Results overview: Found 19 records in 0.02 seconds.
Research literature, 9 records found
Course materials, 10 records found
Research literature 9 records found  
1.
12 p, 1.4 MB Sistema d'informació big data basat en Apache Kylin / Pulido Sabidó, Pablo ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment hi ha una gran quantitat de dades i cada cop disposem d'un temps menor per analitzar-la. Les dades són informació important per a la presa de decisions. Els sistemes d'informació basats en Business Intelligence ens proporcionen la solució als problemes que ens generen la gran quantitat de dades i l'absència de temps. [...]
Actualmente hay una gran cantidad de datos y cada vez disponemos de un tiempo menor para analizarla. Los datos son información importante para la toma de decisiones. Los sistemas de información basados en Business Intelligence nos proporcionan la solución a los problemas que nos generan la gran cantidad de datos y la ausencia de tiempo. [...]
Nowadays there is a large amount of data and every time we have less time to analyze it. Data are important information for decision making. The information Systems based on Business Intelligence provide us with the solution to the problemes generated by the large amount of data and the absence of time. [...]

2018-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 1.3 MB Extracción de información en documentos antiguos y manuscritos / Ortega García, Kevin ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es el de, partiendo de un set de imágenes de documentos como entrada, realizar una serie de procesos sobre las imágenes con el fin de poder generar un modelo de predicción basado en machine learning que sea capaz de clasificar si los elementos que aparecen en los documentos anteriormente mencionados se tratan de texto escrito a mano, impreso o si no son texto en absoluto. [...]
This project's objective is, starting with a set of document images as input, to carry out a series of procedures on the images with the purpose of obtaining a prediction model based on machine learning able to classify if the elements that appear on the previously mentioned documents are either handwritten text, printed text or no text at all. [...]
L'objectiu d'aquest projecte es el de, partint d'un set d'imatges de documents com a entrada, realitzar una sèrie de processos sobre les imatges amb el fi de poder generar un model de predicció basat en machine learning que sigui capaç de classificar si els elements que apareixen en els documents anteriorment esmentats es tracten de text escrit a ma, imprès, o si no son text escrit en absolut. [...]

2018-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
159 p, 4.5 MB Probabilistic graphical models for document analysis / Cruz Fernández, Francisco ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)
Actualmente, más del 80\% de los documentos almacenados en papel pertenecen al ámbito empresarial. Avances en materia de digitalización de documentos han fomentado el interés en crear copias digitales para solucionar problemas de mantenimiento y almacenamiento, además de poder disponer de formas eficientes de transmisión y extracción automática de la información contenida en ellos. [...]
Currently, more than 80% of the documents stored on paper belong to the business field. Advances in digitization techniques have fostered the interest in creating digital copies in order to solve maintenance and storage problems, as well as to have efficient ways for transmission and automatic extraction of the information contained therein. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
10 p, 361.0 KB Aplicació web per realitzar operacions SQL de forma gràfica / Alvarez Ricart, Marc ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Normalment quan s’ha de realitzar una consulta a una Base de dades ens trobem davant d’un full en blanc sobre el qual hem d’escriure la consulta. De manera que una persona que està aprenent el llenguatge SQL ha de recordar quina estructura té cada tipus de consulta per poder programar-la. [...]
Usually when we have a query to a database we face a blank page on which we write the query. So a person who is learning the SQL language must remember the structure of each type of query to program it. [...]
Normalmente cuando se realiza una consulta a una base de datos nos encontramos delante de una hoja en blanco sobre la cual tenemos que escribir la consulta. De forma que una persona que está aprendiendo el lenguaje SQL tiene que recordar qué estrucutra tiene cada tipo de consulta para poder programarla. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
14 p, 1.4 MB Sistema para reforzar la presencia de pequeñas PYME en Internet y fomentar la demanda en ámbito local de bienes de consumo / Sánchez Gálvez, Francisco ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es una realidad que el consumidor está habituado a buscar y comparar bienes de consumo de diferentes proveedores mediante Internet. Actualmente la mayoría de los consumidores se desplazan a unos grandes almacenes o cadenas generalistas, que le ofrezcan la mejor calidad-precio, para adquirir aquellos productos que necesitan. [...]
It's a reality that the consumer is accustomed to search and compare consumer goods from different providers via Internet. Currently most consumers moves to a big department stores or generalist stores, that can offer the best value, to acquire those products they need. [...]
És una realitat que el consumidor està habituat a buscar i comparar béns de consum de diferents proveïdors mitjançant Internet. Actualment la majoria dels consumidors es desplacen a uns grans magatzems o cadenes generalistes, que li ofereixin la millor qualitat-preu, per adquirir aquells productes que necessiten. [...]

