Resultats globals: 32 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 29 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
9 p, 971.4 KB The Interplay between Inflammation and Fibrosis in Kidney Transplantation / Torres, Irina B. (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Moreso, Francesc (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Sarró, Eduard (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Meseguer Navarro, Anna (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Serón, Daniel (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Serial surveillance renal allograft biopsies have shown that early subclinical inflammation constitutes a risk factor for the development of interstitial fibrosis. More recently, it has been observed that persistent inflammation is also associated with fibrosis progression and chronic humoral rejection, two histological conditions associated with poor allograft survival. [...]
2014 - 10.1155/2014/750602
BioMed Research International, Vol. 2014 (june 2014)  
2.
14 p, 2.7 MB KAP degradation by calpain is associated with CK2 phosphorylation and provides a novel mechanism for cyclosporine A-induced proximal tubule injury / Tornavaca i Làzaro, Olga (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Sarró Tauler, Eduard (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Pascual, Gloria (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Bardají de Quixano, Beatriz (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Montero, M. Ángeles (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Salcedo, M. Teresa (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Plana i Coll, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; López Hellín, Juan (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Itarte, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Meseguer Navarro, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
The use of cyclosporine A (CsA) is limited by its severe nephrotoxicity that includes reversible vasoconstrictor effects and proximal tubule cell injury, the latter associated whith chronic kidney disease progression. [...]
2011 - 10.1371/journal.pone.0025746
PloS one, Vol. 6, Issue 9 (September 2011) , p. e25746  

Documents de recerca 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
279 p, 5.1 MB Desarrollo de modelos celulares de la enfermedad de Dent para la identificación de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la progresión de la enfermedad / Durán Fernández, Mónica ; Meseguer Navarro, Anna, dir. ; Sarró Tauler, Eduard, dir. ; Ariceta Iraola, Gema, dir.
La malaltia de Dent de tipus 1 és un trastorn hereditari por freqüent caracteritzat per proteïnúria de baix pes molecular, hipercalciúria i nefrocalcinosi que progressa a la malaltia renal terminal. [...]
La enfermedad de Dent de tipo 1 es un trastorno hereditario poco frecuente caracterizado por proteinuria de bajo peso molecular (PBPM), hipercalciuria y nefrocalcinosis que progresa a enfermedad renal terminal. [...]
Dent's disease type 1 is a rare inherited disorder characterized by low molecular weight proteinuria (LMWP), hypercalciuria and nephrocalcinosis that progresses to end-stage renal disease. This disease is caused by mutations in the CLCN5 gene, that codifies for CLC-5, a Cl- channel which is mainly expressed in the proximal tubule of renal cells. [...]

2020  
2.
167 p, 4.9 MB Nuevos tratamientos en esteatohepatitis no alcohólica experimental. Combinación de estatinas y antagonistas del receptor A de endotelina para la recuperación del fenotipo alterado de las células del sinusoide hepático / Bravo Garmendia, Miren ; Martell Perez-Alcalde, Maria Nieves, dir. ; Genescà, J., dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir.
L'esteatohepatitis no alcohòlica (NASH) és un trastorn hepàtic crònic comú als països desenvolupats, conseqüència de l'acumulació excessiva de lípids en els hepatòcits i associat a les complicacions clíniques provocades per la hipertensió portal (HP). [...]
La esteatohepatitis no alcohólica (NASH) es un trastorno hepático crónico común en los países desarrollados, consecuencia de la acumulación excesiva de lípidos en los hepatocitos y asociado a las complicaciones clínicas provocadas por la hipertensión portal (HP). [...]
Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is a common chronic liver disease in developed countries, consequence of excessive accumulation of lipids in hepatocytes and associated with clinical complications induced by portal hypertension (PH). [...]

2020  
3.
327 p, 8.2 MB Estudi dels mecanismes genètics i moleculars associats a les diferències fenotípiques observades en pacients amb hipomagnesèmia familiar amb hipercalciúria i nefrocalcinosi (HFHNC) / Vall Palomar, Mònica ; Meseguer Navarro, Anna, dir. ; Ariceta Iraola, Gema, dir.
La hipomagnesèmia familiar amb hipercalciúria i nefrocalcinosi (HFHNC) és una tubulopatia minoritària autosòmica recessiva causada per mutacions als gens CLDN16 o CLDN19, que codifiquen per la claudina-16 i -19, respectivament, que s'expressen a la porció gruixuda de la nansa ascendent de Henle, i estan implicades en el transport iònic paracel·lular. [...]
La hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis (HFHNC) es una tubulopatía minoritaria autosómica recesiva causada por mutaciones en los genes CLDN16 o CLDN19, que codifican para la claudina-16 y -19, respectivamente, expresadas en la porción gruesa del asa ascendente de Henle, e implicadas en el transporte iónico paracelular. [...]
Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis (FHHNC) is a rare autosomal recessive tubulopathy caused by mutations in either CLDN16 or CLDN19 genes, which encode for claudin-16 and -19, respectively, expressed in the thick ascending loop of Henle, and involved in paracellular ion transport. [...]

