Resultats globals: 98 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 33 registres trobats
Materials acadèmics, 63 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
20 p, 616.9 KB The american security model and its influence over Europe's social and juridical values / Martínez Quirante, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
The author describes the evolution from the USA individual-centric state towards the administrative and regulatory one. The author examines the very different models of security for the USA and Europe and its influence over European social and juridic values.
2022 - 10.36128/priw.vi39.340
Prawo i Wiez, Vol. 1 Núm. 39 (2022) , p. 11-30  
2.
16 p, 322.4 KB La compatibilidad entre la actividad cinegética tradicional y la conservación de las aves silvestres según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Martínez Quirante, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.)
Los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea van a ser un elemento trascendental para entender cómo, cuándo y en qué casos pueden los Estados Miembros excepcionar la prohibición de la caza no selectiva de aves para dar cumplimiento a la Directiva 2009/147/CE.
Els recents pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea són un element transcendental per a entendre com, quan i en quins casos poden els Estats membres excepcionar la prohibició de la cacera no selectiva d'aus silvestres per donar compliment a la Directiva 2009/147/CE.
The recent pronouncements of the European Court of Justice will be a transcendental element in understanding how, when and in what cases the member states can exempt the prohibition of the non-selective hunting of birds according to Directive 2009/147/ EC.

2021 - 10.5565/rev/da.583
dA Derecho Animal : Forum of Animal Law Studies, Vol. 12 Núm. 3 (2021) , p. 168-183 (Comentari de sentència)  

Documents de recerca 33 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4.6 MB Las interrelaciones sistema productivo - sistema educativo - seguridad nacional : Un camino hacia la competitividad de las naciones en el contexto internacional / Equeter Leva, Armando ; Jiménez Tello, Maria del Pilar, dir. ; Martínez Quirante, Roser, dir.
Aquest treball de recerca està basat en l'anàlisi de les interrelacions entre el sistema educatiu, el sistema productiu i la seguretat nacional de les nacions pel que fa al seu efecte sobre la seva competitivitat global. [...]
El presente trabajo de investigación está basado en el análisis de las interrelaciones entre el sistema educativo, el sistema productivo y la seguridad nacional de las naciones, en cuanto a su efecto sobre la competitividad global de las mismas. [...]
This research work is based on the analysis of the interrelationships between the educational system, the productive system and the national security of nations, in terms of their effect on their global competitiveness. [...]

2022  
2.
586 p, 10.0 MB La organización y planificación de la respuesta a Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) y Catástrofes / Rodrigálvarez Sanz, Ignacio ; Isturitz Pérez, José Julián, dir. ; Martínez Quirante, Roser, dir.
Les principals teories sobre com donar resposta a Incidents de Múltiples Víctimes (IMV) i situacions de catàstrofe van tenir el seu principal desenvolupament a partir de la Segona Guerra Mundial. Des de llavors s'han anat adaptant i perfeccionant de maneres molt diferents a cada part del globus, malgrat això es fa palès que, independentment de l'agent agressor, del nivell de desenvolupament social i econòmic de la zona, o del model operatiu implantat, resulta extremadament difícil rescatar i auxiliar les víctimes de manera ordenada i eficient. [...]
Las principales teorías sobre cómo dar respuesta a Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) y situaciones de catástrofe tuvieron su principal desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se han ido adaptando y perfeccionando de maneras muy distintas en cada parte del globo, a pesar de lo cual se hace patente que, independientemente del agente agresor, del nivel de desarrollo social y económico de la zona, o del modelo operativo implantado, resulta extremadamente difícil rescatar y auxiliar a las víctimas de forma ordenada y eficiente. [...]
The main theories on how to respond to Mass Casualty Incidents (MCI) and catastrophe situations had their main development since Second World War. Since then, they have been adapted and refined in very different ways in each part of the globe, although it is clear that, regardless of the aggressor agent, the level of social and economic development of the area, or the operating model implemented, it is extremely difficult to rescue and assist victims in an orderly and efficient manner. [...]

2022  
3.
469 p, 3.7 MB La Intervención Administrativa en la Industria Farmacéutica. La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento REACH, la Gestión Medioambiental y la Responsabilidad Social Corporativa en la industria farmacéutica / Obrador Ruiz, Bartolomé ; Martínez Quirante, Roser, dir.
En aquesta tesi doctoral el nostre objectiu és desenvolupar l'aplicació del marc normatiu en Prevenció de Riscos laborals (d'ara endavant PRL), la Gestió Mediambiental (d'ara endavant GMA), el Reglament REACH i la Responsabilitat Social Corporativa (d'ara endavant RSC) en l'àmbit de la indústria farmacèutica. [...]
En esta tesis doctoral nuestro objetivo es desarrollar la aplicación del marco normativo en Prevención de Riesgos laborales (en adelante PRL), la Gestión Medioambiental (en adelante GMA), el Reglamento REACH y la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) en el ámbito de la industria farmacéutica. [...]
In this doctoral thesis our objective is to develop the application of the regulatory framework in Occupational Risk Prevention (hereinafter PRL), Environmental Management (hereinafter GMA), the REACH Regulation and Corporate Social Responsibility (hereinafter CSR) in the field of the pharmaceutical industry. [...]

