UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 134.7 KB Reducció del temps necessari per mesurar la viscositat d'un vidre / Rodríguez-Viejo, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Tal com es detalla en un treball recentment publicat per la prestigiosa revista nord-americana de ciències PNAS, físics de la Universitat de la Sapienza a Roma, del Politècnic de Milà, de la UAB i del Centre d'Investigació MATGAS han demostrat experimentalment que vidres en equilibri flueixen de forma apreciable a temperatures finites, posant en qüestió un dels pilars de les teories de l'estat vitri. [...]
Como se detalla en un trabajo recientemente publicado por la prestigiosa revista norteamericana de ciencias PNAS, físicos de la Universidad de La Sapienza en Roma, del Politécnico de Milán, de la UAB y del Centro de Investigación MATGAS han demostrado experimentalmente que vidrios en equilibrio fluyen de forma apreciable a temperaturas finitas, poniendo en cuestión uno de los pilares de las teorías del estado vítreo. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
2 documents
2.
2 p, 69.5 KB Producció d'amiloides bacterians lliures de toxines / Rueda, Fabián (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Cano-Garrido, Olivia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Seras-Franzoso, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Garcia-Fruitos, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els cossos d'inclusió o amiloides són agregats de proteïnes nanoestructurades produïdes a l'interior d'una cèl·lula, freqüents en determinats bacteris, i amb interessants aplicacions biomèdiques, com ara l'alliberament de fàrmacs proteics. [...]
Los cuerpos de inclusión o amiloides son agregados de proteínas nanoestructuradas producidas en el interior de una célula, frecuentes en determinadas bacterias, y con interesantes aplicaciones biomédicas, tales como la liberación de fármacos proteicos. [...]
Inclusion bodies or amyloids are nanostructured protein aggregates produced inside a cell, frequent in certain bacteria, and with interesting biomedical applications such as drug protein delivery. Until now, the use of inclusion bodies was limited by the presence of own toxins from the producing bacterial cells. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
3.
2 p, 89.8 KB Producció biològica d'hidrogen i energia a partir d'aigües residuals / Guisasola i Canudas, Albert (Grup de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Investigadors del Departament d'Enginyeria Química de la UAB han aconseguit obtenir energia elèctrica i hidrogen de manera eficient a partir del procés de depuració d'aigües residuals. El sistema proposat utilitza bacteris que consumeixen la matèria orgànica i produeixen un corrent elèctric que permet la producció d'hidrogen, el vector energètic del futur. [...]
Investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la UAB han logrado obtener energía eléctrica e hidrógeno de manera eficiente a partir del proceso de depuración de aguas residuales. El sistema propuesto, publicado en Water Research, utiliza bacterias que consumen la materia orgánica y producen una corriente eléctrica que permite la producción de hidrógeno, el vector energético del futuro. [...]
Researchers from the Department of Chemical Engineering at the UAB have managed to produce electrical energy and hydrogen efficiently from the sewage treatment process. The proposed system, published in Water Research, uses bacteria which consume organic matter and produce electric current, thereby enabling the production of hydrogen, the energy of the future. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
4.
2 p, 95.9 KB Pot tenir la llei efectes pedagògics? / Noguera, José A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)) ; Tena Sánchez, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)) ; León-Medina, Francisco José (Universitat de Girona. Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Tradicionalment els debats sobre per què els ciutadans obeeixen la llei s'han centrat en l'efecte dissuasiu de les sancions i en les percepcions de legitimitat i justícia. En els darrers anys, però, s'està estenent la idea que la llei també pot tenir efectes pedagògics (tècnicament anomenats informatius) sobre els ciutadans. [...]
2015
UAB divulga, Abril 2015
2 documents
5.
2 p, 80.0 KB Les dones i el poder polític: una investidura incompleta / Bernal, Angèlica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Aquesta tesi doctoral ha estudiat les experiències i els discursos de dones que, trencant totes les expectatives sobre la seva classe i posició social, han arribat a ocupar alguns dels càrrecs més importants i representatius de la política colombiana, i les ha volgut mostrar com a actores, subjectes polítics que formen part d'un règim de poder que deixa fora de l'esfera de la presa de decisions a més de la meitat de la població i que estructura la manera en què aquestes dones s'identifiquen com a subjectes, com a dones i com a polítiques.
