UAB Divulga

UAB Divulga 18 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
3 p, 1.0 MB L'ús de materials cementicis com a substrat biològic / Calvo Torras, Ma. de los Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Cada cop més, el sector de la construcció incorpora organismes fotosintètics a la part exterior dels elements constructius, tant per raons estètiques com ambientals i econòmiques. Aquesta investigació ha comparat els resultats obtinguts en sotmetre materials constructius, amb propietats físiques i químiques millorades que afavoreixen la colonització, desenvolupament i reproducció d'organismes vius, a tres ambients diferents. [...]
Cada vez más, el sector de la construcción incorpora organismos fotosintéticos en la parte exterior de los elementos constructivos, tanto por razones estéticas como ambientales y económicas. Esta investigación ha comparado los resultados obtenidos al someter materiales constructivos, con propiedades físicas y químicas mejoradas que favorecen la colonización, desarrollo y reproducción de organismos vivos, a tres ambientes diferentes. [...]
The construction sector increasingly incorporates photosynthetic organisms on the outside of building elements, for aesthetic, environmental and economic reasons. This research compares the results of building materials with improved physical and chemical properties promoting colonisation, development and reproduction of organisms when submitted to three different environments. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
2.
3 p, 1005.1 KB Disseny de nanopartícules proteiques dirigides al tractament del càncer de mama / Vázquez Gómez, Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
La Nanomedicina té com un dels principals objectius la cerca de nanopartícules per la teràpia dirigida que siguin eficients i presentin baixa toxicitat. El grup de Nanobiotecnologia (IBB) de la UAB ha dissenyat un conjunt de cinc nanopartícules proteiques dirigides de forma específica a cèl·lules de càncer de mama. [...]
La Nanomedicina tiene como uno de sus principales objetivos la búsqueda de nanopartículas para la terapia dirigida que sean eficientes y presenten baja toxicidad. El grupo de Nanobiotecnología (IBB) de la UAB ha diseñado un conjunto de cinco nanopartículas proteicas dirigidas de forma específica a células de cáncer de mama. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
3.
3 p, 977.3 KB Nou model de desnitrificació in situ induïda d'aigües subterrànies / Rodríguez-Escales, Paula F. (Paula Felicitat) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La presència de nitrats a les aigües subterrànies, deguda a un ús excessiu de fertilitzants agraris, a l'abocament de purins al territori i al mal manteniment de les xarxes de clavegueram, entre altres, és un greu problema ambiental i pot augmentar la incidència de determinades malalties. [...]
La presencia de nitratos en las aguas subterráneas, debida a un uso excesivo de fertilizantes agrarios, al vertido de purines en el territorio y al mal mantenimiento de las redes de alcantarillado, entre otras, es un grave problema ambiental y puede aumentar la incidencia de determinadas enfermedades. [...]
The presence of nitrate in groundwater, due to intensive farming and agricultural activities which include high levels of fertilizer application and animal waste disposal, is a worldwide problem and could increase the incidence of some diseases. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
4.
3 p, 805.2 KB Diferent exposició de nens i adults a partícules ultrafines / García Algar, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
Els contaminants atmosfèrics s'han relacionat amb una sèrie d'efectes adversos per a la salut. La contaminació de l'aire es defineix com una mescla de material particulat, gasos i compostos orgànics. [...]
Los contaminantes atmosféricos se han relacionado con una serie de efectos adversos para la salud. La contaminación del aire se define como una mezcla de material particulado, gases y compuestos orgánicos. [...]
Air pollutants have been linked with a number of adverse health effects. Air pollution is defined as a mixture of particulate matter, gases, and organic compounds. These particles are a complex mixture of solids and liquids, which can vary significantly in size, i. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
5.
2 p, 608.2 KB Producció d'amiloides bacterians lliures de toxines / Rueda, Fabián (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Cano-Garrido, Olivia (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Seras-Franzoso, Joaquin (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; García Fruitós, Elena (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els cossos d'inclusió o amiloides són agregats de proteïnes nanoestructurades produïdes a l'interior d'una cèl·lula, freqüents en determinats bacteris, i amb interessants aplicacions biomèdiques, com ara l'alliberament de fàrmacs proteics. [...]
Los cuerpos de inclusión o amiloides son agregados de proteínas nanoestructuradas producidas en el interior de una célula, frecuentes en determinadas bacterias, y con interesantes aplicaciones biomédicas, tales como la liberación de fármacos proteicos. [...]
Inclusion bodies or amyloids are nanostructured protein aggregates produced inside a cell, frequent in certain bacteria, and with interesting biomedical applications such as drug protein delivery. Until now, the use of inclusion bodies was limited by the presence of own toxins from the producing bacterial cells. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-2
3 documents
6.
