UAB Divulga

UAB Divulga 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
3 p, 433.9 KB Clars i obscurs en les pràctiques ecològiques de la Barcelona dels JJOO / Aragón Pérez, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics)
La realització dels Jocs Olímpics de l'any 1992 a Barcelona es va produir en un context d'expansió del pensament ecològic a Europa Occidental, només incipient a Espanya. Això es va traduir en la inexistència d'un pla mediambiental unificat i coherent durant els anys previs a la seva celebració, si bé es van dur a terme algunes iniciatives que sí indiquen una plasmació parcial de pràctiques ecològiques. [...]
La realización de los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona se produjo en un contexto de expansión del pensamiento ecológico en Europa Occidental, solo incipiente en España. Esto se tradujo en la inexistencia de un plan medioambiental unificado y coherente durante los años previos a su celebración, si bien se llevaron a cabo algunas iniciativas que sí indican una plasmación parcial de prácticas ecológicas. [...]
The 1992 Olympic Games in Barcelona took place during an expansion of ecological thinking in Western Europe, but which was only incipient in Spain. This produced the absence of a unified and coherent environmental plan during the years prior to its celebration, although some initiatives indicate a partial embodiment of ecological practices. [...]

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
3 documents
2.
3 p, 383.1 KB Aplicacions Intel·ligents d'ajuda als pilots / Piera, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
Aconseguir una aeronau més segura amb un únic pilot a la cabina és tot un repte en què estan treballant els principals fabricants d'aeronaus. Investigadors del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la UAB estan coordinant el projecte Europeu E-PILOTS, per aconseguir noves aplicacions intel·ligents que permetin reduir la càrrega de treball del pilot per sota d'un cert llindar.
Conseguir una aeronave más segura con un único piloto en la cabina es todo un reto en el que están trabajando los principales fabricantes de aeronaves. Investigadores del Departamento de Telecomunicación e Ingeniería de Sistemas de la UAB están coordinando el proyecto Europeo E-PILOTS, para lograr nuevas aplicaciones inteligentes que permitan reducir la carga de trabajo del piloto por debajo de un cierto umbral.

2019
UAB divulga, Desembre 2019
2 documents
3.
3 p, 458.3 KB La "faula episòdica" : la llibertat de l'artista està en el fons / Serés, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Lope de Vega, Cervantes o Velázquez van donar una gran importància al "fons" o "faula episòdica" de les seves obres, influenciats per poetes antics com Horaci o els autors de romanços. Aquest article analitza el paper d'aquest fons o episodis (allò accessori, per farcir) com a contrapunt al tema central d'una peça literària o una pintura al Segle d'Or, així com la seva funció com un element enriquidor de l'obra i en l'exercici del qual els autors se senten més lliures.
Lope de Vega, Cervantes o Velázquez concedieron una gran importancia al "fondo" o "fábula episódica" de sus obras, influenciados por poetas antiguos como Horacio o los autores de romances. Este artículo analiza el papel de este fondo o episodios (lo accesorio, el relleno) como contrapunto al tema central de una pieza literaria o una pintura del Siglo de Oro y su función como elemento enriquecedor de la obra y en cuyo ejercicio los autores se sienten más libres.

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
2 documents
4.
3 p, 397.7 KB Sintetitzen i caracteritzen nous compostos de coure / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En el camp de la química supramolecular alguns lligands, extremadament útils, són els que presenten en la seva estructura grups carboxilat i amines aromàtiques, ja que tenen un gran interès en l'estudi d'aquesta disciplina i poden ser utilitzats, per exemple, per al desenvolupament de molècules amb finalitats terapèutiques. [...]
En el campo de la química supramolecular algunos ligandos, extremadamente útiles, son los que presentan en su estructura grupos carboxilato y aminas aromáticas, ya que tienen un gran interés en el estudio de esta disciplina y pueden ser utilizados, por ejemplo, para el desarrollo de moléculas con fines terapéuticos. [...]
In the supramolecular chemistry field, some extremely useful ligands are those with carboxylate groups and aromatic amines in their structure, since they have a great interest in the study of this discipline and can be used, for example, to develop molecules for therapeutic purposes. [...]

