2.
7 p, 65.5 KB Sobre la construcción de diccionarios basados en corpus / Rojo, Guillermo (Universidade de Santiago de Compostela)
La generalització de l'ús d'ordinadors - i, més concretament , de l'ús de corpus textuals - en la investigació lingüística constitueix, en la terminologia de Dyson, una autèntica revolució instrumental, que, a més, té especial incidència en tots els vessants de la lexicografia. [...]
La generalización del empleo de computadoras -y, más concretamente, el empleo de corpus textuales- en la investigación lingüística constituye, en la terminología de Dyson, una auténtica revolución instrumental, que, además, tiene especial incidencia en todas las vertientes de la lexicografía. [...]
The generalised use of computers and, more specifically, text corpora in linguistic research constitutes a real tool-driven revolution, to use Dyson's terminology, and has had a particular influence on all aspects of lexicography. [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
3.
11 p, 164.3 KB La elaboración de un corpus ad hoc paralelo multilingüe / Castillo Rodríguez, Cristina (Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación)
Aquest article presenta una proposta d'elaboració d'un corpus ad hoc paral·lel multilingüe, dividida clarament en una sèrie de fases. També es mostren els avantatges i inconvenients a l'hora de compilar un corpus d'aquestes característiques, incidint sobretot en la fase d'alineació dels bitextos, quelcom imprescindible per aquest tipus de corpus.
Este artículo presenta una propuesta de elaboración de un corpus ad hoc paralelo multilingüe, dividida claramente en una serie de fases. Por otro lado, se muestran las ventajas e inconvenientes a la hora de compilar un corpus de estas características, incidiendo sobre todo en la fase de alineación de los bitextos, imprescindible para este tipo de corpus.
This article proposes an approach, in clearly distinguished stages, to creating an ad hoc multilingual parallel corpus. It also highlights the pros and cons of compiling such a corpus, in which respect it focuses particularly on the stage of bitext alignment, a crucial aspect where the type of corpus in question is concerned.

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
4.
8 p, 303.6 KB Google and beyond : web-as-corpus methodologies for translators / Ferraresi, Adriano (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Aquest article fa un repàs als plantejaments actuals sobre l'ús del web com a corpus lingüístic i emfatitza els avantatges (així com els inevitables riscos) que aquests poden introduir en el treball del traductor. [...]
Este artículo estudia los planteamientos actuales sobre el uso de la web como corpus lingüístico y enfatiza las ventajas (así como los inevitables riesgos) que éstos pueden introducir en el trabajo del traductor. [...]
This paper presents an overview of current approaches to the use of the web as a linguistic corpus and highlights the advantages (as well as inevitable pitfalls) these may bring to translators' work. [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
5.
15 p, 1.3 MB El uso de corpus textuales en localización / Jiménez-Crespo, Miguel A. (The State University of New Jersey)
El procés de digitalització en la societat contemporània ha suposat un creixement exponencial en els processos de localització d'hipertextos, software o videojocs. En l'actualitat, aquests processos es troben altament estructurats a la indústria de la localització, i resulta fonamental el paper que juguen els sistemes de memòria de traducció i les bases terminològiques com a recursos de suport al traductor. [...]
El proceso de digitalización en la sociedad contemporánea ha supuesto un crecimiento exponencial en los procesos de localización de hipertextos, software o videojuegos. En la actualidad, estos procesos se encuentran altamente estructurados en la industria de la localización, siendo fundamental el papel que desempeñan los sistemas de memoria de traducción y las bases terminológicas como recursos de apoyo al traductor. [...]
Digitalisation in modern society has brought about exponential growth in terms of hypertext, software and video game localisation processes. At present, such processes are highly structured in the localisation industry, in which respect translation memory systems and terminology bases serve as fundamental aids for translators. [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
6.
11 p, 211.5 KB La recerca en traducció basada en corpus : aplicacions professionals i didàctiques del projecte GENTT / Monzó, Esther (Universitat Jaume I) ; Ordóñez, Pilar (Universitat Jaume I)
L'article revisa l'evolució dels objectius del grup GENTT, l'estat actual del corpus GENTT i les aplicacions didàctiques que s'hi ha donat fins al moment. Explora alguns casos d'ús de corpus en institucions internacionals i comenta les perspectives d'evolució del corpus GENTT i de l'eina d'explotació.
Este artículo repasa la evolución de los objetivos del grupo GENTT, el estado actual del corpus GENTT y las aplicaciones didácticas que se han producido hasta el momento. Explora algunos casos de uso de corpus en instituciones internacionales y comenta las perspectivas de evolución del corpus GENTT y de la herramienta de explotación.
This article reviews the evolution of the aims of the GENTT group, the current status of the GENTT corpus and the didactic use made of it to date. The article includes case studies of the use of corpora in international institutions and looks at how the GENTT corpus and its exploitation tool may be developed in the future.

