Resultados globales: 11 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 9 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 9 registros  
1.
18 p, 1.0 MB La Catalunya futura : bases economico-territorials del nou model de desenvolupament. Ampliant l'escala cap a la megaregió Barcelona-Lió / Boix Domenech, Rafael (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Trullén i Thomàs, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Boix Domenech, Rafael (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2010
Revista econòmica de Catalunya, Núm. 62 (2010) , p. 46-63  
2.
22 p, 1.0 MB Landscape Agroecology. The dysfunctionalities of industrial agriculture and the loss of the circular bioeconomy in the Barcelona Region, 1956-2009 / Cattaneo, Claudio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Tello, Enric (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
The paper analyses how between 1956 and 2009 the agrarian metabolism of the Barcelona Metropolitan Region (BMR) has become less functional, losing circularity in biomass flows and in relationship to its landscape. [...]
2018 - 10.3390/su10124722
Sustainability, Vol. 10 Núm. 12 (november 2018) , p. 4722  
3.
30 p, 9.3 MB Annex : Síntesi de les dinàmiques econòmico-territorials i fitxes descriptives de les megaregions europees / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 104-135 (Articles)
2 documentos
4.
16 p, 2.1 MB La megaregió Barcelona-Lió en el context europeu : factors estratègics / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
L'objectiu d'aquest article és triple: analitzar l'efecte de la crisi econòmica a les megaregions, i veure quines són les variables explicatives del seu model de desenvolupament; analitzar la resiliència aportada per les megaregions, és a dir, avaluar si els territoris que pertanyen a una megaregió han resistit millor la recessió econòmica; i caracteritzar la megaregió Barcelona-Lió en relació a la resta de megaregions europees, tant pel que fa a la resistència a la crisi com per les variables que l'expliquen.
El objetivo de este artículo es triple: analizar el efecto de la crisis económica a las megarregiones, y ver cuáles son las variables explicativas de su modelo de desarrollo; analizar la resiliencia aportada por las megarregiones, es decir, evaluar si los territorios que pertenecen a una megarregión han resistido mejor la recesión económica; y caracterizar la megarregión Barcelona-Lyon en relación al resto de megaregiones europeas, tanto en cuanto a la resistencia a la crisis como por las variables que la explican.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 80-95 (Articles)
2 documentos
5.
13 p, 2.2 MB Dinàmiques territorials : la sostenibilitat de les megaregions europees / Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'explicita la metodologia emprada per l'IERMB per a la delimitació de les megaregions europees (i la seva evolució temporal) a partir les imatges nocturnes de satèl·lit. A més, l'article presenta un seguiment al llarg del temps (1992-2012) dels indicadors de sostenibilitat seleccionats (sociodemogràfics, socioeconòmics, coneixement i innovació, socioambientals, urbanisme i eficiència territorial), amb l'objectiu d'analitzar les dotze megaregions europees (UE-27) i fer una avaluació comparativa pel que fa a la megaregió Barcelona-Lió.
En este artículo se explicita la metodología empleada por el IERMB para la delimitación de las megarregiones europeas (y su evolución temporal) a partir las imágenes nocturnas de satélite. Además, el artículo presenta un seguimiento a lo largo del tiempo (1992-2012) de los indicadores de sostenibilidad seleccionados (sociodemográficos, socioeconómicos, conocimiento e innovación, socioambientales, urbanismo y eficiencia territorial), con el objetivo de analizar las doce megarregiones europeas (UE-27) y hacer una evaluación comparativa con respecto a la megarregión Barcelona-Lyon.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 38-50 (Articles)
2 documentos
6.
10 p, 2.4 MB Les xarxes de ciutats : l'estructura de les megaregions a Europa / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Font Moragón, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat de València. Departament d'Estructura Econòmica)
En aquest article s'estudien les megaregions des del punt de vista de la teoria de xarxes i la 'termo-economia'. Els resultats mostren que les megaregions incrementen els seus nivells de complexitat, augmentant el grau de policentricitat, i incrementant els nivells d'eficiència i estabilitat. [...]
En este artículo se estudian las megarregiones desde el punto de vista de la teoría de redes y la 'termo-economía'. Los resultados muestran que las megarregiones incrementan sus niveles de complejidad, aumentando el grado de policentricitat, e incrementando los niveles de eficiencia y estabilidad. [...]

