Results overview: Found 54 records in 0.02 seconds.
Articles, 22 records found
Contributions to meetings and congresses, 25 records found
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 3 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 47.0 KB Més recursos i millors polítiques per reduir la desocupació / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El catedràtic emèrit del Departament de Sociologia Fausto Miguélez ha coordinat un estudi sobre les polítiques d'ocupació a Espanya entre els anys 2012 i 2014. Entre les conclusions, destaca que la inversió i el suport públic haurien de jugar un paper clau en la consolidació d'un model productiu més sostenible i en la reducció de l'atur per sota del 10%, amb la finalitat d'evitar la marginació d'una part de la societat.
El catedrático emérito de sociología Fausto Miguélez ha coordinado un estudio sobre las políticas de empleo en España entre los años 2012 y 2014. Entre las conclusiones, destaca que la inversión y el apoyo público deberían jugar un papel clave en la consolidación de un modelo productivo más sostenible y en la reducción del desempleo por debajo del 10%, con el fin de evitar la marginación de una parte de la sociedad.

2016
UAB divulga, Octubre 2016, p. 1-2
2 documents
2.
4 p, 340.7 KB Algunas reflexiones sobre la crisis de la concertación social en España y en Europa / Ysàs Molinero, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
A pesar de que la concertación social ha pasado durante los últimos 35 años por etapas muy fructíferas y otras con escasos resultados, lo cierto es que la actual crisis ha llevado a los interlocutores sociales a posiciones irreconciliables. [...]
El present article reflexiona sobre la ruptura del consens social, no necessària i exclusivament com a conseqüència de la crisi econòmica. Aquesta ruptura s'ha traduït principalment en una forta reculada dels drets socials, el desmantellament de l'Estat del Benestar (protecció social, serveis públics), així com en un retrocés de la capacitat de participació de la societat en la presa de decisions. [...]
Although over the last 35 years social dialogue has gone in Spain both through very successful stages and others with limited success, the fact is that the current crisis has led the social partners to irreconcilable positions. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.34
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 127-130  
3.
10 p, 240.3 KB La construcción de la dimensión social de la unión europea : muchos retos pendientes y muchas necesidades a las que responder / Rojo Torrecilla, Eduardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La política social europea se encuentra en una difícil situación. La crisis económica y social iniciada en 2008 ha significado la reducción y restricción de derechos sociales en muchos Estados de la Unión Europea, y también el incremento del número de personas desempleadas. [...]
La política social europea es troba en una difícil situació. La crisi econòmica i social iniciada en 2008 ha significat la reducció i restricció de drets socials en molts Estats de la Unió Europea, i també l'increment del nombre de persones aturades. [...]
European social policy is in a difficult situation. The economic and social crisis that began in 2008 has meant the reduction and restriction of rights in many states of the European Union, and the increasing number of unemployed people. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.33
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 117-126  
4.
14 p, 289.6 KB Concertación social para el empleo en España (2008-2014) / Pérez Amorós, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La concertación social incide en el sistema de fuentes reguladoras de las relaciones laborales, explica, en parte, el modelo democrático de las relaciones laborales, y consecuentemente, es un condicionante del Estado social, democrático y de Derecho. [...]
La concertació social incideix en el sistema de fonts reguladores de les relacions laborals, explica, en part, el model democràtic de les relacions laborals, i conseqüentment, és un condicionant de l'Estat social, democràtic i de Dret. [...]
Social partnership affects the regulatory system of industrial, and explains, in part, the democratic model of labor relations; consequently, it is a key determinant of social, democratic and legal state. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.29
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 95-108  
5.
4 p, 359.9 KB El fracaso del modelo de empleo de la Unión Europea : comentario a las ponencias "Crisis y transformación del contrato de empleo" / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El comentari està orientat a dibuixar el context general en el qual es desenvolupa la deterioració de les condicions de treball a la Unió Europea. Es debat la diferència entre les polítiques keynesianes de plena ocupació i la revisió de les mateixes per part de la Unió Europea. [...]
El comentario está dirigido a situar el contexto general en el que se desarrolla el deterioro de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Se discute la diferencia entre las políticas keynesianas de pleno empleo y la revisión de las mismas por parte de la Unión Europea. [...]
This paper is bent on giving the general context of the deterioration of labor conditions in the European Union. The Keynesian policies of full employment are confronted with the European Union policy of employment. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.30
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 91-94  
6.
12 p, 503.4 KB Determinantes de la crisis en españa : dinámica económica reciente y políticas públicas / Banyuls Llopis, Josep M. (Universitat de València. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Des de 2008 la societat espanyola està sumida en una crisi profunda que a mig i llarg termini comportarà canvis estructurals de gran transcendència. La situació actual no respon a un problema conjuntural sinó que la crisi que estem vivint respon a problemes estructurals de l'economia i la societat espanyola, en un doble àmbit. [...]
