Results overview: Found 13 records in 0.02 seconds.
Research literature, 13 records found
Research literature 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
Evolución normativa de la educación física escolar en el altofranquismo (1936-1970) / Galera, Antonio D. autor. ; Solà, Pere, 1945- supervisor acadèmic. ; Torrebadella Flix, Xavier, supervisor acadèmic. ; Barrera, Jaume, 1954- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Aquesta tesi cobreix un periode i un àmbit de l'Historia educativa espanyola poc coneguts, com són l'Educació primària que hom va prescriure entre 1936 i 1970 durant la Dictadura franquista, amb especial atenció a l'Educació física i els seus paradigmes educacionals. [...]
Esta tesis cubre un período y un ámbito de nuestra Historia educativa poco conocidos, la Educación Primaria que se prescribió entre 1936 y 1970 durante la Dictadura franquista, con especial atención a la Educación Física y sus paradigmas educacionales. [...]
This thesis covers a little known period and area of the Spanish educational History, the Primary Education as ruled between 1936 and 1970 during the Franco dictatorship, paying special attention to Physical Education and its educational paradigms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
391 p, 2.3 MB Els Compositors entren a l'aula : estudio de la intervención del compositor en el proceso de creación musical en la etapa de primaria / Getino Diez, Julia, autor. ; Valls, Assumpta, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Aquesta tesi doctoral està contextualitzada en un projecte d'innovació educativa en l'etapa d'educació primària (6-12 anys) que té per títol "Els compositors entren a l'aula". L'experiència parteix de l'audició i anàlisi de l'obra d'un compositor contemporani, treball a partir del qual els alumnes desenvolupen un procés de creació basat en alguns dels elements musicals i recursos compositius de l'obra estudiada. [...]
Esta tesis doctoral está contextualizada en un proyecto de innovación educativa en la etapa de educación primaria (6-12 años) que tiene por título "Els compositors entren a l'aula". La experiencia parte de la audición y análisis de la obra de un compositor contemporáneo, trabajo a partir del cual los alumnos desarrollan un proceso de creación basado en algunos de los elementos musicales y recursos compositivos de la obra estudiada. [...]
This doctoral thesis is contextualized in a project of educational innovation in the stage of primary education (6-12 years) under the title "The Composers Enter the Classroom". The experience starts with the audition and analysis of the work of a contemporary composer, a work from which students develop a process of creation based on some of the musical elements and compositional resources of the work studied. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
545 p, 5.0 MB La Teoria i la pràctica de la dramatització a l'escola : revisió crítica d'una bibliografia per als docents (1917-2007) / Macià i Fàbrega, Spei, autor. ; Torrebadella Flix, Xavier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Aquesta tesi presenta un estudi crític sobre la concepció de la Dramatització a Catalunya i, per extensió, a l'Estat espanyol, en el període comprès entre 1917-2007. La metodologia que hem seguit per fer-ho és a través de l'anàlisi d'un corpus ampli de 92 publicacions (llibres i alguns capítols de llibres) que hem seleccionat com a rellevants per a dur a terme el nostre estudi. [...]
This thesis presents a critic study on the concept of school drama teaching in Catalonia and the whole of Spain between 1917 and 2007. The methodology that was followed for this thesis was to analyse a wide corpus of 92 publications – books and chapters of books – that were selected as relevant in order to carry out the study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
410 p, 5.9 MB La improvisación musical como eje vertebrador del aprendizaje instrumental : diseño y validación de una programación didáctica para la iniciación del saxofón en música moderna / Chiuminatto Orrego, Marcello, autor. ; Gassull, Cecília, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
La presente tesis doctoral se enmarca en la enseñanza de la improvisación musical, en el área del aprendizaje instrumental. A través del análisis de las diferentes fuentes que nutren la investigación se pudo evidenciar una carencia de organización metodológica que permita estructurar la enseñanza de la improvisación dentro del proceso de iniciación al saxofón. [...]
The present doctoral thesis is part of the teaching of musical improvisation, in the area of ​​instrumental learning. Through the analysis of the different sources that nourish the research, it was possible to demonstrate a lack of methodological organization that allows structuring the teaching of improvisation within the initiation process to the saxophone. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
248 p, 2.8 MB Música tradicional en el aula : las bandas de bronces de Tarapacá y sus aportaciones a la educación musical escolar : diseño, implementación y evaluación de una propuesta para trabajar en el aula / Valverde Ocáríz, Ximena, autor. ; Godall, Pere, supervisor acadèmic. ; Casals Ibañez, Albert, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Esta investigación comprende a la educación musical como una disciplina esencialmente interdisciplinar y, de esta forma, la convierte en una aportación para el desarrollo humano de forma integral. [...]
