Results overview: Found 50 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 20 records found
Course materials, 29 records found
Articles 1 records found  
1.
2 p, 137.0 KB Seguiment visual de contorns computeritzat / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El contorn d'un objecte és, en molts casos pràctics, un element molt informatiu de la configuració que aquest presenta o de l'activitat que realitza. Això motiva que, en camps tan diferents com la videovigilància, la monitorització del trànsit o la diagnosi mèdica, hi hagi sistemes que utilitzen el seguiment de contorns com a base. [...]
El contorno de un objeto es, en muchos casos prácticos, un elemento muy informativo de la configuración que éste presenta o de la actividad que realiza. Ello motiva que, en campos tan diferentes com la videovigilancia, la monitoritzación del transito o el diagnóstico médico, haya sistemas que utilizan el seguimiento de contornos como base. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents

Research literature 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
11 p, 1015.5 KB QGIS plugin para procesar datos geoespaciales en la nube / Estrada Herrerias, Raúl ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un grup d'investigadors ha desenvolupat algorismes de Machine Learning que processen imatges geoespacials, aquests processos tenen costos computacionals considerables per a executar-se en local. Per a executar aquestes dades existeixen algunes tècniques per a processar-los en màquines externes. [...]
Un grupo de investigadores ha desarrollado algoritmos de Machine Learning que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen costes computacionales considerables para ejecutarse en local. Para ejecutar estos datos existen algunas técnicas para procesarlos en máquinas externas. [...]
A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs for running locally. To execute this data there are some techniques for processing it on external machines. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 14.5 MB QGIS plugin for geospatial data processing in the cloud / Casas Carrasquer, Oriol ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
QGIS is a GIS open source software tool which with the help of a plugin can communicate with a web service, both of them have been developed in this project. A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs to run in a local machine. [...]
QGIS és una eina GIS de programari de codi obert que amb l'ajuda d'un plugin es pot comunicar amb un servei web, els quals han estat desenvolupats en aquest projecte. Un grup d'investigadors han desenvolupat algoritmes d'aprenentatge automàtic que processen imatges geospatials, aquests processos tenen uns costos computacionals considerables per executar-se en una màquina local. [...]
QGIS es una herramienta GIS de código abierto que con la ayuda de un plugin se puede comunicar con un servicio web, los cuales han sido desarrollados en este proyecto. Un grupo de investigadores han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen unos costes computacionales considerables para ejecutarse en una máquina local. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.2 MB Specification, design and implementation of a video game for musical language learning / Cueva Moreno, Joan ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In our country, teaching music to children is mainly conducted outside the compulsory teaching hours. In order to improve their abilities and increase their knowledge of musical language, the learner must be persistent and train. [...]
Al nostre país, l'ensenyament de música als nens i nenes es realitza principalment fora de l'horari lectiu. Per tal de millorar les seves habilitats i incrementar els seus coneixements sobre llenguatge musical, l'estudiant ha de ser perseverant i entrenar regularment. [...]
En nuestro país, la enseñanza de música a los niños y las niñas se realiza principalmente fuera del horario lectivo. Para mejorar sus habilidades e incrementar sus conocimientos sobre lenguaje musical, el estudiante tiene que ser perseverante y entrenar regularmente. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 2.1 MB Object detection in aerial images / Orihuela Ponsarnau, Jordi ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This work studies the application of object detection in aerial images. Specifically, a review of the differences between standard and aerial images is made and the aspects where changes can be applied in the latter to improve results are extracted. [...]
Aquest treball estudia l'aplicació de la detecció d'objectes en imatges aèries. Concretament, es realitza una anàlisi de la diferència entre les imatges estàndard i les aèries i s'extreuen els aspectes on es poden aplicar canvis per obtenir millors resultats en aquestes últimes. [...]
Este trabajo estudia la aplicación de la detección de objetos en imágenes aéreas. Concretamente, se realiza un análisis de la diferencia entre las imágenes estándar y las aéreas y se extraen los aspectos donde se pueden aplicar cambios para obtener mejores resultados en estas últimas. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 2.6 MB Escape room finder / Prats Llivina, Roger ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els escape rooms, activitat de lleure realitzada en grups, han anat guanyat popularitat durant els últims anys. Degut a la seva popularitat existeixen molts establiments on realitzar aquesta activitat i per tant els aficionats han de dedicar un temps prèvi a decidir a quin escape room es vol anar. [...]
Escape rooms, a leisure activity performed in groups, have become extremely popular during the last years. Due to its popularity there are a lot of establishments offering this kind of activity and therefore people need to spend some time checking out the existing escape rooms and deciding which one you want to go next. [...]
Los escape rooms, actividad de ocio realizada en grupos, han ido ganando popularidad en los últimos años. Debido a su popularidad existen muchos establecimientos donde realizar esta actividad y por lo tanto los aficionados tienen que dedicar un tiempo previo a decidir a qué escape room se quiere ir. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 4.0 MB Analysis and comparison of superresolution methods on a multispectral environment / Llaquet Granado, Rubén ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The use of multispectral data is increasingly frequent in a wide range of fields due to multispectral sensors becoming more affordable and how valuable is the information they provide. This information, however, usually needs to be combined with data coming from other sensors, which commonly causes resolution disparity. [...]
El uso de información multiespectral es cada vez más frecuente en una gran variedad de campos debido a que los sensores multiespectrales son cada vez más asequibles y a lo valiosa que es la información que proporcionan. [...]
L'ús d'informació multiespecral és cada vegada més freqüent en una gran varietat de camps atès que els sensors multiespectrals són cada vegada més assequibles i la informació que proporcionen és de gran valor. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 14.1 MB Anàlisi i comparativa de mètodes per a l'augment de la resolució temporal de seqüències d'imatges multi-espectre / Azemar i Carnicero, Daniel-Pau ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La freqüència de revisita d'un satèl·lit sobre una superfície determinada de la terra pot esdevenir restringit pel període d'aquest. Els especialitzats en imatge solen esser multi espectrals (MS). [...]
The revisit frequency of a satellite on a given surface of the earth may become restricted to its period. Satellites specialized in capturing images tend to be multi-spectrum (MS). Therefore, there is an interest in improving the temporal resolution of MS sequences once captured. [...]
La frecuencia de revisita de un satélite sobre una superficie determinada de la tierra puede estar restringida por su período. Los especializados en imagen suelen ser multi espectrales (MS). Existe pues un interés en mejorar la resolución temporal de secuencias de imágenes MS una vez capturadas. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 1.6 MB Creació àgil d'un clúster Big Data / Ciutad Castejon, Eric ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes Big Data han crescut exponencialment en popularitat aquests últims anys ja que aporten informació molt valuosa a les organitzacions que poden explotar-la. Malauradament implementar aquest sistema és una tasca molt complexa que té un cost molt elevat. [...]
Big Data systems have grown exponentially in popularity during these past few years. They allow organizations to get valuable information for them to exploit. Unfortunately implementing this system is a very complex task and has a very high cost. [...]
Los sistemas Big Data han crecido exponencialmente en popularidad en estos últimos años ya que aportan información muy valiosa a las organizaciones que pueden explotarla. Desgraciadamente implementar este sistema es una tarea muy compleja que tiene un coste muy elevado. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 763.2 KB Disseny i implementació d'un plugin QuantumGis per l'estudi d'índexs espectrals / Martín Medina, Sergi ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La gestió de l'agricultura s'ha adaptat a les noves tecnologies per aconseguir una millor gestió dels cultius. Emprant vehicles aeris no tripulats es poden prendre imatges multiespectrals d'alta resolució del cultius i generar ortofotos. [...]
The management of agriculture has adapted to the new technologies to achieve a better management of the crops. Using unmanned aerial vehicles we can take multispectral images of high resolution of the crops. [...]
La gestión de la agricultura se ha adaptado a las nuevas tecnologías para conseguir una mejor gestión de los cultivos. Empleando vehículos aéreos no tripulados se pueden tomar imágenes multiespectrales de alta resolución de los cultivos y generar ortofotos. [...]