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 29-37 (Articles)
2 documentos
7.
10 p, 988.8 KB La megaregió : una nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'estudia el desenvolupament de les xarxes de ciutats cap a sistemes urbans més complexos anomenats megaregions, i s'avalua les conseqüències d'aquesta nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial en el context de la sostenibilitat. [...]
En este artículo se estudia el desarrollo de las redes de ciudades hacia sistemas urbanos más complejos llamados megarregiones, y evalúa las consecuencias de esta nueva unidad de análisis económico-territorial en el contexto de la sostenibilidad. [...]

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 19-27 (Articles)
2 documentos
8.
16 p, 494.8 KB Aportacions de l'índex de connectivitat ecològica a la planificació territorial i a l'avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya / Mallarach, Josep M. ; Marull, Joan (Barcelona Regional) ; Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En el present article, s'hi descriu l'índex de connectivitat ecològica (ICE), una metodologia paramètrica per analitzar i avaluar la connectivitat dels ecosistemes terrestres, dins d'una sinopsi del desenvolupament dels estudis i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya. [...]
En el presente artículo, se describe el índice de conectividad ecológica (ICE), una metodología paramétrica para analizar la conectividad ecológica de los ecosistemas terrestres, en el contexto de una síntesis del desarrollo de los estudios y las políticas de conectividad ecológica en Cataluña, una comunidad autónoma española con plenas competencias en los ámbitos de la ordenación territorial, evaluación estratégica y conservación de la naturaleza. [...]
On décrit l'index de connectivité écologique (ICE), une méthodologie paramétrique pour analyser et évaluer la connectivité des écosystèmes terrestres, dans de contexte du développement des études et des politiques de connectivité écologique de la Catalogne espagnole, une communauté autonome qu'a pleines responsabilités dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'évaluation environnementale et la conservation de la nature. [...]
This paper presents in short the index of ecological connectivity (IEC), a parametric methodology to analyze and evaluate the ecological connectivity of terrestrial ecosystems. This is done in the context of the development of researches and policies of ecological connectivity in Catalonia, a Spanish Autonomy with full powers in land planning, environmental evaluation and nature conservation. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 113-128  
9.
24 p, 2.1 MB Primera proposta d'índex del valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l'avaluació ambiental estratègica / Marull, Joan (Barcelona Regional) ; Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Carreras i Raurell, Jordi (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Ferré, Albert (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Cordobilla, María José (Barcelona Regional) ; Llinàs, Joana (Barcelona Regional) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Carrillo i Ortuño, Empar (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Ninot i Sugrañes, Josep Maria (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal)
Es presenta la primera fase de desenvolupament conceptual i metodològic de l'índex del valor del patrimoni natural (IVPN), un índex d'expressió cartogràfica que pretén avaluar el conjunt del territori català amb criteris homogenis, per tal que sigui utilitzable en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes. [...]
Se presenta la primera fase de desarrollo conceptual y metodológico del índice del valor del patrimonio natural (IVPN), un índice de expresión cartográfica que pretende evaluar el territorio catalán con criterios homogéneos, de manera que sea utilizable en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. [...]
The first phase of development of the Natural Heritage Value Index (NHVI) of Catalonia is presented. This is a cartographical index aimed at evaluating the Catalan territory as a whole using homogeneous criteria, so that it may be used in the strategic environmental assessment of plans and programmes. [...]

2004
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 72 (2004) , p. 115-138  

Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
62 p, 3.5 MB La infraestructura verda en el sistema territorial metropolità. Anàlisi comparada de diferents àrees metropolitanes i elements estratègics per l'Àrea Metropolitana de Barcelona / Obiols Acebrón, Montserrat ; Marull López, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
En aquest document es vol contribuir al debat actual sobre quin ha de ser el paper dels espais naturals protegits, de les zones agrícoles i dels verds urbans, per tal d'articular una Infraestructura Verda funcional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]
With this document we want to contribute to the current debate about what has to be the role for natural spaces, protected spaces, agricultural spaces and urban green spaces, so as to articulate a working Green Infrastructure at the Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]
 
2.
121 p, 2.8 MB Mathematical models for energy and landscape integrated analysis in agroecosystems / Font Moragón, Carme ; Alabert, Aureli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Marull, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Els models matemàtics s'utilitzen per explicar fenòmens naturals. Com que els fenòmens naturals són molt complexes, per tal d'aprofundir en el seu comportament i ser capaç de fer prediccions sobre ells, es necessita passar per un procés de simplificació. [...]
Mathematical models are used to better explain natural phenomena. Since natural phenomena are very complex, in order to delve into their behaviour and be able to do predictions over them, a simplification process of such systems is needed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Vea también: autores con nombres similares
1 Marull, Joan,
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.