Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica Encontrados 16 registros  La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
4 p, 134.3 KB Translation and Quality : Editorial / Görög, Attila (TAUS)
The world is producing more and more content and needs increasing volumes to be translated. The only way to offer large amounts of information and goods in multiple languages fast while staying within reasonable budgets is by making a compromise and provide content with different levels of quality using new translation channels and translation technology. [...]
El món produeix cada cop més contingut i necessita que la quantitat de text que es tradueix també augmenti. L'única manera d'oferir grans quantitats d'informació i béns en diversos idiomes de manera ràpida i sense abandonar pressupostos raonables passa per assumir que es poden oferir continguts amb diferents nivells de qualitat recorrent a nous canals de traducció i a les tecnologies de la traducció. [...]
El mundo produce cada vez más contenido y necesita que las cantidades de texto que se traduce también aumente. La única manera de ofrecer grandes cantidades de información y bienes en varios idiomas de forma rápida y sin abandonar presupuestos razonables es asumir que se pueden ofrecer contenidos con diferentes niveles de calidad recurriendo a nuevos canales de traducción y a las tecnologías de la traducción. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.80
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 388-391 (Editorial)
3 documentos
2.
12 p, 517.9 KB Defining the Landscape of Translation / Melby, Alan (LTAC) ; Fields, Paul (LinguaTech) ; Hague, Daryl R. (BYU) ; Koby, Geoffrey S. (KSU) ; Lommel, Arle
Aquest article és el primer d'una sèrie de tres articles sobre qualitat en traducció. Els articles se succeeixen entre si i tracten la definició de traducció, qualitat i finalment qualitat en traducció. [...]
This article is the first in a three-part series on translation quality. The articles build on one another by addressing definitions of translation, quality, and finally translation quality. Concerning the meaning of translation, many definitions have been proposed in the translation-studies literature. [...]
Este artículo es el primero de una serie de tres artículos sobre calidad en traducción. Losartículos se suceden entre sí y tratan la definición de traducción, calidad y finalmente calidaden traducción. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.74
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 392-403 (Tradumàtica dossier)  
3.
9 p, 267.0 KB What Is Quality? A Management Discipline and the Translation Industry Get Acquainted / Fields, Paul (LinguaTech) ; Hague, Daryl R. (BYU) ; Koby, Geoffrey S. (KSU) ; Lommel, Arle ; Melby, Alan (LTAC)
Una manera de contestar la pregunta "què és qualitat?" pot a començar amb el marc presentat per Garvin (1984). Aquest marc descriu cinc enfocaments que determinen qualitat: l'enfocament transcendent, el basat en el producte, el basat en l'usuari, el basat en la producció (Garvin utilitza el terme "manufactura") i el basat en el valor. [...]
One way to answer the question "What is translation quality?" is to start with a framework put forward by Garvin (1984). That framework describes five approaches to determining quality: Transcendent, Product-Based, User-Based, Production-Based ("manufacturing" being Garvin's term) and Value-Based. [...]
Una manera de contestar la pregunta "¿qué es calidad?" puede en comenzar con el marco presentado por Garvin (1984). Dicho marco describe cinco enfoques que determinan calidad: el enfoque transcendente, el basado en el producto, el basado en el usuario, el basado en la producción (Garvin utiliza el término "manufactura") y el basado en el valor. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.75
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 404-412 (Tradumàtica dossier)  
4.
8 p, 248.7 KB Defining Translation Quality / Koby, Geoffrey S. (KSU) ; Fields, Paul (LinguaTech) ; Hague, Daryl R. (BYU) ; Lommel, Arle ; Melby, Alan (LTAC)
Many problems in the translation industry revolve around customer dissatisfaction with someone's translation quality and disputes between translators when one is revising the work of the other. To determine whether someone has attained translation quality, one must be able to measure it. [...]
Molts dels problemes de la indústria de la traducció giren al voltant de la insatisfacció del client amb la qualitat d'alguna traducció, així com amb conflictes entre traductors quan un revisa el treball d'un altre. [...]
