Results overview: Found 69 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 36 records found
Course materials, 31 records found
Articles 2 records found  
1.
12 p, 2.1 MB Multispectral Image Feature Points / Aguilera, Cristhian (Universidad del Bío-Bío (Concepción, Xile)) ; Barrera Campo, Jose Fernando (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sappa, Angel Domingo (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Toledo Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
This paper presents a novel feature point descriptor for the multispectral image case: Far-Infrared and Visible Spectrum images. It allows matching interest points on images of the same scene but acquired in different spectral bands. [...]
2012
Sensors (Basel, Switzerland), Vol. 12 (2012) , p. 12661-12672  
2.
2 p, 137.5 KB Els fars davanters a ull de càmara / Serrat, J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Diego, Ferran. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Alvarez, J.M (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lopez, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Elvira, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La contínua innovació en els sistemes d'il·luminació dels automòbils comporta també una millora en els sistemes d'avaluació. Aquests estan basats en la comparació dinàmica, és a dir, que siguin els propis experts o usuaris qui comprovin la qualitat dels fars durant una sèrie de proves de conducció. [...]
La continua innovación en los sistemas de iluminación de los automóviles comporta también una mejora en los sistemas de evaluación. Éstos están basados en la comparación dinámica, es decir, que sean los propios expertos o usuarios quienes comprueben la calidad de los faros durante una serie de pruebas de conducción. [...]
Continuous innovation in headlamp systems also implies an improvement in how they are assessed. These assessment systems are based on dynamic comparison, i. e. , experts or users themselves assess the quality of headlamps by means of different driving tests. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents

Research literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
11 p, 9.8 MB Visualització, creació i millora de terrenys 3D / Martínez Espelleta, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Durant les últimes dècades, la visió de mapes tridimensionals ha avançat moltíssim des de l'aparició de Google Maps l'any 2005, el qual va popularitzar i fer disponible al públic general aquest servei. [...]
Over the last few decades, three-dimensional map viewing has come a long way since the advent of Google Maps in 2005, which made this service popular and available to the general public. However, new technologies such as three-dimensional relief visualization are only applied to heavily populated areas, leaving apart a large part of the territory's surface. [...]
Durante las últimas décadas, la visión de mapas tridimensionales ha avanzado muchísimo desde la aparición de Google Maps el año 2005, el cual popularizó y dió a la disposición del público general este servicio. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
15 p, 1.3 MB Implementing from scratch an easy-to-use Deep Learning library and experimenting with the internal neural networks pipeline / García Romera, Abel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Deep Learning (DL) is acquiring more and more applications in the industry, but not all professionals who need it have knowledge on the topic. For this reason, I have developed my own DL library for Python that includes multilayer perceptrons and convolutional neural networks, completely from scratch and with the aim of being easy to use, as I have shown when it has been used by some students from my old high school. [...]
El Deep Learning (DL) está siendo cada vez más usado en la industria, pero no todos los profesionales que lo necesitan tienen conocimientos sobre el tema. Por ello, he desarrollado mi propia librería de DL para Python que incluye perceptrones multicapa y redes neuronales convolucionales, completamente desde cero y con el objetivo de que sea fácil de usar, como he demostrado cuando la han utilizado algunos alumnos de secundaria de mi antiguo instituto. [...]
El Deep Learning (DL) està sent cada vegada més utilitzat a la indústria, però no tots els professionals que ho necessiten tenen coneixements sobre el tema. Per això, he desenvolupat la meva pròpia llibreria de DL per a Python que inclou perceptrons multicapa i xarxes neuronals convolucionals, completament des de zero i amb l'objectiu que sigui fàcil d'usar, com he demostrat quan l'han fet servir alguns alumnes de secundària del meu antic institut. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.2 MB Identificació de fonts d'emissió de metà d'aigües residuals amb visió per computador i observacions de Sentinel-2 / Aceves Soley, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies basades en aprenentatge profund s'han desenvolupat a gran velocitat en els últims anys i alhora proporcionen eines de molta efectivitat. En aquest treball s'aplicaran aquestes tecnologies per a la detecció de fonts del gas metà, un dels gasos més contaminants a l'atmosfera, alhora que fàcilment localitzable en les depuradores, on es centrarà el treball. [...]
