Resultados globales: 52 registros encontrados en 0.02 segundos.
Materiales académicos, Encontrados 52 registros
Materiales académicos Encontrados 52 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 117.0 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere [42586] / San Roman Sobrino, Beatriz ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Borràs Català, Vicent ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1. Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: "Estudis culturals i minories" i "Estudis de gènere en el camp psicosocial" 2. Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen aquests àmbits 3. [...]
1- To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: "Cultural and Minority Studies" and "Gender Studies in the Psychosocial Field". 2- To analyse the current legal frameworks governing these areas. [...]
1. Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: "Estudios culturales y minorías" y "Estudios de género en el campo psicosocial". 2. Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
2.
5 p, 107.0 KB Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions [42779] / Cubells Serra, Jenny ; Muñoz Justicia, Juan Manuel ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz María ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Rojas Arredondo, Jesús ; Mora Martínez, Martín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Conèixer els principals debats contemporànis al voltant de l'ètica i la politica dins de l'ambit psicosocial. Analitzar els principis ètics i polítics que guien la pràctica de la investigació i la intervenció psicosocial i comunitària. [...]
. Know the main contemporary debates about ethics and chicks in the psychosocial field . Analyse the ethical and political principles that guide the practice of psychosocial and community research and intervention. [...]
Objetivos Conocer los principales debates contemporáneos sobre ética y pollita en el ámbito psicosocial Analizar los principios éticos y políticos que guían la práctica de la investigación y la intervención psicosocial y comunitaria. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
3.
4 p, 100.5 KB Anàlisi de la Pràctica Psicosocial [42778] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps-Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Comprendre i analitzar casos concrets d'intervenció psicosocial Relacionar les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció psicosocial Desenvolupar habilitats comunicatives per exposar temes i casos Participar en la construcció d'un coneixement col·laboratiu.
Understand and analyse specific cases of psychosocial intervention Relate the theoretical and practical dimensions of psychosocial intervention Develop communication skills to present issues and cases Participate in the construction of collaborative knowledge.
Comprender y analizar casos concretos de intervención psicosocial Relacionar las dimensiones teóricas y prácticas de la intervención psicosocial Desarrollar habilidades comunicativas para exponer temas y casos Participar en la construcción de un conocimiento colaborativo.

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
4.
5 p, 125.9 KB Treball de Fi de Màster [42600] / Rojas Arredondo, Jesús ; Elejabarrieta, Fran ; Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Pellicer Cardona, Isabel ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Arroyo Prieto, Lidia ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial. Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament. [...]
To synthesise all the learning obtained in the understanding of psychosocial research and intervention. To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically oriented analysis. [...]
Sintetizar el conjunto de aprendizajes obtenidos en la comprensión de la investigación y la intervención psicosocial. Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un análisis orientado teóricamente. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
5.
4 p, 120.0 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Elejabarrieta, Fran ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz María ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Maria Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Beatriz ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Mora Martínez, Martín ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en 1 Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific 1 Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas 1 Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
6.
6 p, 111.1 KB Aproximacions i Debats Actuals al Camp Psicosocial [42596] / Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pujol Tarres, Joan ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Arroyo Prieto, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquest mòdul és obligatori per a totes les persones que cursen el màster i en conseqüència busca donar una base comuna que emmarqui el quefer del professional en l'àmbit psicosocial. Ofereix una visió de les aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques dins del camp psicosocial, emfasitzant els debats contemporanis. [...]
This module is mandatory for everybody pursuing the Master's degree and therefore seeks to give a common basis that frames the work of the professional in the psychological-social field. It offers an overview of theoretical, epistemological and methodological approaches within the psychological-social field, emphasising contemporary debates. [...]
Este módulo es obligatorio para todas las personas que cursan el máster y en consecuencia busca dar una base común que enmarque el quehacer del profesional en el ámbito psicosocial. Ofrece una visión de las aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas dentro del campo psicosocial, enfatizando en los debates contemporáneos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
7.
4 p, 103.2 KB Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària [42590] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarres, Joan ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps-Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Indentificar i analitzar diferents marcs de comprensió que guien la intervenció psicosocial i comunitària. Conèixer les principals eines per la planificació i l'avaluació de processos d'intervenció. [...]
Identify and analyse different comprehension frameworks that guide psychological-social and community intervention. Know the main tools for planning and evaluating intervention processes. Develop skills for information gathering, interpretation and negotiation of demand. [...]
Identificar y analizar diferentes marcos de comprensión que guían la intervención psicosocial y comunitaria. Conocer las principales herramientas para la planificación y la evaluación de procesos de intervención. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documentos
8.
6 p, 114.2 KB Psicologia Cultural i de la Comunicació [102564] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps-Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part tant de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicosocial, com de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa. La comunicació és un procés central en la construcció social i personal; un procés en el que es produeixen i negocien significats dins d'un context cultural constitutiu i constituït pels mateixos processos comunicatius. [...]
This subject is part of both the Psychosocial Analysis and Intervention Minor and the Psychoeducational Intervention Minor. Communication is a central process in social and personal construction; a process in which meaning is produced and traded within a constitutive cultural context and constituted by the same communication processes. [...]
Esta asignatura forma parte tanto de la Mención Análisis e Intervención Psicosocial, como de la Mención Análisis e Intervención Psicoeducativa. La comunicación es un proceso central en la construcción social y personal; un proceso en el que se producen y negocian significados dentro de un contexto cultural constitutivo y constituido por los mismos procesos comunicativos. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
9.
6 p, 128.1 KB Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció [102534] / Callén Moreu, Blanca ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Padrós Castells, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Fins ara, l'estudiant haurà entrat en contacte amb la Psicologia Social des d'un punt de vista general, coneixerà les seves perspectives teòriques i metodològiques més habituals a l'anàlisi dels processos psicosocials, així com les aproximacions i eines de treball de la intervenció social i educativa. [...]
Until this point, the student will have related to Social Psychology from a general point of view, knowing its most common theoretical and methodological perspectives in the analysis of psychosocial processes, as well as the approaches and working tools of social and educational intervention. [...]
Hasta ahora, el estudiantado habrá entrado en contacto con la Psicología Social desde un punto de vista general, conocerá sus perspectivas teóricas y metodológicas más habituales en el análisis de los procesos psicosociales, así como las aproximaciones y herramientas de trabajo de la intervención social y educativa. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
10.
6 p, 110.6 KB Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial [106165] / Padrós Castells, Marta ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps-Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu de l'assignatura és el disseny, programació, anàlisi i avaluació de processos d'intervenció psicosocial i educativa, a partir de la participació en contextos de pràctica. Es reflexionarà sobre els processos de detecció de necessitats, planificació, execució i avaluació d'un projecte elaborat grupalment. [...]
The aim of the course is the design, programming, analysis and evaluation of psychosocial and educational intervention processes, based on participation in practice contexts. It will reflect on the processes of detection of needs, planning, execution and evaluation of a project elaborated in group. [...]
El objetivo de la asignatura es el diseño, programación, análisis y evaluación de procesos de intervención psicosocial y educativa, a partir de la participación en contextos de práctica. Se reflexionará sobre los procesos de detección de necesidades, planificación, ejecución y evaluación de un proyecto elaborado grupalmente. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 52 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.