Results overview: Found 7,249 records in 0.47 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 2,316 records found
Learning materials, 4 records found
Course materials, 4,925 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
6 p, 159.8 KB Per què llibres, encara? : conferència de Sant Jordi - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, 23 d'abril de 2009 / Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona 2009  

Books and collections 2 records found  
1.
99 p, 1.7 MB Autoinforme d'acreditació Escola d'Enginyeria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2015-
3 documents
2.
10 p, 81.9 KB Reglament de l'Escola d'Enginyeria de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010  

Research literature 2,316 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 909.0 KB Aula de programació interactiva / Galante Causanilles, Lluís ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'enfoca en la millora i expansió de les capacitats d'una plataforma web existent, que té com a objectiu brindar un entorn d'ensenyament virtual per a matèries relacionades amb la programació. [...]
This project focuses on improving and expanding the capabilities of an existing web platform, which aims to provide a virtual teaching environment for subjects related to programming. The aim is to achieve a more complete and advanced version, which solves problems identified in the previous version and improves interaction and collaboration between teachers and students. [...]
Este proyecto se enfoca en la mejora y expansión de las capacidades de una plataforma web existente, que tiene como objetivo brindar un entorno de enseñanza virtual para materias relacionadas con la programación. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 9.2 MB Sistema Industrial de Monitoratge de Processos Químics / Companys Garcia, Guillem ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball presenta una proposta per a un sistema de monitoratge en temps real per a la industria de la fabricació, específicament per a la planta pilot de Chemplate Materials S. L. , una empresa especialitzada en la distribució i producció de productes químics semielaborats. [...]
This paper presents a proposal for a real-time monitoring system for the manufacturing industry, specifically for the pilot plant of Chemplate Materials S. L. , a company specialized in the distribution and production of semi-finished chemical products. [...]
Este trabajo presenta una propuesta para un sistema de monitorización en tiempo real para la industria de la fabricación, específicamente para la planta piloto de Chemplate Materials S. L. , una empresa especializada en la distribución y producción de productos químicos semielaborados. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.7 MB Implantació i adaptació digital d'un centre educatiu mitjançant Odoo / López Arroyo, Carlos ; Bolta Torrell, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consta de la implantació digital d'un software de gestió (ERP) anomenat Odoo a un Centre educatiu. Tot el cicle vital del mateix ha estat planificat i elaborat en base a la pròpia experiència amb el sector, a més de la presa de requeriments funcionals i no funcionals d'un centre real. [...]
This project consists of the digital implementation of a management software (ERP) called Odoo in an educational center. The entire life cycle of the same has been planned and elaborated on the basis of my own experience with the sector, in addition to the taking of functional and non-functional requirements of a real center. [...]
Este proyecto consta de la implantación digital de un software de gestión (ERP) llamado Odoo en un Centro educativo. Todo el ciclo vital del mismo ha sido planificado y elaborado en base a su propia experiencia con el sector, además de la toma de requerimientos funcionales y no funcionales de un centro real. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.3 MB Jugador d'un joc de cartes interactiu / Arnaus Comellas, Martí ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i implementar diversos algoritmes d'Intel·ligència Artificial (IA) que siguin capaços de jugar a La Podrida enfront d'un jugador humà o d'altres agents intel·ligents. [...]
The aim of this project is to design and implement various Artificial Intelligence (AI) algorithms that are capable of playing La Podrida against a human player or other intelligent agents. The system is aimed at expanding the Python RL Card library. [...]
El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar varios algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) que sean capaces de jugar en La Podrida frente a un jugador humano o de otros agentes inteligentes. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 505.0 KB Parallelization of an All-SAT solver / Adserias Valero, Saúl ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Advancements in SAT solving algorithms with heuristics and more sophisticated inferring techniques have allowed a wide array of real world applications for SAT solvers to prosper. In this work, an All-SAT solver based on the DPLL algorithm has been developed, optimized, and ultimately parallelized, with the objective of learning about the intricacies of SAT solvers from a performance engineering perspective. [...]