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
7.
8 p, 82.1 KB Future trends in translation memory / Benito, Daniel (ATRIL)
Aquest article revisa alguns dels avenços més recents en el camp de la tecnologia de memòries de traducció, i com una aproximació des de la lingüística de corpus es podria aplicar per tal d'ampliar-los i fer-los més atractius. [...]
Este artículo repasa algunos de los avances más recientes en el campo de la tecnología de memorias de traducción, y analiza cómo se podría aplicar un enfoque desde la lingüística de corpus para ampliarlos y hacerlos más atractivos. [...]
This article looks at some of the latest advances in translation memory technology and how a corpus-linguistic approach could be applied to further extend them in order to make them more appealing. It also explores how the nature of the translation industry can affect whether new technologies are widely adopted or not.

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
8.
9 p, 74.4 KB Corpus-based Interpreting Studies : early Work and Future Prospects / Bendazzoli, Claudio (Università di Bologna) ; Sandrelli, Annalisa (Libera Università degli Studi Per l'Innovazione e le Organizzazioni)
Aquest article fa una revisió dels projectes de recerca realitzats en el passat i en el present dins del camp dels Estudis d'Interpretació basats en Corpus (EIC). S'analitzen breument els obstacles generals que apareixen en la creació de còrpora electrònics destinats a l'estudi de la interpretació. [...]
Este artículo hace una revisión de los proyectos de investigación realizados en el pasado y en el presente dentro del campo de los Estudios de Interpretación basados en Corpus (EIC). Se analizan brevemente los obstáculos generales que aparecen en la creación de corpus electrónicos destinados al estudio de la interpretación. [...]
The present paper offers an overview of past and ongoing research projects within the field of Corpus-based Interpreting Studies (CIS). General obstacles to the creation of machine-readable corpora to study interpreting are briefly discussed, highlighting the main reasons why the development of Corpus-based Interpreting Studies is still at a less advanced stage than that of Corpus-based Translation Studies (CTS). [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
9.
7 p, 127.9 KB Catalogue of Free-Access Translation-Related Corpora / Possamai, Viviane (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
L'ús de corpus ha aportat noves perspectives al camp de la traducció durant els últims 10 anys. S'han emprat corpus en diferents àrees relacionades amb la traducció, tals com els estudis de traducció, la didàctica de la traducció i la pràctica de la traducció. [...]
La utilización de corpus ha aportado nuevas perspectivas al campo de la traducción durante los últimos 10 años. Se han utilizado corpus en distintas áreas relacionadas con la traducción, como por ejemplo en los estudios sobre la traducción y, en concreto, la didáctica o la práctica de la traducción. [...]
The use of corpora has brought new insights to the field of translation over the last 10 years. Corpora have been used in different translation-related areas, such as translation studies, translation teaching and translation practice. [...]

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  
10.
9 p, 95.1 KB Catálogo de herramientas informáticas relacionadas con la creación, gestión y explotación de corpus textuales / Vivaldi Palatresi, Jorge (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada)
Els corpus són recursos lingüístics importants que permeten obtenir una gran quantitat d'informació sobre l'ús real de la llengua. Aquest treball mostra els recursos més importants en aquesta àrea, ja sigui en forma de corpus ja compilats o de recursos informàtics que en faciliten la compilació, el processament i l'explotació.
Los corpus son recursos lingüísticos importantes que permiten obtener gran cantidad de información sobre el uso real de la lengua. Este trabajo muestra los recursos más importantes en esta área bien sea en forma de corpus ya compilados como de recursos informáticos que facilitan su compilación, procesamiento y explotación.
Corpora are important linguistic resources from which it is possible to obtain a great deal of information on real language use. This piece of work looks at the main resources in the field in question, encompassing both precompiled corpora and IT resources for their compilation, processing and exploitation.

2009
Tradumàtica, N. 7 (2009) p. 0-0  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.