Results overview: Found 18 records in 0.02 seconds.
Books and collections, 1 records found
Research literature, 17 records found
Books and collections 1 records found  
1.
10 p, 50.3 KB Reglament Departament Didàctica Expressió Musical, Plàstica i Corporal / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
2006  

Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
67 p, 7.9 MB Educació Física i esport com a eines preventives del bullying escolar. Un banc de recursos per al professorat d'Educació Primària / Vercher Gómez, Marta ; Prat Grau, Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
L'objectiu d'aquest treball és aportar una visió general de l'assetjament entre iguals a través de la recerca sistemàtica de recursos sobre el tractament, el coneixement i la prevenció del bullying escolar. [...]
El objetivo de este trabajo es aportar una visión general del acoso entre iguales a través de la búsqueda sistemàtica de recursos sobre el tratamiento, el conocimiento y la prevención del bullying escolar. [...]
The aim of the project is to provide an overview of bullying among equals through the systematic search for resources on the treatment, knowledge and prevention of school bullying. In order to offer proposals for the improvement of the problem, a bank of resources for preventive intervention has been developed for teachers to act from physical-sports activities and transversely in the prevention of bullying in schools.

Universitat Autònoma de Barcelona, maig 2020
Grau en Educació Primària [896]  
2.
426 p, 19.0 MB Ensenyar i aprendre l'esport a través de l'aprenentatge cooperatiu : un estudi de cas en l'educació física escolar / Carbonero Sánchez, Laura ; Prat Grau, Maria, dir. ; Ventura Vall·llovera, Carles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Aquesta tesi doctoral analitza un cas d'ús de l'aprenentatge cooperatiu en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels continguts d'iniciació esportiva a l'escola primària. Està formada per quatre parts principals: (a) Fonamentació teòrica de la recerca, (b) Metodologia de la recerca, (c) Anàlisi, interpretació i discussió dels resultats, i (d) Conclusions, limitacions i aportacions de l'estudi i línies futures de recerca. [...]
This thesis analyses a case of applying Cooperative Learning in a teaching and learning process of sports initiation contents in Physical Education at primary school. The study is made up of four main parts: (a) research theoretical basis, (b) research methodology, (c) results and (4) conclusions and future research lines. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
471 p, 9.4 MB Cartographier, (ra)conter, filmer, juxtaposer : des narratives expérimentales pour l'éducation / Empain, Joanna ; Rifà Valls, Montse, dir. ; Hernández, Fernando, (Hernández Hernández) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El projecte de recerca doctoral, titulat "Cartografiar, Narrar, Juxtaposar, Filmar : Narratives Experimentals per a l'Educació", proposa una reflexió sobre la relació entre art i educació, i més concretament sobre com les pràctiques experimentals de les imatges en moviment generen formes de fer i pensar que poden contribuir a produir noves formes de narrar-se a si mateix i al "altre" i, per tant, a repensar les relacions pedagògiques. [...]
El proyecto de investigación doctoral, titulado "Cartografiar, Narrar, Yuxtaponer, Filmar : Narrativas Experimentales para la Educación", propone una reflexión sobre la relación entre arte y educación, y más concretamente sobre cómo las prácticas experimentales de las imágenes en movimiento generan formas de hacer y pensar que pueden contribuir a producir nuevas formas de narrarse a sí mismo y al "otro" y, por tanto, a repensar las relaciones pedagógicas. [...]
Le projet de recherche doctorale, intitulé « Cartographier, (Ra)conter, Filmer, Juxtaposer : des Narratives Expérimentales pour l'Éducation » propose une réflexion sur la relation entre art et éducation, et plus concrètement sur comment les pratiques expérimentales de l'image en mouvement génèrent des façons de faire et de penser qui peuvent contribuer à produire de nouvelles façons de se narrer et de narrer « l'autre », et par là même de repenser les relations pédagogiques. [...]
The doctoral research project, entitled "Mapping, Narrating, Filming, Juxtaposing: Experimental Narratives for Education", proposes a reflection on the relationship between art and education, and more concretely on how experimental practices based on the moving image, generate ways of doing and thinking that can contribute to produce new ways of narrating oneself and the "other", and thus to rethink pedagogical relationships. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
624 p, 14.1 MB Evolución normativa de la educación física escolar en el altofranquismo (1936-1970) / Galera Pérez, Antonio David. ; Solà, Pere, 1945-, dir. ; Torrebadella Flix, Xavier, dir. ; Barrera, Jaume, 1954-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Aquesta tesi cobreix un periode i un àmbit de l'Historia educativa espanyola poc coneguts, com són l'Educació primària que hom va prescriure entre 1936 i 1970 durant la Dictadura franquista, amb especial atenció a l'Educació física i els seus paradigmes educacionals. [...]
Esta tesis cubre un período y un ámbito de nuestra Historia educativa poco conocidos, la Educación Primaria que se prescribió entre 1936 y 1970 durante la Dictadura franquista, con especial atención a la Educación Física y sus paradigmas educacionales. [...]
This thesis covers a little known period and area of the Spanish educational History, the Primary Education as ruled between 1936 and 1970 during the Franco dictatorship, paying special attention to Physical Education and its educational paradigms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
2 documents
5.
