Results overview: Found 102 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 22 records found
Course materials, 79 records found
Articles 1 records found  
1.
3 p, 413.0 KB Sistema de transports intel·ligents : diferències de difusió a Europa i els EUA / Piera, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Verge Mestre, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Bojkova, Viara (Ortelio Ltd. NEWBITS Project Manager)
La mobilitat compartida, la mobilitat com a servei i el vehicle autònom s'han proposat com dues solucions adients que contribuiran al gaudi de ciutats més eficients i amb una millor qualitat de vida per als seus habitants. [...]
La movilidad compartida, la movilidad como servicio y el vehículo autónomo se han propuesto como dos soluciones adecuadas que contribuirán al disfrute de ciudades más eficientes y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. [...]
Sharing mobility, mobility as a service and autonomous vehicles have been proposed as two suitable solutions that will contribute to the enjoyment of more efficient cities and with a better living quality for its inhabitants. [...]

2018
UAB divulga, Maig 2018, p. 1-3
3 documents

Research literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
66 p, 2.8 MB La descarbonizació al sector aeronáutic / Valcarce Borras, Montserrat ; Verge Mestre, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte busca reduir les emissions de CO2, orientant-se en l'electrificació de la flota de vehicles terrestres en l'aeroport, contribuint així a la reducció dels gasos contaminants i en conseqüència col·laborar amb el procés de descarbonització. [...]
El proyecto busca reducir las emisiones de CO2, orientándose en la electrificación de la flota de vehículos terrestres en el aeropuerto, contribuyendo así a la reducción de los gases contaminantes y en consecuencia colaborar con el proceso de descarbonización. [...]
The project seeks to reduce CO2 emissions, focusing on the electrification of the fleet of land vehicles at the airport, thus contributing to the reduction of polluting gases and consequently collaborating with the decarbonisation process. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
76 p, 3.6 MB Drons per ajudar a desminar el Sàhara Occidental / Mahamud El Jalil, Hafdal-La ; Verge Mestre, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest treball es vol donar una solució disruptiva a la llarga feina de desminatge al Sàhara Occidental. La solució que es proposa recorre a l'ús de drons. Primer de tot s'analitzen els principals mètodes de desminatge que hi ha actualment i quines avantatges i inconvenients presenta cada un d'ells. [...]
The following study wants to give a disruptive solution to the long problem of demining Western Sahara. The solution that is proposed is the use of drones. First of all, it analyses the main current methods of demining and the advantages and disadvantages of each one of them. [...]

2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
3.
69 p, 2.3 MB Ús de tecnologies per a la traçabilitat al sector tèxtil / Borilo Ondó, Alba Cristina ; Verge Mestre, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
La falta de transparència als processos industrials és un tema recurrent actualment. En el sector tèxtil amb els escàndols per falta d'ètica en les fàbriques subcontractades per les grans companyies, aquest tema és encara més important. [...]
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
4.
105 p, 3.6 MB TriviaRace : joc XNA per a Xbox 360 / Sitges Blasco, Miquel ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte documenta la realització d'un videojoc anomenat TriviaRace per a la consola Xbox 360. Els jugadors han de competir per ser els primers en arribar al final de l'escenari i contestar correctament a una pregunta que se'ls formula. [...]
Este proyecto documenta la realización de un videojuego llamado TriviaRace para la consola Xbox 360. Los jugadores deben competir para ser los primeros en llegar al final del escenario y contestar correctamente a una pregunta que se les formula. [...]
This project documents the realization of a videogame called TriviaRace for the Xbox 360. Players must compete to be the first to reach the end of the stage and correctly answer the question they are made. [...]

2013  
5.
96 p, 4.9 MB Disseny, creació i implementació de sistema e-comerce / Roy Garcia, Pol ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la creació d'una botiga virtual per a l'empresa CREATIFHPROMOS, companyia del sector del reclam publicitari; per a dur a terme aquest projecte, es realitzarà un estudi de les plataformes actuals de comerç electrònic "Open Source" desenvolupades en PHP, per tal de, a partir dels requeriments de l'empresa, seleccionar la més adient per a la seva implantació,i, en cas de ser necessari, desenvolupar nous mòduls i funcionalitats per adaptar als requeriments recollits.
Este proyecto consiste en la creación de una tienda en Internet para la empresa CREATIFHPROMOS, empresa del sector del reclamo publicitario; para la realización de este proyecto, se estudiarán las principales plataforma de comercio electrónico de código libre desarrolladas en PHP, y a partir de los requerimientos de la empresa, se seleccionará la más adecuada para implantar y, si es necesario, desarrollar módulos i funcionalidades para satisfacer los requerimientos.
The main objective of this project is to design and develoa an online store for CREATIFHPROMOS, this company belongs to marketing and merchandising sector; To do this project first of all I will analyze the most popular open source ecommerce platforms, and then I will select the most suitable system and then install it, finally if is necessary I will develop new funcionalities to meet requirements.

