UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
3 p, 435.7 KB L'electrònica impresa per produir elèctrodes de referència / Gabriel, Gemma (Institut de Microelectrònica de Barcelona) ; Baeza Labat, Maria del Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Disposar de molts dispositius per a la medicina o el medi ambient a un preu assequible requereix noves tecnologies que ho facilitin, com l'electrònica impresa. En concret, l'estudi següent s'ha centrat a obtenir, per mitjà de la tècnica d'injecció de tinta, d'una banda, un elèctrode de referència d'estat sòlid. [...]
Disponer de muchos dispositivos para la medicina o el medio ambiente a un precio asequible requiere nuevas tecnologías que lo faciliten, como la electrónica impresa. En concreto, el estudio siguiente se ha centrado en obtener, mediante la técnica de inyección de tinta, por un lado, un electrodo de referencia de estado sólido. [...]
New technologies are required in order to obtain many devices for medicine or the environment at an affordable price, such as printed electronics. Specifically, this study is focused on obtaining, through the inkjet printing technique of a solid-state reference electrode. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
2.
2 p, 423.0 KB Quantes maneres hi ha de ser professional? : Quatres discursos entre consultors de gestió / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
L'estudi present, fruit de la tesi doctoral de Lara Maestripieri, aborda els tipus de consultors de gestió, és a dir, el passat professional de molts dels actuals CEOs i una experiència clau per al desenvolupament d'un discurs professional entre els professionals de la gestió. [...]
El estudio presente, fruto de la tesis doctoral de Lara Maestripieri, aborda los tipos de consultores de gestión, es decir, el pasado profesional de muchos de los actuales CEOs y una experiencia clave para el desarrollo de un discurso profesional entre los profesionales de la gestión. [...]
The present study, as a result of Lara Maestripieri's doctoral thesis, addresses the types of management consultants, that is, the professional past of many of today's CEOs and a key experience for the development of a professional discourse among management professionals. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
3.
4 p, 1.2 MB El compostatge de fangs d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes i les emissions gasoses associades : caracterització d'olors i gasos d'efecte hivernacle / González Alé, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Aquest treball, realitzat en col·laboració amb investigadors del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic (UVic - UCC), pretén abordar més a fons les característiques de les emissions odoríferes i de gasos d'efecte hivernacle generades durant el procés de compostatge de fangs d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs). [...]
Este trabajo, realizado en colaboración con investigadores del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic (UVic - UCC), pretende abordar más a fondo las características de las emisiones odoríferas y de gases de efecto invernadero generadas durante el proceso de compostaje de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs). [...]
The present work, done in collaboration with researchers from the Centre Tecnològic BETA of the Universitat de Vic (UVic - UCC), aims to go deeper into the characteristics of the odorous and greenhouse gases (GHG) emissions generated during the sewage sludge composting process. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
4.
2 p, 444.8 KB AFTERMATH, una nova base de dades per a la investigació sobre la Guerra d'Àsia Oriental de 1592-1598 / Clements, Rebekah (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Rebekah Clements, investigadora ICREA al Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, ha coordinat la posada en marxa de la primera gran base de dades sobre la Guerra d'Imjin, la major guerra del s. [...]
Rebekah Clements, investigadora ICREA en el Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental, ha coordinado la puesta en marcha de la primera gran base de datos sobre la Guerra de Imjin, la mayor guerra del s. [...]
Rebekah Clements, an ICREA researcher in the Department of Translation and Interpretation and East Asian Studies, has coordinated the launch of the first large database on the Imjin War, the largest war of the 16th century. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
5.
3 p, 481.9 KB La "candidalisina", una de les exotoxines del fong Candida albicans, contribueix a la malaltia hepàtica associada a l'alcohol / Vargas Blasco, Víctor (Hospital Vall d'Hebron. Servei MI-Hepatologia)
En les formes greus de malaltia hepàtica alcohòlica, a banda de la ingesta d'alcohol, hi ha altres factors que contribueixen al dany hepàtic. L'alteració de la microbiota intestinal n'és un. En l'estudi següent s'exposa la relació entre la presència del fong Candida albicans a l'intestí i d'una de les seves toxines, la candidalisina, com a factor afavoridor de la lesió hepàtica en l'hepatitis alcohòlica. [...]
En las formas graves de enfermedad hepática alcohólica, además de la ingesta de alcohol, existen otros factores que contribuyen al daño hepático. La alteración de la microbiota intestinal es uno de ellos. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
2 documents
6.
