UAB Divulga

UAB Divulga 12 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 111.9 KB Tests d'intel·ligència : història d'una metodologia controvertida / Balltondre, Mónica 1977- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
És el test d'intel·ligència un instrument científic "objectiu" o simplement una manera d'"executar" i justificar la discriminació social? Recentment s'ha presentat un número monogràfic sobre nous passos per rastrejar la història d'un dels capítols més problemàtics en la història de la psicologia: l'aplicació de les proves d'intel·ligència en contextos locals. [...]
¿Es el test de inteligencia un instrumento científico "objetivo" o simplemente una manera de "ejecutar" y justificar la discriminación social? Recientemente se ha presentado un número monográfico sobre nuevos pasos para rastrear la historia de uno de los capítulos más problemáticos en la historia de la psicología: la aplicación de las pruebas de inteligencia en contextos locales. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
2.
2 p, 81.4 KB Salut, espais i formes de vida en la vellesa / Zueras Castillo, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
L'envelliment demogràfic comporta reptes socials, econòmics i polítics. Davant la proliferació de treballs que aborden el fenomen des del vessant quantitatiu, centrats en els canvis en l'estructura demogràfica de la població i les implicacions que pugui tenir en pilars bàsics de l'estat de benestar, aquesta tesi proposa un enfocament alternatiu centrat en el seu aspecte qualitatiu basat en el concepte d'envelliment actiu, l'objectiu del qual és la promoció de la participació social i laboral, l'autonomia i la vida independent de les persones grans.
El envejecimiento demográfico entraña retos sociales, económicos y políticos. Ante la proliferación de trabajos que abordan el fenómeno desde la vertiente cuantitativa, centrados en los cambios en la estructura demográfica de la población y las implicaciones que pueda tener en pilares básicos del estado de bienestar, esta tesis propone un enfoque alternativo centrado en su aspecto cualitativo basado en el concepto de envejecimiento activo, cuyo objetivo es la promoción de la participación social y laboral, la autonomía y la vida independiente de las personas mayores.
Demographic ageing has social, economic and political challenges. There has been a proliferation of papers addressing the phenomenon from the quantitative aspect, focusing on changes in the demographic structure of the population and the implications it may have on basic pillars of the welfare state. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
3 documents
3.
2 p, 88.6 KB Reunions locals del projecte europeu COASTGAP / Breton, Françoise (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Recursos Costaners i Paisatge - INTERFASE
El grup de recerca INTERFASE del Departament de Geografia de la UAB ha organitzat tres reunions amb agents costaners espanyols i catalans en el marc del projecte COASTGAP: Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean, que pretén capitalitzar bones pràctiques de projectes europeus per promocionar i incentivar la governança i el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, entre d'altres. [...]
El grupo de investigación INTERFASE del Departamento de Geografía de la UAB ha organizado tres reuniones con agentes costeros españoles y catalanes en el marco del proyecto COASTGAP: Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean, que pretende capitalizar buenas prácticas de proyectos europeos para promocionar e incentivar la gobernanza y el desarrollo sostenible de las zonas costeras, entre otros. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
4.
2 p, 104.3 KB Què fa que una estadística sigui de qualitat? / Raymond Bara, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Segons l'oficina estadística d'Europa (Eurostat), una estadística oficial ha de tenir cinc elements que li aporten qualitat: rellevància, fiabilitat, puntualitat, coherència i accessibilitat. Ara bé, quin és el pes de cada un d'aquests atributs en la percepció de la qualitat que tenen els usuaris de les estadístiques? Una consulta feta a més de 200 experts i usuaris mostra que l'aportació de cada atribut a la qualitat és diferent, sent la fiabilitat i la coherència d'una estadística els elements que li aporten més qualitat. [...]
Según la oficina estadística de Europa (Eurostat), una estadística oficial debe tener cinco elementos que le aportan calidad: relevancia, fiabilidad, puntualidad, coherencia y accesibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el peso de cada uno de estos atributos en la percepción de la calidad que tienen los usuarios de las estadísticas? Una consulta realizada a más de 200 expertos y usuarios muestra que la aportación de cada atributo a la calidad es diferente, siendo la fiabilidad y la coherencia de una estadística los elementos que le aportan más calidad. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
5.
2 p, 31.1 KB Per què adquirir una assegurança de salut privada? / Vera-Fernández, Marcos (University College London. Institute for Fiscal Studies) ; Olivella, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Per què algunes persones compren assegurances de salut privades quan ja existeix un sistema nacional de salut públic i gratuït? Aquest article desenvolupa un model teòric i contrasta empíricament la seva predicció principal emprant dades del Regne Unit. [...]
Por qué algunas personas compran seguros de salud privados cuando ya existe un sistema nacional de salud público y gratuito? Este artículo desarrolla un modelo teórico y contrasta su predicción principal con datos del Reino Unido. [...]
Why do some people buy private health insurance when there is a national system of free health services? This article develops a theoretical model and tests its main prediction with data from the UK. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
3 documents
6.
2 p, 74.4 KB Gestió sostenible dels recursos alimentaris a les societats caçadores-recol·lectores / Verdún i Castelló, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori d'Arqueologia
La societat yamana, una de les últimes societats caçadores-recol·lectores de Tierra del Fuego (Argentina), va viure a la zona del canal Beagle i illes properes fins als segles XVIII-XIX. La seva principal font d'alimentació eren els recursos marins, entre els que destaquen els mol·luscs. [...]