This research assumes the music education as an essentially interdisciplinary discipline, and, in this way, it turns on a contribution to human development in an integral way. For this end, the use of resources that come from traditional music makes of the learning experience an enriching and meaningful moment for the participants of the process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
373 p, 3.2 MB Patrimonio musical mapuche, su presencia en la comunidad y en la escuela : consideraciones culturales necesarias para la enseñanza en el aula de música / Velásquez Arce, José Alberto ; Valls, Assumpta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Malagarriga i Rovira, M. Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Este trabajo doctoral versa sobre el patrimonio musical mapuche y su transmisión en la comunidad y en la escuela. En el análisis de las fuentes documentales se pudo evidenciar que los estudios sobre el patrimonio musical mapuche no dan cuenta de un corpus organizado y aclarador de esta cultura musical. [...]
This doctoral thesis is about the Mapuche musical heritage and its transmission in the community and school. In the analysis of the collected documents it was evident that studies about the Mapuche musical heritage do not have either an organized corpus, nor a clarification about this musical culture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
301 p, 6.5 MB Avaluació d'un programa d'educació psicofísica per a flautistes / Borràs Julibert, Fedra ; Gassull, Cecília, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El desenvolupament de la consciència corporal en la pràctica d'un instrument musical ha esdevingut objecte d'interès emergent en l'àmbit de la investigació acadèmica. Cada dia hi ha més músics instrumentistes que practiquen i es formen en els anomenats mètodes de consciència corporal, i investiguen els aspectes beneficiosos que aquests mètodes poden aportar a la seva pràctica instrumental. [...]
El desarrollo de la conciencia corporal en la práctica de un instrumento musical se ha convertido en objeto de interés emergente en el ámbito de la investigación académica. Cada día hay más músicos instrumentistas que practican y se forman en los llamados métodos de conciencia corporal, e investigan los aspectos beneficiosos que estos métodos pueden aportar a su práctica instrumental. [...]
The development of body awareness in the practice of a musical instrument has become an emerging interest in the field of academic research. Every time there are more and more instrumentalist musicians who rehearse and are being formed in the so-called methods of body awareness and they are doing research on the beneficial aspects that these methods can bring to the practice of their instruments. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
219 p, 1.0 MB El Acceso a la educación musical en comunidades en riesgo de exclusión social en México : estudio sobre las orquestas infantiles y juveniles de los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM) inspiradas en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela / Morales Petersen, Walter Leonardo ; Godall, Pere, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
La formación de orquestas infantiles y juveniles como instrumento de educación musical e inclusión social es algo que está ganando cada vez más adeptos en diversos países. El principal objetivo de esta investigación es analizar el proceso de formación de las orquestas infantiles y juveniles de los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM) en México como alternativa de acceso a la enseñanza musical de niños y jóvenes en riesgo de exclusión. [...]
The creation of Child and Youth Orchestras as a tool for musical education and social inclusion is being more and more followed by several countries. First target of this investigation is to analyse the process for the creation of these Child and Youth Orquestras in Community Centers of musical learning (NUCAM) in Mexico as an option of musical education access for communties with risk of social exclusion. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
248 p, 4.0 MB Los Problemas vocales del actor en formación : evaluación de un programa de intervención para la prevención y tratamiento de voces patológicas en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquía / Sorge Radovani, Lavinia Sabina ; Gassull, Cecília, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
En el campo de la formación teatral hay un instrumento expresivo que amerita todo un trabajo de entrenamiento específico: la voz. Se puede afirmar que el instrumento vocal no es solamente parte del contexto físico del actor, sino que con entrenamiento y adecuación técnica puede convertirse en un efectivo medio orgánico de expresión. [...]
In the theatre formation field exists an expressive instrument that requires a specific training: the voice. We can say that the vocal instrument isn't just the physical context of the actor, because with a training process and with an adequate technique it can become an effective and organic way of expression. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
148 p, 6.1 MB Intervención educativa musical en niños con dificultades de atención / García-Huidobro Vergara, Francisco ; Blanch Gelabert, Sílvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Viladot, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
La present tesi doctoral parteix de la idea que la música pot aportar beneficis a les persones. En aquest sentit, la recerca pretén analitzar la implementació d'una Intervenció Educativa Musical (IEM) a dos nens amb un marcat dèficit atencional quan cursaven segon de primària. [...]
La presente tesis doctoral parte de la idea de que la música puede aportar beneficios a las personas. En este sentido, la investigación pretende analizar la implementación de una Intervención Educativa Musical (IEM) a dos niños con un marcado déficit atencional, cuando cursaban segundo de primaria. [...]
The following thesis is based on the idea that music can provide benefits on people. In this sense, this investigation pretends to analyze the implementation of an Educative Musical Intervention (EMI) on two second grade boys seriously affected by an attention deficit disorder. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents

Research literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.