UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 16 registros  La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
1 p, 85.1 KB Qui és el guardià de la nostra pròpia salut? / Puyol González, Àngel, 1968- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
La creença en el deure de promoure i protegir la salut de la població i de tractar els malalts en cas de necessitat mèdica, d'una banda, i el convenciment que tenim una responsabilitat amb la nostra pròpia salut, de l'altra, poden portar a un conflicte de valors amb implicacions socials i polítiques. [...]
La creencia en el deber de promover y proteger la salud de la población y de tratar a los enfermos en caso de necesidad médica y el convencimiento de que tenemos una responsabilidad con nuestra propia salud pueden llevarnos a un conflicto de valores con implicaciones sociales y políticas. [...]

2015
UAB divulga, Febrer (2015)
2 documentos
2.
2 p, 112.9 KB Orígens i desenvolupament del feixisme xinès / Chen, Chiao-In (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Quan es parla de feixisme xinès es fa referència a les Camises Blaves o Societat de la Pràctica Rigorosa dels Tres Principis del Poble. Però hi va haver una altra organització, menys coneguda, el Moviment de la Nova Vida, una plataforma feixista de masses basada en la captació, enquadrament i control de la població bàsicament a través de polítiques socials. [...]
When we talk about Chinese fascism we refer to the Blue Shirts or the Society of Rigorous Practice of the Three Principles of the People. But there was another, less known organization, the New Life Movement, a mass-fascist platform based on attracting, mentoring and controlling the population primarily through social policies. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
3.
2 p, 84.1 KB Nou dispositiu per a la detecció de citocrom C / Ocaña, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca de Sensors i Biosensors) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En els últims anys, juntament amb l'expansió de la nanotecnologia, s'han desenvolupat nombrosos dispositius capaços de detectar concentracions ínfimes d'elements, compostos o substàncies, com per exemple els biosensors, basats en sistemes de reconeixement biològic. [...]
En los últimos años, junto con la expansión de la nanotecnología, se han desarrollado numerosos dispositivos capaces de detectar concentraciones ínfimas de elementos, compuestos o sustancias, como por ejemplo los biosensores, basados en sistemas de reconocimiento biológico. [...]
In recent years, along with the expansion of nanotechnology, many devices have been developed to detect very small concentrations of elements, compounds or substances, such as biosensors, which are based on biological recognition systems. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
4.
2 p, 112.6 KB Normativització a la Presó Model de Barcelona abans de 1936 / Pich, Oscar M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Aquesta tesi doctoral analitza l'existència d'una sèrie d'activitats que cercaven sondejar l'interior dels presoners de la Presó Model de Barcelona per tal de corregir el pensament i el comportament dels reclusos. [...]
Esta tesis doctoral analiza la existencia de una serie de actividades que buscaban sondear el interior de los presos de la Cárcel Modelo de Barcelona para corregir el pensamiento y el comportamiento de los reclusos. [...]
This doctoral thesis examines the existence of a series of activities that sought to sound out the inner side of prisoners of the Model Prison of Barcelona with the aim of correcting the thinking and behaviour of inmates. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
5.
2 p, 109.6 KB La caça amb arc durant el Neolític podria haver ajudat a la cohesió social / Piqué i Huerta, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
S'han recuperat tres arcs de fusta de teix de fa més de 7. 000 anys al jaciment de la Draga (Banyoles, Girona), que constitueixen l'evidència més antiga de caça amb arc neolítica europea i representen els primers exemples de la tradició tecnològica de manufactura d'arcs amb fusta de teix, que ha perviscut durant mil·lennis. [...]
Se han recuperado tres arcos de madera de tejo de hace más de 7. 000 años en el yacimiento de La Draga (Banyoles, Girona), que constituyen la evidencia más antigua de arquería neolítica europea y representan los primeros ejemplos de la tradición tecnológica de manufactura de arcos con madera de tejo, que ha pervivido durante milenios. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
2 documentos
6.
2 p, 99.3 KB Interculturalitat i racionalitat comunicativa a les xarxes socials online / Soriano Clemente, Jaume, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Gutiérrez García, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
L'atemptat del passat mes de gener contra el setmanari satíric francès Charlie Hebdo ens obre un munt de dubtes sobre la convivència entre cultures diverses a la Unió Europea, sobretot entre els joves migrants. [...]
El atentado del pasado mes de enero contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo nos abre un montón de dudas sobre la convivencia entre culturas diversas en la Unión Europea, sobre todo entre los jóvenes migrantes. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
2 documentos
7.
2 p, 109.3 KB Identificada la necròpolis més antiga de la Península Ibèrica / Subirà, M. Eulàlia (Maria Eulàlia) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Un estudi amb participació de la UAB ha permès datar les restes de deu individus del jaciment de El Collado (Oliva, València) amb una antiguitat d'entre 9. 500 i 8. 500 anys, i aporta noves pistes sobre els rituals del dipòsit del cadàver durant el Mesolític. [...]
Un estudio con participación de la UAB ha permitido datar los restos de diez individuos del yacimiento de El Collado (Oliva, Valencia) con una antigüedad de entre 9. 500 y 8. 500 años, y aporta nuevas pistas sobre los rituales del depósito del cadáver durante el Mesolítico. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
2 documentos
8.
2 p, 128.3 KB Grup de Recerca Contacte de Poblacions i Estrangeria al Món Grec Antic / Santiago Álvarez, Rosa-Araceli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Oller Guzmán, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Les relacions entre grups o comunitats, especialment les relacions econòmiques, polítiques i sociojurídiques, són un tema d'actualitat, però tenen una llarga història. El Grup de Recerca Contacte de Poblacions i Estrangeria al Món Grec Antic té per objectiu l'estudi dels contactes i les interaccions entre poblacions de diferents orígens en el marc geogràfic, històric i cultural del món grec de l'Antiguitat (II i I mil·lenni aC).
Las relaciones entre grupos o comunidades, especialmente las relaciones económicas, políticas y sociojurídicas, son un tema de actualidad, pero tienen una larga historia. El Grupo de Investigación Contacto de Poblaciones y Extranjería en el Mundo Griego Antiguo tiene por objetivo el estudio de los contactos y las interacciones entre poblaciones de diferentes orígenes en el marco geográfico, histórico y cultural del mundo griego de la Antigüedad (II y I milenio a. [...]
A sedentary lifestyle could be considered one of the great epidemics of the century. In the past 100 years, technological advances and socioeconomic development have shaped society, eliminating much of the physical work and altering eating habits. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
9.
2 p, 93.3 KB Exercici físic i dieta en models animals : efectes emocionals, fisiològics i cognitius / Ferrer Lalanza, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències
El sedentarisme es podria considerar una de les grans epidèmies del segle XXI. En els darrers 100 anys, els avenços tecnològics i el desenvolupament socioeconòmic han modelat la societat, eliminant gran part del treball físic i alterant els hàbits alimentaris. [...]
El sedentarismo se podría considerar una de las grandes epidemias del siglo XXI. En los últimos 100 años, los avances tecnológicos y el desarrollo socioeconómico han modelado la sociedad, eliminando gran parte del trabajo físico y alterando los hábitos alimentarios. [...]
A sedentary lifestyle could be considered one of the great epidemics of the century. In the past 100 years, technological advances and socioeconomic development have shaped society, eliminating much of the physical work and altering eating habits. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
10.
2 p, 91.9 KB El moviment veïnal al Barcelonès Nord (1954-1987) / Cuesta Gómez, José Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Amb l'arribada de població d'altres indrets de l'Estat espanyol, els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs van experimentar un gran creixement demogràfic a partir de la dècada de 1940. [...]
Con la llegada de población de otros lugares del Estado español, los municipios de Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià de Besòs experimentaron un gran crecimiento demográfico a partir de la década de 1940. [...]
With the arrival of people from other parts of the Spanish state, the towns of Badalona, Santa Coloma de Gramenet and Sant Adrià de Besòs underwent a large population growth starting in the 1940s. The fight against substandard housing and lack of basic services, along with the action of grassroots Catholic organisations and anti-Franco activists, favoured the formation of a strong sense of collective identification, as well as a powerful urban social movement which developed during the last years of the Franco regime and the transition.