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
3 documents
5.
3 p, 418.6 KB Un pas imprescindible perquè el pròxim smartphone inclogui tecnologia electrònica de grafè / Pasadas, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Jiménez Jiménez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Feijoo, Pedro Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
La Internet de les Coses està provocant una expansió sense precedents de la connectivitat i les comunicacions en la nostra societat actual. La nova generació de tecnologies sense fils, el 5G, demana connexions cada cop més ràpides, cosa que fa necessari desenvolupar noves tecnologies electròniques per atendre les exigències del mercat. [...]
El Internet de las Cosas está provocando una expansión sin precedentes de la conectividad y las comunicaciones en nuestra actual sociedad. La nueva generación de tecnologías inalámbricas, el 5G, demanda conexiones cada vez más rápidas, lo que hace necesario desarrollar nuevas tecnologías electrónicas para atender las exigencias del mercado. [...]
The specific needs of the next generations of wireless communication systems, 5G and beyond, as well as devices for the future development of Internet of Things have made graphene and related materials promising candidates for future electronic applications, such as bendable and terahertz electronics. [...]

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
3 documents
6.
3 p, 369.2 KB El plaer durant el consum d'aliments en porcs : nova proposta per a l'estudi / Figueroa Hamed, Jaime (Pontificia Universidad Católica de Chile) ; Solà Oriol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Estudiar el grau de plaer que experimenten els animals de granja durant la seva alimentació és important en termes de benestar. Addicionalment, permet re-formular dietes d'acord amb la seva palatabilitat. [...]
Estudiar el grado de placer que experimentan los animales de granja durante su alimentación es importante en términos de bienestar. Adicionalmente, permite re-formular dietas de acuerdo a su palatabilidad. [...]
Studying the degree of pleasure that farm animals experience during feeding is important in welfare terms. In addition, it allows the re- formulation of diets according to its palatability. This work proposes new methods of studying palatability in pigs, based on the analysis of the animals' consumption patterns, and not on simple measures of consumption or preferences.

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
3 documents
7.
2 p, 428.2 KB Revelen com es transformen els vidres altament estables en estat líquid / Rodríguez-Viejo, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
En un article recentment publicat a Physical Review Letters, i ressaltat pels editors com a Editor's suggestions, investigadors de la Unitat de Física de Materials I del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona han revelat la naturalesa del mecanisme heterogeni mitjançant el qual els vidres altament estables es transformen en estat líquid.
En un artículo recientemente publicado en Physical Review Letters, y resaltado por los editores como Sugerencias del Editor, investigadores de la Unidad de Física de Materiales I del Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona explican el origen del mecanismo heterogéneo mediante el cual los vidrios altamente estables transitan hacia el estado líquido.
Researchers from the Unitat de Física de Materials I of the Physics Department at the Universitat Autònoma de Barcelona have revealed the nature of the heterogeneous mechanism by which highly stable glasses transform into the liquid state.

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-2
3 documents
8.
3 p, 423.5 KB L'espiral negativa de l'atur juvenil / Bolíbar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Els joves són un dels grups de població més afectats per l'atur. Un equip de recerca de la UAB ha analitzat l'efecte de romandre un llarg temps a l'atur sobre les xarxes de suport que fan servir els joves per trobar una nova feina. [...]
Los jóvenes son uno de los grupos de población más afectados por el desempleo. Un equipo de investigación de la UAB ha analizado el efecto de estar un largo tiempo en el desempleo sobre las redes de apoyo que usan los jóvenes para encontrar un nuevo empleo. [...]

2019
UAB divulga, Desembre 2019, p. 1-3
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.