Desde 2008 la sociedad española está sumida en una crisis profunda que a medio y largo plazo comportará cambios estructurales de gran trascendencia. La situación actual no responde a un problema coyuntural sino que la crisis que estamos viviendo responde a problemas estructurales de la economía y la sociedad española, en un doble ámbito. [...]
From 2008 the Spanish society is in a deep crisis that at medium and long lead will reach structural changes. The current situation is not a short term problem. On the contrary, the crisis we are experiencing responds to structural problems of the Spanish economy and society in a double sphere. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.32
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 79-90  
7.
5 p, 362.2 KB Negociación en la empresa e individualización : tendencias más significativas de los cambios en la negociación colectiva / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Es presenten a debat aspectes significatius que suggereixen les ponències sobre "Reformes i transformacions en la negociació col·lectiva". Entre ells destaquen la potenciació de l'empresa com a eix de la negociació col·lectiva i la creixent tendència a individualitzar les relacions col·lectives de treball. [...]
Se presentan a debate aspectos significativos que sugieren las ponencias sobre "Reformas y transformaciones en la negociación colectiva". Entre ellos destacan la potenciación de la empresa como el eje de la negociación colectiva y la creciente tendencia a individualizar las relaciones colectivas de trabajo. [...]
The papers presented in the session on "Reforms and changes in collective bargaining" proposed significant and suggesting aspects for debate. Some of the most remarkable are: the strengthening of the company as the hub of collective bargaining and the growing tendency to individualize the collective industrial relations. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.27
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 61-65  
8.
13 p, 456.3 KB La reforma del sistema de negociación colectiva español y sus implicaciones desde una perspectiva jurídica / Pastor Martínez, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
En el present article es presenten els principals canvis que, com a conseqüència de les últimes reformes legislatives, s'han produït en el marc normatiu legal regulador de la negociació col·lectiva. [...]
En el presente artículo se presentan los principales cambios que, como consecuencia de las últimas reformas legislativas, se han producido en el marco normativo legal regulador de la negociación colectiva. [...]
In this paper we analyze the main changes introduced by the legislative reform in legal regulation of collective bargaining. Through the analysis of the changes that have occurred in areas such as the structure of collective bargaining, the concurrence of collective agreements or the new regulation about extended validity the paper exposes the effects for Spanish collective bargaining system. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.25
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 35-47  
9.
26 p, 660.5 KB Presentación : Transformaciones recientes en el modelo de relaciones laborales / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Las reformas del mercado de trabajo y del estado del bienestar tienden a configurar un nuevo modelo de relaciones laborales de carácter neoliberal, inspirado en el modelo de capitalismo flexible anglosajón. [...]
Les reformes del mercat de treball i de l'estat del benestar tendeixen a configurar un nou model de relacions laborals de caràcter neoliberal, inspirat en el model de capitalisme flexible anglosaxó. [...]
The reforms of the labor market and welfare state tend to set up a new model of labor relations neoliberal, inspired by the Anglo-Saxon model of flexible capitalism. Short-term oriented and based on the logic of financialisation of the economy as a mechanism of social discipline. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.23
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 1-26  
10.
10 p, 277.9 KB Los Colectivos más débiles del mercado laboral : ¿la excepción como norma? / Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Recio, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La crisi iniciada en 2007 agreuja alguns dels trets estructurals de l'ocupació i del mercat laboral a Espanya, al mateix temps que defineix nous eixos de desigualtat. Les dones, els joves d'ambdós sexes i les persones adultes majors de 45- 50 anys conformen el gruix dels col·lectius que pitjor suporten al mercat de treball, l'impacte de la crisi. [...]
La crisis iniciada en 2007 agudiza algunos de los rasgos estructurales del empleo y del mercado laboral en España, al tiempo que define nuevos ejes de desigualdad. Las mujeres, los jóvenes de ambos sexos y las personas adultas mayores de 45- 50 años conforman el grueso de los colectivos que peor soportan en el mercado de trabajo, el impacto de la crisis. [...]
The financial crisis started in 2007 is intensifying the structural characteristics of employment and Spanish labor market, while producing new inequality focus. Women, young people and people over 45-50 year old are the collectives that are bearing the worst consequences of crisis. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.19
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 185-194  

Articles : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 565.2 KB "Desigualtats múltiples" : vells i nous debats al voltant del salari i el(s) temps de treball / Institut d'Estudis del Treball ; Molina Romo, Óscar 1962- ; Cebrián, Inmaculada ; Gimeno Díaz de Atauri, Pablo
L'any 2022 ha deixat empremta en el camp del treball i de les relacions laborals. Les seqüeles de la pandèmia i l'impacte de la guerra a Ucraïna, entre d'altres, han posat a prova les condicions de vida i, en certa manera, reorganitzat l'agenda dels agents socials i els seus continguts. [...]
El lema d'aquestes XI Jornades, "Desigualtats múltiples: vells i nous debats al voltant del salari i el(s) temps de treball", resumeix el caràcter polièdric d'ambdós pilars de la relació laboral. [...]

