Results overview: Found 57 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 24 records found
Course materials, 32 records found
Articles 1 records found  
1.
2 p, 137.0 KB Seguiment visual de contorns computeritzat / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El contorn d'un objecte és, en molts casos pràctics, un element molt informatiu de la configuració que aquest presenta o de l'activitat que realitza. Això motiva que, en camps tan diferents com la videovigilància, la monitorització del trànsit o la diagnosi mèdica, hi hagi sistemes que utilitzen el seguiment de contorns com a base. [...]
El contorno de un objeto es, en muchos casos prácticos, un elemento muy informativo de la configuración que éste presenta o de la actividad que realiza. Ello motiva que, en campos tan diferentes com la videovigilancia, la monitoritzación del transito o el diagnóstico médico, haya sistemas que utilizan el seguimiento de contornos como base. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents

Research literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
13 p, 867.8 KB Informe Final : Bot de Telegram aplicado al Microlearning / Moreno Gimeno, Adrian ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La necesidad de recibir conocimiento específico sobre un tema de forma útil y rápida, ha hecho que modalidades como el Microlearning ganen gran popularidad. El microlearning se adapta bien al repaso de contenidos fuera de las aulas, en momentos libres del dia a día. [...]
The need to receive specific knowledge about a subject in a useful and fast way, has made modalities such as Microlearning gain great popularity. Microlearning is well suited to the review of content outside the classroom, in free moments of the day to day. [...]
La necessitat de rebre coneixement específic sobre un tema de forma útil i ràpida ha fet que modalitats com el Microlearning guanyin gran popularitat. El microlearning s'adapta bé al repàs de continguts fora de les aules, en moments lliures del dia a dia. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 1.4 MB Sistema de micro aprendizaje basado en Telegram : Sistema de Flashcards / Colombo Vega, Angel ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El microlearnig es un método de aprendizaje cada día más popular gracias a su facilidad para mantener la atención y el interés del estudiante. Además, permite aprovechar pequeños ratos de estudio de forma eficiente. [...]
Microlearning is an increasingly popular learning method thanks to its ability to maintain student attention and interest. In addition, it allows you to take advantage of small study times efficiently. [...]
El microlearnig és un mètode d'aprenentatge cada dia més popular gràcies a la facilitat per mantenir l'atenció i l'interès de l'estudiant. A més, permet aprofitar petites estones d'estudi de forma eficient. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 2.4 MB Plataforma interactiva pel seguiment de l'aprenentatge via Telegram / Boladeras Guillaumes, Judit ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un sistema que permeti millorar la interacció entre el professorat i l'alumnat a les classes virtuals, i poder donar un major feedback de les activitats dutes a terme. [...]
This project aims to develop a system that allows to improve the interaction between teachers and students in virtual classes, and the feedback of the activities done as well. This system allows to verify the comprehension of the concepts explained in class through a Telegram bot: the teacher will be able to choose, from the existing ones in the database, a questionnaire with test questions, to which the students will have access, so that they can check the obtained scores. [...]
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita mejorar la interacción entre profesorado y alumnado en las clases virtuales, y así, poder dar un mayor feedback de las actividades llevadas a cabo. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
133 p, 8.3 MB Geometric Computer Vision Techniques for Scene Reconstruction / Riba Pi, Edgar ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir.
Des dels inicis de la Visió per Computador, la reconstrucció d'escenes ha estat un dels temes més estudiats que ha portat a una àmplia varietat de nous descobriments i aplicacions. La manipulació d'objectes, la localització i mapeig, o fins i tot la generació d'efectes visuals són diferents exemples d'aplicacions en les que la reconstrucció d'escenes ha pres un paper important per a indústries com la robòtica, l'automatització de fàbriques o la producció audiovisual. [...]
Desde los inicios de la Visión por Computador, la reconstrucción de escenas ha sido uno de los temas más estudiados que ha llevado a una amplia variedad de nuevos descubrimientos y aplicaciones. La manipulación de objetos, la localización y mapeo, o incluso la generación de efectos visuales son diferentes ejemplos de aplicaciones en las que la reconstrucción de escenas ha tomado un papel importante para industrias como la robótica, la automatización de fábricas o la producción audiovisual. [...]
From the early stages of Computer Vision, scene reconstruction has been one of the most studied topics leading to a wide variety of new discoveries and applications. Object grasping and manipulation, localization and mapping, or even visual effect generation are different examples of applications in which scene reconstruction has taken an important role for industries such as robotics, factory automation, or audio visual production. [...]

2021  
5.
11 p, 1015.5 KB QGIS plugin para procesar datos geoespaciales en la nube / Estrada Herrerias, Raúl ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un grup d'investigadors ha desenvolupat algorismes de Machine Learning que processen imatges geoespacials, aquests processos tenen costos computacionals considerables per a executar-se en local. Per a executar aquestes dades existeixen algunes tècniques per a processar-los en màquines externes. [...]
Un grupo de investigadores ha desarrollado algoritmos de Machine Learning que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen costes computacionales considerables para ejecutarse en local. Para ejecutar estos datos existen algunas técnicas para procesarlos en máquinas externas. [...]
A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs for running locally. To execute this data there are some techniques for processing it on external machines. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 14.5 MB QGIS plugin for geospatial data processing in the cloud / Casas Carrasquer, Oriol ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
QGIS is a GIS open source software tool which with the help of a plugin can communicate with a web service, both of them have been developed in this project. A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs to run in a local machine. [...]