2022
2 documents
4.
643 p, 3.7 MB De la cooperación policial internacional a la cooperación internacional de seguridad y de inteligencia : el modelo federal cooperativo de Estados Unidos / Duque Quicios, José ; Iglesias Lucía, Montserrat, dir. ; Martínez Quirante, Roser, dir.
La Tesi vol donar a conèixer com la cooperació es desenvolupa en un model cooperatiu, i s'ha triat als Estats Units per les seves organitzacions políticoadministratives i territorials, nivells i estructures federals, estatals i municipals. [...]
La Tesis quiere dar a conocer cómo la cooperación se desarrolla en un modelo cooperativo, y se ha elegido a Estados Unidos por sus organizaciones político-administrativos y territoriales, niveles y estructuras federales, estatales y municipales. [...]
This Thesis wishes to explore how cooperation is developed in a cooperative model, and the United States has been chosen due to its political-administrative and territorial organisations, Federal, State and Municipal levels and structures. [...]

2021  
5.
687 p, 5.8 MB Anàlisi de la seguretat humana en l'àmbit penitenciari : riscos multifactorials / Mateo Álvarez, José Luis ; Martínez Quirante, Roser, dir.
La seguretat humana, emana i suposa en essència com a expressió nascuda de l'ONU (programa PNUD 1994). Aquesta anàlisi aplicada sobre la seguretat humana en l'àmbit penitenciari pretén investigar com afecten les condicions i els elements en el sentit més bàsic a les condicions de vida; en essència, les seves set dimensions que la formen: la seguretat personal, política, alimentària, mediambiental, econòmica que atorga el treball, en la protecció de la salut, i la comunitat social. [...]
La seguridad humana, emana y supone en esencia como expresión nacida de la ONU (programa PNUD 1994). Este análisis aplicado sobre la seguridad humana en el ámbito penitenciario pretende investigar cómo afectan las condiciones y los elementos en el sentido más básico a las condiciones de vida; en esencia, sus siete dimensiones que la forman: la seguridad personal, política, alimentaria, medioambiental, económica que otorga el trabajo, en la protección de la salud, y la comunidad social. [...]
Human security emanates and is essentially an expression created by UN (UNDP 1994 program). This applied analysis about human security in penitentiary center to investigate how conditions and elements in the most basic sense affect into living conditions; in essence, which is compose by seven dimensions: personal, political, alimentary, environmental, economical security which are given by work, for protection of health, and the social community. [...]

2021  
6.
340 p, 3.1 MB Libre circulación de productos y protección del consumidor en el ámbito de la seguridad alimentaria. (Antecedentes del control de la seguridad alimentaria respecto al derecho de protección de los consumidores) / Hidalgo Moya, Juan Ramón ; Martínez Quirante, Roser, dir.
La legislació alimentària, entesa com aquella que regula tots els aspectes relacionats amb l'aliment, però especialment la seguretat alimentària, s'ha vist obligada a adaptar-se a les noves circumstàncies derivada de l'aparició de crisis alimentàries a la UE en la dècada dels 90, veient-se obligada a incorporar el sistema d'anàlisi del risc, en les seves diferents fases (avaluació, gestió i comunicació del risc) i a introduir com a objectiu aconseguir un nivell elevat de protecció de la salut del consumidor. [...]
La legislación alimentaria, entendida como aquella que regula todos los aspectos relacionados con el alimento, pero especialmente la seguridad alimentaria, se ha visto obligada a adaptarse a las nuevas circunstancias derivada de la aparición de crisis alimentarias en la UE en la década de los 90, viéndose obligada a incorporar el sistema de análisis del riesgo, en sus diferentes fases (evaluación, gestión y comunicación del riesgo) y a introducir como objetivo alcanzar un nivel elevado de protección de la salud del consumidor. [...]
The food legislation, which is the body that regulates all aspects of food relations, but especially food safety, has been obliged to adapt to new circumstances derived from the appearance of food crises in the EU in the In the 90s, it is now obliged to incorporate the risk analysis system, in several different phases (assessment, management and communication of the risk) to introduce as an objective to advise a high level of protection of consumer health. [...]

