Results overview: Found 994 records in 0.02 seconds.
Research literature, 46 records found
Course materials, 948 records found
Research literature 46 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3.8 MB Efectivitat d'un Programa d'Educació Sanitària en reduir la incidència de bronquiolitis per virus respiratori sincitial / Mehmood Wahid, Arwa ; Moreno Galdó, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: La bronquiolitis és la infecció de les vies respiratòries baixes més freqüent en els lactants i el principal motiu d'ingrés hospitalari en el primer any de vida. La circulació del principal agent responsable, el virus respiratori sincicial (VRS), i la incidència de la bronquiolitis es va reduir notablement durant la pandèmia de la COVID-19, fet que s'atribueix a les mesures de prevenció i control d'infeccions implementades en aquest període. [...]
Introducción: La bronquiolitis es la infección más frecuente de las vías respiratorias bajas en los lactantes y el principal motivo de ingreso hospitalario en el primer año de vida. Durante la pandemia de la COVID-19, la circulación del principal agente etiológico, el virus respiratorio sincicial (VRS), y la incidencia de la bronquiolitis se rejudo, lo que se atribuye a las medidas de prevención y control de infecciones implementades en este periodo. [...]
Introduction: Bronchiolitis is the most frequent infection of the lower respiratory tract affecting infants and the main reason for hospital admission in the first year of life. The circulation of the respiratory syncytial virus, the most prevalent cause of bronchiolitis, significantly reduced during COVID-19 pandemic, causing a decrease in bronchiolitis' incidence. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
2.
3.0 MB Regulació de la comunicació intercel·lular en les cèl·lules metastàsiques de càncer de mama mitjançant el bloqueig de la captació de exosomes amb NT4 (Tutor : Santiago Ramon y Cajal) / Muñoz Alfaro, Rafaela ; Ramon Y Cajal Agüeras, Santiago Jose, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El càncer de mama, es el càncer diagnosticat amb més freqüència al mon. El 90% de les morts son degudes a metàstasis. Es creu que si s'aconsegueix aturar la formació del microambient, les cèl·lules tumorals no seran capaces de formar metàstasis. [...]
Introducción: El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en el mundo. El 90% de las muertes son ocasionadas por metástasis. Se cree que si se consigue frenar la formación del microambiente, las células tumorales no serán capaces de formar metástasis. [...]
Introduction: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers worldwide. 90% of death are caused by metastasis. It is believed that if we can stop the microenvironment formation, tumor cells won't be able to grow into a metastasis. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
3.
1.2 MB Identificación de marcadores moleculares predictores de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en el carcinoma lobulillar invasivo / Pardo Robles, Rosa María ; Torre Fernandez de Vega, Francisco Javier de la, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El CLI representa el segon tipus més freqüent dels càncers de mama invasius. Aquest es considera una entitat específica diferent del CITNE, però avui dia les recomanacions terapèutiques són les mateixes per a tots dos tipus histològics. [...]
Introducción: El CLI representa el segundo tipo más frecuente de los cánceres de mama invasivos. Éste se considera una entidad especifica distinta al CITNE, pero hoy en día las recomendaciones terapéuticas son las mismas para ambos tipos histológicos. [...]
Introduction: CLI represents the second most frequent type of invasive breast cancer. This is considered a specific entity different from CITNE, but the therapeutic recommendations are the same for both histological types. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
4.
47 p, 980.5 KB Avaluació d'una estratègia multimodal per la millora de la higiene de mans en els professionals sanitaris del Centre Sanitari de Sokone, Senegal / Valera Paloma, Júlia ; Esteve Pardo, Ma. Guadalupe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La higiene de mans continua essent la mesura preventiva més simple i eficaç per evitar la transmissió d'infeccions. Per contra, la compliància de la higiene de mans entre els professionals sanitaris acostuma a ser baixa especialment en països en desenvolupament com al Senegal i encara és més accentuat en zones rurals com a Sokone. [...]
La higiene de manos continúa siendo la medida preventiva más eficaz y simple para evitar la transmisión de infecciones. Por contra, el cumplimiento de la higiene de manos entre los profesionales sanitarios suele ser bajo especialmente en países en vías de desarrollo como Senegal y aun es más acentuado en zonas rurales como Sokone. [...]