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
11.
2 p, 157.8 KB Dinàmiques espacials de la població catalana des de 1980 / Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'any 1995 es va aprovar el Pla General Territorial de Catalunya (PGTC), amb l'objectiu d'obtenir una distribució de la població més equilibrada al territori. Dues dècades més tard, l'avaluació de les conseqüències territorials i socioambientals del PGTC mostra la descongestió al voltant de Barcelona, el despoblament de determinades àrees com els Pirineus i una elevada congestió i deteriorament ambiental de les zones costaneres, amb conseqüències com l'augment de la contaminació atmosfèrica i dels riscos d'incendis forestals de gran extensió, així com d'inundacions.
En 1995 se aprobó el Plan General Territorial de Cataluña (PGTC), con el objetivo de obtener una distribución de la población más equilibrada en el territorio. Dos décadas más tarde, la evaluación de las consecuencias territoriales y socioambientales del PGTC muestra la descongestión alrededor de Barcelona, la despoblación de determinadas áreas como los Pirineos y una elevada congestión y deterioro ambiental de las zonas costeras, con consecuencias como el aumento de la contaminación atmosférica y de los riesgos de incendios forestales de gran extensión y de inundaciones.
In 1995, the General Spatial Planning of Catalonia (PGTC) was passed in order to obtain a more balanced distribution of the population throughout the territory. Two decades later, the evaluation of the territorial and socio- environmental consequences of PGTC shows congestion around Barcelona, depopulation of certain areas such as the Pyrenees and high congestion and environmental deterioration of coastal areas, with consequences such as air pollution increase and very large risks of forest fires and floods.