3 p, 859.2 KB Resposta al tractament dels pacients amb joc patològic en funció de la seva personalitat / Ramos Grille, Irene (Consorci Sanitari de Terrassa) ; Gomà Freixanet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Molts pacients amb joc patològic recauen durant el tractament psicològic o l'abandonen. En aquest estudi es busquen variables predictores d'aquests dos factors d'error terapèutic, centrant-se en les característiques de personalitat i la seva relació amb els resultats de la teràpia. [...]
Muchos pacientes con juego patológico recaen durante el tratamiento psicológico o lo abandonan. En este estudio se buscan variables predictoras de estos dos factores de fallo terapéutico, centrándose en las características de personalidad y su relación con los resultados de la terapia. [...]
During psychological treatment many patients with pathological gambling relapse or dropout. In this study we aim to find out predictors of these two factors of therapeutic failure, focusing on personality characteristics and their relationship to the outcomes of the therapy. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
7.
2 p, 737.9 KB Nou llibre: "Treure's el jou del damunt. La revolta de les Quintes (1773-1774)" / Roura i Aulinas, Lluís, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Lluís Roura i Aulinas, catedràtic del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB ha editat recentment un llibre que recull per primera vegada la publicació de les Ephemérides comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, un important memorial sobre la revolta de les Quintes de 1773-1774, que havia restat inèdit fins ara. [...]
Lluís Roura y Aulinas, catedrático del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB ha editado recientemente un libro que recoge por primera vez la publicación de las Éphémérides comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, un importante memorial sobre la revuelta de las Quintas de 1773-1774, que había permanecido inédito hasta ahora. [...]
Lluís Roura i Aulinas, professor of the Department of Modern and Early Modern History at the UAB recently published a book containing the first publication of Ephemérides comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, an important memorial on the Quintas riot of 1773-1774, which had remained unpublished until now. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-2
3 documents
8.
3 p, 907.8 KB Redefinir y ressignificar la història de l'alquímia / Solsona Pairó, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LiEC))
Des d'un enfocament didàctic, incloure la història de la ciència en l'educació científica als centres educatius és útil perquè l'alumnat es motivi i adquireixi coneixements. És el cas de la història de l'alquímia en la primera edat moderna, que ofereix narratives de pràctiques científiques amb valors i expectatives concretes en situacions històriques, polítiques i socials. [...]
Desde un enfoque didáctico, incluir la historia de la ciencia en la educación científica en los centros educativos es útil para que el alumnado se motive y adquiera conocimientos. Es el caso de la historia de la alquimia en la primera edad moderna, que ofrece narrativas de prácticas científicas con valores y expectativas concretas en situaciones históricas, políticas y sociales. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
9.
3 p, 903.4 KB Pla d'acció tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luís (Universitat de València. Departament de Didàctica i Organització Escolar)
Un projecte dut a terme a través de la Fundació Autònoma Solidària en col·laboració amb investigadors de la UAB ha definit i iniciat la implantació de Plans d'Acció Tutorial per als estudiants amb discapacitat. [...]
Un proyecto llevado a cabo a través de la Fundació Autònoma Solidària en colaboración con investigadores de la UAB ha definido e iniciado la implantación de Planes de Acción Tutorial para los estudiantes con discapacidad. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
10.
3 p, 875.5 KB Modificació de materials amb nanopartícules de plata / Bastos Arrieta, Julio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els nanomaterials, amb una mida cent milions de vegades més petita que una poma, són una alternativa als materials convencionals i tenen aplicacions útils en camps com l'electrònica o els sensors bioquímics. [...]
Los nanomateriales, con un tamaño cien millones de veces más pequeño que una manzana, son una alternativa a los materiales convencionales y tienen aplicaciones útiles en campos como la electrónica o los sensores bioquímicos. [...]
Nanomaterials, with a size one hundred million times smaller than an apple, are an alternative to conventional materials and have useful applications in fields such as electronics and biochemical sensors. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
11.
3 p, 911.6 KB Patrons d'aprenentatge dels universitaris llatinoamericans i espanyols / Martínez Fernández, J. Reinaldo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Els autors d'aquest article analitzen i discuteixen els patrons d'aprenentatge en mostres d'estudiants universitaris de tres països llatinoamericans (Colòmbia, Mèxic i Veneçuela) i Espanya. L'estudi es basa en el model de Vermunt, el qual assenyala que hi ha quatre patrons d'aprenentatge. [...]
Los autores de este artículo analizan y discuten los patrones de aprendizaje en muestras de estudiantes universitarios de tres países latinoamericanos (Colombia, México y Venezuela) y España. El estudio se basa en el modelo de Vermunt, el cual señala que existen cuatro patrones de aprendizaje. [...]
