Results overview: Found 41 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 8 records found
Course materials, 22 records found
Articles 10 records found  
1.
23 p, 809.2 KB En torno a la sintaxis y la semántica de los complementos predicativos en español / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
1988
Estudi general, Núm. 8 (1988) , p. 7-29  
2.
8 p, 554.5 KB Algunes qüestions entorn del problema de la correferència en castellà: el fenomen d' 'abast' de SN / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Dins de la GGT s'ha assumit que el domini d'aplicació de la transformació EQUI no pot excedir els límits del cicle immediatament superior a la proposició el subjecte de la qual s'elideix. Aquesta restricció, igualment característica del principi interpretatiu Complement Subject Rule, impedeix explicar una de les dues interpretacions que accepten una serie d'oracions castellanes amb infinitiu, el subjecte del qual pot adoptar el valor d'un SN situat en una proposició no adjacent a la proposició en que apareix la forma no personal. [...]
Generative Grammar claims that EQUI operates on NPs if they are coreferential to some other NP in the immediately higher sentence. This restriction, that also applies to the Complement Subject Rule, makes it impossible to explain one of the two possible readings that accepts a set of Spanish infinitive sentences whose subject may be interpreted as identical to a NP placed in a sentence that doesn't dominate immediately the infinitive sentence. [...]

1981
Estudi general, Vol. 2 Núm. 1 (1981) , p. 113-120  
3.
10 p, 72.5 KB Microvariació sintàctica : el català i l'espanyol comparats / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2007
Caplletra, Núm. 42 (2007) , p. 109-118  
4.
20 p, 1.3 MB La teoria del control i els infinitius no controlats / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
1990
Caplletra, Núm. 8 (1990) , p. 21-40  
5.
23 p, 598.3 KB Auxiliaritat i reestructuració / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Estudi sobre els verbs modals i aspectuals.
1984
Els Marges, Núm. 31 (Maig 1984) , p. 29-51  
6.
13 p, 428.1 KB Oració i fragments: solució transformacional o interpretativa? / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Sobre els fragments lingüístics o enunciats el·líptics i la necessitat de donar-los un origen oracional.
1979
Els Marges, Núm. 15 (Gener 1979) , p. 81-93  
7.
15 p, 574.7 KB Oració i fragments: vers una definició conjunta / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
L'estudi tracta d'arribar a una caracterització comuna dels fragments (o enunciacions el·líptiques, com les exclamacions, les dites, les respostes, etc. ) i les oracions, amb la formulació d'un concepte integrador d'oració.
1978
Els Marges, Núm. 13 (Maig 1978) , p. 88-102  
8.
7 p, 78.9 KB Introduction. Generative Diachronic Syntax : word order and information structure / Batllori, Montserrat (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació) ; Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2011 - 10.5565/rev/catjl.30
Catalan journal of linguistics, Vol. 10, Núm. (2011) , p. 9-15  
9.
54 p, 1.3 MB Spanish Absolute Constructions and Aspect / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Aquest treball està dedicat a l'estudi del valor aspectual de les construccions absolutes en espanyol. El seu objectiu bàsic es centra en la correlació existent entre la interpretació perfectiva d'aquestes estructures i la seva capacitat per a legitimar un SN subjecte fonèticament realitzat. [...]
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 75-128  
10.
17 p, 98.5 KB La docència a la UAB / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La universitat està abocada a fer front a un nou entorn marcat per una sèrie de transformacions profundes que afecten àmbits diversos. La migració accelerada d'un sistema d'universitat tradicional -amb una oferta rígida i poc diversificada de titulacions homologades i una demanda «segura» d'estudiants locals entre els 18 i els 25 anys, dedicats prioritàriament a l'estudi presencial- a un nou model molt més flexible, tant pel que fa a la tipologia de les carreres com a les característiques dels alumnes, ha comportat un procés paral·lel de reflexió entorn de la docència sensu lato, que ha esdevingut un factor clau de competitivitat dins l'àmbit universitari. [...]
La universidad está destinada a hacer frente a un nuevo entorno marcado por una serie de transformaciones profundas que afectan a ámbitos diversos. La migración acelerada de un sistema de universidad tradicional -con una oferta rígida y poco diversificada de titulaciones homologadas y una demanda «segura» de estudiantes locales entre los 18 y 25 años dedicados prioritáriamente al estudio presencial- a un nuevo modelo mucho más flexible, ya sea por la tipología de las carreras o por la características de los alumnos, ha comportado un proceso paralelo de reflexión alrededor de la docencia sensu lato. [...]
University is facing a new context characterized by a set of deep transformations that affect various aspects. The accelerated migration from a traditional university system -- with a rigid and little diversified offer of studies and a «secure» demand of local students aged 18 to 25, mainly consecrated to the presential study -- to a much more flexible new one with regard to the type of studies and the students' characteristics, has become a parallel process of reflection about teaching sensu lato. [...]