391 p, 2.3 MB Els Compositors entren a l'aula : estudio de la intervención del compositor en el proceso de creación musical en la etapa de primaria / Getino Diez, Julia ; Valls, Assumpta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Aquesta tesi doctoral està contextualitzada en un projecte d'innovació educativa en l'etapa d'educació primària (6-12 anys) que té per títol "Els compositors entren a l'aula". L'experiència parteix de l'audició i anàlisi de l'obra d'un compositor contemporani, treball a partir del qual els alumnes desenvolupen un procés de creació basat en alguns dels elements musicals i recursos compositius de l'obra estudiada. [...]
Esta tesis doctoral está contextualizada en un proyecto de innovación educativa en la etapa de educación primaria (6-12 años) que tiene por título "Els compositors entren a l'aula". La experiencia parte de la audición y análisis de la obra de un compositor contemporáneo, trabajo a partir del cual los alumnos desarrollan un proceso de creación basado en algunos de los elementos musicales y recursos compositivos de la obra estudiada. [...]
This doctoral thesis is contextualized in a project of educational innovation in the stage of primary education (6-12 years) under the title "The Composers Enter the Classroom". The experience starts with the audition and analysis of the work of a contemporary composer, a work from which students develop a process of creation based on some of the musical elements and compositional resources of the work studied. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
545 p, 5.0 MB La Teoria i la pràctica de la dramatització a l'escola : revisió crítica d'una bibliografia per als docents (1917-2007) / Macià i Fàbrega, Spei ; Torrebadella Flix, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Aquesta tesi presenta un estudi crític sobre la concepció de la Dramatització a Catalunya i, per extensió, a l'Estat espanyol, en el període comprès entre 1917-2007. La metodologia que hem seguit per fer-ho és a través de l'anàlisi d'un corpus ampli de 92 publicacions (llibres i alguns capítols de llibres) que hem seleccionat com a rellevants per a dur a terme el nostre estudi. [...]
This thesis presents a critic study on the concept of school drama teaching in Catalonia and the whole of Spain between 1917 and 2007. The methodology that was followed for this thesis was to analyse a wide corpus of 92 publications - books and chapters of books - that were selected as relevant in order to carry out the study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
410 p, 5.9 MB La improvisación musical como eje vertebrador del aprendizaje instrumental : diseño y validación de una programación didáctica para la iniciación del saxofón en música moderna / Chiuminatto Orrego, Marcello ; Gassull, Cecília, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
La presente tesis doctoral se enmarca en la enseñanza de la improvisación musical, en el área del aprendizaje instrumental. A través del análisis de las diferentes fuentes que nutren la investigación se pudo evidenciar una carencia de organización metodológica que permita estructurar la enseñanza de la improvisación dentro del proceso de iniciación al saxofón. [...]
The present doctoral thesis is part of the teaching of musical improvisation, in the area of ​​instrumental learning. Through the analysis of the different sources that nourish the research, it was possible to demonstrate a lack of methodological organization that allows structuring the teaching of improvisation within the initiation process to the saxophone. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
248 p, 2.8 MB Música tradicional en el aula : las bandas de bronces de Tarapacá y sus aportaciones a la educación musical escolar : diseño, implementación y evaluación de una propuesta para trabajar en el aula / Valverde Ocariz, Ximena ; Godall, Pere, dir. ; Casals Ibañez, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Esta investigación comprende a la educación musical como una disciplina esencialmente interdisciplinar y, de esta forma, la convierte en una aportación para el desarrollo humano de forma integral. [...]
This research assumes the music education as an essentially interdisciplinary discipline, and, in this way, it turns on a contribution to human development in an integral way. For this end, the use of resources that come from traditional music makes of the learning experience an enriching and meaningful moment for the participants of the process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
9.
373 p, 3.2 MB Patrimonio musical mapuche, su presencia en la comunidad y en la escuela : consideraciones culturales necesarias para la enseñanza en el aula de música / Velásquez Arce, José Alberto ; Valls, Assumpta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Malagarriga i Rovira, M. Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Este trabajo doctoral versa sobre el patrimonio musical mapuche y su transmisión en la comunidad y en la escuela. En el análisis de las fuentes documentales se pudo evidenciar que los estudios sobre el patrimonio musical mapuche no dan cuenta de un corpus organizado y aclarador de esta cultura musical. [...]
This doctoral thesis is about the Mapuche musical heritage and its transmission in the community and school. In the analysis of the collected documents it was evident that studies about the Mapuche musical heritage do not have either an organized corpus, nor a clarification about this musical culture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
301 p, 6.5 MB Avaluació d'un programa d'educació psicofísica per a flautistes / Borràs Julibert, Fedra ; Gassull, Cecília, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El desenvolupament de la consciència corporal en la pràctica d'un instrument musical ha esdevingut objecte d'interès emergent en l'àmbit de la investigació acadèmica. Cada dia hi ha més músics instrumentistes que practiquen i es formen en els anomenats mètodes de consciència corporal, i investiguen els aspectes beneficiosos que aquests mètodes poden aportar a la seva pràctica instrumental. [...]
El desarrollo de la conciencia corporal en la práctica de un instrumento musical se ha convertido en objeto de interés emergente en el ámbito de la investigación académica. Cada día hay más músicos instrumentistas que practican y se forman en los llamados métodos de conciencia corporal, e investigan los aspectos beneficiosos que estos métodos pueden aportar a su práctica instrumental. [...]
The development of body awareness in the practice of a musical instrument has become an emerging interest in the field of academic research. Every time there are more and more instrumentalist musicians who rehearse and are being formed in the so-called methods of body awareness and they are doing research on the beneficial aspects that these methods can bring to the practice of their instruments. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.