2023
Jornades IET "Desigualtats múltiples: vells i nous debats al voltant del salari i el(s) temps de treball". Barcelona, 11es : 2023
8 documents
2.
71 p, 10.4 MB Final programme 13th ILERA European Congress / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
This European Congress will accordingly pay particular attention to the role social partners and employment relations can have in promoting a Green Just Transition contributing to slow down climate change and alleviate its negative impact. [...]
2022
ILERA European Congress. Industrial relations and the Green Transition: Towards inclusive and sustainable growth. Bellaterra, Catalunya, 13th : 2022  
3.
8 p, 151.6 KB El empleo público en España : insuficiente, envejecido y (una parte) precarizado / García Calavia, Miguel Ángel (Universitat de València) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
4.
4 p, 227.9 KB El equilibrio entre los principios de acceso al empleo público y la estabilidad en el empleo: un enfoque en perspectiva comunitaria / Beltran de Heredia Ruiz, Ignasi (Universitat Oberta de Catalunya) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
5.
23 p, 449.7 KB Regulación, relaciones y condiciones de empleo en los cuidados residenciales / Godino Pons, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
6.
18 p, 650.4 KB Teletrabajo y desconexión como medida de prevención de riesgos laborales / Moreno Solana, Amanda (Universidad Carlos III de Madrid) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornadas IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
7.
28 p, 5.8 MB Exposición a riesgos laborales psicosociales y salud mental : evidencias en España en el período 2005-2021 / Navarro Giné, Albert (Organization of Work And Health (POWAH). Research group on Psychosocial risks) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022  
8.
2 p, 135.9 KB X Jornades IET "Condicions de treball i ocupació : una mirada a les administracions públiques" / Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La pandèmia està posant a prova les condicions de treball i d'ocupació. No només pel seu impacte directe en l'ocupació i en les condicions de vida, sinó perquè s'ha convertit, a més, en l' escenari en què s' estan desenvolupant mutacions de fons en el treball, l'ocupació i les relacions laborals. [...]
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022
2 documents
9.
10 p, 810.1 KB El impacto de la covid sobre las relaciones de empleo y trabajo / Vallecillo Gámez, María Rosa (Universidad de Jaén) ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021
2 documents
10.
10 p, 294.5 KB La crisis de la Covid-19 : ¿una oportunidad perdida? / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Borràs Català, Vicent ; Arboix Caldentey, Paula ; Riera, Mireia ; Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2021
Jornadas IET "De la gran recesión a la pandemia: impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales". Universitat Autònoma de Barcelona, : 2021  

Contributions to meetings and congresses : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 1 records found  
1.
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'objectiu de l'Anuario és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l'evolució del mercat de treball, les polítiques d'ocupació i les relacions laborals durant l'any en qüestió. També s'analitzen les novetats més rellevants en l'àmbit europeu. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis del Treball, 2013-
8 documents

Books and collections 2 records found  
1.
109 p, 1.8 MB El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Do Amaral Pinto, Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'estudi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball és un àmbit consolidat en les anàlisis del treball de les dones i, en general, de les anàlisis del mercat laboral, tant des de perspectives convencionals com, especialment, des d'una perspectiva de gènere. [...]
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019  
2.
7 p, 48.7 KB Reglament de l'Institut d'Estudis del Treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
2010  

Research literature 3 records found  
1.
74 p, 1.9 MB Transición, trayectorias y discursos. Análisis de grupos de discusión / Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Lope Peña, Andreu ; Barrientos, Daniel ; Moles Kalt, Benjamí ; Carrasquer, Pilar, 1957- ; Molina Romo, Óscar 1962- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
2018 (QUIT working papers series ; 23)  
2.
27 p, 548.6 KB Industrial relations and management of multilingual diversity at work. A comparative case study analysis in the Spanish context / Godino Pons, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
2016  
3.
43 p, 540.9 KB Youth and trade unions in Spain : re-building links in turbulent times / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
The relationship between young people and trade unions is of key importance in order to understand the future of trade unions. The ageing of European societies has also a reflection in one of the most important institutions, trade unions, whose share of young workers' membership remains very low and decreasing (Kahmann 2002). [...]
2014  

Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Máster en Técnicas de Investigación Social Aplicada (TISA) / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El Máster en Técnicas de Investigación Social Aplicada online te ofrece una formación especializada de postgrado destinada al conocimiento y uso de las técnicas de investigación avanzadas en el campo de las ciencias sociales y humanidades.
2023  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.