UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.03 seconds. 
1.
3 p, 405.5 KB Significació dels marcadors d'activació de monòcits i inflamacions en pacients amb Trastorn per Ús d'Alcohol / García-Calvo, Xavier (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) ; Fuster, Daniel (Institut Germans Trias i Pujol)
El Trastorn per Ús d'Alcohol (TUA), que és la forma més greu del consum perjudicial d'alcohol, pot produir problemes hepàtics entre altres alteracions i desequilibris. Un estudi de la Unitat d'Addiccions del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, dut a terme amb pacients ingressats a aquest i a Bellvitge, proposa arribar a una correlació d'indicis per actuar abans que la malaltia empitjori. [...]
El Trastorno por Uso de Alcohol (TUA), que es la forma más grave del consumo perjudicial de alcohol, puede producir problemas hepáticos, entre otras alteraciones y desequilibrios. Un estudio de la Unidad de Adicciones del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, llevado a cabo con pacientes ingresados en este y en Bellvitge, propone llegar a una correlación de indicios para actuar antes de que la enfermedad empeore. [...]
Alcohol Use Disorder (AUD) is the most extreme form of unhealthy alcohol use. It is associated with liver-related problems, among other alterations. A study carried out by the Addiction Unit of the Internal Medicine service of the Germans Trias i Pujol University Hospital with patients from this and Bellvitge, proposes to reach a correlation of indications in order to act before the disease worsens. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
2.
3 p, 483.4 KB Vesícules extracel·lulars en plasma seminal de pollastre : caracterització i funcionalitat / López Béjar, Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Álvarez-Rodríguez, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
L'estudi de vesícules extracel·lulars del fluid seminal del pollastre té gran potencial, ja que aquestes estan presents en altres teixits i òrgans, i el fluid està relacionat no només en la fecundació i la reproducció, sinó també en canvis i mecanismes i funcions de proteïnes i gens; cosa que permetria estudiar malalties. [...]
El estudio de vesículas extracelulares del fluido seminal del pollo tiene un gran potencial, ya que estas están presentes en otros tejidos y órganos, y el fluido está relacionado no solamente con la fecundación y la reproducción, sino también con cambios y mecanismos y funciones de proteínas y genes, entre otros; lo que permitiría estudiar enfermedades. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
2 documents
3.
3 p, 537.2 KB Estratègia múltiple amb cèl·lules de la medul·la òssia per tractar l'ELA / Navarro, Xavier (Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
No hi ha un tractament eficaç per vèncer l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA); tanmateix; el grup de Neuroplasticitat i Regeneració de l'Institut de Neurociències de la UAB ha assajat dos protocols de teràpia cel·lular amb ratolins model d'ELA per estudiar, a partir d'una estratègia multifocal, com protegir les neurones motores de la medul·la espinal i les seves connexions als músculs, les dianes de la malaltia.
No hay un tratamiento eficaz para vencer la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); sin embargo; el grupo de Neuroplasticidad y Regeneración del Instituto de Neurociencias de la UAB ha ensayado dos protocolos de terapia celular con ratones modelo de ELA para estudiar, a partir de una estrategia multifocal, cómo proteger las neuronas motores de la médula espinal y sus conexiones con los músculos, las dianas de la enfermedad.
There is no effective treatment to overcome Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS); nevertheless; the Neuroplasticity and Regeneration group of the UAB Institute of Neurosciences has tested two cell therapy protocols with ALS model mice to study, based on a multifocal strategy, how to protect motor neurons in the spinal cord and their connections with muscles, both of them targets of the disease.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
4.
2 p, 423.2 KB Detecció de models mentals com a possibilitats semàntiques per a l'anàlisi del pensament social / Torres Bravo, Leyla Danae (Universidad de Talca (Chile)) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
En aquest treball s'analitza si és factible donar compte dels mecanismes cognitius que orienten l'aparició de biaixos en el pensament social mitjançant la detecció de possibilitats semàntiques. Per a tal fi, els autors es basen en els postulats de la teoria dels models mentals de Johnson-Laird, amb l'objecte de mostrar, en aquest cas particular i a manera d'exemple, els estereotips de gènere.
En este trabajo se analiza si es factible dar cuenta de los mecanismos cognitivos que orientan la aparición de sesgos en el pensamiento social mediante la detección de posibilidades semánticas. Para ello, los autores se basan en los postulados de la teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird, con el objeto de mostrar, en este caso particular y a manera de ejemplo, los estereotipos de género.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
2 documents
5.
