UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 333.7 KB Un raça de bovins podria disminuir el risc d'incendi forestal / Bartolomé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Promoció Animal)
Investigadors de la UAB mostren que la raça de bovins Albera, raça semi-salvatge del Parc Natural de l'Albera, pastura activament en els boscos Mediterranis i segueix una dieta predominantment llenyosa, sobretot a l'hivern, consumint altes proporcions de brucs (gènere Erica), les espècies dels quals són altament combustibles. [...]
Investigadores de la UAB muestran que la raza de bovinos Albera, raza semi-salvaje del Parque Natural de la Albera, pastorea activamente en los bosques Mediterráneos y sigue una dieta predominantemente leñosa, sobretodo en invierno, consuminedo altas proporciones de brezos (género Erica), cuyas especies son altamente combustibles. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 137.0 KB Les motivacions del consumidor per implicar-se en l'electronic Word-of-Mouth a Facebook / Santo Serra, Deborah do Espírito (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Aquesta investigació busca aprofundir en aspectes específics de la transmissió informal de contingut comercial entre consumidors que passa a través de mitjans digitals i en xarxa, o electrònic Word-of-mouth (eWOM). [...]
Maó fue el escenario, el pasado mes de mayo, de la 6 a Escuela Europea de Primavera de Historia y Popularización de la Ciencia de Maó, dedicada este año a las representaciones visuales en la ciencia, tradicionalmente olvidadas por la historia de la ciencia. [...]
Mahon was the scenario this past month of May of the 6th European Spring School on History of Science and Popularization, this year devoted to the visual representations in science, an area traditionally forgotten by the history of science. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 128.3 KB Les imatges de la ciència / Simon, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Zarzoso, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Maó va ser l'escenari, el passat mes de maig, de la 6a. Escola Europea de Primavera d'Història i Popularització de la Ciència de Maó, dedicada enguany a les representacions visuals de la ciència, tradicionalment oblidades per la història de la ciència. [...]
Maó fue el escenario, el pasado mes de mayo, de la 6 a Escuela Europea de Primavera de Historia y Popularización de la Ciencia de Maó, dedicada este año a las representaciones visuales en la ciencia, tradicionalmente olvidadas por la historia de la ciencia. [...]
Mahon was the scenario this past month of May of the 6th European Spring School on History of Science and Popularization, this year devoted to the visual representations in science, an area traditionally forgotten by the history of science. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
3 documents
4.
2 p, 189.2 KB La toxicitat per coure en el blat de moro / Corrales Pinart, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La contaminació produïda per l'activitat industrial, per l'activitat minera o per l'ús durant dècades de fungicides amb base de coure porta a un excés d'aquest metall al sòl. El coure té un efecte tòxic sobre les plantes, i un bon indicador d'aquest és el creixement de les arrels. [...]
La contaminación producida por la actividad industrial, por la actividad minera o por el uso durante décadas de fungicidas con base de cobre lleva a un exceso de este metal en el suelo. El cobre tiene un efecto tóxico sobre las plantas, y un buen indicador de éste es el crecimineto de las raíces. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 173.1 KB La repoblació del conill de bosc incrementa la sarna / Navarro-González, Nora (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge)
Les malalties víriques, la caça intensiva i les noves pràctiques agrícoles han comportat que el conill de bosc de la Península Ibèrica sigui una espècie "gairebé amenaçada". Però, segons un estudi d'investigadors del Departament de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB, la repoblació de conills que es duu a terme a molts llocs de la Península introdueix noves malalties en les poblacions receptores, com la sarna sarcòptica que perfora l'epidermis de més de cent espècies de mamífers, inclòs l'home. [...]
Las enfermedades víricas, la caza intensiva y las nuevas prácticas agrícolas han supuesto que el conejo de monte de la Península Ibérica sea una especie "casi amenazada". Pero, según un estudio de investigadores del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UAB, la repoblación de conejos que se lleva a cabo en muchos lugares de la Península introduce nuevas enfermedades en las poblaciones receptoras, como la sarna sarcóptica que perfora la epidermis de más de cien especies de mamíferos, incluído el hombre. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 162.0 KB La interactivitat i la identificació en els productes de ficció / Soto Sanfiel, María Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Les relacions afectives que s'estableixen amb els personatges de ficció influeixen en les actituds, pensaments i valors de la gent. Investigadors de la UAB han estudiat si el consum interactiu dels productes de ficció influeix en aquestes relacions afectives, en particular amb la identificació i han trobat que la interactivitat té conseqüències emocionals i cognitives: convida a la projecció del jo i incita a la autoconsciència, i aquest protagonisme de l'usuari estreta el seu vincle amb el missatge i els seus components.
Las relaciones afectivas que se establecen con los personajes de ficción influyen en las actitudes, pensamientos y valores de la gente. Investigadores de la UAB han estudiado si el consumo interactivo de los productos de ficción influye en estas relaciones afectivas, en particular en la identificación, y han encontrado que la interactividad tiene consecuencias emocionales y cognitivas: invita a la proyección del yo e incita a la autoconciencia, y este protagonismo del usuario estrecha su vínculo con el mensaje y sus componentes.
The affective relationships people establish with characters in fiction influence their attitudes, thoughts and values. UAB researchers have examined whether interactive use of fictional products influences emotional relationships, particularly self-identification, and have found that interactivity has cognitive and emotional consequences: the projection of the self invites and encourages self-awareness, and this role of the user closes the link with the message and its components.

