Results overview: Found 91 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Contributions to meetings and congresses, 2 records found
Research literature, 7 records found
Course materials, 78 records found
Articles 4 records found  
1.
32 p, 212.7 KB An integrated analysis of the perceptions of health care users, professionals, and managers in Catalonia / Íñiguez Rueda, Lupicinio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Monreal i Bosch, Pilar (Universitat de Girona) ; Sanz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valle Gómez, Arantza del (Universitat de Girona) ; Fusté Sugrañes, Josep (Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació)
The increased demand for health services and the inclusion of new aspects in what is culturally considered "health and health care" represent a significant challenge for the current health care system and health care practice model in Catalonia. [...]
El incremento de la demanda sanitaria y la inclusión de nuevos aspectos en lo que culturalmente se considera "la salud y la atención sanitaria" provocan un gran desafío para el actual sistema de salud y su modelo de práctica sanitaria. [...]

2009
Forum : Qualitative Social Research, Vol. 10, núm. 2 (2009)  
2.
13 p, 279.1 KB La Garantía del empleo en la nueva regulación del despido colectivo / Fusté Miquela, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Les reformes laborals de 2012 han incidit intensament en el règim jurídic de l'extinció del contracte de treball. Les causes, procediments i costos indemnitzatoris han estat modificats amb la intenció, manifestada pel legislador, d'establir una regulació més flexible per a les empreses. [...]
Las reformas laborales de 2012 han incidido intensamente en el régimen jurídico de la extinción del contrato de trabajo. Las causas, procedimientos y costes indemnizatorios han sido modificados con la intención, manifestada por el legislador, de establecer una regulación más flexible para las empresas. [...]
Labor law reforms of 2012 have impacted heavily on the legal regime of the termination of the employment contract. The causes, costs and procedures have been modified with the intention expressed by the legislator of establishing a more flexible regulation for the companies. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.10
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 77-89  
3.
20 p, 1.7 MB Metodología para el análisis de accesibilidad a los recursos sanitarios : el caso de Catalunya / Prat i Carrió, Ester (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Pesquer Mayos, Lluís (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Olivet, Miquel (Catalunya. Departament de Salut) ; Aloy, Joan (Catalunya. Departament de Salut) ; Fusté, Josep (Catalunya. Departament de Salut) ; Pons, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En la planificación de servicios públicos, como los servicios sanitarios, resulta útil poder disponer de técnicas objetivas para el análisis y la cuantificación de su adecuación a la distribución de la población en el territorio. [...]
In the planning of public services such as health services, it is useful to have techniques for objective analysis and quantification of its suitability to the population distribution in the territory. [...]

2009
Geofocus, Núm. 9 (2009) , p. 250-269  
4.
8 p, 140.4 KB La información de la actividad en atención primaria : un recurso básico para conocer la salud de la población / Salas, T. ; Fusté, J. ; Bustins , M.
Dada la importancia de la atención primaria en nuestro sistema de salud, es imprescindible, para poder tener una visión global, poder disponer de un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que recoja la actividad de la atención primaria. [...]
2005
Revista clínica electrónica en atención primaria, Núm. 7 (Juny 2005) , p. 1-8  

Contributions to meetings and congresses 2 records found  
1.
6 p, 36.9 KB Anàlisi de les competències transversals des de la carpeta d'estudiant / Barrera Fusté, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Batlle Rull, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Un dels debats més importants en l'àmbit de la pedagogia en l'Educació Superior avui en dia és el generat per les competències transversals. No resulta gaire difícil ubicar les competències específiques a cada una de les assignatures d'una àrea, però, com fer-ho en aquelles competències transversals i que per tant afecten a totes o quasi totes aquestes assignatures? Quina relació tenen les competències transversals amb la transdiciplinarietat i la interdisciplinarietat? Les respostes a aquestes preguntes tindran molt a veure amb que l'alumne futur estigui capacitat per a la societat del canvi i de la mobilitat, i per a creure realment que l'aprenentatge/ensenyament prepara per la vida i la professió, i fa adquirir coneixements i actituds vàlids per quelcom més enllà de la unidimensionalitat d'una disciplina acadèmica. [...]
2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
5 p, 187.8 KB Avaluació de la creativitat en les arts visuals i plàstica / Barrera Fusté, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Batlle Rull, Núria
Les àrees de les arts estan caracteritzades per l'ambigüitat i subjectivitat. Així la avaluació i els seus indicadors tenen seriosos problemes d'objectivitat. L'estudi que hem realitzar a l'àrea de Visual i Plàstica de CCEE és proposa obtenir criteris per a l'avaluació de la CREATIVITAT en el marc d'aquestes dificultats.
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Research literature 7 records found  
1.
64 p, 986.9 KB Análisis jurídico del contrato de obra o servicio determinado / Díaz Sánchez, Carlos ; Fusté Miquela, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En 2010 se llevaba a cabo la reforma laboral del mercado de trabajo, cuyo objetivo principal era entre otros, reducir la temporalidad de las contrataciones. Una de las modificaciones más substanciales fue la del contrato de obra o servicio determinado, estableciendo entre otros cambios una duración máxima de tiempo respecto a su utilización, con el único fin de reducir el uso abusivo e inadecuado llevado a cabo por parte de las empresas. [...]
A 2010 es portava a terme la reforma laboral del mercat de treball amb l'objectiu principal entre d'altres, de reduir la temporalitat de les contractacions. Una de les modificacions més substancials va ser, la de la contractació d'obra o servei determinat, establint entre d'altres canvis una duració màxima de temps respecte a la seva utilització amb l'únic fi de reduir l'ús abusiu i inadequat portat a terme per les empreses. [...]
In 2010, he carried out the labor reform of the labor market, whose main objective was among others, reduce the temporality of hiring. One of the most substantial changes was the contract of work or service, establishing among other changes a maximum length of time on their use, with the sole purpose of reducing the abuse and misuse carried out by the companies. [...]