2014  
6.
91 p, 4.6 MB Sistema d'auditories per a la prevenció de riscos laborals / Gudiña Gil, Alejandro ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Verso Software, es una empresa que desarrolla un conjunto de herramientas PRL (Prevención de Riesgos Laborales). Éste es un proyecto sobre una de estas herramientas: SabentisAudit. SabentisAudit es una aplicación que optimiza les tareas fundamentalmente documentales para hacer una Auditoria de Prevención de Riscos Laborales en los centros de trabajo de una empresa. [...]
Verso Software is a company which develops a set of tools OHS (Occupational Health and Safety). This is a project on one of these tools: SabentisAudit. SabentisAudit is an application that optimizes tasks to do the documentation about the Audit of Occupational Health and Safety in the workplace of a business. [...]
Verso Software és una empresa que desenvolupa un conjunt d'eines PRL (Prevenció de Riscos Laborals). Aquest és un projecte sobre una d'aquestes eines: SabentisAudit. SabentisAudit és una aplicació que optimitza les tasques fonamentalment documentals per fer una Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals en els centres de treball d'una empresa. [...]

2013  
7.
58 p, 1.3 MB Generación automática de cuadros de mando vía web / Vidal Zamarreño, Xavier ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consta de una aplicación web destinada a generar cuadros de mandos para distintos clientes de una manera ágil y dinámica reduciendo así los tiempos de implementación de una herramienta de estas características. [...]
El projecte consta d'una aplicació web destinada a generar quadres de comandament per diferents clients d'una forma àgil i dinàmica reduint d'aquesta manera els temps d'implementació d'una eina d'aquestes característiques. [...]
This project is a web application used to generate dashboards for different customers in a agile and dynamic way reducing implementation of this type applications. The application will be developed using . [...]

2013  
8.
120 p, 5.6 MB Eina de càlcul de complements salarials / Sánchez Giménez, Walter Albert ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta memòria descriu el projecte desenvolupat per al departament de personal de l'empresa DEKON Técnicas de Cimentación, S. L. per tal de comptar les hores de treball i calcular els complements salarials. [...]
Esta memoria describe el proyecto desarrollado para el departamento de personal de la empresa DEKON Técnicas de Cimentación, S. L. para contar las horas de Trabajo y calcular los complementos salariales. [...]
This report describes the project developed for the human resources department of the company DEKON Técnicas de Cimentación, SL to count work hours and calculate allowances. The project is divided into three phases. [...]

2013  
9.
99 p, 3.0 MB Intranet de gestión documental / Costela Travé, Abel ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte es basa en la creació d'una intranet de gestió documental personalitzada i adequada a les necessitats de l'empresa. És una eina basada en la comunicació de l'empresa amb els treballadors des de qualsevol part del mon y per sobre de tot, en qualsevol moment, amb un accés ràpid, senzill i útil. [...]
Este proyecto se basa en la creación de una intranet de gestión documental personalizada y adecuada a las necesidades de la empresa. Es una herramienta basada en la comunicación de la empresa con los trabajadores desde cualquier parte del mundo y sobretodo, en cualquier momento, con acceso rápido, sencillo y útil. [...]
This project is based on creating an intranet about a document management which is personal and appropriate to the needs of the company. It is a tool based on the communication between the company and the employees from anywhere around the world, moreover, at anytime with a fast access, simple and useful. [...]

2013  
10.
71 p, 1.6 MB Control de presència Ajuntament de Parets del Vallès / Ruiz Llamas, David ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament de part d'una intranet per l'Ajuntament de Parets del Vallès, i pretén donar, tant als treballador i treballadores com a la corporació, informació fidedigna sobre les jornades laborals, ajudar i agilitzar la comunicació unidireccional Ajuntament-Treballador i exercir un major control sobre la puntualitat i hores treballades. [...]
Este proyecto consiste en el desarrollo de parte de una intranet para el Ayuntamiento de Parets del Vallès, y pretende dar tanto a los trabajadores y trabajadoras como a la corporación, información fidedigna sobre las jornadas laborales, ayudar y agilizar la comunicación unidireccional Ayuntamiento-trabajador y ejercer un mayor control sobre la puntualidad y horas trabajadas. [...]

2013  

Research literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 79 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.4 KB Pràctiques externes [104556] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
2.
7 p, 114.8 KB Treball de final de grau [103590] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El treball final de grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat a la titulació. S'espera que el treball serveixi per: Desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; Aplicar els criteris i tècniques apresos en les asignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors. [...]
El trabajo final de grado (TFG) es un trabajo académico autónomo que tiene por objetivo global profundizar en el análisis de algún aspecto tratado a la titulación. Se espera que el trabajo sirva para: Desarrollar alguna cuestión de interés relativa a los contenidos de las materias cursadas vinculándola con los debates académicos existentes; Aplicar los criterios y técnicas aprendidos en las asignaturas de carácter metodológico, ya sea para llevar a cabo análisis propios, o para evaluar los otros autores. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
6 p, 109.4 KB Economia de l'Empresa [102173] / Blabia Girau, Daniel ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura Economia de l'Empresa és una assignatura introductòria que presenta els conceptes bàsics del món de l'empresa i introdueix en el procés de direcció i presa de decisions empresarials. [...]
La asignatura Economía de la Empresa es una asignatura introductoria que presenta los conceptos básicos del mundo de la empresa e introduce en el proceso de dirección y toma de decisiones empresariales. [...]