3 p, 575.2 KB Aplicacions de l''aprenentatge profund' (Deep Learning) per a la millora genètica dels poliploides / Perez-Enciso, Miguel (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
Un article recentment publicat per autors del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i de la Universitat de Florida mostra com els mètodes computacionals moderns poden ajudar en la millora genètica d'espècies vegetals amb més de dos jocs de cromosomes.
Un artículo recientemente publicado por autores del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) y de la Universidad de Florida muestra cómo los métodos computacionales modernos pueden ayudar en el mejoramiento genético de las especies vegetales con más de dos juegos de cromosomas.
An article recently published by CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica) and researchers of the University of Florida shows how modern computational methods can help in the genetic improvement of plant species with more than two sets of chromosomes.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
6.
3 p, 425.8 KB La fusió dels vidres ultraestables / Rodríguez-Viejo, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
El pas de vidre a líquid, a causa d'un augment de temperatura, provoca canvis en les propietats dinàmiques de la matèria, com la viscositat, sense canviar la seva estructura. Si bé diferents teories intenten explicar aquest fenomen, segons la Unitat de Física de Materials I de la UAB, centrada en els vidres ultraestables, el mecanisme de transformació s'assembla a un procés de fusió iniciat en regions nanoscòpiques de menor densitat ja existents en el vidre.
El paso de vidrio a líquido, debido a un aumento de temperatura, provoca cambios en las propiedades dinámicas de la materia, como la viscosidad, sin cambiar su estructura. Si bien diferentes teorías intentan explicar este fenómeno, según la Unidad de Física de Materiales I de la UAB, centrada en los vidrios ultraestables, el mecanismo de transformación se asemeja a un proceso de fusión iniciado en regiones nanoscópicas de menor densidad ya existentes en el vidrio.
The transition from glass to liquid, due to an increase of temperature, causes changes in the dynamic properties of matter, such as viscosity, without changing its structure. Although different theories try to explain this phenomenon, according to the Materials Physics I Unit of the UAB, focused on the ultrastable glasses, the transformation mechanism resembles a melting process that initiates in nanoscopic regions of lower density already existing in the glass.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
7.
3 p, 453.8 KB Valors corporatius transmesos pels principals bancs espanyols / Rodríguez Bravo, Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
L'estudi present mostra el lligam que quatre bancs espanyols estableixen amb els receptors i el grau d'afinitat d'aquests, a través d'uns valors seleccionats i identificats i amb les categories següents: clients o no-clients, espanyols o iberoamericans i homes o dones. [...]
El estudio presente muestra el vínculo que cuatro bancos españoles establecen con los receptores y el grado de afinidad de estos, a través de unos valores seleccionados e identificados y con las siguientes categorías: clientes o no clientes, españoles o iberoamericanos y hombres y mujeres. [...]
The present study shows the link that four Spanish banks establish with the recipients and the degree of their affinity, through selected and identified values, and establishing the following categories: clients or non-clients, Ibero-American or Spanish and men or women. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
8.
2 p, 476.3 KB La memòria d'un esclavatge oblidat : les domèstiques a les cases de Tetuan (Marroc) / Mateo Dieste, Josep Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquesta recerca rescata de l'oblit un grup de dones que van ser comprades en mercats d'esclaus al Marroc fins ben entrat el segle XX, per tal d'abastir el servei domèstic de les classes benestants de la ciutat de Tetuan. [...]
Esta investigación rescata del olvido a un grupo de mujeres que fueron compradas en mercados de esclavos en Marruecos hasta bien entrado el siglo XX, con el fin de abastecer el servicio doméstico de las clases acomodadas de la ciudad de Tetuán. [...]
This research rescues from oblivion a group of women who were bought in slave markets in Morocco until well into the 20th century, in order to supply the domestic service of the wealthy classes of the city of Tetouan. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
9.
2 p, 436.4 KB Discussió i mediació de la indignació social a Twitter / Navarro Bosch, Celina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Coromina, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Les xarxes socials s'han convertit en espais públics d'expressió personal i col·lectiva on la visibilització de la violència sexual vers les dones ha tingut un rol rellevant en els últims anys. [...]
Las redes sociales se han convertido en espacios públicos de expresión personal y colectiva donde la visibilización de la violencia sexual hacia las mujeres ha tenido un rol relevante en los últimos años. [...]
Social networks have become public spaces for personal and collective expression where the visualization of sexual violence against women has played a significant role in recent years. A study conducted by two UAB professors from the Image, Sound and Synthesis Research Group (GRISS) examines the articulation and mediation of predominant messages on Twitter in cases of collective outrage. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
10.