2016
Grau en Relacions Laborals [806]  
2.
74 p, 1.2 MB Anàlisi de l'actual marc general de contractació laboral i de les seves propostes de modificació / Rovira Jurado, Claudi ; Fusté Miquela, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
2016
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]  
3.
26 p, 5.4 MB Estudi de possibles aplicacions del treball d'escultura i pintura de Belles Arts, a l'àrea de visual i plàstica d'Educació Primària / Díaz Paniagua, Elisa ; Barrera Fusté, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'estudi i pràctica de poètiques i tècniques artístiques es treballa en tot el recorregut acadèmic des del cicle d'Educació Infantil fins a Belles Arts a través de diferents disciplines. El present treball pretén analitzar unes pràctiques concretes de Belles Arts per tal de considerar llur aplicació a l'Àrea de Visual i Plàstica d'Educació Primària, i que aquesta suposi una millora en la seva didàctica. [...]
El estudio y práctica de poéticas y técnicas artísticas se trabaja en todo el recorrido académico desde el ciclo de Educación Infantil hasta Bellas Artes a través de diferentes disciplinas. El presente trabajo pretende analizar unas prácticas concretas de Bellas Artes para considerar su aplicación en el Área de Visual y Plástica de Educación Primaria, y que ésta suponga una mejora en su didáctica. [...]
The study and practice of poetic and artistic techniques is covered throughout all the academic journey from kindergarten to Fine Arts degree through different disciplines. This work seeks to analyze some specific practices in Fine Arts in order to consider their application within the area of Visual and Plastic in Primary School, and that it represents an improvement in their teaching. [...]

2015
Grau en Educació Primària [896]  
4.
294 p, 10.1 MB El taller absent. Les manifestacions del taller artístic en les obres d'art des del camp de l'absència / Chust Peters, Daniel ; Barrera Fusté, Jaume, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Des de l'any 1990 fins ara, m'he dedicat a la meva carrera artística professional, determinada a presentar en públic la producció d'obres que representen el taller on treballo. Paral·lelament, des de fa més de dotze anys, he impartit classes com a professor d'art i, en concret, m'he especialitzat en ensenyar a desenvolupar projectes artístics, a fi que l'alumne assoleixi els recursos tècnics i conceptuals necessaris per formalitzar una proposta. [...]
Since 1990 I have devoted myself to my professional career as an artist, with the objective of exhibiting the production of work that represents the studio where I work. At the same time, for more than twelve years, I have worked as an art teacher. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
41 p, 628.7 KB Modalidades contractuales : contratación indefinida vs. contratación temporal / Bravo López, Luz Divina ; Fusté Miquela, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En España existe un problema histórico de altas tasas de temporalidad y dualidad en el mercado de trabajo, debido a que los contratos más utilizados, en la práctica, son los temporales estructurales de obra y servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción. [...]
A Espanya existeix un problema històric d'altes taxes de temporalitat i dualitat al mercat de treball, a causa que els contractes més utilitzats, en la pràctica, són els temporals estructurals d'obra i servei determinat i eventual per circumstàncies de la producció. [...]
In Spain there is a historical problem of high rates of temporary and duality in the labor market, because most used contracts, in practice, are the structural temporary works and services and eventual certain production circumstances. [...]