2020  
4.
240 p, 19.4 MB Caracterización histológica, molecular y metabólica de la progresión fenotípica de la enfermedad de McArdle en el modelo murino / Real Martínez, Alberto ; Pinós Figueres, Tomás, dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir.
La malaltia del McArdle, o glucogenosi tipus V, és una malaltia autosòmica recessiva causada per mutacions en les dues còpies de gen PYGM, que codifica per l'enzim GP-M, situat al braç llarg del cromosoma 11 humà (11. [...]
La enfermedad de McArdle, o glucogenosis tipo V, es una enfermedad autosómica recesiva, causada por mutaciones en ambas copias del gen PYGM, que codifica para la enzima GP-M, situado en el brazo largo del cromosoma 11 humano (11. [...]
McArdle's disease, or type V glycogenosis, is an autosomal recessive disease, caused by mutations in both copies of the PYGM gene, which codes for the GP-M enzyme, located on the long arm of human chromosome 11 (11. [...]

2020  
5.
Posada a punt i aplicació d'una nova tècnica per a la caracterització del reservori del VIH i avaluació d'un nou compost natural com a agent reversor de la latència / Grau Expósito, Judith ; Buzón Gomez, Maria José, dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir.
Tot i que la teràpia antiretroviral ha suposat un enorme avenç en quan a la cronificació de la infecció pel VIH-1, encara avui dia la malaltia és incurable. L'eficàcia de la TAR és indiscutible, però l'aturada del tractament es tradueix sistemàticament en un rebot de la càrrega viral plasmàtica que serà degut, principalment, a l'existència de reservoris latents que s'estableixen molt ràpidament en el moment de la infecció i que poden romandre en l'organisme llargs períodes de temps. [...]
Aunque la terapia antirretroviral ha supuesto un enorme avance en cuanto a la cronificación de la infección por el VIH-1, hoy en día la enfermedad sigue siendo incurable. La eficacia de la TAR es indiscutible, pero la interrupción del tratamiento se traduce sistemáticamente en un rebote de la carga viral plasmática debido, principalmente, a la existencia de reservorios latentes que se establecen muy rápidamente en el momento de la infección y que pueden permanecer en el organismo largos períodos de tiempo. [...]
Current antiretroviral drugs maintain the viral load under the limit of detection; however, the interruption of the treatment results in an immediate rebound of the virus. The presence of latent cell reservoirs that persist in antiretroviral treated HIV-infected patients is considered the main obstacle to cure HIV. [...]

2020  
6.
223 p, 9.5 MB Identification of time- and sex-dependent pathways involved in renal ischemia-reperfusion injury in a porcine model. Link to renal cancer / Nemours, Stéphane ; Meseguer Navarro, Anna, dir.
Les malalties renals es deriven de defectes congènits, lesions renals agudes (AKI) o malalties renals cròniques (CKD), entre altres causes. La lesió renal d'isquèmia /reperfusió (IRI), que es troba en moltes situacions clíniques, és una de les causes principals de l'AKI que causen lesions i mort de cèl·lules epitelials del túbul proximal (PTEC). [...]
Las enfermedades renales se derivan de defectos congénitos, lesiones renales agudas (AKI) o enfermedad renal crónica (CKD), entre otras causas. La lesión renal de isquemia / reperfusión (IRI), que se encuentra en muchas situaciones clínicas, es una de las causas principales de AKI que causan lesiones y muerte de células epiteliales del túbulo proximal (PTEC). [...]
Kidney diseases arise from congenital defects, acute kidney injury (AKI) or chronic kidney disease (CKD), among other causes. Renal ischemia/reperfusion injury (IRI), which is faced in many clinical situations, is a major cause of AKI leading to injury and death of proximal tubule epithelial cells (PTEC). [...]

2020  
7.
203 p, 6.7 MB Targeting mitosis in hormone-refractory prostate cancer / Masiá Fandos, Nuria ; Santamaria Margalef, Anna, dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir.
El CaP és la segona neoplàsia maligna invasiva diagnosticada amb major freqüència i la taxa de supervivència a 5 anys dels homes amb malaltia metastàtica cau per sota del 30%. Els andrògens, a través del receptor d'andrògens, són crucials per a l'inici i la progressió del CaP i, per tant, la ADT ha estat el principal tractament del CaP localment avançat, metastàtic i recurrent. [...]
El CaP es la segunda neoplasia maligna invasiva diagnosticada con mayor frecuencia y la tasa de supervivencia a 5 años de los hombres con enfermedad metastásica cae por debajo del 30%. Los andrógenos, a través del receptor de andrógenos, son cruciales para el inicio y la progresión del CaP y, por tanto, la ADT ha sido el principal tratamiento del CaP localmente avanzado, metastásico y recurrente. [...]
PCa is the second most frequently diagnosed invasive malignancy and the 5-year survival rate of men with metastatic disease drops below 30%. Androgens, through the AR, are crucial for the initiation and progression of PCa and thus, ADT has been the mainstay of treatment for locally advanced, metastatic and recurring PCa. [...]