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
3 documents
7.
2 p, 167.5 KB La importància de l'anàlisi històrica de les imatges de la ciència, amb Nick Hopwood / Hopwood, Nick (University of Cambridge) ; Florensa, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció)
La Història de la Ciència ha mostrat una tendència tradicional a l'estudi dels textos oblidant-se de les imatges. Però la pràctica científica produeix una àmplia varietat de representacions visuals i el seu estudi ofereix una excel·lent base per comprendre la formació del coneixement científic. [...]
La historia de la ciencia ha mostrado una tendencia tradicional al estudio de los textos olvidándose de las imágenes. Pero la práctica científica produce una amplia variedad de representaciones visuales y su estudio ofrece una excelente base para comprender la formación del conocimiento científico. [...]
The history of science once tend to the study of texts while forgetting about the pictures. But scientific practice produces a wide variety of visual representations and their study provides an excellent basis for understanding the formation of scientific knowledge. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2 (Entrevistes)
3 documents
8.
2 p, 126.5 KB L'experiment T2K detecta un fenomen nou en neutrins / Sánchez Nieto, Federico (Institut de Física d'Altes Energies)
L'experiment T2K, una col·laboració internacional on participen més de 500 físics de 12 països, ha detectat l'aparició de neutrins electrònics a partir d'un feix de neutrins muònics. És la primera vegada que s'observa aquest fenomen, conegut com a "oscil·lació", entre aquest tipus de neutrins, la qual cosa suposa un important pas per entendre millor aquesta partícula elemental. [...]
El experimento T2K, una colaboración internacional donde participan más de 500 físicos de 12 países, ha detectado la aparición de neutrinos electrónicos a partir de un haz de neutrinos muónicos. [...]
The T2K experiment, an international collaboration with over 500 physicists from 12 different countries, has detected the appearance of electron neutrinos in a muon neutrino beam. It is the first time researchers observe this phenomenon - known as "oscillation" - in these types of neutrinos. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
3 documents
9.
1 p, 120.1 KB Guia d'actuació en cas d'anafilaxi / Cardona, Victoria (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
L'anafilaxi és la reacció al·lèrgica més greu que pot patir una persona. Per això és fonamental que tant els professionals sanitaris com els pacients amb risc, siguin capaços de reconèixer-la i d'iniciar ràpidament l'actuació més adient. [...]
La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que puede sufrir una persona. Por ello es fundamental que tanto los profesionales sanitarios como los pacientes con riesgo, sean capaces de reconocerla e iniciar rápidamente la actuación más adecuada. [...]
Anaphylaxis is the most severe allergic reaction a person can suffer from. It is therefore essential that both healthcare professionals and patients at risk be able to recognise it quickly and initiate the most appropriate action. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-1
3 documents
10.
2 p, 144.7 KB Ensenyament innovador / Monereo i Font, Carles 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)
La col·laboració entre els professors de l'IES Cubelles i l'IES Manuel de Cabanyes i els alumnes de l'assignatura Estratègies d'aprenentatge de la Facultat de Psicologia de la UAB, dins del marc del projecte Aprenentatge Recíproc de Competències Professionals, permet una formació recíproca entre "pràctics" i "teòrics" de la psicologia de l'educació millorant les unitats didàctiques per estimular l'autoaprenentatge de l'alumnat en funció de les necessitats i conflictes reals de l'aula.
La colaboración entre los profesores de los centros IES Cubelles e IES Manuel de Cabanyes y los alumnos de la asignatura Estrategias de aprendizaje de la Facultad de Psicología de la UAB, en el marco del proyecto Aprendizaje Recíproco de Competencias Profesionales, permite una formación recíproca entre "prácticos" y "teóricos" de la psicología de la educación mejorando las unidades didácticas para estimular el autoaprendizaje del alumnado en función de las necesidades y conflictos reales del aula.

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 164.9 KB Els determinants de la demografia dels nostres arbres / Martínez Vilalta, Jordi, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En un estudi recent, investigadors de la UAB han utilitzat informació de diverses fonts per determinar quins eren els millors predictors del comportament demogràfic de les espècies d'arbres més abundants dels boscos d'Espanya. [...]
En un estudio reciente, investigadores de la UAB han utilizado información de distintas fuentes para determinar cuáles eran los mejores predictores del comportamiento demográfico de las especies de árboles más abundantes de los bosques de España. [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents
12.
2 p, 132.7 KB Definit un subtipus impulsiu de Transtorn Límit de la Personalitat / Ferrer Vinardel, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
El Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) és una patologia molt heterogènia. Aquest treball ha permès determinar-ne un subtipus amb major homogeneïtat clínica: els casos que presenten aquest trastorn juntament amb el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). [...]
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es una patología muy heterogénea. Este trabajo ha permitido determinar un subtipo con mayor homogeneidad clínica: los casos que presentan este trastorno junto con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). [...]

2011
UAB divulga, Juny 2011, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.