Resultados globales: 122 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 3 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 114 registros
Materiales académicos, Encontrados 1 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
2 p, 48.5 KB Els mals usos de les TIC entre els adolescents / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Diagnosticar i detectar a temps els mals usos d'Internet i les TIC entre els joves permet prevenir i actuar a temps contra els efectes negatius que se'n puguin derivar. Amb aquest objectiu, l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) va dur a terme l'any 2014 una recerca a diverses poblacions d'Espanya amb la participació de pares, educadors i joves. [...]
Diagnosticar y detectar a tiempo los malos usos de Internet y las TIC entre los jóvenes permite prevenir y actuar a tiempo contra los efectos negativos que se puedan derivar. Con este objetivo, el Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) llevó a cabo en 2014 una investigación en varias poblaciones de España con la participación de padres, educadores y jóvenes. [...]
The detection and diagnose of improper uses of the internet and ICTs among youngsters help prevent and act in time against their potential negative effects. With this aim, the Organitzational Development Team (EDO) carried out a research in 2014 in several Spanish localities, with the participation of parents, educators and young people. [...]

2016
UAB divulga, Octubre 2016, p. 1-2
3 documentos
2.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  

Publicaciones periódicas Encontrados 3 registros  
1.
94 p, 1.6 MB Memòria d'activitats / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada 2011-
11 documentos
2.
Didáctica, innovación y multimedia / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest registre només recull la secció 'Artículos'. Cal connectar-se directament a l'adreça original de la revista per a consultar altres seccions: editorial, entrevistas, perfiles. . .
Bellaterra : Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada , 2005-
42 documentos
3.
Educar : revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1982-
71 documentos

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
12 p, 38.6 KB Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
2004  