Avanços en els algoritmes per a la resolució del problema SAT amb heurístiques i tècniques d'inferència més sofisticades han permès que prosperi una àmplia gamma d'aplicacions en el món real per als solucionadors SAT. [...]
Avances en los algoritmos para la resolución del problema SAT con heurísticas y técnicas de inferencia más sofisticadas han permitido que prospere una amplia gama de aplicaciones en el mundo real para los solucionadoes SAT. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.5 MB Estudio y desarrollo de métodos para comparar vídeos / Troconis Abreu, Eduardo Arturo ; Serra Ruiz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las técnicas utilizadas para comparar el contenido audiovisual con el fin de mejorar un método existente o desarrollar uno nuevo. [...]
This paper aims to carry out a comprehensive investigation into the techniques used to compare audiovisual content to improve an existing method or develop a new one. A video perceptual hash function based on the extraction of a fixed binary string from the perceptual content of audiovisual material is presented. [...]
Aquest treball té com a objectiu realitzar una investigació exhaustiva sobre les tècniques utilitzades per comparar el contingut audiovisual per tal de millorar un mètode existent o desenvolupar-ne un de nou. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 681.0 KB Generation of brain MRI images using Generative Adversarial Networks (GAN) / Feliu Juarez, Oriol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project aims to develop 3 different Generative Adversarial Networks (GAN) models with varying amount of layers (4, 7 and 15) that generate artificial images of brain MRI images, use different input values, such as amount of samples and epochs, and compare the results in terms FID score, time consumed, loss function and visual analysis. [...]
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar 3 models diferents de Xarxes Adversàries Generatives (GAN) amb una quantitat variable de capes (4, 7 i 15) que generen imatges artificiales d'imatges de ressonàncies magnètiques cerebrals, utilitzant diferents valors d'entrada, com la quantitat de mostres i èpoques, i comparar els resultats en termes de puntuació FID, temps consumit, funció de pèrdua i anàlisi visual. [...]
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 3 modelos diferentes de Redes Adversarias Generativas (GAN) con una cantidad variable de capas (4, 7 y 15) que generen imágenes artificiales de imágenes de resonancias magnéticas cerebrales, utilizando diferentes valores de entrada, como la cantidad de muestras y épocas, y comparar los resultados en términos de puntuación FID, tiempo consumido, función de pérdida y análisis visual. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
13 p, 10.7 MB Detecció avançada de temperatures infrarrojes fent servir un ESP32CAM / Torres Parellada, Nil ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en el disseny i desenvolupament d'un dispositiu IoT capaç de detectar e identificar objectes a través de la càmera del mòdul ESP32CAM i mesurar la temperatura infraroja d'aquest. [...]
This work consists of the design and development of an IoT device capable of detecting and identifying objects through the camera of the ESP32CAM module and measuring its infrared temperature. To make the correct temperature measurement, an infrared sensor is directed towards the object with a servomotor. [...]
Este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un dispositivo IoT capaz de detectar e identificar objetos a través de la cámara del módulo ESP32CAM y medir la temperatura infrarroja del mismo. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
17 p, 1.3 MB Bloc IP accelerador hardware del algoritme d'encriptació AES-256 / Chriki, Reda ; Teres Teres, Lluís Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es presenta un bloc IP (Intellectual Property) per a l'algorisme AES-256 en modes ECB i CBC en un dispositiu Zynq-7000 ZC702. El bloc IP s'ha dissenyat i validat utilitzant eines de disseny de circuits i programació de FPGA per complir els estàndards de seguretat AES. [...]
An IP (Intellectual Property) Core for the AES-256 algorithm in ECB and CBC modes on a Zynq-7000 ZC702 device is presented. The IP Core has been designed and validated using circuit design and FPGA programming tools to comply with AES security standards. [...]