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
12.
2 p, 84.8 KB Composició social de les titulacions i acompliment de les expectatives dels estudiants / Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'expansió del sistema universitari català ha donat lloc a una ampliació dels estudiants amb orígens socials relativament més baixos. Tanmateix, tal i com podríem esperar, les característiques de l'accés d'aquest col·lectiu no són les mateixes que les de la resta de joves universitaris, tant en termes quantitatius, com en el biaix cap a determinades titulacions i en les condicions de vida sota les que realitzen els seus estudis. [...]
La expansión del sistema universitario catalán ha dado lugar a una ampliación de los estudiantes con orígenes sociales relativamente más bajos. Sin embargo, tal y como podríamos esperar, las características del acceso de este colectivo no son las mismas que las del resto de jóvenes universitarios, tanto en términos cuantitativos, como en el sesgo hacia determinadas titulaciones y en las condiciones de vida bajo las que realizan sus estudios. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
2 documentos
13.
2 p, 93.7 KB Accessibilitat i ús de les TIC entre alumnes de l'ESO / Manresa, J.M (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria)
El Grup de Recerca Joves i Tecnologia de la Informació i la Comunicació (JOITIC) ha realitzat un estudi sobre l'ús d'Internet, mòbil i videojocs entre alumnes d'ESO de Sabadell, Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. [...]
El Grupo de Investigación Jóvenes y Tecnología de la Información y la Comunicación (JOITIC) ha realizado un estudio sobre el uso de Internet, móvil y videojuegos entre alumnos de ESO de Sabadell, Palau-Solità i Plegamans y Santa Perpètua de Mogoda. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
2 documentos
14.
2 p, 149.2 KB Cairanoolithus : un gran ou per un dinosaure petit d'amples malucs / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
L'estudi de la microestructura de la closca de l'ou Cairanoolithus realitzat pels investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) Albert G. Sellés i Àngel Galobart revela que aquest tipus d'ou no pertany a un dinosaure sauròpode sinó a un anquilosaure, possiblement a Struthiosaurus, un gènere de dinosaure cuirassat. [...]
El estudio de la microestructura de la cáscara del huevo Cairanoolithus realizado por los investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), Albert G. Sellés y Àngel Galobart, revela que este tipo de huevo no pertenece a un dinosaurio saurópodo sino a un anquilosaurio, posiblemente a Struthiosaurus, un género de dinosaurio acorazado. [...]
The study of the microstructure of the eggshell of Cairanoolithus conducted by Albert G. Sellés and Angel Galobart, both researchers at the Catalan Institute of Palaeontology Miquel Crusafont (ICP), reveals that this egg type does not belong to sauropod dinosaurs but to ankylosaurs, and probably to Struthiosaurus, a genus of armored dinosaurs. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
15.
2 p, 88.3 KB Els científics han de canviar de mentalitat per protegir la natura / Delgado, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Robbins, Paul (University of Wisconsin. Nelson Institute for Environmental Studies)
Entrevista a Paul Robbins, director de l'Institut Nelson d'Estudis Ambientals de la Universitat de Wisconsin i un dels experts mundials en ecologia política. Ha visitat la UAB convidat pel programa ENTITLE de l'ICTA.
Entrevista a Paul Robbins, director del Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin y uno de los expertos mundiales en ecología política. Ha visitado la UAB invitado por el programa ENTITLE del ICTA.
Paul Robbins, director of the Nelson Institute for Environmental Studies at the University of Wisconsin-Madison, is one of the world's leading experts in political ecology. He visited the UAB as a guest speaker at the ENTITLE programme organised by ICTA.

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos
16.
2 p, 81.5 KB Nou detector de raigs X. El Sincrotró ALBA, l'empresa Alibava Systems i el CSIC han col·laborat per desenvolupar el dispositiu / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
La col·laboració entre les entitats s'ha materialitzat a través d'un contracte de llicència que permet a l'empresa Alibava Systems comercialitzar el detector de raigs X desenvolupat a partir dels resultats de recerca generats al Sincrotró i al CSIC.
La colaboración entre las entidades se ha materializado a través de un contrato de licencia que permite a la empresa Alibava Systems comercializar el detector de rayos X desarrollado a partir de los resultados de investigación generados en el Sincrotrón y el CSIC.
The ALBA Synchrotron, CSIC and company Alibava have signed a license agreement for commercialising this X-ray detector, a compact and portable system for X-rays characterisation.

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.