Results overview: Found 39 records in 0.02 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 23 records found
Course materials, 15 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
7 p, 33.1 KB Una experiència d'aprenentatge basada en projectes en l'àmbit de la informàtica / Lapedriza, Àgata (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ferrer, Miquel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Garcia, Jaume (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Sánchez Albaladejo, Gema (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
En aquest treball es presenta l'adaptació a l'EEES de les assignatures de Algorismes i Programació (AP) i Llenguatges de Programació (LP) de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la UAB. Per a aquesta adaptació s'ha utilitzat, entre d'altres, una metodologia d'aprenentatge basada en un projecte comú. [...]
AP is a subject devoted to explain the theoretical basis of the analysis and design of algorithms, whereas LP applies these theoretical concepts using the C programming language. In the past, both subjects were seen as independent units although their contents are clearly complementary. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Research literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
13 p, 674.1 KB Implementació d'un mòdul decodificador per un sistema OCR / Jardí Geijo, Guillem ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes OCR, sistemes informàtics capaços d'interpretar paraules en una imatge, tenen un gran impacte i possibilitats d'ús en la societat d'avui dia. En aquest projecte es presenta com s'han desenvolupat una sèrie de models amb l'objectiu d'interpretar la lectura de paraules en imatges naturals obtingudes per un sistema OCR. [...]
OCR systems, computer systems capable to extract words from an image, have a great impact and possibilities of use in today's society. This project shows how a series of models have been developed with the aim of interpreting the reading of words in natural images obtained by this system. [...]
En los sistemas OCR, sistemas informáticos capaces de interpretar palabras en imágenes, tienen un gran impacto y posibilidades de uso en la sociedad de hoy en día. Es este proyecto se expone como se han desarrollado un conjunto de modelos con el objetivo de interpretar la lectura de palabras en imágenes naturales obtenidas por un sistema OCR. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 6.2 MB Generació automàtica de test, per a l'avaluació d'exercicis de programació / Bernal Petit, Ricard ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Donada la problemàtica de la correcció d'exercicis de programació, causada per la gran quantitat d'alumnes i per tant d'exercicis entregats per part d'aquests, els docents encarregats de mantenir l'avaluació continua al dia han de realitzar grans esforços, ja que han de crear des de zero els test que s'aplicaran als exercicis per obtenir la nota de l'exercici de cada alumne, això sumat al temps invertit a crear nous exercicis per poder dinamitzar les classes i adaptar-se als avenços en el camp de les noves metodologies i procediments de desenvolupament. [...]
Due to the problem of the correction of programming exercises, caused by the large number of students and therefore of exercises delivered by them, the teachers responsible for keeping the evaluation up-to-date must realize large efforts, since they have to create from scratch the tests that will be applied to the exercises to obtain the note of the exercise of each student, this added to the time invested in creating new exercises to be able to dynamize the classes and adapt to the advances in the field of new methodologies and development procedures. [...]
Dada la problemática de la corrección de ejercicios de programación, causada por la gran cantidad de alumnos y por tanto de ejercicios entregados por parte de éstos, los docentes encargados de mantener la evaluación contínua al día tienen que realizar grandes esfuerzos, puesto que tienen que crear desde cero los test que se aplicarán a los ejercicios para obtener la nota del ejercicio de cada alumno, esto sumado al tiempo invertido a crear nuevos ejercicios para poder dinamizar las clases y adaptarse a los adelantos en el campo de las nuevas metodologías y procedimientos de desarrollo. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
135 p, 1.7 MB Word spotting and recognition in images from heterogeneous sources / Ghosh, Suman Kumar, autor. ; Valveny Llobet, Ernest, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
El text es la manera més habitual d'intercanviar informació des de les edats. Amb el desenvolupament recent d'imatges de bases de dades de manuscrits manuscrits històrics, la demanda d'algorismes per fer accessibles aquestes bases de dades per a la navegació i la indexació estan augmentant. [...]
El texto es la forma más común de compartir información desde edades. Con el reciente desarrollo de bases de datos de imágenes de manuscritos históricos manuscritos, la demanda de algoritmos para hacer accesibles estas bases de datos para la navegación y la indexación están en aumento. [...]
Text is the most common way of information sharing from ages. With recent development of images databases of handwritten historic manuscripts the demand for algorithms to make these databases accessible for browsing and indexing are in rise. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
10 p, 602.1 KB Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació / Ortiz Gallardo, David ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència d'assignatures de programació. Aquest aplicatiu web ha de permetre que el professor d'una assignatura de programació pugui proposar de forma interactiva exercicis, els quals, els alumnes han de poder resoldre directament a través de la interfície web mitjançant un editor de text i un compilador per tal d'executar-ho tot en un mateix entorn. [...]
Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de asignaturas de programación. Este aplicativo web tiene que permitir que el profesor de una asignatura de programación pueda proponer de forma interactiva ejercicios, los cuales, los alumnos tienen que poder resolver directamente a través de la interfaz web mediante un editor de texto y un compilador para ejecutarlo todo en un mismo entorno. [...]
Interactive classroom for the learning of programming consists in the development of an interactive web application that facilitates the teaching of programming subjects. This web application should allow the teacher of a programming subject to propose interactive exercises, which, students must be able to solve directly through the web interface using a text editor and a compiler to run everything in the same environment. [...]