QGIS és una eina GIS de programari de codi obert que amb l'ajuda d'un plugin es pot comunicar amb un servei web, els quals han estat desenvolupats en aquest projecte. Un grup d'investigadors han desenvolupat algoritmes d'aprenentatge automàtic que processen imatges geospatials, aquests processos tenen uns costos computacionals considerables per executar-se en una màquina local. [...]
QGIS es una herramienta GIS de código abierto que con la ayuda de un plugin se puede comunicar con un servicio web, los cuales han sido desarrollados en este proyecto. Un grupo de investigadores han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen unos costes computacionales considerables para ejecutarse en una máquina local. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.2 MB Specification, design and implementation of a video game for musical language learning / Cueva Moreno, Joan ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In our country, teaching music to children is mainly conducted outside the compulsory teaching hours. In order to improve their abilities and increase their knowledge of musical language, the learner must be persistent and train. [...]
Al nostre país, l'ensenyament de música als nens i nenes es realitza principalment fora de l'horari lectiu. Per tal de millorar les seves habilitats i incrementar els seus coneixements sobre llenguatge musical, l'estudiant ha de ser perseverant i entrenar regularment. [...]
En nuestro país, la enseñanza de música a los niños y las niñas se realiza principalmente fuera del horario lectivo. Para mejorar sus habilidades e incrementar sus conocimientos sobre lenguaje musical, el estudiante tiene que ser perseverante y entrenar regularmente. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 2.1 MB Object detection in aerial images / Orihuela Ponsarnau, Jordi ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This work studies the application of object detection in aerial images. Specifically, a review of the differences between standard and aerial images is made and the aspects where changes can be applied in the latter to improve results are extracted. [...]
Aquest treball estudia l'aplicació de la detecció d'objectes en imatges aèries. Concretament, es realitza una anàlisi de la diferència entre les imatges estàndard i les aèries i s'extreuen els aspectes on es poden aplicar canvis per obtenir millors resultats en aquestes últimes. [...]
Este trabajo estudia la aplicación de la detección de objetos en imágenes aéreas. Concretamente, se realiza un análisis de la diferencia entre las imágenes estándar y las aéreas y se extraen los aspectos donde se pueden aplicar cambios para obtener mejores resultados en estas últimas. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 2.6 MB Escape room finder / Prats Llivina, Roger ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els escape rooms, activitat de lleure realitzada en grups, han anat guanyat popularitat durant els últims anys. Degut a la seva popularitat existeixen molts establiments on realitzar aquesta activitat i per tant els aficionats han de dedicar un temps prèvi a decidir a quin escape room es vol anar. [...]
Escape rooms, a leisure activity performed in groups, have become extremely popular during the last years. Due to its popularity there are a lot of establishments offering this kind of activity and therefore people need to spend some time checking out the existing escape rooms and deciding which one you want to go next. [...]
Los escape rooms, actividad de ocio realizada en grupos, han ido ganando popularidad en los últimos años. Debido a su popularidad existen muchos establecimientos donde realizar esta actividad y por lo tanto los aficionados tienen que dedicar un tiempo previo a decidir a qué escape room se quiere ir. [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 4.0 MB Analysis and comparison of superresolution methods on a multispectral environment / Llaquet Granado, Rubén ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The use of multispectral data is increasingly frequent in a wide range of fields due to multispectral sensors becoming more affordable and how valuable is the information they provide. This information, however, usually needs to be combined with data coming from other sensors, which commonly causes resolution disparity. [...]
El uso de información multiespectral es cada vez más frecuente en una gran variedad de campos debido a que los sensores multiespectrales son cada vez más asequibles y a lo valiosa que es la información que proporcionan. [...]
L'ús d'informació multiespecral és cada vegada més freqüent en una gran varietat de camps atès que els sensors multiespectrals són cada vegada més assequibles i la informació que proporcionen és de gran valor. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 109.3 KB Sistemes de Visió per Computador [104368] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Aprofundir en el disseny de sistemes de visió per computador, donat un determinat problema a resoldre. Identificar les dades necessàries que cal capturar per desenvolupar un sistema, així com les mètriques adequades per analitzar-ne el seu rendiment. [...]
The training objectives of the subject are: Depening the design of computer vision systems, given a specific problem to be solved. Identifying the necessary data that must be captured to develop a system, as well as the appropriate metrics to analyze its performance. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Profundizar en el diseño de sistemas de visión por computador, dado un determinado problema a resolver. Identificar los datos necesarios que hay que capturar para desarrollar un sistema, así como las métricas adecuadas para analizar su rendimiento. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
6 p, 112.0 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Rivas Contreras, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
The subject provides an introduction to the foundations of software engineering, to object-oriented analysis and design, and to object-oriented programming. The basic training objectives of the subject are: Introducind the student in the key concepts of software engineering, seeing the singularities and differences with regard to civil engineering. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
7 p, 115.8 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Jaumandreu Sellares, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
The training objectives of the subject are: Study the main methodologies proposed to manage the requirements of a software project. Understand the problem of Requirements Engineering, and its relationship with other phases of Software Engineering. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
6 p, 110.8 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 111.7 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
7 p, 115.0 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 111.6 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
8.
6 p, 113.0 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 88.2 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
10.
7 p, 89.7 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Course materials : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.