In this paper, the authors analyse and discuss the learning patterns of higher education students from Spain and three Latin-American countries (Colombia, Mexico and Venezuela). The study is based on Vermunt's model about learning processes, which claimed that there exist four learning patterns. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
3 documents
12.
3 p, 860.5 KB A què es deu la major diversitat morfològica i fisiològica de les espècies domèstiques? / Roig, I. (Ignasi) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Les espècies domèstiques tenen una diversitat morfològica i fisiològica més gran que les espècies silvestres. Aquesta capacitat per generar noves formes i races en espècies domèstiques va jugar un paper central en el desenvolupament de les idees evolutives proposades per Charles Darwin. [...]
Las especies domésticas tienen una diversidad morfológica y fisiológica mayor que las especies silvestres. Esta capacidad para generar nuevas formas y razas en especies domésticas jugó un papel central en el desarrollo de las ideas evolutivas propuestas por Charles Darwin. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
13.
3 p, 1.1 MB L'assimilació hispànica de Karl Jaspers abans de la postguerra / Vall, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Karls Jaspers (Oldenburg, 1883 - Basilea, 1969), doctor en medicina i professor d'universitat de psicologia i filosofia, deista i casat amb una jueva, ha esdevingut un símbol de multiculturalitat. Ja des dels anys vint, la seva polifacètica i versàtil obra va incidir -a vegades, distorsionadament- en diverses disciplines (en especial, la psiquiatria i la filosofia) i en autors d'ideologies contraposades, tal com analitza l'autor d'aquest article tot aportant noves dades sobre l'assimilació hispànica de la seva obra.
Karls Jaspers (Oldenburg, 1883 - Basilea, 1969), doctor en medicina y profesor de universidad de psicología y filosofía, deísta y casado con una judía, se ha convertido en un símbolo de multiculturalidad. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
14.
2 p, 696.5 KB Exposició dels voltors a metalls pesants / Lavín González, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Els metalls pesants no només s'acumulen al medi sinó que també poden arribar a la cadena alimentària de la fauna salvatge, per exemple a través del consum de carn de caça amb restes de munició fabricada amb plom. [...]
Los metales pesados no sólo se acumulan en el medio sino que también pueden llegar a la cadena alimentaria de la fauna salvaje, por ejemplo a través del consumo de carne de caza con restos de munición fabricada con plomo. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-2
2 documents
15.
3 p, 1.1 MB La poètica del testimoni a través d'una doble genealogia: l'obra de l'escriptora argentina Nora Strejilevich / Acedo Alonso, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Cos i Textualitat)
La resignificació que fa Michel Foucault del mètode genealògic d'investigació històrica serveix com a punt de partida per fer una lectura comparada de l'obra de l'escriptora argentina, encara desconeguda al nostre país, Nora Strejilevich. [...]
La resignificación que realiza Michel Foucault del método genealógico de investigación histórica sirve como punto de partida para hacer una lectura comparada de la obra de la escritora argentina, aún desconocida en nuestro país, Nora Strejilevich. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
16.
2 p, 762.3 KB L'impacte de la crisi econòmica en les trajectòries juvenils a Catalunya / Serracant, Pau
A partir de les dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya dels anys 2007 i 2012, aquest article analitza els canvis produïts en els patrons de transició a la vida adulta que segueixen les persones joves a Catalunya a causa de la crisi econòmica. [...]
A partir de los datos de la Enquesta a la joventut de Catalunya de los años 2007 y 2012, este artículo analiza los cambios producidos en los patrones de transición a la vida adulta que siguen las personas jóvenes en Cataluña debido a la crisis económica. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-2
2 documents
17.
3 p, 964.5 KB Es útil fer una intervenció intensiva en diabètics perquè deixin de fumar / Perez Tortosa, Santiago (Institut Català de la Salut. Centre d'Atenció Primària La Llagosta) ; Martín-Cantera, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Roura Olmeda, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
La diabetis es una de les malalties mes freqüents a la nostra societat i la qualitat de vida dels pacients amb diabetis i la presència de complicacions estan molt relacionades amb diferents estils de vida. [...]
La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad y la calidad de vida de los pacientes con diabetes y la presencia de complicaciones están muy relacionadas con diferentes estilos de vida. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3
2 documents
18.
3 p, 328.9 KB "El Doctorat Industrial fomenta l'obertura de noves línies d'investigació a la universitat" / Gràcia, Àlvar
L'Àlvar Gràcia està realitzant des del març del 2014 un doctorat al Departament de Ciència Animal i dels Aliments del CERPTA - Centre Espacial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments de la UAB. [...]
Àlvar Gracia está realizando desde marzo de 2014 un doctorado en el Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos del CERPTA - Centre Especial de Investigación Planta de Tecnología de los Alimentos de la UAB. [...]

2015
UAB divulga, Juny 2015, p. 1-3 (Entrevistes)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.