2018-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 835.3 KB Aula interactiva para el aprendizaje de la programación / Díaz Guardabrazos, Urko ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto de Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de diversas asignaturas de programación. [...]
The Interactive classroom for learning programming project consists in the development of an interactive web application that helps the teaching of various programming subjects. This web application will allow the teacher of a programming subject to propose exercises so that the students of the subject can solve them directly through the web interface through a text editor and a compiler in order to execute everything in the same environment . [...]
El projecte d'Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència de diverses assignatures de programació. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 1.0 MB Creació d'una aplicació per l'aprenentatge en la programació / Acedo Casellas, Pau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball proposat tracta de la creació d'una aplicació senzilla per a mòbil, per acostar i facilitar l'aprenentatge de la programació o d'altres aspectes relacionats amb la informàtica (història, diferència en els llenguatges de programació, etc) als estudiants de secundària. [...]
The aim of this project is to create a simple mobile application to approach and facilitate the learning of programming or other aspects related to computer science (history, difference of programming languages, etc. [...]
El trabajo propuesto trata de la creación de una aplicación sencilla para móvil, para acercar y facilitar el aprendizaje de la programación o de otros aspectos relacionados con la informática (historia, diferencia en los lenguajes de programación, etc) a los estudiantes de secundaria. [...]

2017-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 407.0 KB Creación de una herramienta de soporte a la autoevaluación de ejercicios de programación / Torrell Amado, Nicolás ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto busca crear una herramienta que permita ayudar a la corrección de código, esta herramienta se encargará de analizar el código y devolver al usuario los datos que ha solicitado, como el número de funciones totales, cuantas líneas ocupa cierta función, o cuantas y que instrucciones contiene, para ayudar en la parte del estilo y la estructura de la evaluación del código ya que aunque el código dé el resultado correcto al ser ejecutado, puede tener fallos en como ha sido realizado.
The project seeks to create a tool to help in correcting code, this tool will analyze the code and return the user the data requested, such as the number of total functions, how many lines a certain function occupies, or how many and what kind of instructions it contains, to assist in the style and structure part of the evaluation of the code since although the code may have the correct result when executed, it may have mistakes in how it has been developed.
El projecte busca crear una eina que permeti ajudar a la correcció de codi, aquesta eina s'encarregués d'analitzar el codi i tornar a l'usuari les dades que ha sol·licitat, com el nombre de funcions totals, totes les línies ocupa certa funció, o quantes i que instruccions conté, per ajudar en la part de l'estil i l'estructura de l'avaluació del codi ja que encara que el codi de l'resultat correcte en ser executat, pot tenir fallades en com ha estat realitzat.