2021  
7.
83 p, 1.9 MB Regulació comunitària de l'etiquetatge alimentari : etiquetatge general i etiquetatge ecològic / Barcons Bou, Laia ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Som el que mengem. L'alimentació és el nostre principal motor de vida i per això és important ser conscients de què ingerim. Les autoritats públiques administratives són les encarregades de regular i controlar en quines condicions ingerim aquests aliments. [...]
2021
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]  
8.
76 p, 914.4 KB El biaix de la IA i els LAWS des d'una perspectiva jurídica / Cuesta Guiu, Adrià ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La IA ens posiciona front a un dels majors avenços de la història de la humanitat en poder comptar amb tecnologies tant o més intel·ligents que els éssers humans. Tot i esdevenir un escenari d'avantatges increïbles, compta amb una sèrie d'inconvenients que poden vulnerar greument certs principis o drets humans internacionals, un dels més destacats és el biaix algorítmic de la IA. [...]
2021
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]  
9.
1273 p, 34.7 MB Sistemas comparados de Gestión y Dirección de Emergencias y Crisis. Estudio, análisis, aproximación técnicojurídica y propuesta integral, integrada e integradora orientada hacia un marco organizacional y operacional común / Gárriz Galván, Pablo ; Martínez Quirante, Roser, dir. ; Isturitz Pérez, José Julián, dir.
Aquesta tesi té com a eix principal l'anàlisi d'aquells elements i aspectes que ajuden a establir el marc de referència de la gestió d'emergències i crisis dins del camp de la seguretat. I, específicament, des de la "Seguretat Humana". [...]
Esta tesis tiene como eje principal el análisis de aquellos elementos y aspectos que ayudan a establecer el marco de referencia de la gestión de emergencias y crisis dentro del campo de la seguridad. [...]
This thesis has as its main axis the analysis of those elements and aspects that help to establish the framework of reference for emergency and crisis management within the field of Security. And, specifically, from "Human Security". [...]

2021  
10.
4.2 MB Perdidas en la ciudad : juventud sin techo en las ciudades imantadas : entre la seguridad humana y la exclusión social / Pitarch Rodriguez, Lídia ; Martínez Quirante, Roser, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
La present tesi parteix de les conseqüències de la imantació de les ciutats en el seu intent per atreure noves formes de capital i que desenvoca en una polarització i vulnerabilitat social urbana. [...]
La presente tesis parte de las consecuencias de la imantación de las ciudades en su intento por atraer nuevas formas de capital en la polarización y la vulnerabilidad social urbana. Una de las formas más explícitas de estos conflictos es la expulsión de las personas que viven en la calle de sus centros y zonas turistificadas. [...]
This dissertation starts from the consequences as polarization and urban social vulnerability that outcome from the magnetization of cities in their attempt to attract new forms of capital. One of the most explicit forms of these conflicts is the exclusion of people living in the streets from the city centers and touristic areas. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  

Documents de recerca : 33 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 63 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 107.6 KB Intervenció i Autoregulació [104001] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir una prevenció integral. [...]
It is about showing different aspects of security from the point of view of administrative intervention, whether regulated or self-regulated, in order to prevent risks or dangers to achieve comprehensive prevention. [...]
Se trata de mostrar diferentes aspectos de la seguridad desde el punto de vista de la intervención administrativa, ya sea regulada o autorregulada, con el fin de prevenir riesgos o peligros para lograr una prevención integral. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
2.
5 p, 104.6 KB Dret de la Seguretat [103991] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Dret a la Seguretat és una assignatura que ofereix una visió general de les principals bases jurídiques de l'Estat administratiu que garanteixen de forma transversal a la Prevenció i la Seguretat Integral de la societat. [...]
Security's Law is a subject that offers a general view of the main legal bases of the administrative State that guarantee the prevention and integral security of society. Based on administrative law and constitutional law, it is about exposing the role of the different Public Administrations as the main guarantors of the rights of citizens and of the fight for the prevention of the dangers that surround us. [...]
Derecho a la Seguridad es una asignatura que ofrece una visión general de las principales bases jurídicas del Estado administrativo que garantizan de forma transversal la Prevención y la Seguridad Integral de la sociedad. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
3.
5 p, 105.2 KB Regulació d'armes i explosius [101864] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Conèixer la regulació de les armes de foc a Europa i als Estats Units de Norteamérica. Analitzar com els diferents models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d'armes de foc. [...]
708/5000 Know the regulation of firearms in Europe and the United States of America. Analyze how the different security models depending on the restriction or freedom granted to the citizen regarding the possession of firearms. [...]
Conocer la regulación de las armas de fuego en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica. Analizar como los diferentes modelos de seguridad en función de la restricción o la libertad que se otorgue al ciudadano en cuanto a la tenencia de armas de fuego. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
4.
6 p, 108.8 KB Intervenció i Autoregulació [101837] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir una prevenció integral. [...]
It is about showing different aspects of security from the point of view of the administrative intervention, whether regulated or self-regulated, in order to prevent risks or dangers to achieve comprehensive prevention. [...]
Se trata de mostrar diferentes aspectos de la seguridad desde el punto de vista de la intervención administrativa, ya sea regulada o autorregulada, con el fin de prevenir riesgos o peligros para lograr una prevención integral. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
5.
6 p, 108.1 KB Dret de la Seguretat [101835] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Conèixer els recursos jurídics i l'entramat administratiu per poder desenvolupar-se amb facilitat en les relacions amb les administracions públiques. Aplicar correctament el marc legal vigent per fomentar les accions que condueixin a la prevenció i a la seguretat integral a les diferents activitats privades o públiques. [...]
Know the legal resources and the administrative framework to be able to deal with ease in relations with public administrations. Apply correctly the current legal framework to apply prevention and comprehensive security in different private or public activities. [...]
Conocer los recursos jurídicos y el entramado administrativo para poder desenvolverse con facilidad en las relaciones con las administraciones públicas. Aplicar correctamente el marco legal vigente para aplicar la prevención y la seguridad integral en las diferentes actividades privadas o públicas. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
6.
4 p, 101.0 KB Litigació Administrativa [45039] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aprofundir, tant des del punt de vista teòric com pràctic, en el procediment i els recursos administratius, els contractes del sector públic, la responsabilitat patrimonial, l'expropiació forçosa, les sancions administratives, etc. [...]
Deepen, both from a theoretical and practical point of view, in the procedure and administrative resources, public sector contra and especially, administrative contentious jurisdiction.
Profundizar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, en el procedimiento y los recursos administrativos, los contra la expropiación forzosa, las sanciones administrativas, etc. , y especialmente, la jurisdicción contencioso administrativa.