Hand hygiene continues to be the simplest and most effective preventive measure to avoid the transmission of infections. On the contrary, hand washing compliance among Health professionals in general is unacceptably low especially in developing countries like Senegal and in particular in rural zones such as Sokone. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
5.
39 p, 1.0 MB Estudi de cohorts: Estudi de l'amplificació 9p24 en cèl·lules tumorals de càncer de mama triple negatiu com a predictor de mala resposta a la quimioteràpia neoadjuvant / Alcoverro Godoy, Carmen ; Lerma Puertas, Enrique, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: El càncer de mama triple negatiu (CMTN) correspon al 15-20% dels càncers de mama diagnosticats. Aquest subtipus tumoral s'associa a un curs clínic més agressiu, edat d'aparició més precoç, major potencial metastàtic i menors taxes de curació. [...]
Antecedentes: El cáncer de mama triple negativo (CMTN) corresponde al 15-20% de los cáncer de mama diagnosticados. Este subtipo tumoral se asocia a un curso clínico más agresivo, edad de aparición más precoz, mayor potencial metastásico y menores tasas de curación. [...]
Background: Triple negative breast cancer (TNBC) accounts for 15-20% of breast cancers. This tumor subtype is associated with a more aggressive clinical course, earlier age of onset, higher metastatic potential and lower cure rates. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
6.
32 p, 745.2 KB Relación entre la microbiota intestinal y genital con las infecciones urinarias recurrentes en mujeres / Pascual Lopez, Irene ; Muñoz-Batet, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Navarro Risueño, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents i hipòtesis: Les infeccions urinàries (ITU) són un problema de salut molt prevalent que afecta més de 150 milions de persones, principalment dones, en què s'observa una taxa de recurrències major al 30%. [...]
Antecedentes e hipótesis: Las infecciones urinarias (ITU) son un problema de salud muy prevalente que afecta a más de 150 millones de personas, principalmente mujeres, en las que se observa una tasa de recurrencias mayor al 30%. [...]
Background and hypothesis: Urinary tract infections (UTIs) are a very prevalent health problem that affect more than 150 million people, mainly women, with a recurrence rate greater than 30%. The intestinal microbiota forms a delicate balance and its different composition could be a predisposing factor for the recurrence of urinary tract infections. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
7.
34 p, 781.1 KB Ictus d'inici indeterminat : Estudi observacional sobre el grau d'adherència dels professionals al protocol assistencial / Montaner Santomà, Júlia ; Puig Campmany, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Pomar Solchaga, Virginia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: L'ictus d'inici indeterminat és una patologia que fins fa dos anys tenia escasses opcions terapèutiques. L'evidència científica actual mostra que tractaments de reperfusió (endovenosos/intraarterials) estan indicats en casos seleccionats i que milloren la morbimortalitat. [...]
Introducción: El ictus de inicio indeterminado es una patología que hasta hace dos años tenía escasas opciones terapéuticas. La evidencia científica actual muestra que los tratamientos de reperfusión (endovenosos/intraarteriales) están indicados en seleccionados casos y que mejoran la morbimortalidad. [...]
Introduction: Undetermined onset stroke is a pathology with few therapeutic options until two years ago. Scientific evidence indicates that reperfusion treatments (intravenous/intraarterial) are indicated in selected patients and that improves patients morbimortality. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
8.
24.2 MB Validació d'escales de gravetat per avaluació del pronòstic en pacients amb pneumònia comunitària greu / Pallares Fernandez, Cristina ; Díaz Santos, Emilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La pneumònia comunitària greu habitualment requereix ser tractada a la UCI i s'associa amb una major mortalitat, per això s'han creat diferents escales pronòstiques per predir amb antelació quina pneumònia serà greu. [...]
La neumonía comunitaria grave habitualmente requiere ser tratada en la UCI y se asocia con una mayor mortalidad, por eso se han creado diferentes escalas pronósticas para predecir con antelación qué neumonía será grave. [...]
Severe community-acquired pneumonia typically requires treatment in the ICU and is associated with increased mortality, so different prognostic scales have been created to predict in advance which pneumonia will be severe. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]
2 documents
9.
