UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 105.6 KB Ús de "that" per part d'individus amb afàsia / Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Martínez Ferreiro, Silvia (Rijksuniversiteit Groningen) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
L'afàsia és una patologia regressiva que afecta les habilitats lingüístiques (dèficit de comprensió i de producció oral i escrita) i que apareix després d'una lesió cerebral. Un estudi sobre la producció de construccions subordinades en anglès en individus amb i sense afàsia mostra que els individus amb afàsia utilitzen clarament menys oracions subordinades, sobretot els que tenen dèficit de producció. [...]
La afasia es una patología regresiva que afecta a las habilidades lingüísticas (déficit de comprensión y de producción oral y escrita) y que aparece tras una lesión cerebral. Un estudio sobre la producción de construcciones subordinadas en inglés en individuos con y sin afasia muestra que los individuos con afasia utilizan claramente menos oraciones subordinadas, sobre todo los que tienen déficit de producción. [...]
Aphasia is a regressive pathology affecting linguistic skills (lack of comprehension and oral and written production) which appears after brain injury. A study on the production of subordinate constructions in English in individuals with and without aphasia shows that individuals with aphasia use significantly less subordinate clauses, especially those with production deficits. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents
2.
2 p, 76.6 KB Un sistema informàtic simula la conducta evasora d'impostos / Llàcer, Toni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'estudi de les causes que porten els contribuents a evadir impostos s'ha dut a terme generalment des de la teoria econòmica. La seva complexitat, però, ha portat a la incorporació de mecanismes explicatius provinents d'altres disciplines, com la psicologia o la sociologia. [...]
El estudio de las causas que llevan a los contribuyentes a evadir impuestos se ha llevado a cabo generalmente desde la teoría económica. Su complejidad, sin embargo, ha llevado a la incorporación de mecanismos explicativos provenientes de otras disciplinas, como la psicología o la sociología. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
3.
2 p, 109.8 KB Una planta exòtica s'allibera dels herbívors associats en colonitzar nous hàbitats a Catalunya / Castells, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Una espècie exòtica es converteix en espècie invasora quan forma poblacions estables que s'expandeixen pel nou territori. Una de les hipòtesis que intenta explicar aquest procés prediu que les plantes exòtiques s'alliberen dels consumidors que tenien associats a l'àrea d'origen. [...]
Una especie exótica se convierte en especie invasora cuando forma poblaciones estables que se expanden por el nuevo territorio. Una de las hipótesis que intenta explicar este proceso predice que las plantas exóticas se liberan de los consumidores que tenían asociados en el área de origen. [...]
An exotic species becomes an invasive one when it forms stable populations that expand on the new territory. One hypothesis attempting to explain this process predicts that exotic plants lose the herbivores associated with their area of origin. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents
4.
2 p, 57.4 KB Relació entre el retard en el creixement i la composició corporal / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El retard en el creixement en la infància té conseqüències a llarg termini, com una baixa alçada i una massa muscular reduïda en l'adultesa. Un estudi sobre les seves conseqüències a curt termini en un grup de nens i adolescents de l'Amazònia boliviana mostra que el retard en el creixement es relaciona amb un menor desenvolupament muscular i amb una modificació dels patrons de greix corporal en l'adolescència, aquesta última sobre tot en les nenes, i que ambdues conseqüències són més fortes en infants grans.
El retraso en el crecimiento en la infancia tiene consecuencias a largo plazo, como una baja estatura y una masa muscular reducida en la adultez. Un estudio sobre sus consecuencias a corto plazo en un grupo de niños y adolescentes de la Amazonia boliviana muestra que el retraso en el crecimiento se relaciona con un menor desarrollo muscular y con una modificación de los patrones de grasa corporal en la adolescencia, esta última sobre todo en las niñas, y que ambas consecuencias son más fuertes en niños mayores.
Growth stunting in childhood has long-term consequences, such as short stature and reduced muscle mass in adulthood. A study of short-term consequences in a group of children and adolescents in the Bolivian Amazon shows that growth stunting is associated with a lower muscle development and a change in the patterns of body fat in adolescence, the latter especially for girls, and that both effects are stronger in older children.

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents
5.
2 p, 85.1 KB Pagesos del post-socialisme a Transilvània / Torrens Arnal, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Una tesi doctoral estudia una comunitat pagesa a Transilvània com a exemple d'una realitat dominant a l'Europa post-socialista rural, caracteritzada per un retorn a una economia de subsistència i desmonetaritzada que contradiu les expectatives generades durant la transició del socialisme al model neoliberal. [...]
Una tesis doctoral estudia una comunidad campesina en Transilvania como ejemplo de una realidad dominante en la Europa post-socialista rural, caracterizada por un retorno a una economía de subsistencia y desmonetarizada que contradice las expectativas generadas durante la transición del socialismo al modelo neoliberal. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
6.
2 p, 137.7 KB Nova eina interactiva per a l'aprenentatge de la cristal·lografia / Casas i Duocastella, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Estop i Graells, Eugènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Malgrat que la cristal·lografia és molt present en el nostre entorn, i els mètodes cristal·logràfics s'utilitzen en molts àmbits, és una ciència complicada per molts científics i tecnòlegs. [...]
Aunque la cristalografía está muy presente en nuestro entorno, y los métodos cristalográficos se utilizan en muchos ámbitos, es una ciencia complicada para muchos científicos y tecnólogos. Un equipo multidisciplinar ha desarrollado una herramienta informática de uso libre para facilitar el aprendizaje y la comprensión de la simetría, un aspecto básico de la cristalografía, basada en varias fichas interactivas en 3D. [...]