3 p, 420.8 KB Com aprèn a fer docència el professorat universitari novell? / Encinar Prat, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Una recerca ha permès estudiar de forma holística l'aprenentatge informal sobre docència que realitza el professorat universitari novell a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest sentit, s'ha analitzat com els docents universitaris novells aprenen a realitzar docència tot identificant quines competències docents han desenvolupat a partir de l'aprenentatge informal, per quines vies ho han fet i com l'organització universitària ha influït en aquest procés.
Una investigación ha permitido estudiar de forma holística el aprendizaje informal sobre docencia que realiza el profesorado universitario novel en la Universitat Autònoma de Barcelona. En este sentido, se ha analizado cómo los docentes universitarios noveles aprenden a realizar docencia, identificando qué competencias docentes han desarrollado a partir del aprendizaje informal, a través de qué vías lo han hecho y cómo la organización universitaria ha influido en este proceso.
The research is an holistic study of informal learning about teaching of novice university professors at the Universitat Autònoma de Barcelona. In this sense, the study has analyzed how novice university professors learn to teach, by identifying what teaching competencies they developed from informal learning, what strategies they have used to learn and how the university organization has influenced this process.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
11.
3 p, 454.4 KB Entorns que afavoreixen la compaginació d'estudis i esport a Europa / Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Jordana, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Borrueco, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Mejias, Jose (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; Pons, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; García-Solà, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)) ; 0002041 ; Ramis Laloux, Yago (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE))
L'equilibri òptim entre la carrera esportiva i l'acadèmica o laboral (carrera dual) és un dels reptes que els i les esportistes d'alt rendiment han d'afrontar al llarg del seu desenvolupament. La recerca següent examina diferents ambients i ajuts que permeten seguir una carrera dual a Europa, una regió que supleix aquesta demanda però que encara ha d'anar més enllà i garantir el creixement en altres contextos específics que tinguin en compte la diversitat de casos i de països. [...]
El equilibrio óptimo entre la carrera deportiva y la académica o laboral (carrera dual) es uno de los retos que los y las deportistas de alto rendimiento deben afrontar a lo largo de su desarrollo. [...]
An optimal balance between the athletic and the academic or job career (dual career) is one of the main challenges elite athletes face throughout their development. The following research examines the different existing environments in Europe that support the development of a dual career, showing that this demand is well covered in this region, but it has yet to guarantee the growth in other specific contexts according to the diversity of cases and countries. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
12.
3 p, 435.2 KB Valor pronòstic de l'anàlisi de la variabilitat cardíaca en cavalls amb còlic / Vitale, Valentina (Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Hospital Clínic Veterinari) ; José Cunilleras, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
La variabilitat cardíaca és un indicador del ritme cardíac que oscil·la en funció de nivells d'estrès o relaxació, però també se'n pot desvincular. És de gran interès en l'avaluació clínica per entreveure l'adquisició de malalties cardíaques com l'infart o el còlic, aquest últim difícil de detectar en cavalls per la semblança dels símptomes presentats. [...]
La variabilidad cardíaca es un indicador del ritmo cardíaco que oscila en función de niveles de estrés o relajación, pero también se puede ver desvinculada. Es de gran interés en la evaluación clínica para vislumbrar la adquisición de enfermedades cardíacas como el infarto o el cólico, este último difícil de detectar en caballos por la semejanza de los síntomas presentados. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
2 documents
13.
3 p, 545.5 KB El Circovirus porcí 3 (PCV-3) detectat en mostres sèrum de porcs afectats per trastorns digestius o respiratoris i en porcs sans / Saporiti, V. (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Cruz, Taís Fukuta (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Correa-Fiz, Florencia (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Núñez, J. I. (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Sibila, Marina (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Segalés Coma, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
El Circovirus porcí 3 (PCV-3) es va detectar en mostres de sèrum de porcs de 4 setmanes a 4 mesos de vida que mostraven problemes digestius o respiratoris, però també en porcs sans. La freqüència de detecció i les seqüències de PCV-3 obtingudes van ser molt similars en els tres grups d'animals estudiats.
El Circovirus porcino 3 se detectó en muestras de suero de cerdos desde 4 semanas a 4 meses de edad con problemas digestivos o respiratorios, pero también en cerdos sanos de la misma edad. La frecuencia de detección y las secuencias de PCV-3 obtenidas fueron muy similares en los tres grupos de animales estudiados.
Porcine circovirus 3 (PCV-3) is a new member of the circoviridae family which infects swine and it has been identified in pigs affected by different disease conditions as well as in healthy animals. Although its pathogenicity has not yet been elucidated, many studies have detected the virus in diseased animals.

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.