Muchos de los problemas de la industria de la traducción giran en torno a la insatisfacción del cliente con la calidad de alguna traducción, así como con conflictos entre traductores cuando uno revisa el trabajo de otro. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.76
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 413-420 (Tradumàtica dossier)  
5.
9 p, 241.2 KB The red-pen syndrome / Muzii, Luigi (sQuid)
This article is a review of current translation quality standards and a proposal for studenttraining from a historical perspective. The opinions and suggestions in it are not the resultsof any empirical research and only come from the author's extensive working experienceas a practitioner and a university teacher.
Aquest article és una revisió dels estàndards de qualitat en traducció i una proposta per a la formació dels estudiants des d'una perspectiva històrica. Les opinions i suggeriments en aquest article no són els resultats de qualsevol investigació empírica i només provenen de l'àmplia experiència de treball de l'autor com a professional i professor universitari. [...]
Este artículo es una revisión de los estándares de calidad en traducción y una propuesta para la formación de los estudiantes desde una perspectiva histórica. Las opiniones y sugerencias en este artículo no son los resultados de cualquier investigación empírica y sólo provienen de la amplia experiencia de trabajo del autor como profesional y profesor universitario.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.68
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 421-429 (Tradumàtica dossier)  
6.
7 p, 543.3 KB Training Quality Evaluators / García, Ignacio (University of Western Sidney)
In the present age of fluid and prolific content, notions about the quality (or fitness) of texts are changing. We may now contemplate a text continuum, with the enduring and critical at one extreme, and the ephemeral and inconsequential at the other. [...]
En aquests moments en què la creació de continguts és a l'abast de tots, el concepte tradicional de qualitat no sempre serveix. No tots els textos tenen el mateix interès: uns són duradors i de vital importància; altres, efímers i trivials. [...]
En estos momentos en los que la creación de contenidos está al alcance de todos, el concepto tradicional de calidad no siempre sirve. No todos los textos tienen el mismo interés: unos son duraderos y de vital importancia; otros, efímeros y triviales. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.64
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 430-436 (Tradumàtica dossier)  
7.
6 p, 169.4 KB La investigación en traducción y calidad, cosa de dos / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La calidad en traducción es un concepto latente en la investigación de los Estudios de Traducción e Interpretación. Para valorar si una traducción es de calidad o no generalmente se cuenta con dos elementos: un marco para fijar la categoría de errores y valorar su puntuación, y un revisor o un conjunto de revisores que apliquen el marco. [...]
La qualitat en traducció és un concepte latent en la investigación dels Estudis de Traducció i Interpretació. Per tal de valorar si una traducció és de qualitat o no generalment es compta amb dos elements: un marc per tal de fixar la categoría d'errors i valorar-ne la puntuació, i un revisor o un conjunt de revisors que l'apliquen. [...]
The concept of translation quality is rarely explored in research in the field of Translation and Interpreting Studies. The evaluation of whether a translation is of a high quality or not generally consists of two elements: a framework to determine and rate errors, and an editor or a group of editors to apply the framework. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.81
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 437-442 (Tradumàtica dossier)  
8.
12 p, 626.1 KB Quantifying and benchmarking quality : the TAUS Dynamic Quality Framework / Görög, Attila (TAUS)
Translation quality is one of the key topics in the translation industry today. In 2011, TAUS developed the Dynamic Quality Framework (DQF) in an attempt to standardize translation quality evaluation. [...]
La qualitat en traducció és un dels temes clau actualment a la indústria de la traducció. El 2011 la Translation Automation User Society (TAUS) va desenvolupar el Dynamic Quality Framework (DQF) en un intent de normalitzar l'avaluació de la qualitat en traducció. [...]
La calidad en traducción es uno de los temas clave actualmente en la industria de la traducción. En 2011 la Translation Automation User Society (TAUS) desarrolló el Dynamic Quality Framework (DQF) en un intento de normalizar la evaluación de la calidad en traducción. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.66
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 443-454 (Tradumàtica dossier)  
9.