2013
Grau en Relacions Laborals [806]  
6.
43 p, 669.9 KB Modalidades contractuales : el contrato de trabajo fijo discontinuo / Soto Agustina, Núria ; Fusté Miquela, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En dicho documento trataremos sobre el contrato de trabajo fijo discontinuo, este contrato es un instrumento extraordinario que se utiliza para adaptar la plantilla de la empresa a las exigencias del mercado y a la propia estructuración cíclica de muchas empresas. [...]
En aquest document tractarem sobre el contracte de treball fix discontinu, aquest contracte és un instrument extraordinari que s'utilitza per adaptar la plantilla de l'empresa a les exigències del mercat i la pròpia estructuració cíclica de moltes empreses. [...]
In this document we will discuss the discontinuous fixed employment contract, this contract is an extraordinary tool that is used to adapt the template of the company to the market requirements and cyclic structure itself of many companies. [...]

2013
Grau en Relacions Laborals [806]  
7.
217 p, 3.9 MB Neutron spectrometry in η - γ fields : : application to LINAC and PET facilities / García Fusté, María José ; Domingo Miralles, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Amgarou, Khalil, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
El presente trabajo responde a la necesidad de caracterizar experimentalmente los campos de neutrones generados en instalaciones médicas tipo LINAC y PET. Estos campos pueden ser pulsados, intensos y venir acompañados de una componente predominante de fotones de alta energía tal que los instrumentos activos pueden experimentar algunas limitaciones, como la aparición del fenómeno de pile-up, tiempos muertos grandes y interferencias de radiofrecuencia. [...]
The present work deals with the need of characterising experimentally the neutron fields generated in LINAC and PET medical facilities. These fields may be pulsed, intense and mixed with high energy predominant photon component, where active instruments may experiment some limitations such as pulse pile-up, dead-time and radiofrequency interferences. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  

Course materials 78 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 105.8 KB Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona [43221] / Nieva Boza, Carolina ; Barrera Fusté, Jaume ; Torrebadella Flix, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul s'estudiarà des del àmbit transversal de l'espai: l'experiència i pràctica de l'educació artística, l'educació corporal i la psicomotricitat. Ho farà baix el signe de la creativitat i el desenvolupament de la persona, i tenint en compte les transformacions que experimenta el concepte d'espai i la seva vivència en el canvi de paradigma que reclama l'educació actual. [...]
En este módulo se estudiará desde el ámbito transversal del espacio: la experiencia y práctica de la educación artística, la educación corporal y la psicomotricidad. Lo hará bajo el signo de la creatividad y el desarrollo de la persona, y teniendo en cuenta las transformaciones que experimenta el concepto de espacio y su vivencia en el cambio de paradigma que reclama la educación actual. [...]

2020-21
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
2.
9 p, 124.0 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach Plaza, Joan ; Ramón Riba, Antoni ; Barrera Fusté, Jaume ; Empain, Joanna Genevieve E. ; Ritondale, Elena ; Ferrer Gonzalez, Cristian ; Madí Besalú, Pol ; Estebaranz i Sanchez, Ferran ; Saura Clares, Alba ; Benages Campins, Ester ; Esparza Pagès, Mireia ; Álvarez Cobo, Iolanda ; Poch Serra, Joan ; Serret Vidal, Carme ; Lopez Garcia, Xavi ; Cánovas Hernández, Germán ; Furio Bruno, Marc ; Dot Jutgla, Esteve ; Haas, Carlos ; Bordetas Jimenez, Ivan ; Mojica Gasol, Laia ; del Rio Morillas, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2020-21
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
3.
10 p, 133.8 KB Educació musical, visual i aprenentatge [102035] / Morón, Mar ; Barrera Fusté, Jaume ; Pla Sorribes, Maria Immaculada ; Getino Díez, Julia ; González Martín, Cristina ; Marugan Oliva, Olga ; Molins Macau, Nuria ; Mora Romagosa, Oriol ; Ortin Lozano, Ruth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Objectius formatius: La naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats. Intervencions educatives en l'àmbit de l'educació performativa de les arts: imatge, objecte i espai. [...]
Objetivos formativos: La naturaleza de los procesos artísticos y sus recursos para ser formalizados. Intervenciones educativas en el ámbito de la educación performativa de las artes: imagen, objeto y espacio. [...]

2020-21
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
4.
6 p, 117.2 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Es proposa com a objectiu bàsic consolidar el coneixement i adquirir la capacitat d'aplicació dels instruments reguladors del règim jurídic de la Relació Individual de Treball (primera part). Inclou diversos continguts formatius, d'entre els quals destaquen: Classes i tipus de contractes de treball Classificació profesional, drets i deures de les parts Igualtat i drets fonamentals en la relació de treball Règim jurídic del temps de treball i dels drets de conciliació vinculats Règim jurídic del salari L'assoliment dels resultats d'aprenentatge és bàsic perquè l'alumnat pugui superar, al llarg del segon semestre, l'assignatura Dret del Treball III.
Se propone como objetivo básico consolidar el conocimiento y adquirir la capacidad de aplicación de los instrumentos reguladores del régimen jurídico de la Relación Individual de Trabajo (primera parte). [...]