115 p, 3.8 MB Profilaxi pre-exposició al virus de la immunodeficiència humana, compensació de risc i incidència d'infeccions de transmissió sexual en treballadores del sexe : estudi de cohorts / Martin Lopez, Susana ; Navarro Rubio, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: la profilaxi pre-exposició (PrEP) es basa en la presa d'antiretrovirals per prevenir la infecció per VIH. Existeix la preocupació que el seu ús s'associï a un increment de conductes sexuals de risc (compensació de risc) i d'infeccions de transmissió sexual (ITS).
Introducción: la profilaxis preexposición (PrEP) se basa en tomar antirretrovirales para prevenir la infección por VIH. Existe la preocupación de que su uso se asocie a un incremento de conductas sexuales de riesgo (compensación de riesgo) y de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Introduction: pre-exposure prophylaxis (PrEP) is based on the uptake of antiretrovirals to prevent HIV infection. There is concern that its use might be associated with an increase in sexual risk behaviours (risk compensation) and in sexually transmitted infections (STI).

2020
Grau en Medicina [1192]
2 documents
10.
24 p, 1.2 MB Estudi del patró de consum d'antimicrobians i altres fàrmacs als camps de refugiats sahrauís de Tindouf / Tresànchez Lacorte, Bruna ; Figueras, Albert, 1961-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: L'ús inadequat de medicaments té greus conseqüències, sobretot en el cas dels antibiòtics (ATB). Les resistències als ATB amenacen la salut pública i estan poc estudiades en països en desenvolupament. [...]
Background: Drug misuse can have adverse effects, which can be very important in the case of antimicrobials (ATM). Antimicrobial resistance is a threat to public health and is poorly studied in developing countries. [...]

2019
Grau en Medicina [1192]  

Research literature : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 948 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 104.3 KB Atenció Al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari [105016] / Armestar Rodriguez, Fernando Rafael ; Betbese Roig, Antonio Jorge ; Ricart Martí, Pilar ; Díaz Santos, Emilio ; Ferrer Roca, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement de la fisiopatologia bàsica del malalt crític i la seva aplicació al maneig del mateix, tant a l'àmbit hospitalari com extrahospitalari.
This is an optional subject linked to the mention of Medical Clinic, taught in the sixth year of the Degree in Medicine. The general objective is the knowledge of the basic pathophysiology of the critical pati.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento de la fisiopatología básica del enfermo crítico y su aplicación al manejodel mismo, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
2.
5 p, 102.8 KB Medicina Maternofetal [103647] / Costa Pueyo, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Obtenir informació més profunda dels conceptes de medicina maternofetal. S'ha de tenir present que, en aquests moments, tota influència negativa sobre la gestació pot tenir com a conseqüències l'afectació del fetus, però també del nounat i posterior adult. [...]
Obtain more in-depth information on the concepts of maternal-fetal medicine. It must be borne in mind that, at this time, any negative influence on the pregnancy may have as a consequence the affectation of the fetus, but also of the newborn and subsequent adult. [...]
Obtener información más profunda de los conceptos de medicina maternofetal. Se tiene que tener presente que, en estos momentos, toda influencia negativa sobre la gestación puede tener como consecuencia la afectación del feto, pero también del recién nacido y posterior adulto. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
3.
6 p, 111.9 KB Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica [103641] / Martinez Caceres, Eva Maria Cabeza ; Calle Martin, Oscar de la ; Delgado de la Poza, Juan Francisco ; Martinez Caceres, Eva Maria ; Hernández González, Manuel ; Baucells de la Peña, Andrés ; Teniente Serra, Aina ; Martinez Martinez, Laura ; Julia Agullo, Germán ; Mariscal Rodriguez, Anais ; Boigues Pons, Marc ; Climent Martí, Joan ; Fondelli, Federico ; Moga Naranjo, Maria Esther ; Colobran Oriol, Roger ; Martínez Gallo, Mónica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'objectiu general és l'assoliment per part dels estudiants de la comprensió de les tècniques que es fan servir de forma habitual dins d'un servei de immunologia clínica i les bases del funcionament del laboratori d'immunologia diagnòstica Contextualització Aquesta assignatura pretén apropar als alumnes que ja coneixen el funcionament del sistema immune en estat de salut i de malaltia, a les principals tècniques que s'usen al laboratori d'immunologia diagnòstica i als algoritmes que s'apliquen per recolzar el diagnòstic clínic. [...]