Documentos de investigación Encontrados 114 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
56 p, 1.0 MB Projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves / Candela Parrilla, Marc ; Rodríguez Parrón, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest TFG se centra a dissenyar un projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves d'un centre obert. En ell es realitzà un marc teòric, on es contextualitza com les pantalles afecten aquestes noves generacions, una diagnosi de necessitats a través de diferents instruments de recollida d'informació, per tal de contextualitzar el màxim la proposta i finalment la implementació, execució i avaluació de quatre sessions centrades en tractar l'addicció dels joves sobre les pantalles i els aparells mòbils. [...]
Este TFG está centrado en diseñar un proyecto educativo para el cambio de actitudes con relación a la adicción a las pantallas en jóvenes de un centro abierto. En este trabajo, se realiza un marco teórico, donde se contextualiza como las pantallas afectan a estas nuevas generaciones, un diagnóstico de necesidades a través de diferentes instrumentos de recogida de información, para adaptar al máximo la propuesta, y finalmente la implementación, ejecución y evaluación de cuatro sesiones centradas en tratar la adicción de los jóvenes del centro sobre las pantallas y los dispositivos móviles. [...]
This thesis is focused on the design of an educational project to change attitudes in relation to addiction to screens in young people in a social educative center. In this work, a theoretical framework is carried out, where the key academical concepts relating to how the screens affect these new generations are contextualised, to be able to adapt to a diagnosis of needs through different information that is also collected. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Social [827]  
2.
92 p, 7.6 MB Disseny del procés d'avaluació per mesurar l'impacte dels itineraris sociolaborals a la vida de les persones treballadores d'Es Im-perfect / Martínez Vivot Hardoy, Agustina ; Jariot, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball contempla el disseny d'un qüestionari d'avaluació dels processos d'inserció sociolaboral de les persones treballadores d'Es Im-perfect des d'una perspectiva integral. El treball s'inicia amb una detecció de necessitats orientada al context de l'organització i el de la de les persones a integrar que permeten avaluar tot el procés socioeducatiu. [...]
Este trabajo contempla el diseño de un cuestionario de evaluación de los procesos de inserción sociolaboral de las personas trabajadoras de Es Im-perfect desde una perspectiva integral. El trabajo se inicia con una detección de necesidades orientada al contexto, el de la organización y el de la de las personas a integrar, que permite evaluar todo el proceso socio educativo. [...]
This work envisages the design of a questionnaire to evaluate Es Im-perfect's workers socio-labour integration processes from an integral perspective. The work begins with a detection of needs based on the organization's and the worker's to be integrated context, to allow the evaluation of the whole socio-educational process. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Social [827]  
3.
84 p, 3.2 MB El desenvolupament de les Competències Bàsiques d'Ocupabilitat de l'alumnat de l'ESO. Estudi de cas del Col·legi Montserrat / Barrios Pérez, Maria ; Jariot, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La recerca gira al voltant de les competències bàsiques d'ocupabilitat de l'alumnat que cursa l'etapa educativa de secundària obligatòria, l'ESO. En concret, el que es pretén és conèixer la importància que li atorga una escola concreta, el Col·legi Montserrat, a les competències bàsiques d'ocupabilitat. [...]
La investigación gira en torno a las competencias básicas de empleabilidad del alumnado que cursa la etapa educativa de secundaria obligatoria, la ESO. En concreto, lo que pretende es conocer la importancia que le otorga una escuela concreta, el Colegio Montserrat, a las competencias básicas de empleabilidad. [...]
The research revolves around the basic employability skills of pupils attending the compulsory secondary education stage, CSE. Specifically, the aim is to find out the importance given by a specific school, Montserrat School, to the basic employability skills. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Pedagogia [1211]  
4.
68 p, 1.1 MB Gender stereotypes and roles in children's literature / Márquez i Serna, Manel ; Sánchez Martí, Angelina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
This study case research is focused on analysing through gender perspective the current situation of gender stereotypes and roles in children's literature at the school Octavio Paz. Gender and sexuality are closely intertwined, which have been changing schemas throughout the years, and books might still be portraying and producing inequalities from them. [...]
Aquest estudi de cas d'investigació està enfocat a analitzar des de la perspectiva de gènere la situació actual dels estereotips i rols de gènere en la literatura infantil a l'escola Octavio Paz. [...]
Esta investigación de caso de estudio está enfocada a analizar desde la perspectiva de género la situación actual de los estereotipos y roles de género en la literatura infantil y juvenil del colegio Octavio Paz. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
5.
126 p, 3.8 MB Feedback positiu i negatiu : conèixer i comprendre l'experiència de l'alumnat del grau de pedagogia relacionada amb la motivació, les emocions, l'aprenentatge i el rendiment acadèmic / Molist Delisau, Ariadna ; Martínez Melo, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El feedback juga un paper clau en l'aprenentatge, però perquè aquest sigui efectiu i assoleixi la seva funció principal requereix que els agents protagonistes s'involucrin. El feedback positiu i negatiu es relaciona amb processos clau com, la motivació, les emocions, l'aprenentatge i el rendiment dels estudiants. [...]
El feedback juega un papel clave en el aprendizaje, pero para que este sea efectivo y logre su función principal requiere que los agentes protagonistas se involucren. El feedback positivo y negativo se relaciona con procesos clave como, la motivación, las emociones, el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. [...]
Feedback plays a key role in learning, but for it to be effective and achieve its main function, it requires the leading agents to get involved. Positive and negative feedback can impact the motivation, emotions, learning, and performance of the student. [...]

