Results overview: Found 55 records in 0.02 seconds.
Research literature, 17 records found
Course materials, 38 records found
Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
107 p, 3.5 MB Estudio del futuro de la gestión del atm atendiendo a las restricciones por las emisiones de los motores de aviación / Totev Totev, Tsonko ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest estudi és estimar tres possibles escenaris viables de com pot ser el futur a mig termini, aproximadament sobre l'any 2035, de la gestió de l'trànsit aeri atenent a les previsibles restriccions degudes a la contaminació dels motors. [...]
El objetivo de este estudio es estimar tres posibles escenarios viables de cómo podrá ser el futuro a medio plazo, aproximadamente sobre el año 2035, de la gestión del tráfico aéreo atendiendo a las previsibles restricciones debidas a la contaminación de los motores. [...]
The objective of this study is to estimate three possible viable scenarios of what the future may be like in the medium term, approximately around the year 2035, of air traffic management, taking into account the foreseeable restrictions due to engine contamination. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
2.
74 p, 2.4 MB El Sistema Aeroportuari Català : LEBL,LEGE,LERS / Couso Cambeiro, María Dolores ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aeroport de Barcelona està gairebé al límit de la capacitat teòrica per a la qual va ser dissenyat. A l'hora d'afrontar una nova etapa, se succeeixen opinions tant a favor com en contra de la seva ampliació. [...]
El aeropuerto de Barcelona está próximo al límite de la capacidad teórica para el que fue diseñado. A la hora de afrontar una nueva etapa, se suceden opiniones a favor y en contra de su ampliación. [...]
Barcelona airport is close to the limit of the theoretical capacity for which it was designed. When facing a new stage, there are opinions in favor and against its expansion. With deep territorial tensions, the possibility of forming an airport system is certain, made up of Barcelona and Girona-Costa Brava. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
3.
82 p, 3.2 MB Impacto en la operativa del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante el restablecimiento de controles en las fronteras interiores de la UE / Almazán, Alberto ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els Acords de Schengen, emmarcats en l'àmbit de la Unió Europea, permet als passatgers beneficiaris dels mateixos evitar els controls de passaports entre les seves fronteres interiors, inclosos els passos fronterers en els aeroports internacionals. [...]
El Acuerdo de Schengen, enmarcado en el ámbito de la Unión Europea, permite a los pasajeros beneficiarios del mismo evitar los controles de pasaportes entre sus fronteras interiores, incluidos los pasos fronterizos en los aeropuertos internacionales. [...]
The Schengen Agreement, framed within the scope of the European Union, allows beneficiary passengers to avoid passport controls between their internal borders, including border crossings at international airports. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
4.
60 p, 2.7 MB Drons. Incidència en les operacions aèries. Solucions i pla model de resposta / Pérez Carmona, Daniel Juan ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys, s'ha produït un creixement exponencial en el mercat dels drons domèstics i professionals, adaptant-se a cada butxaca i necessitat, el que ha vingut aparellat d'un increment similar en els incidents aeris en els quals aquests dispositius s'han vist involucrats. [...]
En los últimos años, se ha producido un crecimiento exponencial en el mercado de los drones domésticos y profesionales, adaptándose a cada bolsillo y necesidad, lo que ha venido aparejado de un incremento similar en los incidentes aéreos en los que estos dispositivos se ven involucrados. [...]
In recent years, there has been an exponential growth in the domestic and professional drone market, adapting to every pocket and need, which has been accompanied by a similar increase in air incidents in which these devices are involved. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
5.
116 p, 10.8 MB Anàlisi de la implementació A-CDM. Propostes de millora per a una millor eficiència aeroportuària / Fonseca Lozano, Clàudia ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A causa del constant augment del trànsit aeri a Europa, els aeroports es veuen obligats a treballar amb el volum de vols a prop de la capacitat màxima que poden operar. Per aquest motiu, és necessari prendre mesures per millorar l'eficiència i la capacitat dels aeroports. [...]
Debido al constante aumento del tráfico aéreo en Europa, los aeropuertos se ven obligados a trabajar con volumen de vuelos cerca a la capacidad máxima que pueden operar. Por este motivo, es necesario tomar medidas para mejorar la eficiencia y la capacidad de los aeropuertos. [...]
Due to the increasing air traffic in Europe, airports are forced to work with volumes of flights close to the maximum capacity they can operate. For this reason, it is necessary to take measures to improve the efficiency and capacity of airports. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
6.
97 p, 1.6 MB Estudi i Viabilitat de la inclusió de aeronaus no tripulades a la flota d'un operador aeri emmarcat en l'Aviació General / Vázquez Osa, Antonio ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu la inclusió d'aeronaus no tripulades a la flota d'un operador dedicat a activitats d'emergències i treballs aeris. En el desenvolupament de la memòria es justifica quines activitats poden ser susceptibles de ser substituïdes per aquesta nova flota i quins models dels que es troben al mercat són els més apropiats per a cobrir aquestes activitats. [...]