Contextualization The subject aims to introduce students who already know immunology to the techniques used in the laboratory of diagnostic immunology and the algorithms applied to support clinical diagnosis. [...]
El objetivo general es la consecución, por parte de los estudiantes, de la comprensión de las técnicas que se utilizan de forma habitual en un servicio de inmunología clínica y las bases del funcionamiento del laboratorio de inmunología diagnóstica. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
4.
7 p, 112.6 KB Aprenentatge Integrat en Medicina I [103633] / Garcia Quintana, David ; Gil Giro, Carles ; Fàbregas Batlle, Pere Jordi ; Sousa Valente, Juan Tony ; Villamizar Avendaño, Juan Manuel ; Serra Bou, Enric ; De Cardona Recasens, Eva ; Puigdomenech Poch, Maria ; Fernández León, Alejandro ; Buloz Osorio, Edgar ; Alabau-Rodriguez, Sergi ; Catalina Hernández, Èric ; Domenech Gomez, Gemma ; Gubern Burset, Albert ; Guerra Moreno, Angel ; Gella Concustell, Alejandro ; Acosta Rizo, Carlos Alberto ; Sapena Masip, Victor ; Terradas Ill, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Si bé l'aprenentatge de la Medicina s'aborda, a efectes pràctics, organitzat en assignatures corresponents a diferents àmbits de coneixement, aquesta distinció no existeix en el funcionament de l'organisme humà, en les bases de les diferents patologies, les diagnosis o els tractaments. [...]
For practical reasons, Medical studies are organized according to independent courses that relate with different areas of knowledge. However, such division does not occur within the human body, in the basis of diseases, diagnostic methods or treatments. [...]
Si bien el aprendizaje de la Medicina se aborda, a efectos prácticos, organizado en asignaturas correspondientes a diferentes ámbitos de conocimiento, esta distinción no existe en el funcionamiento del organismo humano, en las bases de las diferentes patologías, las diagnosis o los tratamientos. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
5.
8 p, 117.1 KB Cirurgia Pediàtrica [103606] / Manzanares Quintela, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
- Exposar la patologia quirúrgica més freqüent a l'edat pediàtrica, la seva epidemiologia, embriologia, criteris diagnòstics i tractament. - Donar a conèixer l'especialitat de cirurgia pediàtrica, que tracta preferentment patologia malformativa congènita. [...]
- To explain the most common surgical pathology in pediatric age, its epidemiology, embriology, diagnostic criteria and treatme - To introduce the specialty of pediatric surgery, which preferably treats congenital ma - To incorporate students in the practice of pediatric surgical care in the different areas Pediatric Surgery is officially defined in Spain by RD 2015/78 of 15 July when the train With the appearance of the mentioned Decree all the National Commissions of the div Pediatric Surgery is defined as: "Medical-surgical specialty of the period of human life Following this definition, Pediatric Surgery includes the surgical conditions of pediatric The obligation to teach a certain subject to motivate the training of the specialists of th.
- Exponer la patología quirúrgica más frecuentes en la edad pediátrica, su epidemiología, embriología, criterios diagnósticos y de tratamiento. - Dar a conocer la especialidad de cirurgía pediátrica, que trata preferentmente patología malformativa congénita. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
6.
9 p, 122.3 KB Trasplantament d'Òrgans i Teixits [103603] / Morote Robles, Juan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L' assignatura, dintre de la menció Cirurgia Clínica, està programada a cinquè curs del Grau de Medicina, un cop s'han assolit els coneixements bàsics sobre l'estructura i funció del cos humà i d'introduir-se al coneixement a l'estudi de les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques i en la pràctica clínica El seu objectiu general és introduir a l'alumne al mon del trasplantament d'òrgans i teixits. [...]
The subject, under the mention of Clinical Surgery, is scheduled for the fifth year of the Degree of Medicine, once the basic knowledge about the structure and function of the human body has been obtained and of introducing itself to the knowledge of the " Study of the different medical and surgical pathologies and in clinical practice Its general objective is to introduce the student to the world of the transplant of organs and tissues. [...]