2001
Educar, N. 28 (2001) , p. 99-115  

Books and collections 1 records found  
1.
288 p, 38.9 MB El infinitivo en español / Hernanz, Ma. Lluïsa
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB, 1982 (Sèrie Lingüística)  

Research literature 8 records found  
1.
288 p, 1.6 MB Right dislocation as a biclausal phenomenon : evidence from Romance languages / Fernández-Sánchez, Javier, autor. ; Hernanz, Ma. Lluïsa, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
Esta tesis versa sobre la sintaxis de la dislocación a la derecha (01), con un enfoque empírico en las lenguas romances. En la 01, un constituyente oracional (el dislocado, o D) aparece desplazado en el margen derecho de una oración que, desde el punto de vista sintáctico, semántico y prosódico, es completamente independiente. [...]
This dissertation deals with the syntax of right dislocation (RD) with an empirical focus on Romance languages. In RD structures, a constituent (the dislocated phrase or D for short) appears displaced at the right edge of a syntactically, prosodically and semantically complete clause. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
96 p, 1.8 MB La cortesía verbal en el marco de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) para alumnos coreanos / Fernández Torres, Alba María ; Hernanz, Ma. Lluïsa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo trata de sacar el máximo partido a la formación adquirida en materia de lingüística y E/LE en la UAB y a mi experiencia académica e intercultural como estudiante de intercambio en Corea del sur durante el primer y segundo semestre del máster respectivamente. [...]
Aquest treball tracta de treure el màxim partit a la formació adquirida en matèria de lingüística i E/LE a la UAB i a la meva experiència acadèmica i intercultural com a estudiant d'intercanvi a Corea del sud durant el primer i el segon semestre del màster respectivament. [...]

2016  
3.
337 p, 4.4 MB La alternancia locativa en castellano y polaco: un análisis tipológico-construccional / Lewandowski, Wojciech ; Hernanz, Ma. Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Mateu Fontanals, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La alternancia locativa es un tipo de realización morfosintáctica múltiple de un verbo cuyos dos argumentos "internos" – uno que denota la materia o locatum (heno en (1)) y otro que denota la locación – pueden funcionar bien como objeto directo, o bien formar parte de un sintagma preposicional. [...]
The locative alternation is a phenomenon in which a given verb can realize either a locatum or a location in direct object position. In the so-called change-of-location variant (John loaded hay onto the cart) the locatum argument is associated with the direct object, the location argument being expressed as a prepositional phrase. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
47 p, 238.9 KB Los adverbios oracionales y la periferia izquierda / Serret Lanchares, Silvia ; Hernanz, Ma. Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El objetivo de este trabajo es determinar las posiciones sintácticas de los adverbios oracionales en castellano, así como de las construcciones formadas por un adverbio evidencial y el complementante que (por ejemplo, evidentemente que). [...]
L'objectiu d'aquest treball és determinar les posicions sintàctiques dels adverbis oracionals en castellà, així com de les construcciones formades per un adverbi evidencial i el complementant que (per exemple, evidentemente que). [...]

2012  
5.
450 p, 1.4 MB Adquisición de terceras lenguas y de lenguas adicionales. El proceso de comprensión escrita / Lozano González, Lidia ; Hernanz, Ma. Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La presente tesis se ubica en el campo de la adquisición de terceras lenguas y de lenguas adicionales y de la intercomprensión de lenguas. En la primera parte presentamos el estado de la cuestión en estudios teóricos y pedagógicos sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas, volcando nuestra propia experiencia docente acumulada a lo largo de estos últimos quince años. [...]
The present thesis is on third and additional languages acquisition and language intercomprehension. In its first part, we present the main theoretical and pedagogical studies on language teaching and learning, taking advantage of our own teaching experience over the last fifteen years. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
6.
224 p, 8.1 MB La Predicación secundaria en español / Suñer Gratacós, Avel·lina ; Hernanz, Ma. Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
3 documents
7.
98 p, 363.9 KB Toward a comparative analysis of coming and going verbs in Spanish, German, and Polish / Lewandowski, Wojciech ; Hernanz, Ma. Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This work deals with coming and going verbs in three typologically distinct languages: a Romance one (Spanish), a Germanic one (German) and a Slavic one (Polish) within Fillmore`s (1966, 1971, 1975, 1982, 1983) framework. [...]
L'objectiu d'aquest treball és analitzar, des d'una perspectiva comparativa, els anomenats verbs díctics de moviment en tres llengües tipològicament diferents: romànica (castellà), germànica (alemany) i eslava (polonès), dins el marc de Fillmore (1966, 1971, 1975, 1982, 1983). [...]

2007  
8.
176 p, 2.3 MB De la gramática descriptiva a la gramática pedagógica : revisión de dos obras y propuesta didáctica para la conceptualización del modo subjuntivo en español como lengua extranjera / Lozano González, Lidia ; Hernanz, Ma. Lluïsa, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2007  

Course materials 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
9 p, 147.5 KB Sintaxi de l'espanyol: l'oració composta [100584] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2013-14
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
2.
10 p, 131.9 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2013-14
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
3.
9 p, 107.4 KB Sintaxi de l'espanyol: l'oració composta [100584] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2012-13
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
4.
9 p, 103.9 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2012-13
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
5.
9 p, 125.9 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2012-13
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
6.
2 p, 566.2 KB Art barroc [100548] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2011-12
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
7.
3 p, 105.8 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2011-12
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
8.
3 p, 105.8 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2011-12
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i d'Espanyol [1001]  
9.
3 p, 105.6 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2011-12
Graduat o Graduada en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]  
10.
3 p, 105.8 KB Comentari lingüístic de textos literaris [100581] / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2011-12
Graduat o Graduada en Estudis de Català i Espanyol [834]  

Course materials : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
35 Hernanz, Ma. Lluïsa
8 Hernanz, Ma. Lluïsa,
1 Hernanz, Margarita,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.