2017-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
9 p, 1.1 MB Application for the search of text in handwritten notes for mobile devices / del Caño Masip, Jose Miguel ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this document you will find information about the creation of the handwritten search application. This project's main objective is developing an application for searching words from a document filled with pen strokes. [...]
En este documento encontrará información sobre la creación de la aplicación de búsqueda manuscrita. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación para buscar palabras de un documento lleno de trazos de lápiz. [...]
En aquest document trobareu informació sobre la creació de l'aplicació de cerca manuscrita. L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació per buscar paraules d'un document ple de traços de ploma. [...]

2017-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
8 p, 4.7 MB AdoptaUnGos APP / García Hinojosa, Javier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adopta un Gos nace de la necesidad de un sistema especializado y gratuito que facilite la búsqueda y adopción de perros perdidos y/o abandonados. Esta aplicación web, recoge automáticamente los datos e imágenes de perros, a partir de las webs de protectoras de animales, y les suministra una interfaz de usuario amigable, y una base de datos centralizada a todas las protectoras que deseen insertar a sus animales. [...]
Adopta un Gos was born from the needing of a specialized and free system to facilitates search and adoption of stray dogs and / or abandoned. This web application automatically collects data and images of dogs, from the websites of animal protection, and subminister them a user-friendly interface and a centralized database for all protective wishing to insert their animals. [...]
Adopta un Gos neix de la necessitat d'un sistema especialitzat i gratuït que faciliti la recerca i adopció de gossos perduts i / o abandonats. Aquesta aplicació web, recull automàticament les dades i imatges de gossos, a partir de les webs de protectores d'animals, i els subministra una interfície d'usuari amigable, i una base de dades centralitzada a totes les protectores que desitgin inserir als seus animals. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 2.1 MB MyJob : aplicación móvil para ofrecer, contratar y valorar servicios / Pizarro Thomas, Francisco ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
MyJob es una idea de negocio que consiste en desarrollar una aplicación informática para facilitar la publicación y contratación de servicios. En un momento en el que gran parte de la población no tiene un trabajo estable, el objetivo de esta aplicación es que los usuarios puedan recurrir a nuestra plataforma para ofrecer distintos tipos de servicio que pueden realizar y en la otros usuarios pueden estar interesados. [...]
MyJob is a business idea that consist about developing an informatic application to facilitate the service application and contract. At a time, when much of the population hasn't got a steady job, the goal of this application is that users can use our platform to offer different types of services they can perform an in which other users may be interested. [...]
MyJob és una idea de negoci que consisteix a desenvolupar una aplicació informàtica per facilitar la publicació i contractació de serveis. En un moment en què gran part de la població no té una feina estable, l'objectiu d'aquesta aplicació és que els usuaris puguin recórrer a la nostra plataforma per oferir diferents tipus de servei que poden fer i en la altres usuaris poden estar interessats. [...]

2016-06-28
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich Caselles, Ramón ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure Lopez, Juan Carlos ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2019-20
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
6 p, 113.1 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Valveny Llobet, Ernest ; Hernández Sabaté, Aura ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Matemàtica Discreta. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Algorítmica e información y debe verse como la continuación lógica de la asignatura Metodologia de la Programació y la continuación práctica de la asignatura de Matemàtica Discreta. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
6 p, 114.5 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Informática y completarlas con otros conceptos de programación que deben permitir que al finalizar el curso el estudiante tenga una visión completa de la programación imperativa y de los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
5 p, 85.2 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les els principis de la programació orientada a objectes. [...]
2018-19
Enginyeria de Dades [1394]  
6.
6 p, 92.5 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Valveny Llobet, Ernest ; Villalonga Pineda, Gabriel ; Cerda Company, Joaquin ; Hernández Sabaté, Aura ; Gil Resina, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Mètodes Abstractes de Càlcul. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
6 p, 93.6 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Sánchez Albaladejo, Gemma ; Ortega Gil, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
6 p, 93.7 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Villalonga Pineda, Gabriel ; Cerdà Company, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Hernàndez i Sabaté, Aura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Mètodes Abstractes de Càlcul. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 94.1 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Albaladejo, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Ortega Gil, Marc ; Aulí Llinàs, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 86.6 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les estructures bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb la resta de conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Course materials : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.