La asignatura, dentro de la mención Cirugía Clínica, está programada a quinto curso del Grado de Medicina, una vez se han alcanzado los conocimientos básicos sobre la estructura y función del cuerpo humano y de introducirse en el conocimiento a la estudio de las diferentes patologías médicas y quirúrgicas y en la práctica clínica Su objetivo general es introducir al alumno en el mundo del trasplante de órganos y tejidos. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
7.
6 p, 109.0 KB Cirurgia d'Urgència per Aparells [103599] / Gonzalez Lopez, Jose Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La docència de la patologia quirúrgica urgent per aparells, en els estudis de medicina i cirurgia, es por definir com el conjunt d'activitats destinades a proporcionar al alumne un nivell de competència en aquesta àrea. [...]
The teaching of surgical pathology in systems in medical and surgical studies can be define as the set of activities intended to provide students with a level of competence in this area. This competence has to be adequate for the recent graduated as well as a solid base for later acquiring in the future the competences proper to a surgical speciality. [...]
La docencia de la patología quirúrgica urgente por aparatos, en los estudios de medicina y cirugía, se puede definir como el conjunto de actividades destinadas a proporcionar al alumno un nivel de competencia en esta área. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
8.
8 p, 116.5 KB Biofísica [102962] / Garcia Quintana, David ; Cladera Cerdà, Josep Bartomeu ; Lopez Martin, Mario ; Barcia Gonzalez, Carlos ; Catalina Hernández, Èric ; Gutierrez Neira, Patricia Carolina ; Peralvarez Marin, Alejandro ; Marin Garcia, Maria Isabel ; Benseny Cases, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura Biofísica forma part de la formació bàsica dels dos primers cursos del Grau en Medicina. Un dels seus objectius principals és explicar les bases físiques del funcionament d'alguns dels aparells i sistemes de l'organisme humà que tenen un fort component físic. [...]
The Biophysics course is part of the first two years of basic training in the Degree in Medicine. One of its main objectives is to explain the physical bases of the functioning of some of the organs and systems of the human organism with a strong physical component. [...]
La asignatura Biofísica forma parte de la formación básica de los dos primeros cursos del Grado en Medicina. Uno de sus objetivos principales es explicar las bases físicas del funcionamiento de algunos de los aparatos y sistemas del organismo humano que cuentan con un fuerte componente físico. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
9.
8 p, 116.7 KB Bioètica i Comunicació [102950] / Burgos Pelaez, Rosa Maria ; Alonso Martinez, Maria Milagros ; Beroiz Groh, Patricia ; Alvarez Garcia, Natalia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'objectiu general de l'assignatura és aportar a l'estudiant la perspectiva humana i ètica en la seva futura activitat professional. En aquest sentit, reflexionarem sobre els reptes i problemes derivats del progrés biomèdic, incloent-hi el seu impacte sobre la societat i el seu sistema de valors. [...]
The general goal of the course is to provide students with a humane and ethical perspective in their future professional activity. Towards this end, we will be reflecting on the challenges and problems derived from biomedical progress, including its impact on society and its value system The subject is scheduled in the second year of the Degree in Medicine and will be one of the first contacts with the clinical, human and psychological aspects of the disease. [...]
El objetivo general de la asignatura es aportar al estudiante la perspectiva humana y ética en su futura actividad profesional. En este sentido, reflexionaremos sobre los retos y problemas derivados de los progresos biomédicos, su repercusión en la sociedad y su sistema de valores. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
10.
7 p, 126.4 KB Epidemiologia [102949] / Esteve Pardo, Guadalupe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa a tercer curs del Grau de Medicina i es dóna a les diferents unitats docents hospitalàries. Les assignatures d'Epidemiologia i Medicina Preventiva i Salut Pública s'imparteixen a les Unitats Docents respectivament a tercer i a cinquè curs. [...]
. . . . .
La asignatura se programa en el tercer curso del grado de Medicina y se imparte en las diferentes unidades docentes hospitalarias. Las asignaturas de «Epidemiología» y «Medicina Preventiva y Salud Pública» se imparten en las unidades docentes en tercer y quinto curso, respectivamente. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents

Course materials : 948 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.