Although crystallography is very present in our surroundings, and crystallographic methods are used in many fields, it is a complicated science for many scientists and technologists. A multidisciplinary team has developed a free-to-use tool to facilitate the learning and understanding of symmetry, a basic aspect of crystallography. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents
7.
2 p, 215.8 KB Natura dinàmica i imbricada de la cognició sensoriomotriu / Vilarroya Oliver, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
La neurociència experimental està aportant cada vegada més dades que indiquen que els processos sensorials i els motrius estan molt més imbricats i menys compartimentats del que es pensava prèviament. [...]
La neurociència experimental està aportant cada vegada més dades que indiquen que els processos sensorials i els motrius estan molt més imbricats i menys compartimentats del que es pensava prèviament. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
8.
2 p, 115.5 KB Nanoestructuració de materials híbrids / Monge-Marcet, Amàlia ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els processos d'autoorganització a nivell molecular són molt interessants perquè permeten cert control en la porositat, morfologia i nanoestructura dels materials i per tant, també de les seves propietats. [...]
Self-assembly processes at molecular level have recently become particularly interesting since they allow certain control on porosity, morphology and nanostructure of materials and, thus, in their properties. [...]
Los procesos de autoorganización a nivel molecular son muy interesantes porque permiten cierto control en la porosidad, morfología y nanoestructura de los materiales y por tanto, también de sus propiedades. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents
9.
2 p, 115.0 KB Èxit de participació a Els Dissabtes de les Ciències Ambientals a la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinació de Ciències Ambientals
Les Ciències Ambientals estudien, des d'una perspectiva interdisciplinària, el conjunt de qüestions relacionades amb el medi ambient i ofereixen eines per resoldre-les. La coordinació d'aquesta titulació ha organitzat, per segon any, Els Dissabtes de les Ciències Ambientals a la UAB, amb l'objectiu de donar a conèixer temàtiques noves en aquest àmbit a estudiants de batxillerat i del grau i a professionals d'aquest àmbit. [...]
Las Ciencias Ambientales estudian, desde una perspectiva interdisciplinaria, el conjunto de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y ofrecen herramientas para resolverlas. La coordinación de esta titulación ha organizado, por segundo año, Els Dissabtes de les Ciències Ambientals a la UAB, con el objetivo de dar a conocer temáticas nuevas en este ámbito a estudiantes de bachillerato y del grado y a profesionales de este ámbito. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
10.
2 p, 108.5 KB Estudi del cerimonial militar romà de l'Alt Imperi / Subirats, Chantal (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Una tesi doctoral estudia i descriu els actes protocol·laris del soldat al campament i les litúrgies i rituals relacionats amb la mort i la sepultura dels militars romans, mostrant d'aquesta manera que l'exèrcit romà de l'Alt Imperi va desenvolupar tot un cerimonial militar per donar solemnitat als seus actes públics, si bé no va editar-ne cap protocol. [...]
Una tesis doctoral estudia y describe los actos protocolarios del soldado en el campamento y las liturgias y rituales relacionados con la muerte y la sepultura de los militares romanos, mostrando de este modo que el ejército romano del Alto Imperio desarrolló todo un ceremonial militar para dar solemnidad a sus actos públicos, si bien no editó un protocolo sobre ello. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
11.
2 p, 121.1 KB En la varietat hi ha el gust : dietes mixtes i diversificació de remugants / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Un estudi en què han participat investigadors de l'ICP suggereix que l'aparició de dietes mixtes (basades en una combinació de brots, fruits i pastura) en els remugadors fa 20 milions d'anys hauria estat clau per explicar la diversitat d'espècies d'aquest període. [...]
Un estudio con participación de investigadores del ICP sugiere que la aparición de dietas mixtas (basadas en una combinación de brotes, frutos y pasto) en los rumiantes hace 20 millones de años habría sido clave para explicar la diversidad de especies de este periodo. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
12.
1 p, 96.8 KB El naixement de la premsa esportiva a Espanya / Torrebadella Flix, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Cap al darrer quart del segle XIX, la incipient premsa esportiva es va presentar com un mitjà propagandístic de l'esport, però a més va manifestar el seu suport ideològic al moviment regeneracionista estimulat principalment per intel·lectuals i professors universitaris vinculats a la Institució Lliure d'Ensenyament. [...]
Hacia el último cuarto del siglo XIX, la incipiente prensa deportiva se presentó como un medio propagandístico del deporte, pero además manifestó su apoyo ideológico al movimiento regeneracionista estimulado principalmente por intelectuales y profesores universitarios vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
2 documents
13.
2 p, 70.9 KB Dues comunitats de regants mediterrànies davant l'escassetat d'aigua / Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca GRUMETS
L'escassetat d'aigua dels anys 2007-2008 va tenir conseqüències en les comunitats de regants i va crear conflictes greus entre els agricultors i els gestors de l'aigua. Un estudi de dues d'aquestes comunitats ha analitzat la relació entre la verdor i la humitat dels conreus i el volum d'aigua emmagatzemada als embassaments. [...]
La escasez de agua de los años 2007-2008 tuvo consecuencias en las comunidades de regantes y creó conflictos graves entre los agricultores y los gestores del agua. Un estudio de dos de estas comunidades ha analizado la relación entre el verdor y la humedad de los cultivos y el volumen de agua almacenada en los embalses. [...]
Water scarcity during the years 2007-2008 had an impact on irrigation communities and created serious conflicts between farmers and water managers. A study of two of these communities analyses the relationship between greenness and moisture of crops and the volume of water stored in the reservoirs. [...]

2014
UAB divulga, Abril 2014
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.