Results overview: Found 26 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 18 records found
Articles 5 records found  
1.
13 p, 1.6 MB Highly Crosslinked Polybenzoxazines from Monobenzoxazines : The Effect of Meta-Substitution in the Phenol Ring / Martos, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Soto, Marc (Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM) ; Schäfer, Hannes (Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM) ; Koschek, Katharina (Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM) ; Marquet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sebastián Pérez, Rosa Maria. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
It is possible to control the crosslink density of polymers derived from monobenzoxazines by switching the type of substituents in the phenolic ring and their relative position with respect to the phenol group. [...]
2020 - 10.3390/polym12020254
Polymers, Vol. 12, Num. 2 (Febrer 2020) , art. 254  
2.
5 p, 471.8 KB Controlled living anionic polymerization of cyanoacrylates by frustrated Lewis pair based initiators / Sáez, Ruben (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; McArdle, Ciaran (Henkel Ireland Operations and Research Ltd.) ; Salhi, Fouad (Henkel Corporation) ; Marquet Cortés, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sebastián Pérez, Rosa Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
A hydrogenated frustrated Lewis pair ([TMPH][HB(CF) ]) promotes controlled living ionic polymerization of cyanoacrylates. Controlled growth of various homopolymeric CAs through sequential monomer addition has been achieved, in addition to CA block copolymers with controlled block sequences for the first time in the long history of these materials.
2019 - 10.1039/c8sc04729d
Chemical science, Vol. 10, Issue 11 (March 2019) , p. 3295-3299  
3.
3 p, 459.5 KB Estabilització de nanopartícules de plata amb antibiòtics per a l'obtenció de teixits amb capacitat microbicida / Granados Toda, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sebastián Pérez, Rosa Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Vallribera Massó, Adelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Cada vegada més, s'utilitzen les nanopartícules de plata (AgNPs) com agents antibacterians per la fabricació de materials tèxtils amb propietats microbicides. Des del Departament de Química de la UAB, s'ha aconseguit estabilitzar satisfactòriament aquestes nanopartícules de plata, a partir de la síntesi de lligands derivats d'antibiòtics i s'ha demostrat eficaçment que la seva dispersió en la superfície de materials tèxtils els confereix activitat antimicrobiana.
Cada vez más a menudo se utilizan las nanopartículas de plata (AgNPs) como agentes antibacterianos para la fabricación de materiales textiles con propiedades microbicidas. Desde el Departamento de Química de la UAB, se ha conseguido estabilizar satisfactoriamente estas nanopartículas de plata, a partir de la síntesis de ligandos derivados de antibióticos y se ha demostrado que su dispersión en la superficie de materiales textiles les confiere de forma eficaz actividad microbicida.
Silver nanoparticles (AgNPs) are used as antibacterial agents for the manufacture of textile materials with microbicidal properties. Researchers from the UAB Department of Chemistry, have satisfactorily stabilized these silver nanoparticles, synthesizing ligands derived from antibiotics and they have effectively shown that their dispersion on textile materials confers them antimicrobial activity.

2019
UAB divulga, Juny 2019, p. 1-3
3 documents
4.
3 p, 450.1 KB Primer mètode fotoquímic per preparar polibenzoxazines en dissolució aquosa a temperatura ambient / Salabert Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sebastián Pérez, Rosa Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Marquet Cortés, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les polibenzoxazines són polímers que habitualment es preparen per escalfament dels monòmers a temperatures bastant elevades. No obstant, aquest procés implica un gran cost energètic. Per això, des del Departament de Química de la UAB s'ha ideat un nou mètode de preparació basat en la irradiació dels monòmers amb llum en dissolució aquosa i a temperatura ambient. [...]
Las polibenzoxazinas son polímeros que habitualmente se preparan por calentamiento de los monómeros a temperaturas bastante elevadas. No obstante, este proceso implica un gran coste energético. Por esto, desde el Departamento de Química de la UAB se ha ideado un nuevo método de preparación basado en la irradiación de los monómeros con luz en una disolución acuosa y a temperatura ambiente. [...]
Polibenzoxazines are polymers usually prepared by heating benzoxazine monomers at high temperatures. However, this process represents a high energetic cost. That's why the UAB Chemistry Department have created a new method of preparation based on the irradiation of benzoxazine monomers with light in an aqueous solution at room temperature. [...]

2019
UAB divulga, Gener 2019, p. 1-3
3 documents
5.
2 p, 129.8 KB Nous cristalls líquids polifluorats / Sebastián Pérez, Rosa Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els cristalls líquids són compostos de gran interès en el món actual per les seves aplicacions en els camps principalment de l'electrònica i l'òptica (pantalles). Les molècules que els composen han de ser estables tèrmica, química i fotoquímicament, i a més han de presentar aquest estat de cristall líquid en un ampli rang de temperatures. [...]
Los cristales líquidos son compuestos de gran interés en el mundo actual por sus aplicaciones, principalmente en los campos de la electrónica y la óptica (pantallas). Las moléculas que los componen han de ser estables térmica, química y fotoquímicamente, y además han de presentar este estado de cristal líquido en un amplio rango de temperaturas. [...]
Presently, liquid crystals are compounds of great interest due to their applications mainly in the fields of electronics and optics (displays). Molecules that form them must show thermal, chemical and photochemical stability. [...]