2020  
8.
194 p, 7.1 MB Targeting mitosis in ovarian cancer : the study of bora as a future therapeutic avenue / Parrilla Ocón, Alfonso ; Santamaria Margalef, Anna, dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
El càncer d'ovari és la neoplàsia maligna ginecològica més letal, freqüentment diagnosticada en estadis avançats quan la malaltia es troba disseminada. L'heterogeneïtat genòmica i genètica descrita en càncer d'ovari contribueix al desenvolupament de resistència tumoral, dificulta tractaments efectius i finalment causa la recurrència de la malaltia. [...]
El cáncer de ovario es la neoplasia maligna ginecológica más letal, frecuentemente diagnosticada en estadios avanzados cuando la enfermedad se encuentra diseminada. La heterogeneidad molecular, tanto genómica como genética, descrita en cáncer de ovario contribuye al desarrollo de resistencia tumoral, dificulta tratamientos efectivos y finalmente causa la recurrencia de la enfermedad. [...]
Ovarian cancer is the most lethal gynecology malignancy, frequently diagnosed at advanced stages with disseminated disease. The genomic and genetic molecular heterogeneity described in ovarian cancer contributes to the development of tumor resistance, hampers effective treatments and ultimately causes disease recurrence. [...]

2019  
9.
179 p, 5.7 MB The role of stat3 phosphorylation state in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) / Arévalo Bautista, Jazmine Paola ; Meseguer Navarro, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) és un factor de transcripció latent que regula la transcripció de gens relacionats amb processos biològics essencials tals com: la diferenciació cel·lular, la proliferació, la migració, la inhibició de l'apoptosi i la supervivència. [...]
STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) es un factor de transcripción latente que regula la transcripción de genes relacionados con procesos biológicos esenciales, tales como: diferenciación celular, proliferación, migración, inhibición de la apoptosis y supervivencia. [...]
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a latent transcription factor that regulates downstream genes involved in essential biological processes such as cell differentiation, proliferation, migration, apoptosis inhibition, and survival. [...]

2019  
10.
111 p, 2.3 MB Estudio de la expresión nuclear de pSTAT3 como factor pronóstico en pacientes con carcinoma renal de célula clara / Lorente García, David ; Morote Robles, Juan, dir. ; Trilla Herrera, Enrique, dir. ; Meseguer Navarro, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
El carcinoma de cèl·lules renals (CCR) representa el més prevalent dels càncers urològics amb una mortalitat anual situada al voltant de 100. 000 casos. Malgrat haver-se analitzat múltiples factors pronòstics: clínics, biològics, patològics i moleculars, la majoria no estan validats ni existeix una uniformitat en la seva utilització. [...]
El carcinoma de células renales (CCR) representa el más prevalente de los cánceres urológicos con una mortalidad anual situada en torno a 100. 000 casos. A pesar de haberse analizado múltiples factores pronósticos: clínicos, biológicos, patológicos y moleculares, las mayoría no están validados ni existe una uniformidad en su utilización. [...]
Renal cell carcinoma (RCC) represents the most prevalent of urological cancers with an annual mortality of around 100,000 cases. Despite having analyzed multiple prognostic factors: clinical, biological, pathological and molecular, most are not validated nor is there a uniformity in their use. [...]

2020  

Documents de recerca : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
6 p, 82.8 KB Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica [42896] / Fernández Gallegos, María Rosario ; Genescà, J. ; Pujol-Borrell, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Ramon Y Cajal Agüeras, Santiago Jose ; Meseguer Navarro, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Balibrea Del Castillo, José María ; Briones Meijide, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest mòdul pretèn apropar a l'estudiant al funcionament de la recerca en un hospital terciari, mostrants les diferents fases clíniques i d'investigació entre el diagnòstic i el tractament de la malaltia. [...]
This module aims to approach the students to the functioning of research in a tertiary hospital, by showing the different medical states from diagnostic to care of diseases. The aim of the module is to enable students to acquire the basic knowledge on the ethical, methodological, regulatory and logistical aspects used in translational and clinical research, to be able to plan experiments in human pathology based on Genomics, Proteomics, Cytomics and Metabolomics, to acquire the knowledge to identify the transferability of the results of their research to the market, and to understand the bases and the application of new diagnostic tools (massive sequencing, magnetic resonance imaging, microarrays, nanotechnology, etc. [...]

2017-18
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.