Se presenta un bloque IP (Intelectual Property) para el algoritmo AES-256 en modos ECB y CBC en un dispositivo Zynq-7000 ZC702. El bloque IP se ha diseñado y validado utilizando herramientas de diseño de circuitos y programación de FPGA para cumplir con los estándares de seguridad AES. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 1.2 MB Aplicació mòbil basada en una calculadora per obtenir la petjada de carboni dels aliments / Masip Quintana, Robert ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article, s'exposa el desenvolupament dut a terme per tal de realitzar una aplicació per a dispositius mòbils. Aquesta aplicació té els objectius de facilitar als usuaris, un seguiment de quin és l'impacte que crea la petjada de carboni dels aliments que consumeixen en el seu dia a dia. [...]
In this article, the development carried out in order to make an application for mobile devices is presented. This application aims to help users monitor the impact of the carbon footprint of the food they consume on a daily basis. [...]
En este artículo, se expone el desarrollo llevado a cabo para realizar una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación tiene los objetivos de facilitar a los usuarios, un seguimiento de cuál es el impacto que crea la huella de carbono de los alimentos que consumen en su día a día. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 2,316 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 4 records found  
1.
41 p, 3.3 MB Eines documentals per elaborar el TFG / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Presentació dels diferents recursos d'informació i gestió bibliogràfica per elaborar a alumnes que han d'elaborar el Treball de Final de Grau.
2014 (Biblioteques)  
2.
13 p, 590.9 KB Enunciats i solucions dels problemes de l'assignatura "Enginyeria de Radiofreqüència i microones" (Curs 2012-2013) / Durán-Sindreu, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Document 1. Enunciats: Aquest document inclou tots els enunciats de problemes del curs acadèmic 2012-2013 utilitzats a l'assignatura "Enginyeria de Radiofreqüència i microones", que pertany al Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. [...]
2012
4 documents
3.
73 p, 413.4 KB Propietats bàsiques dels números / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Nombres i convergència. Propietats dels nombres reals. Factorització de polinomis.
2011  
4.
25 p, 212.5 KB Uns apunts de números complexos / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Nombres complexos: definició i primeres propietats, factorització de polinomis, l'exponencial complexa i arrels d'un nombre complex.
2011  

Course materials 4,925 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
23 p, 5.2 MB UAB, la teva opció. Escola d'Enginyeria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Presentacions dels graus de l'Escola d'Enginyeria.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023 (Presentacions dels graus)
7 documents
2.
44 p, 1.2 MB Master in Logistics and Supply Chain Management / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Rīgas Tehniskā Universitāte (Letònia) ; Technische Hochschule Wildau (Alemanya)
Bellaterra, 2022 (Màsters)
2 documents
3.
59 p, 1.3 MB Master in Computer Vision / Universitat de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat Pompeu Fabra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El máster en visión por computador proporciona a los estudiantes una sólida especialización en el campo la inteligencia artificial enfocada particularmente a que el estudiante sea capaz de diseñar sistemas que resuelvan problemas de visión por computador en todos sus ámbitos, tanto el reconocimiento visual, la recuperación de la información tridimensional como el análisis de vídeo. [...]
Bellaterra 2022 (Màsters)
2 documents
4.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [44664] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
5.
4 p, 104.0 KB Visió 3D [43090] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dr. Gloria Haro L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre els principis de la reconstrucció en 3D d'un objecte o d'una escena a partir de múltiples imatges o vídeos estereoscòpics. [...]
Module Coordinator: Dr. Gloria Haro The goal of this module is to learn the principles of the 3D reconstruction of an object or a scene from multiple images or stereoscopic videos. For that, the basic concepts of the projective geometry and the 3D space are firstly introduced. [...]
Coordinadora del mòdulo: Dr. Gloria Haro El objetivo de este módulo es aprender los principios de la reconstrucción en 3D de un objeto o de una escena a partir de múltiples imágenes o vídeos estereoscópicos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
6.
