Results overview: Found 59 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 4 records found
Course materials, 54 records found
Articles 1 records found  
1.
20 p, 2.9 MB The comet assay as a tool to detect the genotoxic potential of nanomaterials / García-Rodríguez, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Rubio Lorente, Laura (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Naturales y Exactas) ; Vila, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Xamena López, Noel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Velázquez Henar, Antonia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Marcos Dauder, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Hernández Bonilla, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
The interesting physicochemical characteristics of nanomaterials (NMs) has brought about their increasing use and, consequently, their increasing presence in the environment. As emergent contaminants, there is an urgent need for new data about their potential side-effects on human health. [...]
2019 - 10.3390/nano9101385
Nanomaterials, Vol. 9, Issue 10 (October 2019) , art. 1385  

Research literature 4 records found  
1.
149 p, 1.2 MB Analysis of the functional roles of mammary serum amyloid A3 protein / Domènech Guitart, Anna ; Serrano Gonzàlez, Alícia, dir. ; Xamena López, Noel (Noel) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
La Serum Amiloide A3 (M-S133) mamària és una proteïna de fase aguda expressada principalment a la glàndula mamària. Els nivells d'expressió de la M-S133 varia en diferents situacions fisiològiques, el que suggereix un rol important a nivell funcional. [...]
Mammary Serum Amyloid A3 (M-SAA3) is an acute phase protein mainly expressed in the mammary gland. The levels of the protein vary in different physiological situations, indicating that may play an important functional role. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
2.
77 p, 1.5 MB Estudio de la inestabilidad genómica espontánea e inducida en mutantes deficientes en la reparación del DNA de Drosophila malanogaster / López Castel, Arturo ; Velázquez Henar, Antonia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Xamena López, Noel, (Noel) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
2 documents
3.
150 p, 2.0 MB Origen del fenotipo zeste en machos de la cepa M115 de D. melanogaster y causas de su reversión : el elemento transponible FB-NOF / Badal Soler, Martí ; Cabré Fabré, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Xamena López, Noel, (Noel) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El presente trabajo trata sobre dos temas coyunturalmente relacionados: el fenotipo de las cepas M115 y RM115 de Drosophila melanogaster y el elemento transponible FB-NOF. La cepa M115 de D. melanogaster presenta el fenotipo zeste1 ampliado a los machos. [...]
The subject of the present thesis focuses on two related issues: the phenotype of the mutant strains M115 and RM115 from Drosophila melanogaster and the transposable element FB-NOF. The D. melanogaster strain M115 presents an extended zeste1 phenotype to both males and females. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
4.
162 p, 3.3 MB Variación epigenética y expresión del par de genes w y CG32795 en distintas cepas mutantes de zeste(1) de drosophila melanogaster / Portela Mestres, Anna ; Cabré Fabré, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Xamena López, Noel, (Noel) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El presente trabajo de tesis estudia diferentes mutantes zeste1 y el efecto que esta mutación tiene sobre la regulación de la transcripción en diversos genes. En primer lugar se estudiaron los machos de las cepas M115 y RM115 cuya característica principal, además de ser portadores de la mutación z1, es la inserción de un elemento FB-NOF en el tercer intrón del gen CG32795, que forma con white un par de genes head-to-tail. [...]
The present PhD thesis studies several zeste1 mutants and this mutation effect over the transcriptional regulation of some genes. The first part is based on the study of the males of M115 and RM115 strains, mainly characterized by the z1 mutation and the insertion of a FB-NOF element in the third intron of the CG32795 gene, known to form a head-to-tail gene pair with white. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Course materials 54 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 104.0 KB Genètica [100944] / Xamena Lopez, Noel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Genètica pretén proporcionar a l'alumnat els fonaments bàsics de la Genètica, deixant els aspectes moleculars per a cursos més avançats dins del grau. Els objectius principals de l'assignatura són: •Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics sobre els mecanismes i els aspectes probabilístics de l'herència biològica •Desenvolupar la capacitat de realitzar anàlisis genètiques de diferents caràcters •Desenvolupar la capacitat d'interpretar dades i obtenir-ne conclusions, així com la capacitat d'aplicar els coneixements teòrics en la pràctica.
The Genetics course aims to provide the students with the basic fundamentals of genetics, leaving the study of its molecular aspects to more advanced courses. The main objectives of the course are: • Provide the students with the basic knowledge about the mechanisms and probabilistic aspects of biological inheritance • Develop the ability to perform genetic analyses of different characters • Develop the ability to interpret data and obtain conclusions, as well as the ability to apply theoretical knowledge to practical situations.
La asignatura de Genética pretende proporcionar al alumnado los fundamentos básicos de la Genética, dejando los aspectos moleculares para cursos más avanzados dentro del grado. Los objetivos principales de la asignatura son: • Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre los mecanismos y los aspectos probabilísticos de la herencia biológica • Desarrollar la capacidad de realizar análisis genéticos de diferentes caracteres • Desarrollar la capacidad de interpretar datos y obtener conclusiones, así como la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

