UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 12 registros  La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
2 p, 864.8 KB Electrodinàmica dual en "spin-ices" / López Aguilar, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
"Les càrregues magnètiques no existeixen en la naturalesa en forma de partícules elementals (lliures i al buit)" és un dels dogmes de la física més arrelat. Molts grups d'investigació han intentat demostrar, sense èxit encara, el contrari publicant treballs sobre la necessitat de l'existència de càrrega magnètica per la "quantització" de la càrrega elèctrica, les propietats dels monopols i les conseqüències en la electrodinàmica dual. [...]
"Las cargas magnéticas no existen en la naturaleza en forma de partículas elementales (libres y al vacío)" es uno de los dogmas de la física más arraigado. Muchos grupos de investigación han intentado demostrar, aún sin éxito, el contrario publicando trabajos sobre la necesidad de la existencia de carga magnética para la" cuantización" de la carga eléctrica, las propiedades de los monopolos y sus consecuencias en electrodinámica dual. [...]
"Magnetic charges do not exist in nature in the form of elementary particles (free and in a vacuum)". This is one of most deeply rooted dogmas of physics. Several research groups have tried, unsuccessfully, to prove it wrong by publishing papers about the need for the existence of the magnetic charge in order for the "quantization" of the electric charge to be a reality, monopoles' properties and their consequences on the Electrodynamics. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-2
3 documentos
2.
3 p, 337.5 KB Dues petites plantes Balears van arribar a les illes creuant el Mar des de Còrsega i Sardenya / Carnicero, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En aquest article, dut a terme des de la Unitat de Botànica de la UAB i l'Institut Botànic de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Menorquí d'Estudis i la Universitat d'Innsbruck, s'ha estudiat l'origen i mecanismes de distribució de 4 espècies emparentades residents actualment a Còrsega, Sardenya i les illes Balears. [...]
En este artículo, llevado a cabo desde la Unidad de Botánica de la UAB y el Instituto Botánico de Barcelona, en colaboración con el Instituto Menorquín de Estudios y la Universidad de Innsbruck, se ha estudiado el origen y mecanismos de distribución de 4 especies de plantas emparentadas residentes actualmente en Corsega, Cerdeña e Islas Baleares. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
2 documentos
3.
3 p, 475.8 KB Optimització del suport nutricional parenteral en nounats mitjançant la implementació de solucions estàndard / Cardona, Daniel (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Riera, Pau (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Garin, Noe (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona
La desnutrició dels nadons pot comportar greus conseqüències en la seva salut i desenvolupament. És per això que l'inici precoç de nutrició per via endovenosa (nutrició parenteral) és una emergència nutricional. [...]
La desnutrición de los bebés puede conllevar graves consecuencias en su salud y desarrollo. Es por eso que el inicio precoz de nutrición por vía endovenosa (nutrición parenteral) constituye una emergencia nutricional. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
2 documentos
4.
2 p, 161.1 KB Desenvolupat un nou software per a l'anàlisi de la presentació antigènica als limfòcits T / Mestre-Ferrer, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Scholz, Erika Margaret (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Humet-Alsius, Jepi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Álvarez Angulo, Iñaki (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Un grup de científics de la UAB ha desenvolupat un nou software per a la identificació de les característiques dels repertoris peptídics presentats per les molècules de HLA de classe I i HLA-DR als limfòcits T. [...]
Un grupo de científicos de la UAB ha desarrollado un nuevo software para la identificación de las características de los repertorios peptídicos presentados por las moléculas de HLA de clase I y HLA-DR a los linfocitos T. [...]
Researches of the UAB have developed a new software for the identification of the features of the peptide repertoires presented by HLA class I and HLA-DR molecules to T lymphocytes. T lymphocytes recognize protein fragments (peptides) showed in the cell surface by the molecules of the major histocompatibility complex (MHC, HLA in humans). [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-2
3 documentos
5.