5 p, 120.0 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Karatzas, Dimosthenis ; Perez Tito, Ruben ; Mafla Delgado, Andrés ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
4 p, 101.8 KB Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia [43087] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: David Merino Introduir l'estudiant en l'ús correcte de les eines que té al seu abast per dur a terme el procés investigador en visió per computador. El mòdul contempla l'ús d'eines de planificació, de localització d'informació, de revisió bibliogràfica i d'anàlisi estadística de dades. [...]
Module Coordinator: David Merino In Research and Technology transfer management, we introduce the students to the proper use of the tools at its disposal to carry out the research process in computer vision. [...]
Coordinador del módulo: David Merino Introducir al estudiante en el uso correcto de las herramientas que tiene a su alcance para llevar a cabo el proceso investigador en visión por computador. El módulo contempla el uso de herramientas de planificación, de localización de información, de revisión bibliográfica y de análisis estadístico de datos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
8.
5 p, 132.6 KB Optimització i Inferència per a la Visió per Computador [43086] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dra. Coloma Ballester L'objectiu d'aquest mòdul és l'aprenentatge dels algoritmes d'optimització i les tècniques d'inferència que estan darrere de moltes tasques en la visió per computador. [...]
Module Coordinator: Dra. Coloma Ballester The aim of this module is to learn about the optimization algorithms and inference techniques that are behind many tasks in computer vision. The main concepts will include energy formulation and minimization, numerical techniques for variational problems, gradient descent optimization algorithms and tools useful for deep learning strategies. [...]
Coordinadora del módulo: Dra. Coloma Ballester El objetivo de este módulo es el aprendizaje de los algoritmos de optimización y las técnicas de inferencia que están detrás de muchas tareas en la visión por computadora. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
9.
4 p, 103.5 KB Introducció a la Visió Humana i Computacional [43085] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Vazquez Corral, Javier ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Morros Rubió, Josep Ramon ; Vilaplana Besler, Verónica ; Salembier Clairon, Philippe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Philippe Salembier L'objectiu d'aquest mòdul és presentar als estudiants la visió per ordinador, inclosos els conceptes bàsics del sistema visual humà i la percepció, l'adquisició i el processament d'imatges. [...]
Module Coordinator: Dr. Philippe Salembier The aim of this module is introduce the students to computer vision including basics of human visual system and image perception, acquisition and processing. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Philippe Salembier El objetivo de este módulo es presentar a los estudiantes la visión por ordenador, incluidos los conceptos básicos del sistema visual humano y la percepción, la adquisición y el procesado de imágenes. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
10.
4 p, 100.9 KB Disseminació de la Recerca [43084] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: David Merino Introducció a la disseminació de la recerca busca introduir els estudiants al procés de disseminació de resultats. Aquest procés serà dividit a dues àrees: Les presentacions orals fetes, amb estàndards de qualitat al nivell de contingut formal, oral i a través d'ús correcte de llengua no verbal. [...]
Module Coordinator: David Merino Introduction to research dissemination seeks to introduce students to the process of dissemination of results. This process will be divided into two areas: The oral presentations made, with quality standards at the level of formal content, oral and through correct use of nonverbal language. [...]
Coordinador del módulo: David Merino Introducción a la diseminación de la investigación busca introducir a los estudiantes en el proceso de diseminación de resulta Las presentaciones orales hechas, con estándares de calidad en el nivel de contenido formal, oral y a través de uso correcto de lengua no verbal. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents

Course materials : 4,925 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
379.7 KB Exposició "Escola d'Enginyeria de la UAB : 25 anys formant dones que fan història" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Cabezas, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Copete, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Ponsico Sabarich, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Gibert, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Hernandez-Sabaté, Aura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Aulí Llinàs, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'Escola d'Enginyeria celebra 25 anys d'història. I des del 6 de febrer fins al 2 de març es pot visitar a la Biblioteca aquesta exposició, coincidint amb la celebració del 'Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència', on es destaca una petita part d'alguns dels invents i innovacions de 5 dones enginyeres formades a l'Escola, a la vitrina horitzontal. [...]
2023
29 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.