2015-07-09
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
102 p, 3.8 MB Aplicació web en xarxa per a gestió i coordinació d'empresa de lleure / Sanglas Molera, Xavier ; Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014  
7.
10 p, 472.4 KB UNIT4 - Platform : SNMP Provider / Aguilera Ruiz, Alejandro ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
UNIT4 és una multinacional dedicada a la indústria del software per a la gestió empresarial; el departament d'Investigació i Desenvolupament desenvolupa i utilitza la plataforma karat per desplegar els seus productes i serveis. [...]
UNIT4 es una multinacional dedicada la industria del software para la gestión empresarial; el departamento de Investigación y Desarrollo desarrolla y utiliza la plataforma karat para desplegar sus productos y servicios. [...]
UNIT4 is a multinational dedicated to the software industry for business management; the Research and Development department develops and uses the karat platform to deploy their products and services. [...]

2014-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
45 p, 3.3 MB Eye tracking for on-screen reading / Angonese, Bibiana do Canto ; Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A medida que avanza la tecnolog a, cada vez son m as comunes los libros digitales. Por eso, existen varias formas de mejorar la experiencia de lectura del usuario, como mostrar la de nici on de una palabra que resulte dif cil, o resaltar lo importante del texto cuando se pasa la vista por encima. [...]
Amb l'avan c tecnol ogic, cada cop son m es comuns els llibres digitals. Per aix o, existeixen diferents maneres de millorar l'experi encia de lectura de l'usuari, com mostrar la de nici o d'una paraula que resulti complicada, o remarcar all o important del text quan es passa la mirada per sobre. [...]
With the progress of technology, digital books are becoming more common every day. Because of this, there are several ways to improve the reading experience of a person, like showing the de nition of a di cult word, or making the important parts of a text stand out when the person is just skimming. [...]

2011  
9.
135 p, 4.0 MB Linear combination of multiresolution descriptors : application to graphics recognition / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Tabonne, Salvatore Antoine, dir. (Université Nancy 2)
En el camp de l'Anàlisi de Documents voldríem ser capaços de processar automàticament qualsevol tipus de document digital i d'extreure la informació rellevant. és a dir, voldríem conËixer la configuració del document, identificar cadascuna de les seves parts i reconËixer els seus continguts; per a poder fer cerques entre les components del document, però també, per fer cerques entre documents diferents. [...]
In the field of Document Analysis we would like to be able to automatically process any kind of digital document. We mean extracting the document layout and identifying each of its parts, recognising its contents and organising them in order to make searches of its components, through the document itself, but also through different documents. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Course materials 10 records found  
1.
7 p, 102.7 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
7 p, 101.7 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
7 p, 101.1 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
3 p, 146.6 KB Optimization and inference techniques for CV [43086] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Ballester, Coloma ; Garamendi, Juan Francisco ; Serrat, Joan ; Ramos, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this module is to learn about numerical optimization algorithms that are behind many tasks in computer vision. Main concepts will include energy minimization, numerical techniques for variational problems, convex optimization and graphical models. [...]
2015-16
Visió per Computador / Computer Vision [1172]  
5.
7 p, 42.0 KB Gestió i Administració de Bases de Dades [102741] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes avançats de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer, comprendre i saber utilitzar les principals eines d'administració de BD per a poder parametritzar les BD de la manera més òptima segons les necessitats dels usuaris i processos. [...]
2015-16
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
6 p, 112.7 KB Bases de Dades [102186] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. Coneixements: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de bases de dades pel que fa a tractament d'informació en computador; així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament de dades. [...]
2014-15
Empresa i Tecnologia [948]  
7.
6 p, 113.3 KB Bases de Dades [102186] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. Coneixements: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de bases de dades pel que fa a tractament d'informació en computador; així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament de dades. [...]
2013-14  
8.
3 p, 10.9 KB Gestió del Desenvolupament de Software [102789] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la assignatura d'enginyeria del software de segon heu rebut una visió global del procés d'enginyeria del software. Heu après els conceptes bàsics i, per aquells que hagueu cursat les assignatures del primer semestre de la menció d'enginyeria del software, haureu aprofundit en alguns d'aquests conceptes com l'anàlisi de requeriments, el disseny i les tècniques de test i control de qualitat. [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 23.9 KB Bases de Dades [102186] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. Coneixements: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de bases de dades pel que fa a tractament d'informació en computador; així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament de dades. [...]
2012-13
Empresa i Tecnologia [948]  
10.
6 p, 24.1 KB Bases de Dades [102186] / Ramos Terrades, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. Coneixements: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de bases de dades pel que fa a tractament d'informació en computador; així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament d'informació. [...]
2011-12
Empresa i Tecnologia [948]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.