2020-21
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
4.
6 p, 148.7 KB Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació [102161] / Verge Mestre, Xavier ; Cara Ruiz, Miguel Angel de ; Margarit Contel, Genis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Objectius de l'assignatura Dotar a l'alumne de les habilitats tècniques necessàries per a l'entorn tecnològic de la seguretat de la informació Analitzar l'estat de la seguretat de la Informació en les organitzacions de forma global Entendre les necessitats de seguretat de la informació en les organitzacions i transmetre-les a la Direcció Conèixer els entorns legals, estàndards internacionals, i normatives que afecten a la seguretat de la informació Identificar l'impacte que te el compliment normatiu referent a la seguretat de la informació en les organitzacions Identificar els requisits d'un correcte 'forensic readiness'en les organitzacions Competències detallades: Demostrar les capacitats en la visió global de la seguretat en les organitzacions Demostrar coneixement sobre l'alineament dels objectius de l'organització i els objectius en la seguretat de la informació Identificar l'estat de la seguretat tant des d'un punt de vista de la gestió de l'organització, com des d'un punt de vista tècnic. [...]
Objetivos de la asignatura Dotar al alumno de las habilidades técnicas necesarias para el entorno tecnológico de la seguridad de la información Analizar el estado de la seguridad de la Información en las organizaciones de forma global Entender las necesidades de seguridad de la información en las organizaciones y transmitirlas a la Dirección Conocer los entornos legales, estándares internacionales, y normativas que afectan a la seguridad de la información Identificar el impacto que tiene el cumplimiento normativo referente a la seguridad de la información en las organizaciones Identificar los requisitos de un correcto 'forensic readiness' en las organizaciones Competencias detalladas Demostrar las capacidades en la visión global de la seguridad en las organizaciones Demostrar conocimiento sobre el alineamiento de los objetivos de la organización y los objetivos en la seguridad de la información Identificar el estado de la seguridad tanto desde un punto de vista de la gestión de la organización, 1 Identificar el estado de la seguridad tanto desde un punto de vista de la gestión de la organización, como desde un punto de vista técnico. [...]

2020-21
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
5.
6 p, 110.6 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Izaga Martinez, Ignacio ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2020-21
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
6 p, 113.5 KB Introducció als Sistemes d'Informació [102148] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de la informació per transformar els models de negoci, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2020-21
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
7.
6 p, 109.9 KB Sistemes Integrats de Gestió [102147] / Bosch Dalmau, Ramon ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els sistemes d'informació en l'empresa i les tecnologies que els suporten s'interrelacionen amb les diverses àrees funcionals (producció, recursos humans, comptabilitat, finances i màrqueting) i doten l'organització d'una flexibilitat i capacitat de resposta vital per la seva competitivitat. [...]
Los sistemas de información en la empresa y las tecnologías que los soportan se interrelacionan con las diversas áreas funcionales (producción, recursos humanos, contabilidad, finanzas y marketing) y dotan la organización de una flexibilidad y capacidad de respuesta vital para su competitividad. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
8.
8 p, 116.3 KB Operacions aeroportuàries I [101757] / Verge Mestre, Xavier ; Salazar de la Cruz, Francisco de Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
1. Donar una visió global de l'organització i dimensió - empresarial i infraestructural - del sector aeroportuari i de les seves formes de propietat i gestió. Analitzar la mida empresarial i de les organitzacions mono i multiaeroportuarias. [...]
1. Dar una visión global de la organización y dimensión - empresarial e infraestructural - del sector aeroportuario y de sus formas de propiedad y gestión. Analizar el tamaño empresarial y de las organizaciones mono y multiaeroportuarias. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
9.
6 p, 111.8 KB Operacions de càrrega aèria [101737] / Verge Mestre, Xavier ; Aijon Lopez, Juan ; Ferrandis Cabré, Joan B ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Donar a conèixer els futurs gestors aeronàutics els conceptes bàsics de la Càrrega Aèria, una activitat no massa considerada pel seu petit volum però rellevant pel valor de les mercaderies transportades i essencial per la logística desenvolupada en un món globalitzat. [...]
Dar a conocer los futuros gestores aeronáuticos los conceptos básicos de la Carga Aérea, una actividad no demasiado considerada por su pequeño volumen, pero relevante por el valor de las mercancías transportadas y esencial por la logística desarrollada en un mundo globalizado. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
6 p, 111.8 KB Sistemes d'Informació [102113] / Verge Mestre, Xavier ; Robert Ribot, Albert ; Caballero Chacon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de l'informació per a transformar els models de negocis, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2020-21
Grau en Comptabilitat i Finances [947]
3 documents

Course materials : 79 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 Verge, X.
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.