8 p, 403.0 KB Multidimensional Quality Metrics (MQM) : A Framework for Declaring and Describing Translation Quality Metrics / Lommel, Arle (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab) ; Uszkoreit, Hans (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab) ; Burchardt, Aljoscha (German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Language Technology Lab)
In recent years translation quality evaluation has emerged as a major, and at times contentious, topic. Despite a focus on systematizing the evaluation of translation quality, the industry landscape is still highly fragmented, in part because different kinds of translation projects require very different evaluations of quality. [...]
En els últims anys l'avaluació de la qualitat de la traducció s'ha convertit en un tema rellevant i a la vegada que, de vegades, polèmic. La perspectiva de la indústria sobre la qualitat està altament fragmentada, en part perquè diferents tipus de projectes de traducció requereixen mètodes molt diferents d'avaluació. [...]
En los últimos años la evaluación de la calidad de la traducción se ha convertido en un tema relevante a la par que, en ocasiones, polémico. La perspectiva de la industria sobre la calidad está altamente fragmentada, en parte porque diferentes tipos de proyectos de traducción requieren métodos muy diferentes de evaluación. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.77
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 455-463 (Tradumàtica dossier)  
10.
7 p, 242.5 KB Automated MT evaluation metrics and their limitations / Babych, Bogdan (University of Leeds. School of Computing)
Aquest article ofereix una visió general de les principals classes de mètodes d'avaluació automàtica de la qualitat de la Traducció Automàtica (TA), les seves limitacions i el seu valor tant per a traductors professionals com per a desenvolupadors de TA. [...]
This paper gives a general overview of the main classes of methods for automatic evaluation of Machine Translation (MT) quality, their limitations and their value for professional translators and MT developers. [...]
Este artículo ofrece una perspectiva general de las principales clases de métodos de evaluación automática de la calidad de la Traducción Automática (TA), sus limitaciones y su valor tanto para traductores profesionales como para desarrolladores de TA. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.70
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 464-470 (Tradumàtica dossier)  
11.
7 p, 246.5 KB Posedición, productividad y calidad / Aranberri, Nora (Universidad del País Vasco)
El avance de estos últimos años en el campo de la traducción automática (TA) ha hecho posible su adopción en la industria. Y no sólo porque la calidad de los sistemas punteros haya mejorado considerablemente, sino también porque las empresas del sector han reconocido que incluso una TA imperfecta puede ser útil para satisfacer las demandas actuales del mercado de la traducción. [...]
L'avanç d'aquests últims anys en el camp de la traducció automàtica (TA) ha fet possible la seva adopció en la indústria. I no només perquè la qualitat dels sistemes punters hagi millorat considerablement, sinó també perquè les empreses del sector han reconegut que fins i tot una TA imperfecta pot ser útil per satisfer les demandes actuals del mercat de la traducció. [...]
This article describes the new perspective on quality as a dynamic concept, propelling the industry's adoption of machine translation, which when combined with post-editing as it usually is, offers the flexibility to meet different response times and required levels of quality. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.62
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 471-477 (Tradumàtica dossier)  
12.
6 p, 317.0 KB Sampling for Machine Translation Evaluation / de la Fuente, Rubén
Aquest article pretén oferir una visió general de les millors pràctiques desenvolupades a PayPal per al disseny i preparació de mostres per a diferents tasques incloses en el procés d'avaluació de la traducció automàtica.
This paper intends to provide an overview of best practices developed within PayPal for designing and preparing samples for different tasks included in the process of machine translation evaluation.
Este artículo pretende ofrecer una visión general de las mejores prácticas desarrolladas en PayPal para el diseño y preparación de muestras para diferentes tareas incluidas en el proceso de evaluación de la traducción automática.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.61
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 478-483 (Tradumàtica dossier)  
13.
8 p, 550.0 KB Linguistic Quality Review : a Case Study / Stoeller, Willem (International Consulting, LLC)
This article describes the approach to quality measurement of human translation and measuring translator performance at VMware, a virtualization software company. The article focuses on the creation of a browser-based review environment using error typology combined with sampling and performance trends.