Esta tesis doctoral ha estudiado las experiencias y los discursos de mujeres que, rompiendo todas las expectativas sobre su clase y posición social, han llegado a ocupar algunos de los cargos más importantes y representativos de la política colombiana, queriendo mostrarlas como actoras, sujetos políticos que forman parte de un régimen de poder que deja fuera de la esfera de la toma de decisiones a más de la mitad de la población y que estructura la manera en que estas mujeres se identifican como sujetos, como mujeres y como políticas.
This thesis studied the experiences and discourses of women who, breaking all expectations about their class and social status, have achieved to occupy some of the most important and representative offices of Colombian politics. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
6.
2 p, 98.0 KB Importància del gènere i diferències regionals en l'ús dels recursos forestals / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Aquest interessant estudi mostra una visió nova i integrada de les hipòtesis sobre la importància de la consideració del gènere en l'anàlisi de l'ús de productes forestals en diverses regions del món. [...]
Este interesante estudio muestra una visión nueva e integrada de las hipótesis sobre la importancia de la consideración del género en el análisis del uso de productos forestales en varias regiones del mundo. [...]
This interesting study shows a new and integrated vision of the hypotheses about the importance of considering gender in the analysis of the use of forest products in various regions of the world. The results indicate that men and women in rural livelihoods contribute almost equally to the value of family income from unprocessed forest products, although there are strong differences in this aspect among regions of Southeast Asia, Africa and Latin America.

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
7.
2 p, 88.5 KB Estudi ambiental de l'ús de la xarxa d'aigua potable a municipis petits i mitjans / Sanjuan Delmas, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Conèixer els patrons de consum d'aigua i electricitat de les xarxes d'abastament d'aigua potable és necessari per determinar quins factors influeixen en l'impacte ambiental i poder actuar per reduir aquest impacte. [...]
Conocer los patrones de consumo de agua y electricidad de las redes de abastecimiento de agua potable es necesario para determinar qué factores influyen en el impacto ambiental y poder actuar para reducir este impacto. [...]
Understanding the patterns of consumption of water and electricity in water supply networks is needed to determine which factors influence the environmental impacts reduce its environmental burdens. The article presents a statistical analysis of a sample of 50 small and medium municipalities in Spain, including general information and defining models for estimating variables such as power consumption or the length of the network in other municipalities.

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
8.
2 p, 31.2 KB El rol de la localització espacial en la memòria de treball visual / Castellà Mate, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Estudiar les propietats de la memòria de treball visual és important perquè aquest tipus de memòria està involucrat en tasques en les que ens impliquem diàriament i es relaciona amb una gran varietat d'habilitats com l'orientació, la percepció, la imaginació i la classificació, identificació i reconeixement dels objectes en diferents categories. [...]
Estudiar las propiedades de la memoria de trabajo visual es importante porque este tipo de memoria está involucrado en tareas en las que nos implicamos diariamente y se relaciona con una gran variedad de habilidades como la orientación, la percepción, la imaginación y la clasificación, identificación y reconocimiento de los objetos en diferentes categorías. [...]
Studying the properties of visual working memory is important because this type of memory is involved in tasks in which we engage daily and it is associated with a variety of skills such as orientation, perception, imagination, classification of objects into different categories, and their identification and recognition. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
9.
1 p, 88.5 KB El complex europeu de seguretat regional en relació a amenaces terroristes / Demurtas, Alessandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Es pot caracteritzar la Unió Europea com un complex de seguretat regional en relació a les amenaces del terrorisme islamista i les armes de destrucció massiva? Aquesta és la principal pregunta d'una tesi doctoral que ha analitzat les pràctiques estratègiques i de seguretat de determinats actors amb capacitat regional, com són la UE i l'OTAN, així com França, Regne Unit, Espanya, Itàlia i Alemanya, i ha explicat de quina manera el sistema europeu de seguretat ha evolucionat al començament d'aquest segle en relació a amenaces terroristes.
¿Se puede caracterizar la Unión Europea como un complejo de seguridad regional en relación a las amenazas del terrorismo islamista y a las armas de destrucción masiva? Ésta es la principal pregunta de una tesis doctoral que ha analizado las prácticas estratégicas y de seguridad de determinados actores con capacidad regional, como son la UE y la OTAN, así como Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania, y ha explicado de qué manera el sistema europeo de seguridad ha evolucionado al principio de este siglo en relación a amenazas terroristas.
