Results overview: Found 8 records in 0.01 seconds.
Research literature, 8 records found
Research literature 8 records found  
1.
179 p, 3.9 MB Impacto de la forma de presentación de la sepsis grave extrahospitalaria: implicaciones en la detección, manejo terapéutico y evolución clínica / Ballester Joya, Leonor Asunción, autor. ; Capdevila Morell, Josep Anton, supervisor acadèmic. ; Yébenes Reyes, Juan Carlos, supervisor acadèmic. ; Pigrau Serrallach, Carlos, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
131 p, 2.2 MB Valor del genotipado en el diagnóstico microbiológico de la infección por estafilococos plasmacoagulasa negativos en cirugia ortopédica / Muñoz Gamito, Gema, autor. ; Capdevila Morell, Josep Anton, supervisor acadèmic. ; Pedro-Botet Montoya, Ma Luisa, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Decidir si el aislamiento de Estafilococos coagulasa negativos en los cultivos de las muestras obtenidas de cirugía ortopédica corresponde a una infección o a una contaminación es un reto altamente complicado para el clínico, puesto que se trata de un microorganismo que pertenece a la flora habitual del individuo sin provocar enfermedad. [...]
Coagulase-negative staphylococci (CoNS) form part of the resident microflora in the skin of humans and are common culture contaminants. CoNS can also be the cause of severe infection in certain clinical situations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
247 p, 4.6 MB Etiologia, evolució i factors pronòstics de l'exacerbació aguda de la MPOC en una cohort de malalts ingressats / Boixeda Viu, Ramon, autor ; Capdevila Morell, Josep Anton, supervisor acadèmic ; Pedro-Botet Montoya, Ma Luisa, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es caracteritza per episodis amb un empitjorament dels símptomes respiratoris, coneguts com agudització o exacerbació aguda. La causa de les exacerbacions agudes de la MPOC (EA-MPOC) és multifactorial, atribuint-se la meitat a infeccions respiratòries (50%), encara que també s'han relacionat a la pol·lució, als canvis de temperatura, i als al·lèrgens en un 30%, i un 26% a altres comorbiditats com la insuficiència cardíaca i el tromboembolisme pulmonar. [...]
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by episodes of worsening respiratory symptoms known as exacerbations or acute exacerbation (AE). The cause of acute exacerbations of COPD (AE-COPD) is multifactorial, attributing half to respiratory infections (50%), but also have been linked to pollution, temperature changes, and allergens by 30%, and 26% to other comorbidities such as heart failure and pulmonary embolism. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
158 p, 1.3 MB Prevalença, factors de risc i significat de l'aïllament de staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (SARM) en un hospital d'aguts i quatre centres sociosanitaris en una mateixa àrea sanitària / Vendrell Torra, Ester ; Barrufet Barqué, Pilar, dir. ; Capdevila Morell, Josep Anton, dir. ; Sabriá-Leal, M (Miquel) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
OBJECTIUS: Conèixer la prevalença de SARM en diversos centres sanitaris d'una mateixa àrea, els factors que s'associen a la colonització i persistència, les característiques microbiològiques de les soques aïllades i la realació del SARM amb la mortalitat. [...]
AIM AND OBJECTIVES: To describe MRSA prevalence in various health care facilities within a geographic area, factors related to MRSA colonization and its persistence, the microbiological characteristics of the isolates, and the relationship between MRSA and mortality. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
92 p, 656.9 KB Prevención de la bacteriemia relacionada con catéter : influencia del diseño del conector desinfectable / Delgado Capel, María ; Capdevila Morell, Josep Anton, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Yébenes Reyes, Juan Carlos, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
El actual proyecto de tesis pretende incidir de manera directa en la prevención de la BRC, en los ámbitos más importantes en los que dicha prevención se puede desarrollar. Son muchos los elementos durante la vida del catéter que influyen en el riesgo de provocar bacteriemia. [...]
The thesis aims to influence directly in preventing Cathetr-related bacteremia (CRB) in the most important areas in which such prevention can be developed. It has been noted that there are many items during the life of the catheter that influence the risk of causing bacteremia. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
181 p, 445.9 KB Factores de riesgo y coste económico de la infección nosocomial en un hospital de ámbito comarcal / Hernández Hernández, J. Alberto ; Pahissa Berga, Alberto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Capdevila Morell, Josep Anton, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Objetivos: 1) estudio descriptivo de los episodios de infección nosocomial (IN) en el hospital Sant Jaume de Calella durante 2 años; 2) estudio de los factores de riesgo (FR) de las tres IN más frecuentes, la infección de la herida quirúrgica (IHQ), la infección del tracto urinario (ITU) y la neumonía nosocomial (NN) en un hospital de menos de 200 camas y 3) estudio del impacto económico atribuible a la IN, mediante dos perspectivas distintas: a) cálculo del coste de la prolongación de la estancia hospitalaria y b) cálculo del coste variable. [...]
Study Objective: 1) descriptive study of the nosocomial infection (NI) episodes in the Sant Jaume of Calella hospital during 2 years; 2) study of the risk factors (RF) of the thre NI more frequents, the site surgical infection (SSI), the urinary tract infection (UTI) and the nosocomial pneumonia (NP) in a hospital of less than 200 beds and 3) To evaluate the economic cost of NI by two methods, by calculation of cost resulting from increase of hospital stay attributable to NI and by calculation of cost attributed to services and procedures. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002  
7.
81 p, 603.8 KB Malatia tromboembòlica venosa (MTEV) en pacients amb insuficiència renal : aspectes clínics, tractament i complicacions / Falgà Tirado, Concepció ; Monreal Bosch, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Capdevila Morell, Josep Anton, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Hi ha poca informació de l'evolució dels pacients amb malaltia tromboembòlica venosa (MTEV) amb insuficiència renal perquè sovint són exclosos dels assajos clínics de tractament anticoagulant. [...]
There is little information on the clinical outcome of patients with venous thromboembolism (VTE) with renal insufficiency because these patients are often excluded from clinical trials of anticoagulant therapy. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
8.
193 p, 1.2 MB Valoració del tractament de la infecció del catèter en un model animal mitjançant l'administració local d'antibiòtics / Fortea i Busquets, Josep ; Pahissa i Berga, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Capdevila Morell, Josep Anton, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Treball experimental que parteix de la hipòtesi que l'antibiòtic-lock és un mètode útil pel tractament local de la infecció de catèter. Per aclarir alguns dels dubtes existents amb aquesta forma de tractament, es defineixen els objectius següents: estandarditzar un model animal d'infecció associada a catèter que permeti valorar diverses pautes de tractament sense la retirada del catèter, avaluar la utilitat de l'heparina en el tractament antibiòtic local de la infecció de catèter i avaluar l'eficàcia de diferents pautes antibiòtiques en el tractament local de la infecció de catèter. [...]
Experimental work that considers the hypothesis that the antibiotic-lock technique is a useful method for the local treatment of catheter-related infections. To clarify some of the existing doubts with this type of treatment, the following objectives are defined: to standarize an animal model of catheter-related infection that allows an evaluation of different antibiotic treatments without catheter removal, to evaluate the usefulness of heparin in the local antibiotic treatment of the catheter infection and to evaluate the efficacy of different antibiotic treatment regimens in the local treatment of the catheter infection. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.