2017-07-04
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
11 p, 1.3 MB Herramienta de soporte para el análisis de nitrogenado de cultivos / Fernández Álvarez, Jerónimo ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La agricultura actualmente está tecnificándose con el objetivo de aumentar el rendimiento. Hoy en día, los sistemas de detección remota se utilizan para conocer distintos indicadores del cultivo (vigor, estrés hídrico, estimación de cosecha) y se obtienen imágenes aéreas multiespectrales que, debidamente procesadas, caracterizan los cultivos. [...]
Nowadays, the agriculture is tecnifying with the aim of raising its performance. At the moment, the remote sensing systems are being used so as to survey different crop indicators (vigour, hidric stress, harvest prediction), and multispectral aerial images are obtained, if they are properly processed, to characterize the crops. [...]
L'agricultura actualment està tecnificant-se amb l'objectiu d'augmentar el rendiment. Avui dia, els sistemes de detecció remota es fan servir per conèixer diferents indicadors del cultiu (vigor, estres hídric, estimació de la collita) i s'obtenen imatges aèries multiespectrals que, degudament processades, caracteritzen els cultius. [...]

2016-07-28
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 29 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 110.8 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
6 p, 111.7 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaci [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
7 p, 115.0 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
6 p, 111.6 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
6 p, 113.0 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 88.2 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
7.
7 p, 89.7 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
6 p, 87.4 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
9.
6 p, 87.1 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 88.1 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  

Course materials : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.