2007
UAB divulga, juliol 2007, p. 1-2
3 documents

Research literature 3 records found  
1.
461 p, 18.0 MB Nuevos colorantes hidrofóbicos aplicados a la tinción de tejidos : materiales modificados con nanopartículas de plata y antibióticos / Montagut Pérez, Ana Maria ; Sebastián Pérez, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Las superficies hidrofóbicas artificiales tienen un gran potencial en una amplia gama de aplicaciones industriales debido a sus propiedades de auto-limpieza, anti-incrustación biológica, anti-empañamiento, anti-adherencia, anti-corrosión y anti-contaminación. [...]
Artificial hydrophobic surfaces have a great potential in a wide range of industrial applications owing to their self-cleaning, anti-biofouling, anti-fogging, anti-sticking, anti-corrosion and anti-contamination properties. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
215 p, 8.0 MB Towards plastic electronic sensing devices with TTF-based molecular conductors as active components / Lebedev, Victor ; Veciana Miró, Jaume, dir. ; Laukhina, Elena, dir. ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
The two main goals of this Thesis are: (1) developing lightweight, flexible, and all- organic sensing materials that use electrical detection principles and (2) engineering simple prototypes that may use such sensing materials for pressure, temperature and relative humidity monitoring. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
190 p, 5.6 MB Proton-coupled electron transfer activation of acidic weak nucleophiles. Highly fluorinated urethanes and polyurethanes from polyfluorinated alcohols / Soto Hernández, Marc ; Sebastián Pérez, Rosa María, dir. ; Marquet Cortés, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els materials polifluorats mostren unes propietats molt interessants com per exemple alta estabilitat tèrmica i química. Per altra banda, els poliuretans (policarbamats) són uns dels materials més versàtils i utilitzats avui en dia. [...]
This thesis is focused on the reaction of aromatic isocyanates with polyfluorinated alcohols. The main drawback for this type of reactions is the low nucleophilicity of polyfluorinated alcohols, which do not react with isocyanates in standard conditions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Course materials 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
6 p, 125.9 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibes, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Masso, Adelina ; Busque Sanchez, Felix ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Sebastian Perez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2022-23
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
2.
5 p, 121.4 KB Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics [42424] / Pons Picart, Josefina ; Bourdelande Fernandez, José Luis ; Coello Bonilla, Jordi ; Lledos Falco, Agustí ; Palet Ballus, Cristina ; del Valle Zafra, Manel ; Peral Perez, José ; Bofill Arasa, Roger ; Sebastian Perez, Rosa Maria ; Ujaque Perez, Gregori ; Garcia Anton Aviño, Jordi ; Illa Soler, Ona ; Rivera Brugues, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química Industrial i Introducció a la Investigació Química és un mòdul obligatori del Programa de màster en "Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research". L'objectiu d'aquest curs és adquirir nous coneixements i habilitats en camps relacionats amb la Química Industrial i la Investigació Química: Legislació, Patents, Disseny experimental, Cerca de treball, Introducció a la química computacional, RMN, Introducció a la fotoquímica, Optimització de recursos i avaluació ambiental dels processos químics, Risc i seguretat en instal·lacions químiques, i Tècniques instrumentals de laboratori i anàlisi químic (incloent espectrometria de masses, cromatografia, microscòpia, XRD, ICP i tècniques avançades de laboratori).
Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research is a mandatory module of the Masters Program in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research. The objective of this course is to acquiere new knowledge and abilities in fields related to Industrial Chemistry and Chemical Research: Regulations, Patents, Experimental design, Job searching, Introduction to computational chemistry, NMR , Introduction to photochemistry, Resource optimization and environmental assessment of chemical processes, Risk and safety in chemical facilities, and Laboratory instrumental techniques and chemical analysis (including mass spectrometry, chromatography, microscopy, XRD, ICP and laboratory advanced techniques).
Química Industrial e Introducción a la Investigación Química es un módulo obligatorio del Programa deMaster en "Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research". El objetivo de este curso es adquirir nuevos conocimientos y habilidades en campos relacionados con la Química Industrial y la Investigación Química: Legislación, Patentes, Diseño experimental, Búsqueda de trabajo, Introducción a la química computacional, RMN, Introducción a la fotoquímica, Optimización de recursos y evaluación ambiental de los procesos químicos, Riesgo y seguridad en instalaciones químicas, y Técnicas instrumentales de laboratorio y análisis químico (incluyendo espectrometría de masas, cromatografía, microscopía, XRD, ICP y técnicas avanzadas de laboratorio). [...]