Deep learning-based technologies have developed rapidly in recent years and at the same time provide highly effective tools. In this project, these technologies will be applied to detect sources of methane gas, one of the most polluting gases in the atmosphere, while being easily located in waste water treatment plants, which this work will focus. [...]
Las tecnologías basadas en aprendizaje profundo se han desarrollado a gran velocidad en los últimos años ya la vez proporcionan herramientas de mucha efectividad. En este trabajo se aplicarán estas tecnologías para la detección de fuentes de gas metano, uno de los gases más contaminantes a la atmósfera, al tiempo que fácilmente localizable en las depuradoras, donde se centrará este trabajo. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
4.2 MB Aterratge autònom d'aeronaus d'ala fixa basat en visió / Nogué Bonet, Narcís ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Per al meu treball de fi de grau he decidit abordar el problema de l'aterratge autònom en aeronaus d'ala fixa sote normes de vol visual, ja que considero que els mètodes en ús avui en dia no es beneficien tan com podrien dels avenços més recents en tecnologia, principalment en els camps de la intel·ligència artificial i la visió per computador. [...]
For my research work I have decided to address the problem of autonomous landing in fixed wing aircraft under Visual Flight Rules, as I consider that the methods in use today do not benefit as much as they could from the latest advances in technology, mainly in the fields of artificial intelligence and computer vision. [...]
Para mi trabajo de fin de grado he decidido abordar el problema del aterrizaje autónomo en aeronaves de ala fiza bajo normas de vuelo visual, ya que considero que los métodos en uso hoy en día no se benefician tanto como podrían de los avances más recientes en tecnología, principalmente en los campos de la inteligencia artificial y la visión por computador. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
122 p, 48.8 MB Lifelike Humans : Detailed Reconstruction of Expressive Human Faces / Rotger Moll, Gemma ; Agudo Martínez, Antonio, dir. ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir.
El desenvolupament de personatges digitals semblants a les persones és una tasca difícil, ja que els humans estem acostumats a reconèixer-nos entre nosaltres i trobar els CGI poc humanitzats. Per complir els estàndards de les produccions de videojocs i pel·lícules digitals és necessari modelar i animar aquests personatges el més proper als éssers humans. [...]
Desarrollar personajes digitales similares a los humanos es un reto, ya que los humanos estamos acostumbrados a reconocernos entre nosotros y a encontrar a los CGI poco humanos. Para cumplir con los estándares de las producciones de videojuegos y películas digitales, es necesario modelar y animar a estos personajes de la manera más parecida posible a los humanos. [...]
Developing human-like digital characters is a challenging task since humans are used to recognizing our fellows, and find the computed generated characters inadequately humanized. To fulfill the standards of the videogame and digital film productions it is necessary to model and animate these characters the most closely to human beings. [...]

2021  
6.
13 p, 7.2 MB Interpolación temporal para imágenes de satélite / Fernández Morales, Enrique ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, las redes neuronales se han convertido en una herramienta muy versátil y eficaz en la resolución de problemas, en especial los relacionados con imágenes. Es por ello que en este proyecto pretendemos experimentar con esta tecnología, implementando modelos capaces de realizar motion interpolation en imágenes de satélites de más de 3 canales. [...]
In recent years, neural networks have become a very versatile and effective tool for solving problems, especially those related to images. That is why in this project we intend to experiment with this technology, implementing models capable of performing motion interpolation in satellite images of more than 3 channels. [...]
En els últims anys, les xarxes neuronals s'han convertit en una eina molt versàtil i eficaç en la resolució de problemes, especialment els relacionats amb imatges. És per això que en aquest projecte pretenem experimentar amb aquesta tecnologia, implementant models capaços de realitzar motion interpolation en imatges de satèl·lits de més de 3 canals. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 1.7 MB Chatbot para docencia : herramienta de obtención de información y realización de cuestionarios para la docencia / Valcarce Pagán, César ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se va a realizar el desarrollo de un chatbot para el alumnado de la UAB. Este chatbot permitirá al alumno buscar información y realizar cuestionarios sobre las asignaturas de su interés. [...]