La sociedad yamana, una de las últimas sociedades cazadoras- recolectoras de Tierra del Fuego (Argentina), vivió en la zona del canal Beagle e islas cercanas hasta los siglos XVIII-XIX. Su principal fuente de alimentación eran los recursos marinos, entre los que destacan los moluscos. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
7.
2 p, 125.0 KB Fongs patògens i mortalitat forestal induïda per sequera / Oliva, Jonàs (Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala, Suècia)) ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Si bé encara es desconeixen amb precisió els mecanismes pels quals les plantes es moren quan els manca l'aigua, se sap que quan hi ha sequera, els seus sistemes de transport i emmagatzematge d'aigua i carboni es veuen afectats. [...]
Si bien aún se desconocen con precisión los mecanismos por los que las plantas se mueren cuando les falta el agua, se sabe que cuando hay sequía, sus sistemas de transporte y almacenamiento de agua y carbono se ven afectados. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
8.
2 p, 67.3 KB Factors que promouen la conservació in situ de varietats locals a la Vall de Gósol / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La majoria d'estudis sobre la conservació de varietats locals s'han centrat en el paper de les organitzacions socials i les característiques socioeconòmiques de les persones que les custodien. Aquest estudi, en canvi, ha investigat les característiques pròpies de les varietats locals de la Vall de Gósol (Pirineu català) que expliquen la seva conservació o abandonament. [...]
La mayoría de estudios sobre la conservación de variedades locales se han centrado en el papel de las organizaciones sociales y las características socioeconómicas de las personas que las custodian. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
9.
1 p, 28.5 KB Factors que influeixen en la durada de les afiliacions sindicals / Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
A Espanya, on els treballadors no necessiten estar afiliats per obtenir els beneficis de la negociació col·lectiva, un dels principals problemes que afecten els sindicats és la retenció dels seus afiliats. [...]
En España, donde los trabajadores no necesitan estar afiliados para obtener los beneficios de la negociación colectiva, uno de los principales problemas que afectan a los sindicatos es la retención de sus afiliados. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents
10.
3 p, 153.8 KB Estudi de les emissions gasoses del compostatge de fangs / Maulini-Duran, Caterina ; Artola Casacuberta, Adriana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Font, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Sánchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'investigació en compostatge (GICOM)
En el tractament biològic de les aigües residuals urbanes es generen grans quantitats de fangs rics en matèria orgànica i determinats elements químics, composició que els fa un residu ideal per ser valoritzat mitjançant compostatge. [...]
En el tratamiento biológico de las aguas residuales urbanas se generan cantidades de lodos ricos en materia orgánica y determinados elementos q composición que los hace un residuo ideal para ser valorizado mediante com Ahora bien, las instalaciones necesarias para realizar este proceso generan social, a menudo vinculado a los malos olores. [...]
Biological treatment of municipal waste water generates large amounts of slu rich in organic matter and certain chemicals. This composition rends sludge ideal waste to be valorised through composting. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
3 documents
11.
2 p, 121.7 KB Contribucions a l'anàlisi automàtica de grans volums de dades / Pesquer Mayos, Lluís (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Aquesta tesi és fonamentalment un estudi sobre la recerca d'automatismes en diferents algorismes aplicats a la ciència de la informació geogràfica. Els treballs que la formen tenen un important objectiu comú: aconseguir la màxima qualitat possible dels resultats obtinguts en substituir el mètode habitual (manual) en l'anàlisi de grans volums de dades pel corresponent mètode automàtic, que mostra diversos avantatges respecte el primer, i en el qual tenen un paper rellevant les metadades, és a dir, la informació sobre dades, objectes o recursos.
Esta tesis es fundamentalmente un estudio sobre la búsqueda de automatismos en diferentes algoritmos aplicados a la ciencia de la información geográfica. Los trabajos que la forman tienen un importante objetivo común: conseguir la máxima calidad posible de los resultados obtenidos al sustituir el método habitual (manual) en el análisis de grandes volúmenes de datos por el correspondiente método automático, que muestra varias ventajas respecto al primero, y en el que tienen un papel relevante los metadatos, es decir, la información sobre datos, objetos o recursos.
This thesis is basically a study of the search for automatisms in different algorithms applied to Geographical Information Science. The works that form the thesis have an important common goal: to obtain the highest possible quality in results when replacing the usual (manual) method in the analysis of large volumes of data for the corresponding automatic method. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
3 documents
12.
1 p, 74.2 KB Coexistència de contractes de llarg i de curt termini / Macho-Stadler, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Pérez-Castrillo, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Aquest article estudia la durada dels contractes en un model de mercat en el qual participen empreses de diferents productivitats i treballadors. El treball es basa en l'arbitratge entre assignació de treballadors a empreses i el cost dels incentius, i mostra que els contractes a curt i llarg termini sovint coexisteixen. [...]
Este artículo estudia la duración de los contratos en un modelo de mercado en el que participan empresas de distintas productividades y trabajadores. El trabajo se basa en el arbitraje entre asignación de trabajadores a empresas y el coste de los incentivos, y muestra que los contratos a corto y largo plazo a menudo coexisten. [...]

2014
UAB divulga, Desembre 2014
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.