UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
1 p, 121.1 KB Relació dels nivells de minerals amb la salut en l'isard pirinenc / Marco Sánchez, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Els nivells de minerals dels éssers vius tenen un impacte sobre la fertilitat, el creixement i les malalties la importància del qual se sol subestimar en la fauna salvatge. Els resultats d'un estudi dels macronutrients i els elements traça en mostres de fetge d'isard pirinenc mostren que els isards afectats per malalties infeccioses tenen una major concentració de certs minerals (sodi, calci, magnesi, ferro i zinc) que els isards sans, mentre que no ha detectat diferències evidents en la concentració d'altres elements.
Los niveles de minerales de los seres vivos tienen un impacto sobre la fertilidad, el crecimiento y las enfermedades cuya importancia se suele subestimar en la fauna salvaje. Los resultados de un estudio de los macronutrientes y los elementos traza en muestras de hígado de rebeco pirenaico muestran que los rebecos afectados por enfermedades infecciosas tienen una mayor concentración de ciertos minerales (sodio, calcio, magnesio, hierro y zinc) que los rebecos sanos, mientras que no ha detectado diferencias evidentes en la concentración de otros elementos.
The important impact on fertility, growth and disease that the mineral status of living things has is often underestimated in wildlife. The results of a study on macro and trace mineral concentrations in liver samples show that Pyrenean chamois affected by infectious diseases have a higher concentration of certain minerals (sodium, calcium, magnesium, iron and zinc) than healthy chamois, while notable differences were not detected in the concentration of other elements.

2014
UAB divulga, Setembre 2014
3 documents
2.
1 p, 44.8 KB Reducció de subvencions a la premsa a Catalunya en època de crisi / Fernández Alonso, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Grup Daniel Jones
Segons un estudi del Grup Daniel Jones de la UAB, els governs de la Generalitat de Catalunya han atorgat tradicionalment un important volum d'ajudes reglades, ja fossin automàtiques, a projectes concrets i fins i tot de manera arbitrària, als mitjans de comunicació. [...]
Según un estudio del Grupo Daniel Jones de la UAB, los gobiernos de la Generalitat de Catalunya han otorgado tradicionalmente un importante volumen de ayudas regladas, ya fueran automáticas, a proyectos concretos e incluso de modo arbitrario, a los medios de comunicación. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
3.
2 p, 92.0 KB Publicats els manuscrits inèdits de "Barcelona cautiva", diari de La Guerra del Francès de Raimon Ferrer / Moliner i Prada, Antoni, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Coincidint amb el bicentenari de la retirada dels francesos d'Espanya, es publiquen els manuscrits inèdits de "Barcelona cautiva", diari de La Guerra del Francès de Raimon Ferrer. Antoni Moliner, professor d'Història de la UAB, ha transcrit els últims manuscrits del diari que restaven per publicar i ha reeditat els set volums que el capellà va publicar abans de morir. [...]
Coincidiendo con el bicentenario de la retirada de los franceses de España, se publican los manuscritos inéditos de "Barcelona cautiva", diario de La Guerra del Francés de Raimon Ferrer. Antoni Moliner, profesor de Historia de la UAB, ha transcrito los últimos manuscritos del diario que quedaban por publicar y ha reeditado los siete volúmenes que el cura publicó antes de morir. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
4.
2 p, 28.1 KB Millora dels cultius in vitro per a l'estudi citogenètic del mieloma múltiple / Caballín, M. R. (María Rosa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
El mieloma múltiple és una neoplàsia hematològica que implica una proliferació de cèl·lules plasmàtiques a la medul·la òssia, però in vitro aquest tipus cel·lular no creix bé, fent molt difícil obtenir cèl·lules en divisió per a l'estudi citogenètic d'aquesta malaltia, que permet classificar els pacients en dos grups amb pronòstics i respostes al tractament molt diferents. [...]
El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que implica una proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, pero in vitro este tipo celular no crece bien, haciendo muy difícil obtener células en división para el estudio citogenético de esta enfermedad, que permite clasificar a los pacientes en dos grupos con pronósticos y respuestas al tratamiento muy diferentes. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
5.
2 p, 62.9 KB Mecanismes de recuperació de la comprensió del llenguatge després d'una lesió massiva de l'hemisferi dominant / Rădoi, Andreea ; Poca Pastor, María Antonia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia) ; Sahuquillo Barris, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia) ; Hospital Universitari Vall d'Hebron. Servei de Neurocirurgia, Unitat d'Investigació de Neurotraumatologia i Neurocirugia (UNINN)
Els pacients que sobreviuen a un infart hemisfèric maligne presenten greus seqüeles motores, a les quals cal afegir una afàsia global (impossibilitat d'emetre i comprendre llenguatge oral i escrit) si l'hemisferi afectat és el dominant. [...]
Los pacientes que sobreviven a un infarto hemisférico maligno presentan graves secuelas motoras, a las que hay que añadir una afasia global (imposibilidad de emitir y comprender lenguaje oral y escrito) si el hemisferio afectado es el dominante. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
6.
2 p, 101.2 KB Influència de la relació leptina/pes en estimulació ovàrica controlada en reproducció assistida / Carpio Pertierra, Guillermo Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
S'ha observat que tant les dones amb sobrepès com les que tenen molt baix pes tenen dificultats per quedar-se embarassades, i que aquests dos grups presenten nivells diferents de leptina, relacionats amb l'eix reproductiu. [...]
Se ha observado que tanto las mujeres con sobrepeso como las que tienen muy bajo peso tienen dificultades para quedarse embarazadas, y que estos dos grupos presentan niveles diferentes de leptina, relacionados con el eje reproductivo. [...]
It has been observed that both overweight women and those with very low weight have difficulty becoming pregnant, and that these two groups have different levels of leptin related to the reproductive axis. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
3 documents
7.
2 p, 88.8 KB Físics de la UAB i la UdG ideen una eina per visualitzar l'impacte de la destrucció lingüística i així poder revertir-la / Isern, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Investigadors de la UAB i de la UdG han desenvolupat un model que permet estimar el nivell d'amenaça d'una llengua i dissenyar accions per controlar o revertir la destrucció lingüística. Han analitzat el cas del gal·lès i el seu retrocés, i han definit uns paràmetres per estimar la velocitat de retrocés d'un idioma autòcton en ser substituït per un idioma veí, considerat més avantatjós socialment i econòmica, que es poden extrapolar a idiomes parlats en països on els governs no s'han preocupat de la seva conservació.
Investigadores de la UAB y la UdG han desarrollado un modelo que permite estimar el nivel de amenaza de una lengua y diseñar acciones para controlar o revertir la destrucción lingüística. Han analizado el caso del galés y su retroceso, y han definido unos parámetros para estimar la velocidad de retroceso de un idioma autóctono al ser sustituido por un idioma vecino, considerado más ventajoso social y económicamente, que se pueden extrapolar a idiomas hablados en países donde los gobiernos no se han preocupado por su conservación.