2020-21
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
5.
6 p, 111.8 KB Dret del treball I [100489] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Assolir el coneixement de les nocions jurídiques bàsiques del Dret del Treball. L'assignatura és la base a partir de la qual es desenvoluparan Dret del Treball II i III; Dret de la Seguretat Social, Dret Sindical i d'altres assignatures jurídiques relacionades amb l'àmbit general de les relacions de treball. [...]
Obtener el conocimiento de las nociones jurídicas básicas del Derecho del Trabajo. La asignatura es la base a partir de la cual se cursarán Derecho del Trabajo II y III, Derecho de la Seguretat Social, Derecho Sindical y otras asignaturas jurídicas relacionades con el ámbito general de les relaciones de trabajo. [...]

2020-21
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
6.
9 p, 123.4 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach Plaza, Joan ; Ramón Riba, Antoni ; Barrera Fusté, Jaume ; Fondevilla Moreu, Victor ; Empain, Joanna Genevieve E. ; Ritondale, Elena ; Estebaranz i Sanchez, Ferran ; Sánchez Aguilar, Agustín ; Álvarez Cobo, Iolanda ; Serret Vidal, Carme ; Lopez Garcia, Xavi ; Haas, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2019-20
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
7.
11 p, 119.8 KB Dret del Treball i de la Seguretat Social I [102292] / Gala Durán, Carolina ; Calzada Balcells, Maria Teresa ; Sánchez Rodríguez, Francisco Javier ; Fuste Miquela, Josep Maria ; Rojo Torrecilla, Eduardo ; Gutiérrez Colominas, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball i de la Seguretat Social I és una assignatura que s'imparteix al primer quadrimestre del tercer any de carrera. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi els elements estructurals d'una matèria que té la seva continuïtat en el segon quadrimestre en l'assignatura Dret del Treball i de la Seguretat Social II. [...]
Derecho del Trabajo I es una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer año de carrera. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera los elementos estructurales de una materia que tiene su continuidad en el segundo cuatrimestre en la asignatura Derecho del Trabajo II. [...]

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents
8.
7 p, 114.3 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Bosch Casas, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball II té uns continguts que són continuadors de Dret del Treball I i previs a Dret del Treball III. Es proposa com a contingut bàsic la primera part de la "Relació Individual de Treball", que inclou l'accés a l'ocupació, el sistema de contractació laboral i els drets i deures bàsics de la relació de treball assalariat, específicament el règim jurídic del salari, la jornada i l'horari laborals. [...]
Derecho del Trabajo II es una asignatura que tiene unos contenidos que son continuación de Derecho del Trabajo I y previos a Derecho del Trabajo III. Se propone como contenido básico la primera parte de la "Relación Individual de Trabajo", que incluye el acceso al empleo, el sistema de contratación y los derechos y deberes básicos de la relación de trabajo asalariado, específicamente el régimen jurídico del salario, la jornada y el horario laborales. [...]

2019-20
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
9.
4 p, 103.9 KB Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona [43221] / Nieva Boza, Carolina ; Barrera Fusté, Jaume ; Torrebadella Flix, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul s'estudiarà des del àmbit transversal de l'espai: l'experiència i pràctica de l'educació artística, l'educació corporal i la psicomotricitat. Ho farà baix el signe de la creativitat i el desenvolupament de la persona, i tenint en compte les transformacions que experimenta el concepte d'espai i la seva vivència en el canvi de paradigma que reclama l'educació actual. [...]
En este módulo se estudiará desde el ámbito transversal del espacio: la experiencia y práctica de la educación artística, la educación corporal y la psicomotricidad. Lo hará bajo el signo de la creatividad y el desarrollo de la persona, y teniendo en cuenta las transformaciones que experimenta el concepto de espacio y su vivencia en el cambio de paradigma que reclama la educación actual. [...]

2019-20
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
10.
10 p, 132.6 KB Educació musical, visual i aprenentatge [102035] / Morón, Mar ; Barrera Fusté, Jaume ; Pla Sorribes, Maria Immaculada ; Getino Díez, Julia ; González Martín, Cristina ; Mora Romagosa, Oriol ; Ortin Lozano, Ruth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Objectius formatius: La naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats. Intervencions educatives en l'àmbit de l'educació performativa de les arts: imatge, objecte i espai. [...]
Objetivos formativos: La naturaleza de los procesos artísticos y sus recursos para ser formalizados. Intervenciones educativas en el ámbito de la educación performativa de las artes: imagen, objeto y espacio. [...]

2019-20
Grau en Educació Primària [896]
3 documents

Course materials : 78 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Fusté, Josep
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.