2023-24
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
2.
6 p, 109.9 KB Genètica [100777] / Xamena Lopez, Noel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius són: La comprensió de les bases i els mecanismes de l'herència biològica així com els de la millora genètica La capacitat de realització d'anàlisis genètiques dels diferents caràcters dels éssers vius La capacitat de dissenyar i obtenir informació d'experiments en genètica així com d'interpretar els resultats obtinguts El desenvolupament d'una visió històrica que ens permeti resumir les principals fites més rellevants de la genètica i valorar les seves aportacions a la biologia actual.
The main objectives are: The understanding of the bases and mechanisms of biological inheritance as well as those of genetic improvement The ability to perform genetic analysis of the different characteristics of living organisms The ability to design and obtain information on genetic experiments as well as to interpret the results obtained The development of a historical vision that allows to summarize the main landmarks of genetics and to assess their contributions to current biology.
Los principales objetivos son: La comprensión de las bases y los mecanismos de la herencia biológica así como los de la mejora genética La capacidad de realización de análisis genéticos de los diferentes caracteres de los seres vivos La capacidad de diseñar y obtener información de experimentos en genética así como de interpretar los resultados obtenidos El desarrollo de una visión histórica que nos permita resumir los principales hitos más relevantes de la genética y valorar sus aportaciones a la biología actual.

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documents
3.
5 p, 106.4 KB Treball de Final de Grau [100785] / Xamena López, Noel ; Hernández Bonilla, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El Treball de Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s'esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d'aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.
The Degree Final Project (TFG) aims at the training objectives that are mentioned in the official memory of the degree and constitutes the culmination of the learning process where students will demonstrate the maturity acquired throughout the studies.
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) recoge los objetivos de formación de los estudiantes que se mencionan en la memoria oficial de la titulación y constituye la culminación del proceso de aprendizaje donde se demuestra el grado de madurez adquirido a lo largo de los estudios.

2022-23
Grau en Biologia [812]
3 documents
4.
5 p, 108.0 KB Genètica [100777] / Xamena López, Noel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius són: La comprensió de les bases i els mecanismes de l'herència biològica així com els de la millora genètica La capacitat de realització d'anàlisis genètiques dels diferents caràcters dels éssers vius La capacitat de dissenyar i obtenir informació d'experiments en genètica així com d'interpretar els resultats obtinguts El desenvolupament d'una visió històrica que ens permeti resumir les principals fites més rellevants de la genètica i valorar les seves aportacions a la biologia actual.
The main objectives are: The understanding of the bases and mechanisms of biological inheritance as well as those of genetic improvement The ability to perform genetic analysis of the different characteristics of living organisms The ability to design and obtain information on genetic experiments as well as to interpret the results obtained The development of a historical vision that allows to summarize the main landmarks of genetics and to assess their contributions to current biology.
Los principales objetivos son: La comprensión de las bases y los mecanismos de la herencia biológica así como los de la mejora genética La capacidad de realización de análisis genéticos de los diferentes caracteres de los seres vivos La capacidad de diseñar y obtener información de experimentos en genética así como de interpretar los resultados obtenidos El desarrollo de una visión histórica que nos permita resumir los principales hitos más relevantes de la genética y valorar sus aportaciones a la biología actual.

2022-23
Grau en Biologia [812]
3 documents
5.
5 p, 105.9 KB Diagnòstic genètic molecular [101973] / Surralles Calonge, Jordi ; Xamena López, Noel ; Bogliolo, Massimo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius d'aquesta assignatura són: Conèixer i poder descriure les principals tècniques d'anàlisi molecular emprades usualment en el diagnòstic genètic. Seleccionar amb sentit crític les tècniques diagnòstiques més adients en cada cas. [...]
The main objectives of this subject are: Understand and be able to describe the main molecular analysis techniques usually used in the genetic diagnosis. Select with critical sense the most appropriate diagnostic techniques in each case. [...]
Los principales objetivos de esta asignatura son: Conocer y poder describir las principales técnicas de análisis molecular utilizadas usualmente en el diagnóstico genético. Seleccionar con sentido crítico las técnicas diagnósticas más adecuadas en cada caso. [...]