3 p, 500.6 KB Cirurgia Endoscòpica i Laparoscòpica combinada per al tractament de pòlips colònics benignes complexos / Serra Aracil, Javier (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Gil-Barrionuevo, Esther (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Martinez, Eva (Hospital universitari Parc Taulí. Departament de Gastroenterologia) ; Mora López, Laura (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Pallisera Lloveras, Anna (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Serra-Pla, Sheila (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Garcia-Nalda, Albert (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal) ; Puig-Divi, Valentí (Hospital universitari Parc Taulí. Departament de Gastroenterologia) ; Campo, Rafael (Hospital universitari Parc Taulí. Departament de Gastroenterologia) ; Navarro-Soto, Salvador (Hospital universitari Parc Taulí. Unitat de Cirurgia Colorectal)
La cirurgia endoscòpica i laparoscòpica combinada (CELS) s'ha desenvolupat extraordinàriament en els últims 10-15 anys com una alternativa mínimament invasiva a la resecció quirúrgica de còlon per al tractament de pòlips benignes. [...]
La cirugía endoscópica y laparoscópica combinada (CELS) se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos 10-15 años como una alternativa mínimamente invasiva a la resección quirúrgica de colon para el tratamiento de pólipos benignos. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
2 documents
7.
2 p, 329.6 KB Intel·ligència artificial per al control de bioprocessos fermentatius / Valero Barranco, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Investigadors del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB participen en el projecte internacional Continued Process Validation (CPV) of the Future per aplicar la intel·ligència artificial en el control de bioprocessos fermentatius.
Investigadores del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la UAB participan en el proyecto internacional Continued Process Validation (CPV) of the Future para aplicar la inteligencia artificial en el control de bioprocesos fermentativos.
Researchers from the Department of Chemical, Biological and Environmental Engineering of the UAB are collaborating in the international project "Continued Process Validation (CPV) of the Future" in order to apply artificial intelligence for fermentative bioprocess control.

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
8.
2 p, 544.4 KB Determinació d'aflatoxina M1 en fórmules infantils distribuïdes a Monterrey, Mèxic / Amador-Espejo, Genaro G. (CONACYT-Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada-IPN)
La presència d'Aflatoxina M1(AMF1) en llet i productes làctics és un factor de risc per a la salut. En especial, els nadons són un grup sensible, ja que hi estan exposats a través de la ingesta de fórmules de llet infantils. [...]
La presencia de Aflatoxina M1 (AFM1) en leche y productos lácteos es un factor de riesgo para la salud. En especial, los bebés son un grupo sensible, ya que están expuestos a esta a través de la ingesta de fórmulas de leche infantiles. [...]
The presence of Aflatoxin M1 (AFM1) in milk and other dairy products is a risk factor for the health of humans. This is particularly true in infants, a vulnerable group, since they are exposed to these toxins through baby formula. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
9.
3 p, 445.4 KB Sulfidogènesi a partir de glicerol cru : el primer pas per a la producció de sofre biològic a partir d'efluents amb alta càrrega de sulfat / Gabriel Buguña, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca GENOCOV) ; Mora Garrido, Mabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca GENOCOV) ; Lafuente Sancho, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca GENOCOV)
És d'interès estudiar els organismes sulfato-reductors en processos biotecnològics, en els quals aquests redueixen els sulfats i produeixen sulfur amb glicerol cru, per exemple. El camí, però, és complex per la toxicitat del sulfur resultant i per la competència amb organismes metanogènics que empren els derivats del glicerol per produir biogàs. [...]
Es de interés estudiar los organismos sulfato-reductores en procesos biotecnológicos, en los que estos reducen los sulfatos y producen sulfuro utilizando glicerol crudo, por ejemplo. El camino, sin embargo, es complejo por la toxicidad del sulfuro resultante y por la competencia con organismos metanogénicos que emplean los derivados del glicerol para producir biogás. [...]
It is interesting to study sulfate-reducing organisms in biotechnological processes, in which these reduce sulfates and produce sulfides with crude glycerol, for example. However, is complex to get to this point, due to the toxicity of the resulting sulfide and the struggle with methanogenic organisms that use glycerol derivatives to produce biogas. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
10.
3 p, 420.0 KB La reseqüenciació dirigida revela variants rares enriquides en gens susceptibles d'Esclerosi Múltiple / Comabella, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Per tal d'eixamplar el mapa de les variants genètiques implicades amb la malaltia de l'Esclerosi Múltiple (EM) i així explorar l'origen d'aquesta, el grup del Servei de Neurologia- Neuroimmunologia del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) i de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha estudiat el paper de les variants rarament associades a contreure EM, específicament ubicades a 4 dels 14 gens analitzats i vinculats amb EM. [...]