Aquest article descriu com acostar-se a la mesura de la qualitat en traducció humana, així com al mesurament del rendiment del traductor en VMware, una companyia de virtualització de programari. L'article se centra en la creació d'un entorn de revisió que utilitza una tipologia d'errors combinada amb les tendències de mostreig i de rendiment.
Este artículo describe como acercarse a la medición de la calidad en la traducción humana, así como a la medición del rendimiento del traductor en VMware, una compañía de virtualización de software. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.63
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 484-492 (Tradumàtica dossier)  
14.
15 p, 369.3 KB Traducció i qualitat : catàleg d'eines i recursos / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Aquest catàleg recull, d'una banda, un apartat de documentació que il·lustra els termes en els quals es duu a terme les tasques relacionades amb la qualitat dins del procés de traducció. I de l'altra, presenta les eines i els recursos més rellevants i útils que permeten dur a terme les tasques de control de qualitat per estimació o per avaluació del text.
Este catálogo recoge, por un lado, un apartado de documentación que ilustra los términos en los que se lleva a cabo las tareas relacionadas con la calidad dentro del proceso de traducción. Y por otro, presenta las herramientas y los recursos más relevantes y útiles que permiten llevar a cabo las tareas de control de calidad por estimación o por evaluación del texto.
This catalogue includes, on the one hand, a section on documentation that illustrates the framework in which this phase of the translation process is usually carried out. On the other hand, it introduces some of the most relevant and useful tools needed to estimate or evaluate the quality of translated text.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.79
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 493-507 (Tradumàtica dossier)  
15.
16 p, 291.5 KB Apuntes metodológicos para la aplicación de la socionarrativa a la evaluación de herramientas de traducción : "Érase una vez Google Translator Toolkit" / Alonso, Elisa (Universidad Pablo de Olavide) ; de la Cova, Elena (Universidad Pablo de Olavide)
En este artículo se explora la posibilidad de aplicar la socionarrativa a la evaluación de herramientas de traducción, en general, y a Google Translator Toolkit, en particular. Se apunta que una evaluación desde la socionarrativa podría complementar las metodologías de evaluación existentes y aportar nuevos enfoques y líneas de investigación.
En aquest article s'explora la possibilitat d'aplicar la socionarrativa a l'avaluació d'eines de traducció, en general, i a Google Translator Toolkit, en particular. S'apunta que una avaluació des de la socionarrativa podria complementar les metodologies d'avaluació existents i aportar nous enfocaments i línies de recerca.
This paper explores the possibility of applying socionarrative to the evaluation of translation tools, in general, and to Google Translator Toolkit, in particular. We will outline that designing an evaluation model from socionarrative could supplement existing evaluation methodologies and suggest new approaches and research paths.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.57
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 508-523 (Tradumàtica oberta)  
16.
15 p, 814.1 KB Of Dragons and Speech Recognition Wizards and Apprentices / Ciobanu, Dragos (University of Leeds. Centre for Translation Studies)
Despite being used by a minority of professional translators, Automatic Speech Recognition (ASR) systems do have a lot of potential for effective integration into professional workflows. A recent survey designed in the University of Leeds Centre for Translation Studies and conducted among professional translators using ASR has led to interesting findings regarding, among others, the influence of such technologies on the quality of the translated output, the productivity of professional translators, and the fine-tuning of workflows in order to account for the advantages and disadvantages of adopting ASR. [...]
Tot i que tan sols els utilitzen una minoria de traductors professionals, els sistemes de Reconeixement Automàtic de Parla (RAP) tenen un gran potencial si s'integren de manera efectiva en els fluxos de treball professionals. [...]
A pesar de que tan solo los utilizan una minoría de traductores profesionales, los sistemas de Reconocimiento Automático de Habla (RAH) tienen un gran potencial si se integran de manera efectiva en los flujos de trabajo profesionales. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.71
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 524-538 (Tradumàtica oberta)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.