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
8.
2 p, 108.8 KB Estudien un nou factor que pot afectar la ràtio de sexe al naixement / Corcoy i Pla, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Hi ha factors ambientals, així com hormonals i malalties, que afecten la ràtio de sexe al naixement (proporció de recent nascuts de sexe masculí sobre el total), establert històricament en 0,515. [...]
Hay factores ambientales, así como hormonales y enfermedades, que afectan a sex ratio al nacimiento (proporción de recién nacidos de sexo masculino sobre el total), establecido históricamente en 0,515. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
9.
2 p, 98.1 KB El mestissatge, una categoria més enllà de la biologia / Ventura i Oller, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Tot i que les poblacions humanes s'han desplaçat i s'han barrejat sempre, les transgressions de les fronteres socioculturals no han engendrat necessàriament noves categories referides a la mescla. En altres paraules, anomenar algú 'barrejat' o no fer-ho no respon necessàriament a l'existència o l'absència de processos de mescla biològica.
A pesar de que las poblaciones humanas se han desplazado y mezclado siempre, las transgresiones de las fronteras socioculturales no han engendrado necesariamente nuevas categorías referidas a la mezcla. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
10.
2 p, 103.1 KB Elits en conflicte. L'impacte de les guerres mitridàtiques a les poleis d'Àsia Menor / Arrayás Morales, Isaías (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
L'article pretén calibrar l'impacte de les guerres mitridàtiques en algunes de les principals poleis de la província d'Àsia, a través de l'anàlisi de les seves elits cíviques. Si bé es pot establir una tendència general, cada comunitat va acabar evolucionant d'una manera particular després del conflicte. [...]
2014
UAB divulga, Setembre 2014
2 documents
11.
2 p, 71.9 KB Eficàcia d'un nou tractament per a la dermatitis atòpica en gossos / Puigdemont Rodriguez, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Es calcula que un 10% dels gossos pateix dermatitis atòpica, una forma molt comuna d'al·lèrgia per a la qual hi ha pocs tractaments. Un d'ells és l'ús de l'immunosupressor ciclosporina, que administrada per via oral és molt eficaç, però també provoca efectes secundaris que augmenten amb la durada del tractament. [...]
Se calcula que un 10% de los perros sufre dermatitis atópica, una forma muy común de alergia para la que hay pocos tratamientos. Uno de ellos es el uso del inmunosupresor ciclosporina, que administrada por vía oral es muy eficaz, pero también provoca efectos secundarios que aumentan con la duración del tratamiento. [...]
An estimated 10% of dogs suffer atopic dermatitis, a common type of allergy for which there are few treatments. One of them is the use of the immunosuppressant cyclosporine, which administered orally is very effective, but also causes side effects which increase with the duration of the treatment. [...]

2014
UAB divulga, Setembre 2014
3 documents
12.
2 p, 127.1 KB Descrites dues noves espècies d'ous de dinosaure als Pirineus / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Investigadors de l'ICP han descrit dues ooespècies noves per a la ciència, Prismatoolithus trempii i Spheroolithus europaeus, que s'associen a dinosaures carnívors i a "becs d'ànec". La troballa corrobora la presència d'una gran varietat de dinosaures (sauròpodes, ornitòpodes i teròpodes) nidificant en el que avui dia és el Prepirineu català i converteix els jaciments de Catalunya en els més importants pel que fa a l'estudi dels ous de dinosaure a Europa.
Investigadores del ICP han descrito dos ooespècies nuevas para la ciencia, Prismatoolithus trempii y Spheroolithus europaeus, que se asocian a dinosaurios carnívoros y "picos de pato". El hallazgo corrobora la presencia de una gran variedad de dinosaurios (saurópodos, ornitópodos y terópodos) nidificando en lo que hoy en día es el Prepirineo catalán y convierte los yacimientos de Cataluña en los más importantes en cuanto al estudio de los huevos de dinosaurio en Europa.

2014
UAB divulga, 2014
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.