3 p, 456.6 KB Ordinadors que s'espanten? : La bioinspiració com a font de progrés computacional / Vallverdú, Jordi, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Els responsables de moltes de les nostres reaccions i interaccions amb el món són el conjunt de diferents neurotransmissors químics en els nostres cervells. Què passaria si les màquines també tinguessin aquesta característica? En aquest estudi, s'ha utilitzat la combinació de només 3 neurotransmissors per dotar d'emocions bàsiques a màquines artificials.
Los responsables de muchas de nuestras reacciones e interacciones con el mundo son el conjunto de diferentes neurotransmisores químicos en nuestros cerebros. ¿Qué pasaría si las máquinas también tuvieran esta característica? En este estudio, se ha utilizado la combinación de solo 3 neurotransmisores para dotar de emociones básicas a las máquinas artificiales.
Those responsible for many of our reactions and interactions with the world are the set of different chemical neurotransmitters in our brains. What would happen if the artificial machines also had this characteristic? In this study, the combination of only 3 neurotransmitters has been used to provide artificial machines with basic emotions.

2019
UAB divulga, Març (2019) , p. 1-3
3 documentos
6.
3 p, 1.2 MB Béns i serveis que proveeixen els boscos de Catalunya / Roces-Díaz, José V. (Swansea University) ; Banqué Casanovas, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Vayreda Duran, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Investigadors/es del CREAF i la UAB han demostrat que la combinació de múltiples fonts de dades pot ajudar a tenir un coneixement més ampli i detallat dels ecosistemes dels boscos de Catalunya i els serveis i béns que aquests proporcionen, essencials pel benestar de la nostra societat. [...]
Investigadores/as del CREAF y de la UAB han demostrado que la combinación de múltiples fuentes de datos puede ayudar a tener un conocimiento más amplio y detallado de los ecosistemas de los bosques de Cataluña y de los servicios y bienes que estos proporcionan, esenciales para el bienestar de nuestra sociedad. [...]
A recent study published by CREAF and the UAB shows that the combination of multiple sources of information helps to have a broader and better understanding of the forest ecosystems of Catalonia and the services and goods they provide, which are key for human well-being. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
3 documentos
7.
3 p, 389.8 KB És segur el fàrmac Hidroxiurea per al tractament de les hemopaties en dones gestants i nens? / Martí-Clúa, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La hidroxiurea és un medicament utilitzat en el tractament d'un ampli espectre d'afeccions tals com a tumors, infeccions víriques i hemopaties. Les dades bibliogràfiques semblen indicar que manca d'efectes fetotòxics quan s'administra a dones gestants. [...]
La hidroxiurea es un medicamento utilizado en el tratamiento de un amplio espectro de afecciones tales como tumores, infecciones víricas y hemopatías. Los datos bibliográficos parecen indicar que carece de efectos fetotóxicos cuando se administra a mujeres gestantes. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
2 documentos
8.
3 p, 616.2 KB Addictes al joc : desregulació emocional i impulsivitat en les conductes suïcides / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
El trastorn de joc es caracteritza per un descontrol d'impulsos que tenen severes conseqüències negatives en l'àmbit personal, familiar i laboral de l'individu que el pateix. Normalment, aquest trastorn sol presentar-se junt a altres problemes com l'ansietat, depressió. [...]
El trastorno de juego se caracteriza por un descontrol de impulsos que tiene severas consecuencias negativas en el ámbito personal, familiar y laboral del individuo que lo padece. Normalmente, este trastorno suele presentarse junto a otros problemas como ansiedad, depresión. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
2 documentos
9.
2 p, 392.0 KB Els MicroARNs estan implicats en la malaltia de Lupus cutani / Solé Marcé, Cristina (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca)
La Unitat d'Investigació en Lupus del Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) - UAB han sigut els primers en demostrar que els microARNs, petites molècules d'ARN capaces d'inhibir i/o modular l'expressió gènica, tenen un paper molt rellevant en el mecanisme d'acció del lupus cutani i que podrien usar-se com noves dianes terapèutiques. [...]