2023-24
Màster Universitari en Advocacia i Procura [1537]
3 documents
7.
6 p, 106.3 KB Dret Administratiu I [102276] / Milian Massana, Antoni ; Franch Saguer, Marta ; Orriols Sallés, M. Ángels ; Pont Castejón, Isabel ; Martinez Quirante, Roser ; Nieto Moreno, Juan Emilio ; Borrell Mauri, Anna ; Mercader De Sojo, Alexandra ; Iglesias Lucia, Montserrat ; Gutiérrez Rodríguez, Estela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aprendre l'origen, el concepte i la naturalesa del dret administratiu, les seves fonts i la configuració jurídica del sector públic.
Learn the origin, concept and nature of administrative law, its sources and the legal configuration of the public sector.
Aprender el origen, el concepto y la naturaleza del derecho aministrtivo, sus fuentes y la configuración jurídica del sector público.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
5 p, 104.1 KB Dret administratiu [101121] / Milian Massana, Antoni ; Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Conèixer què són i com funcionen les Administracions Públiques és quelcom rellevant i especialment útil per a tothom que desitgi treballar en un entorn polític, tant en l'àmbit europeu, estatal, català com a nivell local. [...]
Knowing what Public Administrations are and how they usually work is something relevant and especially useful for everyone who wants to work in a political environment, both at European, State, Catalan and local level. [...]
Conocer qué son y cómo funcionan las Administraciones Públicas es relevante y especialmente útil para quienes deseen trabajar en un entorno político, tanto en el ámbito europeo, estatal, catalán como a nivel local. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
9.
4 p, 100.2 KB Dret i Cultura [100067] / Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius específics del curs són: - conèixer el sistema jurídic. - saber raonar jurídicament els conflictes socio-culturals. - saber identificar la incidència del dret en el món cultural.
The syllabus of the subject is divided into two large blocks. In the first block, the indictment of the legal system in the cultural world is analyzed. While in the second block a current issue is analyzed. [...]
El temario de la asignatura se divide en dos grandes bloques. En primer bloque se analiza la indicencia del ordenamiento jurídico en el mundo cultural. Mientras en el segundo bloque se analiza un tema de actualidad. [...]

2023-24
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
10.
4 p, 101.1 KB Litigació Administrativa [42470] / Martínez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aprofundir, tant des del punt de vista teòric com pràctic, en el procediment i els recursos administratius, els contractes del sector públic, la responsabilitat patrimonial, l'expropiació forçosa, les sancions administratives, etc. [...]
Deepen, both from a theoretical and practical point of view, in the procedure and administrative resources, public sector contra and especially, administrative contentious jurisdiction.
Profundizar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, en el procedimiento y los recursos administrativos, los contra la expropiación forzosa, las sanciones administrativas, etc. , y especialmente, la jurisdicción contencioso administrativa.

2022-23
Màster Universitari en Advocacia [1121]
3 documents

Materials acadèmics : 63 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.