In this project, the development of a chatbot for UAB students will be carried out. This chatbot will allow the student to search for information and take questionnaires about the subjects of their interest. [...]
En aquest projecte es va a realitzar el desenvolupament d'un chatbot per a l'alumnat de la UAB. Aquest chatbot permetrà a l'alumne buscar informació i realitzar qüestionaris sobre les assignatures del seu interès. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 11.6 MB Spectral Super-Resolution of Satellite Imagery with Generative Adversarial Networks / Rojas Pérez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Hyperspectral (HS) data is the most accurate interpretation of surface as it provides fine spectral information with hundreds of narrow contiguous bands as compared to multispectral (MS) data whose bands cover bigger wavelength portions of the electromagnetic spectrum. [...]
Les dades hiperspectrals (HS) són la interpretació més precisa de la superfície, ja que proporciona informació espectral fina amb centenars de bandes contigües estretes en comparació amb les dades multiespectrals (MS) les bandes cobreixen parts de longitud d'ona més grans de l'espectre electromagnètic. [...]
Los datos hiperspectral (HS) son la interpretación más precisa de la superficie, ya que proporciona información espectral fina con cientos de bandas contiguas estrechas en comparación con los datos multiespectrales (MS) cuyas bandas cubren partes de longitud de onda más grandes del espectro electromagnético. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 1.7 MB Multispectral Earth simulator / Cid Munuera, Guillermo ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Durante los últimos años en el campo de la visión por computador, sin duda, la tecnología de Deep Learning más utilizada son las redes generativas antagónicas más conocidas como GANs. Estas son capaces de generar imágenes prácticamente realistas que engañan al ojo humano. [...]
Durant els últims anys en el camp de la visió per computador, sens dubte, la tecnologia de Deep Learning més utilitzada són les xarxes generatives antagòniques més conegudes com GANs. Aquestes són capaces de generar imatges pràcticament realistes que enganyen l'ull humà. [...]
In the last few years, in the field of computer vision, without a doubt the Deep Learning technology with more importance are the generative adversarial networks better known as GANs, capable of generating practically realistic images that fool the human eye. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 9.1 MB Valorització de residus amb deep learning i càmeres multiespectrals / Gracia Larrosa, Edgar ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Antens, Coen Jacobus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment tots els residus que es generen en les ciutats són enviats a plantes de processament on se separen i seleccionen aquells que poden ser reutilitzats en un futur. Aquesta és una tasca complexa degut a la creixent quantitat de material que ha de ser analitzat i a la gran varietat d'elements que hi podem trobar. [...]
Actualmente todos los residuos que se generan en las ciudades son enviados a plantas de procesamiento donde se separan y seleccionan aquellos que pueden ser reutilizados en un futuro. Esta es una tarea compleja debido a la creciente cantidad de material que debe ser analizado y la gran variedad de elementos que podemos encontrar. [...]
Nowadays, garbage generated in cities are sent to processing plants, where different materials are separated and those that can be reused in the future are selected. This is a complex task due to the increasing amount of material that must be analysed and the variety of elements that we may encounter. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 31 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 111.1 KB Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada [104372] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tècniques de Gràfics per Computador i Visualització Gràfica, en especial les de realisme (rendering) i d'animació per Computador (Computer Animation) són presents en molts àmbits, fonamentalment en l'entreteniment (cinema, televisió, videojocs, etc. [...]
The techniques of Computer Graphics and Graphic Visualization, especially those of realism (rendering) and animation by Computer (Computer Animation) are present in many fields, fundamentally in the entertainment (cinema, television, videojuegos, etc. [...]
Las técnicas de Gráficos por Computador y Visualización Gráfica, en especial las de realismo (rendering) y de animación por Computador (Computer Animation) están presentes en muchos ámbitos, fundamentalmente en el entretenimiento (cine, televisión, videojuegos, etc. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
7 p, 111.2 KB Visió per Computador [104423] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
3.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
7 p, 117.5 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
7 p, 117.3 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 109.6 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
7 p, 116.5 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 113.4 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan 1 b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
6 p, 88.8 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: (a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució, i (b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Course materials : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.