La Unidad de Investigación en Lupus del Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) - UAB han sido los primeros en demostrar que los microARNs, pequeñas moléculas de ARN capaces de inhibir y / o modular la expresión génica, tienen un papel muy relevante en el mecanismo de acción del lupus cutáneo y que podrían usarse como nuevas dianas terapéuticas. [...]
The Research Lupus Unit from Vall Hebron Institute Research (VHIR) - UAB has been the first to demonstrate that microRNAs, small molecules of RNA capable of inhibiting and / or modulating gene expression, play a very important role in the lupus cutaneous mechanism of action and that could be used as new therapeutic targets. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-2
3 documentos
10.
3 p, 1.3 MB La crisi de l'habitatge : implicacions territorials i estratègies d'apoderament / Sala Barceló, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La crisi econòmica iniciada al 2008 ha tingut efectes directes en la població en matèria d'habitatge, produint-se un procés de despossessió massiva durant la dècada 2008-2017. Aquesta tesi estudia com ha estat l'impacte de la crisi de l'habitatge en el territori de l'estat espanyol, i en concret a la ciutat de Barcelona, així com la reacció que hi ha hagut per part de la ciutadania per lluitar contra aquest fenomen, a partir de l'anàlisi de les estratègies usades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona.
La crisis económica iniciada en 2008 ha tenido efectos directos en la población en materia de vivienda, produciéndose un proceso de desposesión masiva durante la década 2008-2017. Esta tesis estudia cómo ha sido el impacto de la crisis de la vivienda en el territorio del estado español, y en concreto en la ciudad de Barcelona, así como la reacción que ha habido por parte de la ciudadanía para luchar contra este fenómeno, a partir del análisis de las estrategias usadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona.
The economic crisis started in 2008 has had direct effects on the population in housing rights, resulting in a massive dispossession process during the 2008-2017 decade. This thesis studies the impact of the housing crisis on the territory of Spain, and specifically on the city of Barcelona, as well as the reaction that has been made by the population to fight against this phenomenon, based on the analysis of the strategies used by the Platform of People Affected by Mortgages in Barcelona.

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
3 documentos
11.
3 p, 591.8 KB L'estimulació sensorial millora el dany cerebral en ratolins models de prematurs / Vives Pi, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Investigadores de l'INc­UAB han demostrat per primera vegada en un model murí de nadons prematurs que una lesió cerebral per hipòxia i isquèmia condiciona de forma diferent les capacitats funcionals neurològiques, cognitives i emocionals depenent del sexe, l'edat i la tasca a realitzar, tot i tenir el mateix grau de severitat neuropatològica en mascles i femelles. [...]
Investigadores del INc-UAB han demostrado por primera vez en un modelo murino de bebés prematuros que una lesión cerebral por hipoxia e isquemia condiciona de forma diferente las capacidades funcionales neurológicas, cognitivas y emocionales dependiendo del sexo, la edad y la tarea a realizar, a pesar de tener el mismo grado de severidad neuropatológica en machos y hembras. [...]
A research conducted by the INc-UAB shows that the same perinatal brain injury caused by hypoxia and ischemia have differentiated effects on each gender, but can be improved through tactile and proprioceptive stimuli. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-2
3 documentos
12.
3 p, 297.5 KB Recuperació de sofre elemental a partir d'aigües residuals industrials : una nova aplicació dels sistemes bioelectroquímics / Guisasola Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Moltes indústries generen aigües residuals i gasos amb un alt contingut de sulfat. Aquest no és perjudicial pero si és abocat al clavegueram o rius, alguns bacteris el transformen en sulfur d'hidrogen, el qual és tòxic i corrosiu. [...]
Muchas industrias generan aguas residuales y gases con un alto contenido en sulfato. Este no es perjudicial pero si se vierte en colectores o ríos algunas bacterias lo transforman en sulfuro de hidrógeno, el cual es tóxico y corrosivo. [...]
Industrial activities generate wastewater and gases with high sulfate content. Sulfate is not harmful but if it is disposed into sewers or rivers, some bacteria transform them into hydrogen sulfide, which is toxic and corrosive. [...]

2019
UAB divulga, Març 2019, p. 1-3
3 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.