Este proyecto tiene como objetivo la inclusión de Aeronaves no Tripuladas en la flota de un Operador dedicado a actividades de emergencias y trabajos aéreos. En el desarrollo de la memoria se justifica qué actividades pueden ser susceptibles de ser sustituidas por esta nueva flota y qué modelos de los que se encuentran en el mercado son los más apropiados para cubrir dichas actividades. [...]
This project aims to include Unmanned Aerial Vehicles in the fleet of an Operator dedicated to emergency activities and aerial work. In the development of the report, it is justified which activities may be capable of being replaced by this new fleet and which models of those found on the market are the most appropriate to cover such activities. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
7.
74 p, 2.7 MB Anàlisi de viabilitat de les aeronaus híbrides/elèctriques / Buira Scholten, Iván ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té com a objectiu principal analitzar la viabilitat de la tecnologia hibrida/elèctrica en les aeronaus mitjançant un estudi del sector aeronàutic en la actualitat (tenint en compte tant fabricants de components com companyies àries) per determinar si aquest tipus de tecnologia es viable o no, si ha estat ja implementada i de quina manera (projectes que han hagut en el passat, projectes que estan en marxa actualment i projectes de futur), i si es preveu que la electrificació de les aeronaus esdevindrà el futur de la aviació i els motius pels quals es realitza aquesta previsió.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la viabilidad de la tecnología hibrida / eléctrica en las aeronaves mediante un estudio del sector aeronáutico en la actualidad (teniendo en cuenta tanto fabricantes de componentes como compañías aéreas) para determinar si este tipo de tecnología es viable o no, si ha sido ya implementada y de qué manera (proyectos que han tenido en el pasado, proyectos que están en marcha actualmente y proyectos de futuro), y si se prevé que la electrificación de las aeronaves se convertirá en el futuro de la aviación y los motivos por los que se realiza esta previsión.
The main objective of this work is to analyze the feasibility of hybrid / electric technology in aircraft through a study of the sector today (taking into account both component manufacturers and airlines) to determine whether this type of technology is viable or not, if it has already been implemented and in what way (projects that have taken place in the past, projects that are currently underway and projects for the future), and whether the electrification of aircraft is expected to become the future of aviation and the reasons for which this forecast is made.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
8.
115 p, 2.8 MB Agricultura de precisió basada en drons. Anàlisi de la fumigació, i altres aplicacions / Medir Llorens, Lluis ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es vol dur a terme un anàlisi de les aplicacions dels RPAS a l'agricultura, tractant principalment el procés de fumigació. Per a realitzar-lo, es compararà els procediments utilitzats en el mètode tradicional de fumigació amb els procediments que es realitzarien amb drons. [...]
En este proyecto se realizará un análisis de las aplicaciones de los RPAS en la agricultura, analizando principalmente el proceso de fumigación. Para realizarlo, se comparará los procedimientos utilizados en el método tradicional de fumigación con los procedimientos que se realizarían con drones. [...]
Anglès: In this project we are going to analyse the applications of RPAS in agriculture, focusing on the analysis of the fumigation process. In order to do it, we are going to do a comparison between the procedures used in the traditional fumigation method and the procedures that would be carried out with drones in the fumigation process. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
9.
59 p, 1.7 MB Anàlisis del projecte U-space : Estat actual i perspectives futures / Gasull Baldó, Sergi ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es realitzarà una investigació del marc de U-space, incloent la tecnología necessària, una investigació del marc legislatiu, y s'analitzarà l'impacte que podrà tenir aquest porjecte sobre la població futura.
Se realiza una investigación del marco de U-space, incluyendo la teconología necesaria, una investigación del marco legislativo, y se analizará el impacto que podrá tener este proyecto en la población futura.
An investigation of the U-space framework, including the necessary technology, an investigation of the legislative framework, and an analysis of the impact that this project may have on the future population will be carried out.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
10.
154 p, 3.0 MB Propuesta de sistema multi-UAV para aplicaciones de cobertura de área / Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
En la presente tesis se ha desarrollado una arquitectura completa de toma de decisiones para sistemas multi-UAV orientados a aplicaciones de cobertura de un área objetivo. Esta arquitectura está compuesta por dos capas, la primera de ellas posee una estructura centralizada, mientras que la estructura de la segunda capa es distribuida. [...]
In this thesis a complete decision-making architecture has been developed for multi- UAV systems oriented to applications covering a target area. This architecture is composed of two layers, the first of which has a centralized structure, while the structure of the second layer is distributed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 38 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 96.9 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Muñoz Gamarra, Jose Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.
Esta asignatura se imparte íntegramente en inglés. Por favor, consulte la guía docente en ese idioma.