Con el fin de ampliar el mapa de las variantes genéticas implicadas con enfermedad de la Esclerosis Múltiple (EM) y así explorar el origen de ésta, el grupo del Servicio de Neurologia- Neuroinmunología del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat) y del Instituto de Investigación Vall d'Hebron (VHIR) del Hospital Universitario Vall d'Hebron ha estudiado el papel de las variantes raramente asociadas a contraer EM, específicamente ubicadas en 4 de los 14 genes analizados y vinculados con EM. [...]
In order to broaden the map of the genetic variants involved in Multiple Sclerosis (MS) disease and thus explore its origin, the group of the Neurology-Neuroimmunology Service from the Multiple Sclerosis Center of Catalonia (Cemcat) and from the Research Institute Vall d'Hebron (VHIR) of the University Hospital Vall d'Hebron has studied the role of the variants rarely associated with contracting MS, specifically located in 4 of the 14 genes analyzed and linked to MS. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
11.
3 p, 731.5 KB Tasques de poda i neteja amb troballes inesperades / López Vales, Rubén
L'activitat habitual de poda neuronal de la micròglia agilitza les funcions i capacitats del cervell, però es veu truncada en malalties com l'autisme i l'Alzheimer. El Grup de Neuroplasticitat i Regeneració de la UAB sosté que la proteïna CD300f podria encarregar-se de regular la micròglia i la seva absència en dones pot estar vinculada a desenvolupar la depressió. [...]
La actividad habitual de poda neuronal de la microglía agiliza las funciones y capacidades del cerebro, pero se ve truncada en enfermedades como el autismo y el Alzheimer. El Grupo de Neuroplasticidad y Regeneración de la UAB sostiene que la proteína CD300f podría encargarse de regular la microglía y su ausencia en mujeres puede estar vinculada a desarrollar depresión. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
2 documents
12.
3 p, 825.2 KB Detecció no invasiva de la participació del sistema immunitari en la resposta a la teràpia en glioblastoma en un model preclínic de ratolí immunocompetent / Wu, Shuang (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Calero-Pérez, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Villamañán de Santiago, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Arias-Ramos, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Ortega-Martorell, Sandra (Liverpool John Moores University. Department of Applied Mathematics) ; Julià Sapé, Ma. Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Arús i Caraltó, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Candiota Silveira, Ana Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular)
Investigadors del Grup d'Aplicacions Biomèdiques de la RMN (GABRMN) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han utilitzat tècniques no invasives d'imatge mèdica basades en ressonància magnètica, seguides d'anàlisi amb intel·ligència artificial, per obtenir biomarcadors de resposta a la teràpia en models murins de glioblastoma. [...]
Investigadores del Grupo de Aplicaciones Biomédicas de la RMN (GABRMN) de la Universitat Autònoma de Barcelona han utilizado técnicas no invasivas de imagen médica basadas en resonancia magnética, seguidas de análisis con inteligencia artificial, para obtener biomarcadores de respuesta a la terapia en modelos murinos de glioblastoma. [...]
Researchers from the Biomedical Applications Group from the RMN (GABRMN) at the Universitat Autònoma de Barcelona have used non-invasive medical imaging approaches based in magnetic resonance, followed by machine learning analysis, in order to obtain therapy response biomarkers for glioblastoma preclinical murine models. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents
13.
3 p, 641.3 KB Nanoplàstics en biosensors per a la detecció de la histamina en vins / Herrera Chacón, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Valle Zafra, Manuel del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Investigadors del Departament de Química de la UAB han validat l'ús de polímers d'impressió molecular (MIPs) -també anomenats nanoplàstics- en biosensors per detectar i quantificar en el vi la histamina, un compost químic que alerta del mal estat dels aliments. [...]
Investigadores del Departamento de Química de la UAB han validado el uso de polímeros de impresión molecular (MIPs) -también denominados nanoplásticos- en biosensores para detectar y cuantificar en el vino la histamina, un compuesto químico que alerta del mal estado de los alimentos. [...]
Researchers from the UAB Department of Chemistry have validated the use of molecular impression polymers (MIPs) -also called nanoplastics- in biosensors to detect and quantify histamine in wine, a chemical compost that warns of the presence of rotten food. [...]

2020
UAB divulga, Setembre 2020
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.