2022
Grau en Pedagogia [1211]  
6.
113 p, 1.8 MB La transició a la vida independent de les joves tutelades per l'administració a Catalunya. Anàlisi des d'una perspectiva de gènere / Rodríguez Osuna, Lorena ; Jariot, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
En complir la majoria d'edat, a les joves tutelades se'ls hi demana fer un pas de gegant que significa un canvi integral en les seves vides. Aquest treball s'ha centrat en estudiar la seva transició a la vida independent, aplicant una perspectiva de gènere en l'anàlisi. [...]
2021
Grau en Educació Social [827]  
7.
196 p, 4.8 MB Projecte Vincles. Disseny i implementació d'una intervenció socioeducativa en l'àmbit de l'execució penal i la maternitat / Hernández Gutiérrez, Carla ; Diaz Fuentes, Alejandro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Un dels reptes que es presenta avui en l'àmbit de l'execució penal és l'abordatge teòric-pràctic de les relacions maternals i familiars. Des d'aquesta premissa, es dissenya i implementa el Projecte Vincles amb el fi de millorar les competències maternals vinculars i enfortir el vincle maternofilial de quatre usuàries de la Unitat Dependent Àgora, les quals compleixen condemna en tercer grau penitenciari i no poden relacionar-se presencialment amb les seves filles. [...]
En el ámbito de la ejecución penal, hoy en día se plantea el reto de realizar un abordaje teórico-práctico de las relaciones maternales y familiares. Desde esta premisa, se diseña e implementa el Proyecto Vincles con el fin de mejorar las competencias maternales vinculares y fortalecer el vínculo maternofilial de cuatro usuarias de la Unidad Dependiente Ágora, las cuales cumplen condena en tercer grado penitenciario y no pueden relacionarse presencialmente con sus hijas. [...]
One of the challenges faced today in the field of penal execution is the theoretical-practical approach to maternal and family relationships. From this premise, the Vinculos Project was designed and implemented with the aim of improving maternal bonding skills and strengthening the maternal-filial bond of four users of the Ágora Dependent Unit, who are serving their sentence in the third grade of the penitentiary and cannot relate face-to-face with their daughters. [...]

2021
Grau en Educació Social [827]  
8.
354 p, 5.2 MB Perspectiva de la situación actual en permanencia estudiantil para programas del nivel de formación técnica profesional en educación superior en el Politécnico Internacional Bogotá, Colombia / Murillo Zabala, Aída Milena ; Jurado de los Santos, Pedro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El present treball es centra en la identificació de factors relacionats amb la permanència estudiantil. Va ser portat a terme a la Institució d'Educació Superior Politècnic Internacional (Bogotà, Colòmbia). [...]
El presente trabajo se centra en la identificación de factores relacionados con la permanencia estudiantil. Fue llevado a cabo en la Institución de Educación Superior Politécnico Internacional (Bogotá, Colombia). [...]
This paper is focused on the identification of factors related to students' retention. This study was undertaken at a private Higher Education Institution called Politecnico Internacional (Bogota, Colombia). [...]

2019  
9.
563 p, 6.7 MB Evaluación del proceso de integración de los estándares pedagógicos en el proyecto formativo de las carreras de pedagogía en la Universidad de Playa Ancha Chile / Verdugo Peñaloza, Alejandro ; Tejada Fernández, José, dir. ; Navío Gámez, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
En Chile, la formación inicial docente (FID) es calificada como desregulada, con un contexto institucional muy variado. Esta situación crea un clima de dudas respecto a la capacidad docente de muchos de los egresados de pedagogía. [...]
The Initial Teacher Training (Known as FID in Spanish) is considered as deregulated in Chile, with a widely varied institutional context. This situation creates uncertainty concerning the teaching capabilities of many pedagogy graduates. [...]

2019  
10.
439 p, 13.0 MB La gestión y transferencia de conocimiento en la formación dual en colombia : los semilleros de investigacion como instrumento de mejora / Vélez Rolón, Adela Margarita ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La formació professional sorgeix en el món com una resposta a les necessitats sentides de formació per al sector productiu, sent el major referent d'èxit el model de formació professional d'Alemanya. [...]
La formación dual o formación vocacional surge en el mundo como una respuesta a las necesidades sentidas de formación para el sector productivo, siendo el mayor referente de éxito el modelo de formación profesional de Alemania. [...]
Vocational training emerges in the world as a response to the felt training needs for the productive sector, with Germany\'s vocational training model being the biggest reference for success. Colombia assumes the challenge for the implementation of this type of training in undergraduate since 2001, in a joint work between the chambers of commerce of different cities and the German government. [...]

2019  

Documentos de investigación : Encontrados 114 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1 registros  
1.
137 p, 1.6 MB Doctorado en Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El programa de doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l'hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.
Bellaterra 2012 (Doctorats)
5 documentos

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 1 registros  
1.
ACCEDES-El acceso y éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El proyecto ACCEDES, coordinado por el Dr. Joaquín Gairín de la UAB, pretende mejorar el acceso, promoción y egreso académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo de exclusión social en Latinoamérica.
2018  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.