Can we characterise the European Union as a regional security complex in relation to the threats of Islamic terrorism and weapons of mass destruction? This is the main question of a doctoral thesis which has analysed the strategic and security practices of certain actors with regional capacity, such as the EU and NATO, as well as France, UK, Spain, Italy and Germany, and has explained how the European security system has evolved since the beginning of this century in relation to terrorist threats.

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
10.
2 p, 293.1 KB Efectes de l'alcohol durant el desenvolupament embrionari / Garcia-Algar, Oscar (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
L'exposició de l'embrió humà a etanol resulta en un espectre de trastorns que impliquen múltiples sistemes d'òrgans, incloent el deteriorament del desenvolupament del sistema nerviós central. Tot i la importància que té per a la salut humana, la base molecular de l'exposició prenatal a l'alcohol segueix sent poc coneguda. [...]
La exposición del embrión humano a etanol resulta en un espectro de trastornos que implican a múltiples sistemas de órganos, incluyendo el deterioro del desarrollo del sistema nervioso central. A pesar de la importancia que tiene para la salud humana, la base molecular de la exposición prenatal al alcohol sigue siendo poco conocida. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
2 documents
11.
2 p, 100.4 KB Derecha de Cataluña : monàrquics alfonsins contra la Segona República i la Catalunya autònoma (1931-1936) / Arqué i Carré, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Derecha de Cataluña fou el partit que representà els monàrquics alfonsins catalans durant la Segona República espanyola. Malgrat la manca de presència social, la disponibilitat de recursos econòmics i la voluntat d'enderrocar el règim els donà un protagonisme que no es pot negligir. [...]
Derecha de Cataluña fue el partido que representó a los monárquicos alfonsinos catalanes durante la Segunda República española. A pesar de la falta de presencia social, la disponibilidad de recursos económicos y la voluntad de derribar el régimen les dio un protagonismo que no se puede descuidar. [...]
Derecha de Cataluña was the party representing the monarchists in favour of King Alfonso XIII during the Second Spanish Republic. Despite the lack of social presence, the availability of financial resources and the desire to overthrow the regime gave them a role which cannot be neglected. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
12.
2 p, 141.1 KB Com s'alimenta la salamandra més gran del món? / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Un equip internacional ha elaborat models tridimensionals de la mossegada de l'amfibi viu més gran del món, la salamandra gegant de la Xina. L'estudi, encapçalat per l'investigador Josep Fortuny de l'ICP i publicat a la revista PLoS ONE, explica els mecanismes que utilitza per alimentar-se aquest enigmàtic animal, en greu perill d'extinció i la biologia del qual es coneix molt poc. [...]
Un equipo internacional ha elaborado modelos tridimensionales de la mordedura del anfibio vivo más grande del mundo, la salamandra gigante de China. El estudio, encabezado por el investigador Josep Fortuny del ICP y publicado en la revista PLoS ONE, explica los mecanismos que utiliza para alimentarse este enigmático animal, en grave peligro de extinción y cuya biología se conoce muy poco. [...]
An international team has developed three-dimensional models of the bite of the world's largest living amphibian, the Chinese giant salamander. The study, led by Josep Fortuny, researcher at the ICP and published in the journal PLoS ONE, explains the feeding mechanisms of this enigmatic endangered animal of which biology is poorly understood. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents
13.
2 p, 83.6 KB Ajust de l'eina que permet calcular el risc de fractura per fragilitat / Roca Figueras, Genís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
A les societats occidentals, les fractures per fragilitat augmenten en números absoluts associades a l'augment de l'esperança de vida. L'OMS va publicar el 2008 una eina per tal d'identificar adequadament la població de major risc de fractura per fragilitat i prioritzar accions preventives sobre els col·lectius més fràgils. [...]
En las sociedades occidentales, las fracturas por fragilidad aumentan en números absolutos asociadas al aumento de la esperanza de vida. La OMS publicó en 2008 una herramienta para identificar adecuadamente a la población de mayor riesgo de fractura por fragilidad y priorizar acciones preventivas sobre los colectivos más frágiles. [...]
In Western societies, fragility fractures are increasing in absolute numbers and are associated with the increase in life expectancy. The WHO published in 2008 a tool to properly identify the population's increased risk of fragility fracture and prioritise preventative actions among the most vulnerable groups. [...]

2015
UAB divulga, Abril 2015
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.