2022-23
Grau en Genètica [833]
3 documents
6.
5 p, 106.5 KB Treball de Final de Grau [100785] / Xamena López, Noel ; Hernández Bonilla, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El Treball de Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s'esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d'aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.
The Degree Final Project (TFG) aims at the training objectives that are mentioned in the official memory of the degree and constitutes the culmination of the learning process where students will demonstrate the maturity acquired throughout the studies.
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) recoge los objetivos de formación de los estudiantes que se mencionan en la memoria oficial de la titulación y constituye la culminación del proceso de aprendizaje donde se demuestra el grado de madurez adquirido a lo largo de los estudios.

2021-22
Grau en Biologia [812]
3 documents
7.
5 p, 108.3 KB Genètica [100777] / Xamena López, Noel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius són: La comprensió de les bases i els mecanismes de l'herència biològica així com els de la millora genètica La capacitat de realització d'anàlisis genètiques dels diferents caràcters dels éssers vius La capacitat de dissenyar i obtenir informació d'experiments en genètica així com d'interpretar els resultats obtinguts El desenvolupament d'una visió històrica que ens permeti resumir les principals fites més rellevants de la genètica i valorar les seves aportacions a la biologia actual.
The main objectives are: The understanding of the bases and mechanisms of biological inheritance as well as those of genetic improvement The ability to perform genetic analysis of the different characteristics of living organisms The ability to design and obtain information on genetic experiments as well as to interpret the results obtained The development of a historical vision that allows to summarize the main landmarks of genetics and to assess their contributions to current biology.
Los principales objetivos son: La comprensión de las bases y los mecanismos de la herencia biológica así como los de la mejora genética La capacidad de realización de análisis genéticos de los diferentes caracteres de los seres vivos La capacidad de diseñar y obtener información de experimentos en genética así como de interpretar los resultados obtenidos El desarrollo de una visión histórica que nos permita resumir los principales hitos más relevantes de la genética y valorar sus aportaciones a la biología actual.

2021-22
Grau en Biologia [812]
3 documents
8.
5 p, 105.5 KB Diagnòstic genètic molecular [101973] / Surrallés Calonge, Jordi ; Xamena López, Noel ; Bogliolo, Massimo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius d'aquesta assignatura són: Conèixer i poder descriure les principals tècniques d'anàlisi molecular emprades usualment en el diagnòstic genètic. Seleccionar amb sentit crític les tècniques diagnòstiques més adients en cada cas. [...]
The main objectives of this subject are: Understand and be able to describe the main molecular analysis techniques usually used in the genetic diagnosis. Select with critical sense the most appropriate diagnostic techniques in each case. [...]
Los principales objetivos de esta asignatura son: Conocer y poder describir las principales técnicas de análisis molecular utilizadas usualmente en el diagnóstico genético. Seleccionar con sentido crítico las técnicas diagnósticas más adecuadas en cada caso. [...]

2021-22
Grau en Genètica [833]
3 documents
9.
4 p, 104.1 KB Diagnòstic genètic molecular [101973] / Surrallés Calonge, Jordi ; Xamena López, Noel ; Bogliolo, Massimo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius d'aquesta assignatura són: Conèixer i poder descriure les principals tècniques d'anàlisi molecular emprades usualment en el diagnòstic genètic. Seleccionar amb sentit crític les tècniques diagnòstiques més adients en cada cas. [...]
Los principales objetivos de esta asignatura son: Conocer y poder describir las principales técnicas de análisis molecular utilizadas usualmente en el diagnóstico genético. Seleccionar con sentido crítico las técnicas diagnósticas más adecuadas en cada caso. [...]

2020-21
Grau en Genètica [833]
3 documents
10.
5 p, 106.1 KB Treball de Final de Grau [100785] / Xamena López, Noel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El Treball de Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s'esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d'aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) recoge los objetivos de formación de los estudiantes que se mencionan en la memoria oficial de la titulación y constituye la culminación del proceso de aprendizaje donde se demuestra el grado de madurez adquirido a lo largo de los estudios.

2020-21
Grau en Biologia [812]
3 documents

Course materials : 54 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.