2022-23
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
3.
5 p, 104.5 KB Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos [43436] / Hernando Campos, Jordi ; Alibes, Ramón ; Escriche Martínez, Luis ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs té com a objectiu proporcionar coneixements avançats en nanoquímica, especialment en aquelles matèries que no han estat cobertes en el Grau de Nanociència i Nanotecnologia. Els alumnes hauran d'assolir coneixements sobre: 1) Eines sintètiques avançades per al muntatge covalent de blocs de construcció en la preparació de nous sistemes moleculars rellevants en nanoquímica. [...]
This course aims at providing advanced knowledge in Nanochemistry, specially dealing with those subjects that have not been covered in the bachelor degree of Nanoscience & Nanotechnology. The most important of these topics are: 1) Advanced synthetic tools for the covalent assembly of building blocks in the preparation of new molecular systems relevant in Nanochemistry. [...]
Este curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos avanzados en nanoquímica, especialmente en aquellas materias que no han sido cubiertas en el Grado de Nanociencia y Nanotecnología. Los alumnos deberán asimilar conocimientos y conceptos sobre: 1) Herramientas sintéticas avanzadas para el montaje covalente de bloques de constriccuón en lapreparación de nuevos sistemas moleculares relevantes en nanoquímica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]
3 documents
4.
5 p, 108.2 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibes, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2021-22
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
5.
5 p, 107.0 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibes, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2020-21
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
6.
5 p, 103.5 KB Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos [43436] / Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Alibes, Ramón ; Escriche Martínez, Lluís ; Hernando Campos, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs té com a objectiu proporcionar coneixements avançats en nanoquímica, especialment en aquelles matèries que no han estat cobertes en el Grau de Nanociència i Nanotecnologia. Els alumnes hauran d'assolir coneixements sobre: 1) Eines sintètiques avançades per al muntatge covalent de blocs de construcció en la preparació de nous sistemes moleculars rellevants en nanoquímica. [...]
Este curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos avanzados en nanoquímica, especialmente en aquellas materias que no han sido cubiertas en el Grado de Nanociencia y Nanotecnología. Los alumnos deberán asimilar conocimientos y conceptos sobre: 1) Herramientas sintéticas avanzadas para el montaje covalente de bloques de constriccuón en lapreparación de nuevos sistemas moleculares relevantes en nanoquímica. [...]

2020-21
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]
3 documents
7.
8 p, 117.9 KB Estructura i Reactivitat dels Composts Orgànics [102528] / Busqué Sánchez, Felix ; Pleixats Rovira, Roser ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El programa que es proposa pretén donar una visió general dels compostos orgànics tant des del punt de vista estructural com de la seva reactivitat. En línies generals, l'assignatura s'organitza atenent a la reactivitat comuna i diferencial dels diversos grups funcionals. [...]
El programa que se propone pretende dar una visión general de los compuestos orgánicos tanto desde el punto de vista estructural como de su reactividad. En linias generales, la asignatura se organiza teniendo en cuenta la reactividad común y diferencial de los diversos grupos funcionales. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
8.
5 p, 103.5 KB Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos [43436] / Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Alibes, Ramón ; Escriche Martínez, Lluís ; Hernando Campos, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest curs té com a objectiu proporcionar coneixements avançats en nanoquímica, especialment en aquelles matèries que no han estat cobertes en el Grau de Nanociència i Nanotecnologia. Els alumnes hauran d'assolir coneixements sobre: 1) Eines sintètiques avançades per al muntatge covalent de blocs de construcció en la preparació de nous sistemes moleculars rellevants en nanoquímica. [...]
Este curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos avanzados en nanoquímica, especialmente en aquellas materias que no han sido cubiertas en el Grado de Nanociencia y Nanotecnología. Los alumnos deberán asimilar conocimientos y conceptos sobre: 1) Herramientas sintéticas avanzadas para el montaje covalente de bloques de constriccuón en lapreparación de nuevos sistemas moleculares relevantes en nanoquímica. [...]

2019-20
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]
3 documents
9.
5 p, 106.9 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Busqué Sánchez, Felix ; Alibes, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2019-20
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
10.
8 p, 117.5 KB Estructura i Reactivitat dels Composts Orgànics [102528] / Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Pleixats Rovira, Roser ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Busqué Sánchez, Felix ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El programa que es proposa pretén donar una visió general dels compostos orgànics tant des del punt de vista estructural com de la seva reactivitat. En línies generals, l'assignatura s'organitza atenent a la reactivitat comuna i diferencial dels diversos grups funcionals. [...]
El programa que se propone pretende dar una visión general de los compuestos orgánicos tanto desde el punto de vista estructural como de su reactividad. En linias generales, la asignatura se organiza teniendo en cuenta la reactividad común y diferencial de los diversos grupos funcionales. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents

Course materials : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.