2020-21
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documents
2.
3 p, 102.9 KB Treball de Final de Màster [44042] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del Màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2020-21
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
3.
5 p, 108.6 KB Gestió de Projectes i Innovació [42872] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Bernabé Comino, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble: en un primer bloc temàtic es pretén formar l'alumne en els conceptes fonamentals i tècniques pròpies de la gestió de projectes, així com introduir-li en l'ús d'una eina informàtica de gestió de projectes. [...]
El objetivo de este módulo es doble: en un primer bloque temático se pretende formar al alumno en los conceptos fundamentales y técnicas propias de la gestión de proyectos, así como introducirle en el uso de una herramienta informática de gestión de proyectos. [...]

2020-21
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
4.
5 p, 105.1 KB Gestió Aeroportuària [42870] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta de conèixer l'àmbit on tota l'activitat aeronàutica i els seus diferents partícips coincideixen: l'aeroport. Des d'una descripció bàsica de les seves infraestructures i instal·lacions s'analitzaran les facetes de gestió vinculades al camp econòmic-administratiu i l'operativitat de les seves capacitats. [...]
Se trata de conocer el ámbito donde toda la actividad aeronáutica y sus diferentes partícipes coinciden: el aeropuerto. Desde una descripción básica de sus infraestructuras e instalaciones se analizarán las facetas de gestión vinculadas al campo económico-administrativo y la operatividad de sus capacidades. [...]

2020-21
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
5.
7 p, 112.3 KB Fonaments d'enginyeria [103818] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer, així com treballar el mètode propi de resolució de problemes en enginyeria. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura es presentar el ámbito general de la ingeniería y los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero, así como trabajar el método propio de resolución de problemas en ingeniería. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
6.
3 p, 102.9 KB Treball de Final de Màster [44042] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del Màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2019-20
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
7.
4 p, 103.7 KB Gestió Aeroportuària [42870] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta de conèixer l'àmbit on tota l'activitat aeronàutica i els seus diferents partícips coincideixen: l'aeroport. Des d'una descripció bàsica de les seves infraestructures i instal·lacions s'analitzaran les facetes de gestió vinculades al camp econòmic-administratiu i l'operativitat de les seves capacitats. [...]
Se trata de conocer el ámbito donde toda la actividad aeronáutica y sus diferentes partícipes coinciden: el aeropuerto. Desde una descripción básica de sus infraestructuras e instalaciones se analizarán las facetas de gestión vinculadas al campo económico-administrativo y la operatividad de sus capacidades. [...]

2019-20
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
8.
3 p, 95.9 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.
Esta asignatura se imparte íntegramente en inglés. Por favor, consulte la guía docente en ese idioma.

2019-20
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documents
9.
5 p, 108.1 KB Gestió de Projectes i Innovació [42872] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Bernabé Comino, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble: en un primer bloc temàtic es pretén formar l'alumne en els conceptes fonamentals i tècniques pròpies de la gestió de projectes, així com introduir-li en l'ús d'una eina informàtica de gestió de projectes. [...]
El objetivo de este módulo es doble: en un primer bloque temático se pretende formar al alumno en los conceptos fundamentales y técnicas propias de la gestión de proyectos, así como introducirle en el uso de una herramienta informática de gestión de proyectos. [...]

2019-20
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
10.
7 p, 112.0 KB Fonaments d'enginyeria [103818] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer, així com treballar el mètode propi de resolució de problemes en enginyeria. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura es presentar el ámbito general de la ingeniería y los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero, así como trabajar el método propio de resolución de problemas en ingeniería. [...]

2019-20
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents

Course materials : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.